Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nissewaard

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent cultuureducatie Subsidieregeling Binnenschoolse Cultuureducatie Nissewaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNissewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent cultuureducatie Subsidieregeling Binnenschoolse Cultuureducatie Nissewaard
CiteertitelSubsidieregeling Binnenschoolse Cultuureducatie Nissewaard
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Subsidieregeling Subsidie voor Binnenschoolse Cultuureducatie.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Nissewaard

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017nieuwe regeling

29-03-2016

Gemeenteblad, 2016, 55535

16.B.00152

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Binnenschoolse Cultuureducatie Nissewaard

Het college van burgemeester en wethouders van Nissewaard;

 

Gelet op de Algemene subsidieverordening Nissewaard;

 

Besluit vast te stellen de Subsidieregeling Binnenschoolse Cultuureducatie Nissewaard

Artikel 1. Toepassingsbereik

Deze subsidieregeling is van toepassing op subsidies die kunnen worden verstrekt op grond van deze regeling.

Artikel 2. Activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor cultuureducatieve activiteiten ten behoeve van leerlingen uit het basisonderwijs en uit de eerste drie jaren van het voortgezet onderwijs.

 • 2.

  De activiteiten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   de keuze voor cultuureducatieve activiteiten wordt gemaakt uit het programma-aanbod ‘Uit de Kunst’!. Voor het speciaal onderwijs kan hiervan worden afgeweken.

  • b.

   de deelname aan deze cultuureducatieve activiteiten vindt plaats binnen de reguliere schooltijden.

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan besturen van het primair onderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Nissewaard.

Artikel 4. Begroting

Voor de subsidie is de begrotingspost 607000 aangewend.

Artikel 5 Subsidieplafond

 • 1.

  Aanvragen voor subsidie worden in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders in behandeling genomen.

 • 2.

  Wanneer bij behandeling van het totaal aan aanvragen blijkt dat, bij toekenning, het subsidieplafond wordt overschreden, kan het college besluiten tot een hoofdelijke korting.

 • 3.

  Indien hetgeen onder artikel 5, lid 2 staat niet wordt toegepast, wordt een subsidie geweigerd voor zover door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden.

Artikel 6 Aanvraag

Voor het indienen van een aanvraag van subsidie wordt gebruik gemaakt van het aanvraagformulier behorende bij deze regeling.

Artikel 7. Hoogte van de subsidie

De subsidieverlening vindt plaats in de vorm van een bedrag per leerling per kalenderjaar, uitgaande van het leerlingenaantal per 1 oktober van het jaar, twee jaar voorafgaand aan het subsidiejaar.

Artikel 8. Verplichtingen subsidieontvanger

Burgemeester en wethouders legt voor de verwezenlijking van het doel van de subsidie, de subsidieontvanger de volgende verplichtingen op:

 • a.

  De schoolbesturen zijn vertegenwoordigd in het Platform BCE met een deelname van tenminste 50% aan de bijeenkomsten van het platform BCE.

 • b.

  De subsidieaanvraag wordt voor 1 november van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar compleet gemaakt met de samenvatting van de inschrijvingen van het dan lopende schooljaar en de bijbehorende begroting van het betreffende bestuur dan wel de betreffende school.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  De subsidieregeling Subsidie voor Binnenschoolse Cultuureducatie (BCE) wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2017.

Artikel 10 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Binnenschoolse Cultuureducatie Nissewaard

Aldus vastgesteld te Nissewaard op 29 maart 2016.

 

 

Burgemeester en wethouders van Nissewaard,

secretaris,

de burgemeester,