Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nissewaard

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent bewonersverenigingen Subsidieregeling Bewonersverenigingen Nissewaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNissewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent bewonersverenigingen Subsidieregeling Bewonersverenigingen Nissewaard
CiteertitelSubsidieregeling Bewonersverenigingen Nissewaard
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de subsidieregeling 04.01.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Nissewaard

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017nieuwe regeling

29-03-2016

Gemeenteblad, 2016, 55566

16.B.00152

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Bewonersverenigingen Nissewaard

Het college van burgemeester en wethouders van Nissewaard;

 

Gelet op de Algemene subsidieverordening Nissewaard;

 

Besluit vast te stellen de Subsidieregeling Bewonersverenigingen Nissewaard

Artikel 1. Toepassingsbereik

Deze subsidieregeling is van toepassing op subsidies die kunnen worden verstrekt op grond van deze regeling.

Artikel 2. Activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die gericht zijn op het verbeteren van de sociale leefbaarheid in de eigen buurt.

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan bewonersverenigingen, bestaande uit minimaal 25 huishoudens uit dezelfde buurt.

Artikel 4. Begroting

Voor de subsidie is de begrotingspost 604310 aangewend.

Artikel 5. Subsidieplafond

 • 1.

  Aanvragen voor subsidie worden in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders in behandeling genomen.

 • 2.

  Wanneer bij behandeling van het totaal aan aanvragen blijkt dat, bij toekenning, het subsidieplafond wordt overschreden, kan het college besluiten tot een hoofdelijke korting.

 • 3.

  Indien hetgeen onder artikel 5, lid 2 staat niet wordt toegepast, wordt een subsidie geweigerd voor zover door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden.

Artikel 6. Aanvraag

Voor het indienen van een aanvraag van subsidie wordt gebruik gemaakt van het aanvraagformulier behorende bij deze regeling.

Artikel 7. Hoogte van de subsidie

Een subsidie bedraagt maximaal € 350,-- per jaar.

Artikel 8. Slotbepalingen

 • 1.

  De subsidieregeling 04.01 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2017.

Artikel 9. Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Bewonersverenigingen Nissewaard.

Aldus vastgesteld te Nissewaard op 29 maart 2016.

 

Burgemeester en wethouders van Nissewaard,

secretaris,

de burgemeester,