Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nissewaard

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent subsidies Subsidieregeling Jeugd Nissewaard 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNissewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent subsidies Subsidieregeling Jeugd Nissewaard 2017
CiteertitelSubsidieregeling Jeugd Nissewaard 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Nissewaard

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017nieuwe regeling

29-03-2016

Gemeenteblad, 2016, 55646

16.B.00152

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Jeugd Nissewaard 2017

Het college van burgemeester en wethouders van Nissewaard;

 

Gelet op de Algemene subsidieverordening Nissewaard;

 

Besluit vast te stellen de Subsidieregeling Jeugd Nissewaard 2017:

Artikel 1. Toepassingsbereik

Deze subsidieregeling is van toepassing op subsidies die in het jaar 2017 kunnen worden verstrekt op grond van deze regeling.

Artikel 2. Activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de volgende beleidsdoelen:

  • a.

   Bieden van mogelijkheden tot ontmoeting van en talentontwikkeling aan jeugdigen;

  • b.

   Preventie en vroegsignalering van opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen en sociaal–emotionele problemen.;

  • c.

   Versterken van het opvoedkundige klimaat in buurten, wijken en kernen;

  • d.

   Bevorderen van de opvoedcapaciteit van ouders/opvoeders;

  • e.

   Inschakelen, herstellen en versterken van het eigen probleemoplossend vermogen van de jongeren, de ouders, verzorgers en het sociale netwerk;

  • f.

   Het verlenen van integrale hulp volgens het principe 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur.

 • 2.

  De activiteiten moeten aantoonbaar voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd moet afgestemd zijn op de behoeften van (een deel van) door de gemeente benoemde doelgroep;

  • b.

   er moet sprake zijn van (bestaande) samenwerking met overige sociale partners, specifiek binnen het jeugddomein en de gemeente;

  • c.

   er moet zoveel mogelijk sprake zijn van evidence based of practise based methodieken zoals opgenomen in de databank effectieve interventies;

  • d.

   de activiteit moet zover het mogelijk is, de ketenaanpak voor bepaalde problematiek in een wijk of kern van Nissewaard versterken;

  • e.

   er moet sprake zijn van sectorconforme tarieven.

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt ten behoeve van in artikel 2 genoemde activiteiten die gericht zijn op de inwoners van de gemeente in de leeftijd van 0 tot en met 23 jaar.

Artikel 4. Begroting

Voor de subsidie zijn budgetten binnen het Sociaal Domein, deeldomein Jeugdhulp aangewend.

Artikel 5 Subsidieplafond

 • 1.

  Aanvragen om subsidie worden in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders in behandeling genomen.

 • 2.

  Een subsidie wordt geweigerd voor zover door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden.

Artikel 6 Aanvraag

Voor het indienen van een aanvraag van subsidie wordt gebruik gemaakt van het aanvraagformulier behorende bij deze regeling.

Artikel 7. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 2.

 • 2.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten van:

  • a.

   Acties en dergelijke ter verwerving van inkomsten;

  • b.

   Consumpties, traktaties en geschenken voor zover deze geen directe relatie hebben met de organisatie van de instellingen en hun activiteiten;

  • c.

   Specifiek door ouders gemaakte kosten van aan activiteiten deelnemende kinderen;

  • d.

   Materiële en financiële ondersteuning van derden;

  • e.

   Levering van goederen en diensten aan derden, tenzij het college hiervoor vooraf toestemming heeft verleend en het derden betreft voor wie de gesubsidieerde activiteiten bestemd zijn.

Artikel 12. Verplichtingen subsidieontvanger

Burgemeester en wethouders leggen voor de verwezenlijking van het doel van de subsidie, de subsidieontvanger de volgende verplichtingen op:

 • a.

  de subsidieontvanger voldoet aan alle wettelijke vereisten die gelden voor de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten aan deze doelgroep;

 • b.

  de subsidieontvanger verleent alle medewerking aan evaluatie en monitoring van gesubsidieerde activiteiten;

 • c.

  de subsidieontvanger die partner is van het Centrum voor Jeugd en gezin (CJG) en/of Jeugdondersteuningsteam (JOT) gebruikt zover mogelijk de uitingen van het CJG/JOT voor de activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van preventie, vroegsignalering en lichte hulpverlening in het kader van opvoed- en opgroeiproblemen, psychische problemen en stoornissen en sociaal emotionele problemen;

 • d.

  zover de subsidieontvanger geen partner is van het CJG en/of JOT, zal de subsidieontvanger de samenwerking aangaan met het CJG en/of JOT;

 • e.

  aansluiting bij en gebruik van de Verwijsindex Risicojongeren.

Artikel 13 Egalisatiereserve

De hoogte van de op artikel 8 van de ASN gebaseerde egalisatiereserve bedraagt maximaal 10% van de structurele subsidiegelden die de instelling in het betreffende boekjaar van de gemeente heeft ontvangen, vermeerderd met dat deel van de egalisatiereserve dat gevormd is door andere inkomsten.

Artikel 14 Bevoorschotting

Burgemeester en wethouders verlenen vooruitlopend op de vaststelling van de subsidie een voorschot. De betaling van het voorschot vindt per maand plaats voor bedragen hoger dan € 10.000,- en per kwartaal voor bedragen lager dan € 10.000,-.

Artikel 16. Rekening en verantwoording

Een aanvraag om vaststelling van een subsidie van minder dan € 5.000 gaat vergezeld van:

 • a.

  Een activiteitenverslag;

 • b.

  Een financieel verslag.

Artikel 21 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Jeugd Nissewaard 2017.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2017.

Aldus vastgesteld te Nissewaard op 29 maart 2016.

 

 

Burgemeester en wethouders van Nissewaard,

secretaris,

de burgemeester,