Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nissewaard

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent migrantenorganisaties Subsidieregeling Migrantenorganisaties Nissewaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNissewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent migrantenorganisaties Subsidieregeling Migrantenorganisaties Nissewaard
CiteertitelSubsidieregeling Migrantenorganisaties Nissewaard
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de subsidieregeling Subsidiëring van zelforganisaties van migranten.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Nissewaard

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017nieuwe regeling

29-03-2016

Gemeenteblad, 2016, 55820

16.B.00152

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Migrantenorganisaties Nissewaard

Het college van burgemeester en wethouders van Nissewaard;

 

Gelet op de Algemene subsidieverordening Nissewaard;

 

Besluit vast te stellen de Subsidieregeling Migrantenorganisaties Nissewaard

Artikel 1. Toepassingsbereik

Deze subsidieregeling is van toepassing op subsidies die kunnen worden verstrekt op grond van deze regeling.

Artikel 2. Activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor integratiebevorderende activiteiten in het kader van sociaal cultureel werk.

 • 2.

  De activiteiten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   De activiteiten worden georganiseerd voor kinderen tot 12 jaar, volwassen en/of ouderen.

  • b.

   De activiteiten voldoen aan de vastgestelde verdeling onder de vastgestelde thematiek.

  • c.

   De activiteiten hebben betrekking op de thema’s ‘ontmoeting en recreatie’, ‘vorming en educatie’ of ‘cultuur en creativiteit’ waarbij de volgende verdeling geldt:

   • i.

    Ontmoeting en recreatie: 40% van de activiteiten;

   • ii.

    Vorming en educatie: 30% van de activiteiten;

   • iii.

    Cultuur en creativiteit: 30% van de activiteiten.

  • d.

   Er worden minimaal vijf activiteiten per jaar georganiseerd.

  • e.

   De activiteiten staan open voor iedereen en worden aangeboden op een algemeen toegankelijke locatie.

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan zelforganisaties van migranten gevestigd in Nissewaard met een verenigings- dan wel stichtingsvorm.

Artikel 4. Begroting

Voor de subsidie is de begrotingspost 609520 aangewend.

Artikel 5. Subsidieplafond

 • 1.

  Aanvragen voor subsidie worden in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders in behandeling genomen.

 • 2.

  Wanneer bij behandeling van het totaal aan aanvragen blijkt dat, bij toekenning, het subsidieplafond wordt overschreden, kan het college besluiten tot een hoofdelijke korting.

 • 3.

  Indien hetgeen onder artikel 5, lid 2 staat niet wordt toegepast, wordt een subsidie geweigerd voor zover door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden.

Artikel 6. Aanvraag

Voor het indienen van een aanvraag van subsidie wordt gebruik gemaakt van het aanvraagformulier behorende bij deze regeling.

Artikel 7. Hoogte van de subsidie

Een subsidie bedraagt maximaal € 750,-- per jaar.

Artikel 8. Aanvullende weigeringsgronden

Naast de in artikel 6 genoemde weigeringsgronden van de Algemene Subsidieverordening Nissewaard kan de subsidie worden geweigerd als de activiteiten een politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke boodschap hebben.

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 1.

  De subsidieregeling Subsidiëring van zelforganisaties van migranten wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2017.

Artikel 10. Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Migrantenorganisaties Nissewaard.

Aldus vastgesteld te Nissewaard op 29 maart 2016.

 

Burgemeester en wethouders van Nissewaard,

secretaris,

de burgemeester,