Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nissewaard

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent de subsidie voor sportactiviteiten Subsidieregeling Sportiviteit en Respect Nissewaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNissewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent de subsidie voor sportactiviteiten Subsidieregeling Sportiviteit en Respect Nissewaard
CiteertitelSubsidieregeling Sportiviteit en Respect Nissewaard
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Nissewaard

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017nieuwe regeling

29-03-2016

Gemeenteblad 2016, 56359

16.B.00152

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Sportiviteit en Respect Nissewaard

Het college van burgemeester en wethouders van Nissewaard;

 

Gelet op de Algemene subsidieverordening Nissewaard;

 

Besluit vast te stellen de Subsidieregeling Sportiviteit en Respect Nissewaard:

Artikel 1. Toepassingsbereik

Deze subsidieregeling is van toepassing op subsidies die kunnen worden verstrekt op grond van deze regeling.

Artikel 2. Activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die sportief en respectvol gedrag in en om de sport bevorderen.

 • 2.

  De verenigingen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   gedurende het sportseizoen respectievelijk beleid ontwikkelen, implementeren, uitvoeren, evalueren en bijstellen; en

  • b.

   dit beleid is gericht op het stimuleren van sportief en respectvol gedrag door (kader)leden, ouders en toeschouwers bij sportactiviteiten; en

  • c.

   dit beleid komt tot stand in overleg met trainers/coaches, vrijwilligers, seniorleden en jeugdleden; en

  • d.

   in het beleid is bijzondere aandacht voor de doelgroep jeugd.

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan sportverenigingen in Nissewaard die zijn opgericht bij notariële akte en ingeschreven staan in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel.

Artikel 4. Begroting

Voor de subsidie is de begrotingspost 607340 aangewend.

Artikel 5 Subsidieplafond

 • 1.

  Aanvragen om subsidie worden in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders in behandeling genomen.

 • 2.

  Wanneer bij behandeling van het totaal aan aanvragen blijkt dat, bij toekenning, het subsidieplafond wordt overschreden, kan het college besluiten tot een hoofdelijke korting.

 • 3.

  Indien hetgeen onder artikel 5, lid 2 staat niet wordt toegepast, wordt een subsidie geweigerd voor zover door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden.

Artikel 6 Aanvraag

 • 1.

  Voor het indienen van een aanvraag van subsidie wordt gebruik gemaakt van het aanvraagformulier behorende bij deze regeling.

 • 2.

  De aanvraag van subsidie vermeld naast het in artikel 4 van de ASN genoemde in elk geval:

  • a.

   Plan van aanpak om te komen tot een beleidsplan Sportiviteit en Respect (in te dienen bij de eerste aanvraag)

  • b.

   Plan van aanpak voor het implementeren en uitvoeren van het beleidsplan Sportiviteit en Respect (in te dienen bij de tweede aanvraag, na eerste subsidie voor het opstellen van een beleidsplan)

  • c.

   Plan van aanpak voor de monitoring en evaluatie van het beleidsplan Sportiviteit en Respect (in te dienen vanaf de derde aanvraag -na eerste subsidie voor het opstellen van een beleidsplan en tweede subsidie voor het implementeren en uitvoeren van het beleidsplan).

Toelichting: het gaat erom, dat u laat zien wat uw vereniging van plan is actief te gaan doen in het kader van Sportiviteit en Respect in het subsidiejaar.

Artikel 7. Hoogte van de subsidie

Een subsidie bedraagt maximaal € 9,50 per jaar per lid dat in competitief verband sport. Dit bedrag kan jaarlijks verschillen. Het totaal bedrag per sportaanbieder kan nooit meer bedragen dan € 4.750.

Onder competitief verband wordt verstaan: sportactiviteiten waarbij tegen tegenstanders gestreden wordt om winst en verlies, op regelmatige basis, in een regionale of landelijke door een overkoepelende sportbond georganiseerde competitie of op regionale of landelijke door een overkoepelende sportbond georganiseerde toernooien.

Artikel 8. Rekening en verantwoording

Een aanvraag om vaststelling gaat vergezeld van:

 • a.

  een bewijsstuk dat aantoont dat een beleidsplan Sportiviteit en Respect is opgesteld (eerste jaar) of;

 • b.

  een bewijsstuk dat aantoont dat dit beleidsplan in werking is gesteld en is uitgevoerd (tweede jaar) of;

 • c.

  een bewijsstuk dat aantoont dat dit beleidsplan is geëvalueerd.

Artikel 9. Slotbepalingen

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2017.

Artikel 10. Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Sportiviteit en Respect Nissewaard.

Aldus vastgesteld op te Nissewaard op 29 maart 2016.

 

 

Burgemeester en wethouders van Nissewaard,

secretaris,

de burgemeester,