Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nissewaard

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent subsidies Subsidieregeling Wijkgroepen, dorpsverenigingen en -stichtingen Nissewaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNissewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent subsidies Subsidieregeling Wijkgroepen, dorpsverenigingen en -stichtingen Nissewaard
CiteertitelSubsidieregeling Wijkgroepen, dorpsverenigingen en dorpshuisstichtingen Nissewaard
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De ingetrokken subsidieregeling Nadere regels subsidiëring wijkgroepen bestaat niet.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Nissewaard

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017nieuwe regeling

29-03-2016

Gemeenteblad, 2016, 56393

16.B.00152

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Wijkgroepen, dorpsverenigingen en dorpshuisstichtingen Nissewaard

Het college van burgemeester en wethouders van Nissewaard;

 

Gelet op de Algemene subsidieverordening Nissewaard;

 

Besluit vast te stellen de Subsidieregeling Wijkgroepen, dorpsverenigingen en -stichtingen Nissewaard:

Artikel 1. Toepassingsbereik

Deze subsidieregeling is van toepassing op subsidies die kunnen worden verstrekt op grond van deze regeling.

Artikel 2. Activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor integratiebevorderende activiteiten in het kader van sociaal cultureel werk.

 • 2.

  De activiteiten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   De activiteiten worden georganiseerd voor kinderen tot 12 jaar, volwassen en/of ouderen.

  • b.

   De activiteiten voldoen aan de vastgestelde verdeling onder de vastgestelde thematiek.

  • c.

   De activiteiten hebben betrekking op de thema’s ‘ontmoeting en recreatie’, vorming en educatie’ of ‘cultuur en creativiteit’ waarbij de volgende verdeling geldt:

   • i.

    Ontmoeting en recreatie: 40% van de activiteiten;

   • ii.

    Vorming en educatie: 30% van de activiteiten;

   • iii.

    Cultuur en creativiteit: 30% van de activiteiten.

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan wijkgroepen, dorpverenigingen en -stichtingen gevestigd in Nissewaard.

Artikel 4. Begroting

Voor de subsidie is de begrotingspost 607080 aangewend.

Artikel 5. Subsidieplafond

 • 1.

  Aanvragen voor subsidie worden in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders in behandeling genomen.

 • 2.

  Wanneer bij behandeling van het totaal aan aanvragen blijkt dat, bij toekenning, het subsidieplafond wordt overschreden, kan het college besluiten tot een hoofdelijke korting.

 • 3.

  Indien hetgeen onder artikel 5, lid 2 staat niet wordt toegepast, wordt een subsidie geweigerd voor zover door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden.

Artikel 6. Aanvraag

Voor het indienen van een aanvraag van subsidie wordt gebruik gemaakt van het aanvraagformulier behorende bij deze regeling.

Artikel 7. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Het te verlenen subsidiebedrag is gebaseerd op het aantal inwoners van het bedieningsgebied van de wijkgroep, dorpsvereniging of de -stichting op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar en bedraagt maximaal € 0,52 per inwoner.

 • 2.

  Ter uitvoering van het bepaalde in het eerste lid wordt de volgende verdeling gehanteerd:

  • a.

   Kreek: 1/3 van de wijken Akkers, Vriesland en Vogelenzang

  • b.

   Akkers: 2/3 van de wijken Akkers, Vriesland en Vogelenzang

  • c.

   Waterland: wijk Waterland

  • d.

   Noord: wijken Schiekamp en Hoogwerf

  • e.

   De Hoek: wijken De Hoek, Vierambachten en 1/2 wijk Sterrenkwartier

  • f.

   Groenewoud: Groenewoud, Gildenkwartier, 1/2 wijk Sterrenkwartier en 1/3 wijk De Schenkel

  • g.

   Maaswijk: wijk Maaswijk en 2/3 wijk De Schenkel

  • h.

   t Centrum: wijken Centrum en De Elementen

  • i.

   Hekelingen: Hekelingen

  • j.

   Geervliet: Geervliet

  • k.

   Heenvliet: Heenvliet

  • l.

   Abbenbroek: Abbenbroek

  • m.

   Zuidland: Zuidland

  • n.

   Simonshaven: Simonshaven

  • o.

   Oudenhoorn: Oudenhoorn

Artikel 8. Rekening en verantwoording

Een aanvraag om vaststelling van een subsidie op basis van deze subsidieregeling gaat vergezeld van een activiteitenverslag waarin tenminste wordt beschreven welke activiteiten zijn uitgevoerd, met welke frequentie en onder welk thema en waarin de bezoekers/deelnemers per activiteit worden gemeld.

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 1.

  De subsidieregeling Nadere regels subsidiëring wijkgroepen wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2017.

Artikel 10. Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Wijkgroepen, dorpsverenigingen en dorpshuisstichtingen Nissewaard.

Aldus vastgesteld te Nissewaard op 29 maart 2016.

 

Burgemeester en wethouders van Nissewaard,

secretaris,

de burgemeester,