Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nissewaard

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard, houdende regels omtrent subsidie voor participatie en maatschappelijke ondersteuning

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNissewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard, houdende regels omtrent subsidie voor participatie en maatschappelijke ondersteuning
CiteertitelSubsidieregeling participatie en maatschappelijke ondersteuning Nissewaard 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Nissewaard/CVDR441357.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022nieuwe regeling

30-03-2021

gmb-2021-110091

21.B.00110

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard, houdende regels omtrent subsidie voor participatie en maatschappelijke ondersteuning

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard;

 

gelet op artikel 2, eerste lid van de Algemene subsidieverordening Nissewaard;

 

besluit vast te stellen de Subsidieregeling participatie en maatschappelijke ondersteuning Nissewaard 2022:

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: de Algemene subsidieverordening van Nissewaard.

 • b.

  Awb: de Algemene wet bestuursrecht.

 • c.

  Beperking: een stoornis of conditie (lichamelijk, zintuiglijk en/of geestelijk) die een normaal maatschappelijk functioneren belemmert en nadelige sociale gevolgen met zich meebrengt.

 • d.

  Burgemeester en wethouders: de burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard.

 • e.

  Gemaksdiensten: praktische diensten in en om de woning.

 • f.

  Kwalificatieplicht: Jongeren tussen de 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald zijn kwalificatieplichtig. Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). De kwalificatieplicht geldt niet voor jongeren die onderwijs gevolgd hebben in de uitstroomprofielen arbeidsmarktgericht of dagbesteding op het voortgezet speciaal onderwijs.

 • g.

  Kwetsbare inwoner: inwoner van Nissewaard die verminderd zelfredzaam is of onvoldoende in staat is deel te nemen aan de samenleving, dan wel een verhoogd risico hiertoe loopt. Dit bijvoorbeeld door een beperking door ouderdom, chronische ziekte of vanwege een lichamelijke, verstandelijke, psychische of zintuiglijke beperking, of door het onvoldoende beschikbaar hebben van financiële middelen vanwege een minimum inkomen en/of problematische schulden.

 • h.

  Laaggeletterden: inwoners van Nissewaard die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen en/of omgaan met een computer/digitale wereld. Zij beheersen niet het minimale niveau om volwaardig in de Nederlandse maatschappij te kunnen functioneren.

 • i.

  Mantelzorger: iemand die hulp biedt ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang, jeugdhulp, het opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatie en die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep.

 • j.

  Minimum inkomen: huishouden dat minder middelen voor levensonderhoud ontvangt dan 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm op grond van de Participatiewet of anderszins tot de doelgroep behoort van het gemeentelijk armoedebeleid in Nissewaard.

 • k.

  Wmo: de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Artikel 2: Toepassingsbereik

 • 1.

  Deze regeling is van toepassing op publieke taken van de gemeente Nissewaard die voortvloeien uit de Wmo, Participatiewet en andere (wettelijke) kaders voor zover die toezien op welzijn, participatie en maatschappelijke ondersteuning ten behoeve van kwetsbare inwoners. Het betreffen activiteiten vanuit algemene voorzieningen waar inwoners van Nissewaard zonder tussenkomst van de gemeente gebruik van kunnen maken, dus waarvoor geen beschikking noodzakelijk is. Tenzij in deze regeling anders aangegeven, zijn subsidiabele activiteiten als bedoeld in artikel 5 uitsluitend voor inwoners van 18 jaar en ouder.

 • 2.

  Niet tot deze subsidieregeling behoren de volgende voorzieningen en/of activiteiten:

  • a.

   Persoonsgebonden voorzieningen waarvoor een beschikking vereist is;

  • b.

   Informatie & advies en integrale vraagverheldering die vanuit de integrale Ingang Thuis in de Wijk (in oprichting) worden geboden;

  • c.

   Voorzieningen en activiteiten die vanuit de centrumgemeente-rol van Nissewaard worden gestimuleerd en daarmee vanuit de doeluitkeringen Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang en Beschermd Wonen worden bekostigd;

  • d.

   Re-integratie naar betaald werk.

Artikel 3: Doel van deze regeling

Burgemeester en wethouders stellen op grond van deze subsidieregeling subsidie beschikbaar teneinde de volgende doelen te bereiken:

 • a.

  Het versterken of (zoveel als mogelijk) behouden van de zelfredzaamheid van inwoners zodat zij zoveel en zolang als mogelijk in staat zijn in het dagelijks leven te functioneren en een zelfstandige huishouding te voeren, indien nodig met behulp van hun sociale netwerk.

 • b.

  Het bevorderen van participatie in de (lokale) samenleving van kwetsbare inwoners.

Artikel 4 Aanvragen van de subsidie

 • 1.

  De subsidie op grond van deze regeling is aan te vragen via het ‘algemeen aanvraagformulier subsidies’, beschikbaar op de website van de gemeente Nissewaard. Aanvragen worden digitaal ingediend bij de gemeente. Indien digitale indiening voor de aanvrager onmogelijk is, dient contact te worden opgenomen met het subsidieteam van de gemeente voor een alternatieve wijze van indiening.

 • 2.

  Voor de digitale aanvraag (e-herkenning) tot verlening en vaststelling van subsidie mogen de te maken kosten met een maximum € 50 per jaar worden opgenomen in de begroting bij de aanvraag tot subsidieverlening.

Artikel 5: Voor subsidie in aanmerking komende activiteiten

 • 1.

  Kortdurende hulp en/of begeleiding (groepsgewijs of waar nodig individueel) om (psychosociale) problemen hanteerbaar te maken en de inwoner te helpen voldoende weerbaar en vaardig te worden om problemen (in de toekomst) zelf, of met behulp van een sociaal netwerk, aan te pakken.

 • 2.

  Cliëntondersteuning aan inwoners ongeacht leeftijd voor informatie, advies, individuele belangenbehartiging en algemene ondersteuning op het gebied van zorg, wonen, werk, inkomen en onderwijs, onafhankelijk van de ondersteuning die in de integrale ingang Thuis in de Wijk wordt geboden.

 • 3.

  Hulp bij het invullen van formulieren, schrijven van officiële brieven en/of het (leren) voeren van een financiële administratie voor personen die hiertoe zelf, of met behulp van hun sociale netwerk niet in staat zijn, ongeacht leeftijd;

 • 4.

  Het ondersteunen van laaggeletterden die buiten de kwalificatieplicht vallen, bij het leren van de Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden/omgaan met een computer;

 • 5.

  Het verstrekken van middelen/leergeld aan gezinnen met een minimum inkomen ten behoeve van deelname aan onderwijs, sport en/of cultuur door het kind tot 18 jaar.

 • 6.

  Ontmoetingsactiviteiten en/of daginvulling gericht op het doel van deze subsidieregeling als omschreven in artikel 3;

 • 7.

  Sport- en bewegingsactiviteiten voor kwetsbare inwoners voor wie het regulier aanwezig sport- en beweegaanbod niet passend is.

 • 8.

  Het uitvoeren van of ondersteunen bij klusjes in en om de woning, boodschappen doen, maaltijdbereiding, doen van de was, en eventuele andere gemaksdiensten die noodzakelijk zijn om zelfstandig te kunnen blijven wonen, ten behoeve van mensen met een beperking door ouderdom of chronische ziekte of vanwege een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische beperking;

 • 9.

  Het screenen en zo nodig naar zorg toe leiden van mensen die zorg mijden en waarbij er risico is op en/of signalen zijn van verwaarlozing/vervuiling, verward gedrag, agressie of overlast (bemoeizorg).

 • 10.

  Low-care palliatieve terminale zorg in of verbonden aan een hospice.

 • 11.

  Het verstrekken van voedselpakketten aan mensen met een minimum inkomen door een voedselbank.

 • 12.

  Het ondersteunen van mantelzorgers, ongeacht leeftijd, ter voorkoming van overbelasting en ter bevordering van hun mogelijkheid tot duurzame ondersteuning van de kwetsbare naaste;

 • 13.

  Het ondersteunen en versterken van competenties van vrijwilligers, ongeacht leeftijd, bijvoorbeeld door trainingen en cursussen, waarbij breder noodzakelijke training/opleiding dan voor één organisatie bij voorkeur door de vrijwilligersacademie wordt verzorgd.

Artikel 6: Niet in aanmerking komende kosten of activiteiten

Op grond van deze subsidieregeling komen, naast de reeds in de ASV genoemde gronden, niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  Kosten voor de viering van feesten, jubilea en partijen, kosten van consumpties of donatie- en sponsorverzoeken;

 • b.

  Kosten voor onderhoud of verbouwing van panden;

 • c.

  Kosten die een redelijke uitvoering van de activiteit te boven gaan.

Artikel 7: Budget en budgetplafond

 • 1.

  Aan deze subsidieregeling zijn de volgende gemeentelijke budgetten gekoppeld:

  • a.

   Maatschappelijke dienstverlening (609660)

  • b.

   Preventie armoede en schulden (608652)

  • c.

   Mantelzorg (609744)

  • d.

   Clientondersteuning (690489)

  • e.

   Zorgtoeleiding OGGZ (609642)

  • f.

   Inloop GGZ (690486)

 • 2.

  Voor de budgetten als genoemd in het eerste lid geldt een budgetplafond. Het budgetplafond wordt jaarlijks in de perspectiefnota vastgesteld voor het daaropvolgende jaar. Indien het budgetplafond niet in de perspectiefnota is vastgesteld, geldt het in de begroting opgenomen bedrag op het desbetreffende budgetnummer, als opgenomen onder lid 1, als budgetplafond.

 • 3.

  Ook voor subsidieaanvragen op grond van deze subsidieregeling die voorafgaand aan vaststelling van het budgetplafond zijn ingediend, geldt het budgetplafond als bedoeld in het tweede lid.

Artikel 8: Afwegingskader bij beoordeling van aanvragen tot subsidieverlening

Aanvragen tot subsidieverlening op grond van deze subsidieregeling worden behandeld en afgewogen op grond van de volgende criteria:

 • a.

  de toegevoegde waarde: bijvoorbeeld in hoeverre een activiteit (de gevolgen van) een problematische situatie beperkt en gericht is op de beste oplossing op lange termijn, in hoeverre de activiteit gewenst is voor het realiseren van voldoende passend aanbod van algemene voorzieningen en activiteiten in Nissewaard en in hoeverre de activiteit een inclusieve samenleving bevordert;

 • b.

  de kwaliteit: bijvoorbeeld de mate waarin de methodiek of werkwijze de inzet/vorming van het sociale netwerk van de deelnemer bevordert en/of de mate waarin de methodiek of werkwijze sociaal noodzakelijke vaardigheden en het probleemoplossend vermogen van deelnemers vergroot, en/of de mate waarin vraagstukken integraal worden benaderd en zelfstandigheid en eigen regie van de deelnemer stimuleert en/of de mate waarin gewerkt wordt met (in de praktijk) aangetoonde effectieve methoden;

 • c.

  de kosten: bijvoorbeeld de mate waarin de kosten in verhouding staan tot de maatschappelijke opbrengsten (op langere termijn) en de gevraagde gemeentelijke bijdrage;

 • d.

  de inzet van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen: bijvoorbeeld de mate waarin vrijwilligers en/of ervaringsdeskundigen worden ingezet voor de activiteiten, tenzij de aard van de activiteit of werkzaamheden zich hiertegen verzet;

 • e.

  de samenwerking: bijvoorbeeld de mate waarin de uitvoerende organisatie geworteld is in de Nissewaardse samenleving en samenwerkt met andere organisaties in Nissewaard;

 • f.

  de monitoring en doorontwikkeling: bijvoorbeeld de mate waarin de subsidieaanvrager de effecten van de activiteiten monitort en evalueert, alsmede maatschappelijke ontwikkelingen signaleert en inzet op vernieuwing van werkwijze of methodiek om beter te kunnen aansluiten op behoeften in de samenleving.

Artikel 9: Verplichtingen van de subsidie-ontvanger

 • 1.

  Bij (meerjarige) subsidies kunnen burgemeester en wethouders bij de verlening bepalen dat een uitvoeringsovereenkomst gesloten wordt, als bedoeld in artikel 4:36 Awb. De subsidie-ontvanger is dan verplicht zijn medewerking te verlenen aan het tot stand komen van zo’n overeenkomst.

 • 2.

  De subsidie-ontvanger doet onverwijld mededeling van feiten en omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de verleende subsidie en/of de nakoming van de verplichtingen of gemaakte afspraken.

 • 3.

  Het activiteitenverslag dat op grond van de ASV bij de aanvraag tot vaststelling ingediend wordt, bevat tenminste:

  • a.

   Een verklaring in hoeverre de voorziening of activiteiten conform aanvraag en volgens afspraken en aanvullende verplichtingen is/zijn uitgevoerd;

  • b.

   hoeveel deelnemers de voorziening of activiteiten hebben bereikt;

  • c.

   wat het doel/de toegevoegde waarde was van de voorzieningen of activiteiten en in hoeverre dat doel/de toegevoegde waarde is gerealiseerd en waarom het eventueel (deels) niet is gerealiseerd;

  • d.

   in hoeverre met de voorziening of activiteiten is ingezet op versterking van het sociale netwerk van de deelnemers;

  • e.

   in hoeverre er ontwikkelingen zijn die in de (lokale) samenleving zichtbaar zijn, welke aanleiding kunnen zijn tot aanpassing van activiteiten in het sociaal domein.

 • 4.

  Het financieel verslag dat op grond van de ASV bij de aanvraag tot vaststelling ingediend wordt, bevat tenminste:

  • a.

   Een overzicht van de gemaakte kosten en daadwerkelijk gerealiseerde inkomsten in relatie tot de begroting;

  • b.

   Een toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de begroting indien dit minimaal 10% bedraagt of meer dan € 1000.

 • 5.

  Organisaties die van burgemeester en wethouders in een jaar in totaal minimaal € 100.000 subsidie ontvangen, eventueel op basis van meerdere subsidieregelingen, leveren bij de aanvraag tot subsidievaststelling tevens een accountantsverklaring. Bij subsidies tussen € 50.000 en € 100.000 kan het leveren van een accountantsverklaring als verplichting bij de subsidieverlening worden opgelegd.

Artikel 10: Uitbetaling van de subsidie

 • 1.

  De verleende subsidie wordt in vier gelijke termijnen per jaar bevoorschot.

 • 2.

  Indien subsidie wordt verleend voor een eenmalige activiteit, of indien de subsidie minder bedraagt dan € 30.000 wordt de subsidie, in afwijking van het eerste lid, in een keer betaalbaar gesteld.

 • 3.

  Subsidies van maximaal € 1.000 worden bij verlening direct ambtshalve vastgesteld. Voor deze subsidies hoeft niet te worden voldaan aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 9, lid 3 en 4.

Artikel 11: Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling participatie en maatschappelijke ondersteuning Nissewaard 2022.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van subsidiejaar 2022. Subsidies die ten behoeve van dit subsidiejaar en latere jaren worden aangevraagd, worden aan deze regeling getoetst.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard op 30 maart 2021.

De gemeentesecretaris,

mr. M.L.M. Weerts

De burgemeester,

mr. F. van Oosten