Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
PAUW-bedrijven

Verordening Clientenparticipatie WSW 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatiePAUW-bedrijven
Officiële naam regelingVerordening Clientenparticipatie WSW 2011
CiteertitelVerordeing Cliëntenparticipatie WSW PAUW Bedrijven 2011
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet Sociale Werkvoorziening, artikel 2, lid 3
 2. Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Werkvoorzieningschap "Het Westelijke gebied van Utrecht, PAUW Bedrijven"

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Bepalingen in de Wet Sociale Werkvoorziening en bepalingen in de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Werkvoorzieningschap "Het Westelijke gebied van Utrecht, PAUW Bedrijven"

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011Nieuwe regeling

25-11-2010

Geen

Onbekend

Tekst van de regeling

VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE WSW 2011

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Werkvoorzieningschap “Het Westelijk Gebied van Utrecht”;

Gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 25 november 2010;

gelet op de bepalingen in artikel 2, lid 3 van de Wet sociale werkvoorziening en de bepalingen van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Werkvoorzieningschap “Het Westelijk Gebied van Utrecht”, PAUW Bedrijven;

besluit vast te stellen de verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening 2011”

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  De wet: de Wet sociale werkvoorziening;

 • 2.

  Deelnemende gemeenten: de gemeenten die deelnemen aan de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Werkvoorzieningschap “het Westelijk Gebied van Utrecht” waarin negen gemeenten participeren, te weten Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen, IJsselstein, Loenen, Lopik, Maarssen, Nieuwegein en Vianen;

 • 3.

  Algemeen bestuur: de aangewezen leden van de negen deelnemende gemeenten, vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van Pauw Bedrijven;

 • 4.

  Dagelijks bestuur: de aangewezen leden uit het algemeen bestuur, vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur van Pauw Bedrijven;

 • 5.

  Cliëntenparticipatie Wsw:de gestructureerde wijze waarop de GR Wsw-gerechtigden betrekt in de raadpleging, uitvoering en evaluatie van het Wsw-beleid;

 • 6.

  Wsw-gerechtigden: Wsw-gerechtigden op de wachtlijst, Wsw-gerechtigden als werknemer van een SW-bedrijf, Wsw-gerechtigden bij een reguliere werkgever en/of hun vertegenwoordigers die als zodanig gerechtigd zijn;

 • 7.

  Inspraakbijeenkomst: bijeenkomst van Wsw-gerechtigden die op de uitnodiging zijn ingegaan om hun mening kenbaar te maken over het Wsw-beleid en de uitvoering.

Artikel 2 Doel

Het doel van cliëntenparticipatie is het bewerkstelligen en waarborgen dat Wsw-gerechtigden vanuit een onafhankelijke positie optimaal betrokken zijn bij de raadpleging, uitvoering en evaluatie van het Wsw-beleid.

Artikel 3 Bevoegdheden
 • 1. Wsw-gerechtigden worden betrokken bij het Wsw-beleid en niet bij de bedrijfsvoering van Pauw Bedrijven en/of persoonlijke aangelegenheden.

 • 2. Meepraten is niet gelijk aan meebeslissen: het is de taak van het Algemeen Bestuur om de uiteindelijke afwegingen tussen algemeen en individueel belang te maken. Via inspraak kunnen Wsw-gerechtigden het Algemeen Bestuur adviseren.

Artikel 4 Werkwijze

Wanneer?

Tenminste eenmaal per jaar vindt inspraak plaats door middel van een inspraakbijeenkomst.

Hoe?

 • 1.

  De Wsw-gerechtigden ontvangen 3 weken voor de inspraakbijeenkomst een schriftelijke uitnodiging inclusief agenda met de daarop betrekking hebbende stukken.

 • 2.

  De Wsw-gerechtigden hebben de gelegenheid tot 1 week voor de inspraakbijeenkomst zelf onderwerpen aan te dragen welke in de inspraakbijeenkomst worden ingebracht.

 • 3.

  De inspraak betreft een terugblik (verantwoording) en een vooruitblik (planning) op het Wsw-beleid. Tevens is er ruimte voor overige op – of aanmerkingen.

 • 4.

  Tijdens de inspraakbijeenkomst worden onderwerpen toegelicht en kunnen Wsw-gerechtigden hun mening kenbaar maken. Alles, aangaande het Wsw-beleid, kan ter tafel komen.

Wie?

Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van bovengenoemde activiteit.

Hoe verder?

 • 1.

  Van de inspraakreacties wordt een verslag gemaakt en via de bekende kanalen (Nieuwsbrief, website, afdelingsoverleg ed.) aan een ieder bekend gemaakt.

 • 2.

  Het verslag met daarin vervat concrete voorstellen wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur.

 • 3.

  Het Algemeen Bestuur beoordeelt de reacties en neemt op basis daarvan besluiten over gedane voorstellen.

 • 4.

  De besluiten over voorstellen worden via de intern bekende kanalen bekend gemaakt.

Bovendien

Desgewenst kunnen Wsw-gerechtigden op eigen initiatief inspraak organiseren.

Artikel 5 Evaluatie

De samenwerking tussen de GR en de Wsw-gerechtigden wordt in de tweede helft van 2013 geëvalueerd.

Artikel 6 Faciliteiten
 • 1. De GR zorgt voor voldoende middelen om de activiteiten in deze verordening adequaat te organiseren.

 • 2. De stukken aangaande het Wsw-beleid worden aangepast aan het niveau van de Wsw-gerechtigden.

 • 3. De inspraakruimte moet toegankelijk zijn voor de Wsw-gerechtigden.

Artikel 7 Slotbepalingen
 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Cliëntenparticipatie Wsw 2011”.

 • 2.

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het Dagelijks Bestuur.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

 • 4.

  De verordening “Cliëntenparticipatie Wsw”, vastgesteld op 26 juni 2008, wordt ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Pauw Bedrijven op 25 november 2010.

De secretaris De voorzitter

E.M. Uijting J. van Breukelen

Toelichting Verordening Cliëntenparticipatie Wsw 2011

Algemeen

De vigerende verordening is geëvalueerd op basis van 2 beleidsenquêtes en 2 inspraakbijeenkomsten in 2009 en 2010. Hieruit bleek dat met name de schriftelijke beleidsenquêtes niet aan de verwachtingen van de geënquêteerden voldoen omdat het als niet prettig wordt ervaren om de mening op die wijze te moeten verstrekken.

Daartegenover staat dat de inspraakbijeenkomsten als zeer waardevol en nuttig worden ervaren omdat direct contact met de werkgever (PAUW Bedrijven) èn de gemeenten zeer wordt gewaardeerde. De deelnemers zijn zeer betrokkene bij PAUW Bedrijven.

De opgedane ervaringen in 2009 en 2010 hebben geleid tot een intern veranderde aanpak van PAUW Bedrijven bijvoorbeeld om het werkoverleg ook als middel voor informatieoverdracht te gebruiken, meer gebruik te maken van verschillende mediavormen e.d.

Personen op de wachtlijst verwachten een actievere houding van gemeenten en UWV in met name alternatieve mogelijkheden zoals voortrajecten.

Om tegemoet te komen aan de wensen van de geënquêteerden is de verordening hierop aangepast en is het houden van beleidsenquêtes niet meer opgenomen.

De bedoeling is tenminste eenmaal per jaar inspraak te organiseren voor Wsw-gerechtigden of hun vertegenwoordigers door middel van een inspraakbijeenkomst. De doelgroep ontvangt een schriftelijke uitnodiging inclusief agenda tezamen met de benodigde informatie voor adequate deelname aan inspraak. De Wsw-gerechtigde kan zelf ook onderwerpen voor de agenda van de inspraakbijeenkomst aanmelden.

De toelichting – artikelsgewijs – is beperkt tot die artikelen die ook daadwerkelijk toelichting behoeven. Artikelen of onderdelen van artikelen die geen vragen oproepen worden daarom niet toegelicht.

Artikel 4 – Werkwijze

Lid 10: Desgewenst kunnen Wsw-gerechtigden op eigen initiatief inspraak organiseren.

De spelregels:

 • 1.

  Formuleer een onderwerp, dat goed onderbouwd en beargumenteerd is.

 • 2.

  Laat uw voorstel ondertekenen door 50 Wsw-gerechtigden.

 • 3.

  Dien uw voorstel in bij de secretaris van het Dagelijks Bestuur van Pauw Bedrijven: mevrouw E. Uijting, De Corridor 8, 3621 ZB Breukelen.

 • 4.

  Na ontvangst van het voorstel organiseert de secretaris van het Dagelijks Besuur binnen 2 maanden een inspraakbijeenkomst.

De verordening “Cliëntenparticipatie Wsw”, vastgesteld op 26 juni 2008, wordt ingetrokken.