Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Recreatieschap Spaarnwoude

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Recreatieschap Spaarnwoude houdende regels omtrent het hondenbeleid in Spaarnwoude

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRecreatieschap Spaarnwoude
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Recreatieschap Spaarnwoude houdende regels omtrent het hondenbeleid in Spaarnwoude
CiteertitelHondenbeleid
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noord-Holland/627175/CVDR627175_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-06-2012nieuwe regeling

16-05-2012

https://www.spaarnwoude.nl/over/voor-bezoekers, juni 2016

2012/12

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Recreatieschap Spaarnwoude houdende regels omtrent het hondenbeleid in Spaarnwoude

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude;

 

gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 18 april 2012

 

gezien het advies van de adviescommissie d.d. 10 april 2012

 

gelet op de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude;

 

b e s l u i t :

 

 • 1.

  De tarieven voor hondengerelateerde diensten als volgt vast te stellen, en deze elk volgend jaar te indexeren:

  • Honden uitlaatdiensten: € 1200 per jaar voor 2 bezoeken per dag en 5 dagen per week en maximaal 10 honden per keer. Waar mogelijk en naar behoefte kan ook de zaterdag van de uitlaatterreinen gebruik worden gemaakt, uitgezonderd terreinen waar vaak evenementen plaatsvinden. Het tarief wordt dan verhoogd naar € 1500 per jaar incl. zaterdag;

  • Dagopvang/crèche: € 3600 per jaar voor exclusief gebruik terrein van maandag t/m zaterdag. De huurder draagt zelf zorg voor een hek om het terrein en eventuele schuilhut - onderkomen - (nuts)voorzieningen;

  • Trainingen honden dressuurterrein De Ven: Vereniging € 190 per dagdeel per jaar. Bedrijfsmatig € 500 per dagdeel per jaar;

  • Trainingslocatie De Ven (niet het dressuurterrein): Vereniging € 190 per dagdeel per jaar. Bedrijfsmatig € 500 per dagdeel per jaar. Particulier € 190 per jaar Wedstrijden/demonstraties/Losse terreinverhuur voor evenementen: afhankelijk van het evenement, en in overeenstemming met tarieven TGO/Evenementen lijst. Particulier tarief meer dan 3 honden: € 35 per TGO;

 • 2.

  Een aantal terreinen aan te wijzen voor deze diensten conform bijlage 1;

 • 3.

  Honden te verbieden op de volgende plekken:

  • a)

   Alle stranden en grasoevers nabij zwemwater (zwemplekken) van 1 april tot 1 oktober;

  • b)

   Alle sport en spelplaatsen. Plekken waar speelvoorzieningen voor kin¬deren zijn;

  • c)

   Vanwege flora en fauna gevoelige plaatsen;

 • 4.

  Voor de uitgifte van vergunningen en TGO’s voor commerciële diensten en andere activiteiten met honden (behalve het uitlaten van minder dan 4 honden) de volgende randvoorwaarden te hanteren:

  • Verzekering;

  • Geen agressieve honden toestaan;

  • Maximum aantal van 10 honden per keer (voor uitlaatdiensten);

  • Goed herkenbare kleding/ hesje met naam bedrijf;

  • Honden dragen hondenpenning;

  • Overige gebruikers hebben altijd voorrang;

  • Overeenkomst voor maximaal 2 jaar.

 

Velsen-Zuid, 16 mei 2012

Het algemeen bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude,

de voorzitter,

J.H.M. Bond

BIJLAGE 1 LOCATIES

Voorstel aan te wijzen terreinen:

 

Uitlaatdiensten

 • 1.

  Locatie Rottepolderplein.

 • 2.

  Hoek het Spijk/ Oostbroekerweg/ A9.

 • 3.

  Weilanden aan de Oostbroekerweg.

 • 4.

  Oostbroekerweg tegenover de Valleiweg.

 • 5.

  Locatie De groene Weelde (maximaal 5 uitlaatdiensten mogelijk, geen dagopvang)

Trainingen:

 • 1.

  De Ven (Zuiderscheg), waar het huidige losloopgebied dan wordt uitgebreid met de omliggende bospercelen zodat het voor meer trainingsdoeleinden geschikt is.

 • 2.

  Sledehondenparcours (Oosterbroek)

BIJLAGE 2 Locatieonderzoek uitlaatdiensten:

 

De Groene Weelde.

Locatie naast Rottepolderplein.

Weiland aan de Oostbroekerweg.

In de hoek het Spijk / Oostbroekerweg / A9.

Oostbroekerweg tegenover de Valleiweg.

Schoteroog.

De Houtrak.

Locatie Westhoffbos.

Locatieonderzoek voor training

Locatie Honden dressuurterrein De Ven.

Sledehondentrainingen

 

Rondom het evenemententerrein is een parcours van ± 7 kilometer welke sinds medio 1999 gebruikt wordt voor sledehondentrainingen.