Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0

Besluit bsbm-mandaat RUD Utrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRegionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit bsbm-mandaat RUD Utrecht
CiteertitelBesluit bsbm-mandaat RUD Utrecht
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpinterne regeling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 257ba Wetboek van Strafvordering

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

--

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-06-2015---

02-06-2015

RUD Utrecht

---

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht van 2 juni 2015 (nr. 814DFB20) houdende verlening van mandaat voor de uitoefening van de bsbm-bevoegdheid (Besluit bsbm-mandaat RUD Utrecht)

De directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht

 

overwegende

dat het gewenst is om de bevoegdheid een strafbeschikking als bedoeld in artikel 257ba van het Wetboek van Strafvordering in mandaat te laten uitoefenen;

dat het gaat om een op grond van artikel 4.2 van het Besluit OM-afdoening aan de directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst geattribueerde bevoegdheid;

 

gelet

op artikel 10:1 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit

 

Artikel 1

De bevoegdheid een strafbeschikking als bedoeld in artikel 257ba van het Wetboek van Strafvordering wordt in mandaat uitgeoefend door de teamleider Handhaving Bedrijven voor zover de bevoegdheid het taakgebied van het team Bedrijven betreft en door de teamleider Bodem, Water en Natuur voor zover de bevoegdheid het taakgebied van het team Bodem, Water en Natuur betreft en wel met dien verstande dat beide teamleiders elkaar vervangen.

 

Artikel 2

In overeenstemming met de Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (art. 257ba, tweede lid, Sv) wordt het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie op de hoogte gebracht.

 

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit bsbm-mandaat RUD Utrecht.

 

 

Utrecht, 2 juni 2015

 

De directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht

 

ing. S.M.M. Borgers