Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0

Ondermandaatbesluit RUD Utrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRegionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingOndermandaatbesluit RUD Utrecht
CiteertitelOndermandaatbesluit RUD Utrecht
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpinterne organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 10:9 Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-01-2016---

04-01-2016

---

---

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit RUD Utrecht

 

 

Ondermandaatbesluit RUD Utrecht

 

De directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht

 

Gelet op:

 

Artikel 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht alsmede artikel 2 en artikel 4 van het Besluit mandaat directietaken RUD Utrecht 2014 en artikel 2 Mandaatbesluit RUD Utrecht / provincie Utrecht, artikel 2 Mandaatbesluit RUD Utrecht / gemeente Amersfoort, artikel 2 Mandaatbesluit RUD Utrecht / gemeente Baarn, artikel 2 Mandaatbesluit RUD Utrecht / gemeente Bunschoten, artikel 2 Mandaatbesluit RUD Utrecht / gemeente Houten, artikel 2 Mandaatbesluit RUD Utrecht / gemeente Eemnes, artikel 2 Mandaatbesluit RUD Utrecht / gemeente Leusden, artikel 2 Mandaatbesluit RUD Utrecht / gemeente Lopik, artikel 2 Mandaatbesluit RUD Utrecht / gemeente Nieuwegein, artikel 2 Mandaatbesluit RUD Utrecht / gemeente Soest, artikel 2 Mandaatbesluit RUD Utrecht / gemeente Utrecht, artikel 2 Mandaatbesluit RUD Utrecht / gemeente Woudenberg;

 

Besluit:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder

directeur: de directeur van de RUD;

medewerker: de persoon die door de RUD uit hoofde van een publiekrechtelijk besluit of uit hoofde van een privaatrechtelijke overeenkomst aangesteld is en die onder de verantwoordelijkheid van de directeur taken en/of werkzaamheden van en voor de RUD uitvoert;

RUD: de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht en de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht 2.0;

teamleider: een teamleider van de RUD;

Artikel 2 Ondermandaat directietaken

Lid 1

De directeur verleent ondermandaat voor de bevoegdheden genoemd in artikel 2 van het Besluit mandaat directietaken RUD Utrecht 2014 aan de teamleider voor zover het zijn team betreft.

 

Lid 2

Het ondermandaat als bedoeld in lid 1 geldt niet voor het benoemen, schorsen en ontslaan van leidinggevenden van organisatieonderdelen van de RUD.

 

Lid 3

Het ondermandaat als bedoeld in lid 1 is voor het aangaan van verplichtingen voor de RUD beperkt tot een bedrag van € 25.000.

Artikel 3 Ondermandaat taken primaire proces

Lid 1

De directeur verleent ondermandaat voor de bevoegdheden genoemd in

 • -

  artikel 2, lid 1, Mandaatbesluit RUD Utrecht / provincie Utrecht,

 • -

  artikel 2, lid 1, Mandaatbesluit RUD Utrecht / gemeente Amersfoort,

 • -

  artikel 2, lid 1, Mandaatbesluit RUD Utrecht / gemeente Baarn,

 • -

  artikel 2, lid 1, Mandaatbesluit RUD Utrecht / gemeente Bunschoten,

 • -

  artikel 2, lid 1, Mandaatbesluit RUD Utrecht / gemeente Eemnes,

 • -

  artikel 2, lid 1, Mandaatbesluit RUD Utrecht / gemeente Houten,

 • -

  artikel 2, lid 1, Mandaatbesluit RUD Utrecht / gemeente Leusden,

 • -

  artikel 2, lid 1, Mandaatbesluit RUD Utrecht / gemeente Lopik,

 • -

  artikel 2, lid 1, Mandaatbesluit RUD Utrecht / gemeente Nieuwegein,

 • -

  artikel 2, lid 1, Mandaatbesluit RUD Utrecht / gemeente Soest,

  artikel 2, lid 1, Mandaatbesluit RUD Utrecht / gemeente Utrecht,

  artikel 2, lid 1, Mandaatbesluit RUD Utrecht / gemeente Woudenberg

aan de teamleider als bedoeld in artikel 1 voor zover het zijn team betreft.

 

Lid 2

De teamleider zoals bedoeld in artikel 1 kan aan medewerkers die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn in incidentele gevallen ondermachtiging verlenen om de in lid 1 bedoelde bestuursorganen te vertegenwoordigen tijdens zittingen, met inbegrip van regiezittingen in bestuursrechtelijke procedures bij de rechtbanken, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en de voorzieningenrechter van genoemde rechtscolleges.

Artikel 4 Ondermandaat taken Wet lokaal spoor

De directeur verleent ondermandaat voor de bevoegdheden genoemd in het besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. 17 november 2015, nr. 81721966 (Mandaat RUD Utrecht Wet lokaal spoor) aan de teamleider als bedoeld in artikel 1 voor zover het zijn team betreft.

Artikel 5 Ondermandaat taken Vuurwerkbesluit

De directeur verleent ondermandaat voor de bevoegdheden genoemd in het besluit van de Staatssecretaris d.d. 22 april 2015, kenmerk IENM/ILT-1014/4259 ter wijziging van het Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (Stcrt. 2014, 12288) aan de teamleider als bedoeld in artikel 1 voor zover het zijn team betreft.

Artikel 6 Feitelijke handelingen

Ondermachtiging tot het verrichten van feitelijke handelingen die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling inhouden wordt verleend aan iedere medewerker onder de verantwoordelijkheid van de directeur voor zover de feitelijke handelingen bij de normale uitvoering van de functie van de medewerker passen. In ieder geval vallen hieronder het verzenden van ontvangstbevestigingen van aanvragen, het versturen van rapporten en documenten en het verstrekken en opvragen van informatie.

Artikel 7 Vervanging

Indien een teamleider als bedoeld in artikel 1 niet beschikbaar is, wordt hij of zij bij de uitoefening van het desbetreffende ondermandaat door een andere teamleider vervangen.

Artikel 8 Gelijkstelling volmacht en machtiging

Voor de toepassing van dit besluit worden met ondermandaat gelijk gesteld de verlening van:

 • a.

  de volmacht om in naam van de directeur privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • b.

  de machtiging om in naam van de directeur handelingen te verrichten die geen besluit en geen privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 9 Ondertekening

De ondertekening van een ondermandaat geschiedt in overeenstemming met wat het betreffende mandaatbesluit daartoe bepaalt. Daarbij treden de handtekening, de naam en de functieaanduiding van de ondertekenende functionaris in de plaats van de handtekening, de naam en de functieaanduiding van de directeur.

Artikel 10 Intrekking

Het Ondermandaatbesluit directeur RUD Utrecht van 6 januari 2015 wordt ingetrokken.

Artikel 11 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaatbesluit RUD Utrecht.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 7 januari 2016.

 

Utrecht, 4 januari 2016

 

ing. S.M.M. Borgers,

directeur RUD Utrecht