Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Saba

Eilandsverordening regelende de instelling en verlening van het Kruis van verdienste van het eilandgebied Saba

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSaba
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEilandsverordening regelende de instelling en verlening van het Kruis van verdienste van het eilandgebied Saba
CiteertitelEilandsverordening Kruis van Verdienste Saba
Vastgesteld doorEilandsraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Positieve lijst regelgeving Eilandsraad Saba (AB 2010, no. 6) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Saba en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Saba van toepassing.

De tekst van de regeling is in het Nederlands, de tekst van de bijlage is in het Engels.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen inzake het vaststellen van het actuele regelingenbestand van het eilandgebied en toekomstig openbaar lichaam Saba voor zover het haar bevoegdheid betreft

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsregeling in het openbaar lichaam

26-08-2010

A.B. 2010, no. 6

Onbekend
04-07-200710-10-2010Nieuwe regeling

28-06-2007

A.B. 2007, no. 11

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsverordening regelende de instelling en verlening van het Kruis van verdienste van het eilandgebied Saba

 

 

Artikel 1
 • 1.

  Er wordt een onderscheiding ingesteld, die de naam draagt Kruis van Verdienste van het Eilandgebied Saba, verder te noemen Kruis van Verdienste.

 • 2.

  Met het Kruis van Verdienste wordt beoogd nadruk te leggen op de bijzondere verdiensten of prestaties van personen voor het Eilandgebied Saba dan wel voor de Sabaanse gemeenschap.

 • 3.

  Het Kruis van Verdienste is eenklassig.

Artikel 2
 • 1.

  Het Kruis van Verdienste bestaat uit het volgende versiersel:

  • a.

   kruis: een wit geemailleerd Sint-Andrieskruis, de vier rechthoekige armen van gelijke lengte, goudomlijst. In het midden van het kruis een goudenomlijst geel geemaileerd schild met de woorden “Merit”. De keerzijde draagt een doorlopende registernummering. Tussen de armen van het kruis de groen geemailleerde, gestileerde bladeren van de “Saba Cabbage”. Het Sint-Andrieskruis is ontleend aan het wapen van Saba;

  • b.

   kroon: het kruis gedekt met de gouden kroon van het wapen van Saba. De keerzijde is goudkleurig, glad afgewerkt.

 • 2.

  Het bij het Kruis van Verdienste behorende lint is ultramarijn blauw (pantone 280) zoals voorkomt in het wapen en de vlag van Saba. Het heeft aan weerzijde een witte boord van 1mm breed, op 2mm afstand daarvan een witte baan van 2mm breed alsmede op 2 mm afstand daarvan naar het midden een gele baan (pantone 102) van 2mm breed. Het lint symboliseert zowel het firmament als de omringende zee. De smalle en de bredere witte banen van het lint symboliseren de ster van de vlag; de gouden baan, eveneens ontleend aan de vlag , symboliseert o.a. de felle zon.

 • 3.

  De breedte van het lint is 37mm.

 • 4.

  Het versiersel hangt voor heren aan het lint, voor dames aan het lint in de vorm van een strik.

 • 5.

  De compositie van het Kruis van Verdienste is als bijlage bij deze eilandsverordening gevoegd.

Artikel 3

Voor verlening van het Kruis van Verdienste komen in aanmerking personen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt jegens het Eilandgebied Saba dan wel jegens de Sabaanse gemeenschap.

Artikel 4

Voor verlening van het Kruis van Verdienste komen niet in aanmerking:

 • a.

  personen aan wie reeds eerder het Kruis van Verdienste is verleend;

 • b.

  personen die tot een gevangenisstraf van een jaar of meer onherroepelijk veroordeeld zijn of zijn geweest;

 • c.

  personen die zijn overleden.

Artikel 5
 • 1.

  Er is een Decoratiecommissie bestaande uit minimaal drie en maximum negen personen. De voorzitter en de overige leden van de Decoratiecommissie worden op voordracht van het Bestuurscollege benoemd en ontslagen door de Eilandsraad.

 • 2.

  De Decoratiecommissie heeft tot taak het Bestuurscollege te adviseren omtrent schriftelijke voordrachten tot verlening van het Kruis van Verdienste.

 • 3.

  Tot het doen van een schriftelijke voordracht als bedoeld in het tweede lid is bevoegd iedere meerderjarige Nederlander die ingezettene is van het eilandgebied Saba.

 • 4.

  Bij eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt de werkwijze van de Decoratiecommissie geregeld.

Artikel 6
 • 1.

  Het Kruis van Verdienste wordt, de Decoratiecommissie gehoord, verleend door het Bestuurscollege na bestudering van de schriftelijke voordrachten als bedoeld in artikel 5, tweede lid.

 • 2.

  De uitreiking van het verleende Kruis van Verdienste geschiedt jaarlijks ter gelegenheid van “Saba Dag”.

 • 3.

  Tegelijk met het verleende Kruis van Verdienste wordt een draagteken van het kruis van Verdienste uitgereikt voor het dragen op gepaste kleding.

 • 4.

  De publicatie van de verlening van het Kruis van Verdienste geschiedt onverwijld na uitreiking ervan in de lokale media.

 • 5.

  Het beheer en de registratie van het Kruis van Verdienste worden gevoerd door de Chef Protocol.

Artikel 7

Een persoon aan wie het Kruis van Verdienste werd verleend verliest het recht om het Kruis van Verdienste deelachtig te blijven en de versierselen te dragen:

 • a.

  bij een onherroepelijke veroordeling tot een gevangenisstraf van een jaar of meer;

 • b.

  wegens gedragingen al dan geen onherroepelijke veroordeling ten gevolge hebbende op grond waarvan de gedecoreerde door de Eilandsraad, de Decoratiecommissie gehoord, onwaardig wordt geacht het Kruis van Verdienste deelachtig te blijven.

Artikel 8

De kosten verbonden aan de aanmaak van het Kruis van Verdienste en het draagteken van het Kruis van Verdienste komen ten laste van het eilandgebied Saba.

Artikel 9

Bij eilandsbesluit houdende algemene maatregelen, wordt een Reglement van het Kruis van Verdienste vastgesteld, houdende nadere regels ter uitvoering van deze eilandsverordening.

Artikel 10

Deze eilandsverordening treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging.

Artikel 11

Deze eilandsverordening kan worden aangehaald als “Eilandsverordening Kruis van Verdienste Saba”.

 

Bijlage Nominations form for national honours

Section A: (All relevant data on the person being nominated)

I Hereby nominate

 

1. Full name:..................................................................................

2. Home Address:...........................................................................

3. Business/Work address:..............................................................

4. Tel. no.:.............................(Home)....................................(Work)

5. Is the nominee a citizen of Saba: yes/no

a. If no, please state of waht country:...............................................

6. Date of birth:.....................(place of birth)....................................

7. Material status:............................................................................

8. Give a brief outline of the nominee's service or significant with dates where available:..............................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

9. In my opinion he/she deserves the award of:.................................

......................................................................................................

10. If you wish you may attach a copy of your nominee's curriculum

vitae to enhance the information provided at 8.

 

Section B: (Information on the person making the nomination)

 

11. My name is:................................................................................

My address is:..................................................................................

I can be reached during working hours at tel. no.:................................

 

12. If the nomination is being made on behalf of an Association, Club, Group, Company or any other Agency, please state the name of the organization and your position in that organization:..............................

.......................................................................................................

 

The closing date for receipt of nominations is.......................................