Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Saba

Eilandsverordening "Retributieverordening 2007"

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSaba
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEilandsverordening "Retributieverordening 2007"
CiteertitelRetributieverordening Saba 2007
Vastgesteld doorEilandsraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Positieve lijst regelgeving Eilandsraad Saba (AB 2010, no. 6) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Saba en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Saba van toepassing.

De oorspronkelijke grondslag(en) kan men vinden door de regeling te zoeken op 09-10-2010.

Deze regeling vervangt de eilandsverordeningregelende de heffing en inning van retributies in het eilandgebied Saba (A.B. 1987, no. 3),zoalsondermeergewijzigdbijde eilandsverordeningen tot wijziging van de retributieverordening Saba (A.B. 1995, no. 5 en A.B. 1992, no. 17).

Deze regeling geeft uitvoering aan onder meer de Eilandsverordening Personenvervoer (A.B. 1983, no.1), de Visserijverordening Saba 2006, de Eilandsverordening Openbare Orde en Bescherming Gemeenschap van 16 augustus 1985 en de Eilandsverordening Havenfaciliteiten Saba 2005 (A.B. 2005, no.1).

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen inzake het vaststellen van het actuele regelingenbestand van het eilandgebied en toekomstig openbaar lichaam Saba voor zover het haar bevoegdheid betreft

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen betreffende de tarieven behorende bij de Eilandsverordening Retributies 2007

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-12-201401-01-2014Art. 6, lid 2

19-12-2014

A.B. 2014, no. 13

Onbekend
10-10-201001-01-2014Bestendiging eilandsregeling in het openbaar lichaam

26-08-2010

A.B. 2010, no. 6

Onbekend
01-09-200710-10-2010Nieuwe regeling

28-06-2007

A.B. 2007, no. 10

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsverordening "Retributieverordening 2007"

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze Eilandsverordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  het eilandgebied: het Eilandgebied Saba;

 • 2.

  de eilandsraad: de Eilandsraad van het Eilandgebied Saba;

 • 3.

  het bestuurscollege: het Bestuurscollege van het Eilandgebied Saba;

 • 4.

  het hoofd van de Afdeling Financiën en Economische Zaken: de functionaris of de ambtenaar, belast met de leiding van de afdeling;

 • 5.

  de ontvanger: de eilandsontvanger van het Eilandgebied Saba.

Artikel 2 Leges Burgerlijke Stand/Census Office

Ten bate van het Eilandgebied Saba worden voor de hierna, door de Burgerlijke Stand, verleende diensten onder de naam “leges” retributies geheven naar de volgende grondslagen en tarieven:

 

Leges Burgerlijke Stand

No. Omschrijving van de dienstverlening

 

Huwelijken

 

1

Voor het verlijden van akten van erkenning, huwelijksaangifte en huwelijkstoestemming, tijdens kantooruren

 

2

Voor het voltrekken van huwelijken van voor op Saba ingeschreven- en woonachtige personen, gedurende kantooruren en op het kantoor van de Burgerlijke Stand

 

3

Voor het voltrekken van huwelijken van voor op Saba ingeschreven- en woonachtige personen, buiten kantooruren en/of buiten het kantoor van de Burgerlijke Stand

 

3

Voor het voltrekken van huwelijken van niet op Saba ingeschreven- en woonachtige personen, gedurende de kantooruren en op het kantoor van de Burgerlijke Stand

 

4

Voor het voltrekken van huwelijken van niet op Saba ingeschreven- en woonachtige personen, buiten kantooruren en/of buiten het kantoor van de Burgerlijke Stand

 

 

Familie- en trouwboekjes

 

5

Voor het bewijs van aangifte van de geboorte van kinderen of een duplicaat daarvan

 

6

Voor de afgifte van een familieboekje of een duplicaat daarvan van ingezetenen

 

7

Voor de afgifte van een trouwboekje of een duplicaat daarvan van ingezetenen

 

8

Voor de afgifte van een apostille

 

 

Afschriften/uittreksels/attestaties de vitae uit de Burgerlijke Stand registers

 

10

Voor de afgifte van een afschrift/uittreksel/attestaties de vitae uit de registers van de Burgerlijke Stand

 

11

Voor elke andere schriftelijke mededeling/akte van opgenomen gegevens uit de registers van de Burgerlijke Stand

 

 

Reisdocumenten, bewijzen van Nederlanderschap en van inschrijving in het register van vestigingen.

 

12

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een nationaal paspoort (inclusief de aan het Rijk af te dragen kosten op grond van het Besluit Paspoortgelden)

 

13

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort, bedoeld in (12), genoemd een zakenpaspoort, inclusief de aan het Rijk af te dragen kosten op grond van het Besluit Paspoortgelden.

 

14

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in (12) en (13)

 

15

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het aanbrengen van een wijziging in een reisdocument als bedoeld in (12) en (13)

 

16

Indien de aanvrager van een nationaal paspoort, als bedoeld in (12) en (13), reeds eerder een paspoort werd verstrekt, welke bij de aanvraag niet of niet geheel werd overlegd, worden ter dekking van de administratieve kosten, de verschuldigde bedragen verhoogd met het navolgende bedrag

 

17

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bewijs van Nederlanderschap

 

18

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bewijs van inschrijving in het register van vestigingen

 

 

Legalisatie van handtekeningen

 

19

Voor de legalisatie van handtekeningen, per handtekening

 

 

Verklaringen van bijzonder belang van de aanvrager

 

20

Voor elke schriftelijke verklaring in het bijzondere belang van de aanvrager, verband houdende met zijn burgerlijke staat

 

 

Inlichtingen uit het Kiezersregister

 

21

Voor de verstrekking van schriftelijke inlichtingen uit het Kiezersregister, omvattende de van meer dan twee kiesgerechtigde personen in het opgenomen gegevens

 

 

Verklaring van erfrecht

 

22

Voor een verklaring van erfrecht, uitsluitend bestemd voor de Lands- of Eilandsontvanger

 

 

Onderhouden reguliere autobusdienst

 

23

Voor een vergunning tot het onderhouden van een autobusdienst als bedoeld in artikel 3 van de eilandsverordening personenvervoer (Ab. 1983 no. 1) per traject, waarvoor de vergunning geldt:

 

24

Voor een rijvergunning, als bedoeld in de eilandsverordening personenvervoer (A.B. 1983, no. 1)

 

 

Onderhouden taxidienst

 

25

Voor een vergunning tot het onderhouden van een taxidienst, als bedoeld in artikel 3 van de eilandsverordening personenvervoer (A.B. 1983, no. 1), met één taxi

 

26

Voor een vergunning tot het onderhouden van een taxidienst, als bedoeld in artikel 3 van de eilandsverordening personenvervoer (A.B. 1983, no. 1), met meerdere taxi’s

 

 

Identificatiekaarten

 

27

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een ID kaart

 

 

Werkboekjes en arbeidersregisters

 

28

Voor de afgifte van een werkboekje of een duplicaat hiervan

 

29

Een arbeidersregister of duplicaat hiervan

 

 

Bewijzen voor motorrijtuigen

 

30

Voor een door de bevoegde instantie te verrichten onderzoek naar de rijbekwaamheid, alsmede naar de kennis van de verkeerswetgeving van belanghebbende en (nadat het bewijs daarvan is geleverd) voor de desbetreffende verklaring

 

31

Rijbewijs (per categorie)

 

32

Rijvergunning, geldig voor ten hoogste drie maanden, af te geven aan een tijdelijk in de Nederlandse Antillen vertoevende persoon

 

33

Vergunning om zich op de weg te bekwamen in het besturen van een motorrijtuig op twee of drie wielen, welke geldig is voor 3 (drie) maanden

 

34

Vergunning om een motorrijtuig onder zijn onmiddelijk toezicht door een ander te doen besturen, welke geldig is voor 1 (één) jaar

 

Artikel 3 Leges Dienst Publieke Werken/Public Works

Ten bate van het Eilandgebied Saba worden voor de hierna, door de Dienst Publieke Werken, uit te geven vergunningen, onder de naam “leges” retributies geheven naar de volgende grondslagen en tarieven:

 

Leges Dienst Publieke Werken

No. Omschrijving van de dienstverlening

 

Weghalen van zand en stenen van domeingronden

 

1

Een verzoek tot het weghalen van zand en/of steen van domeingrond dient te worden gericht aan het Bestuurscollege, welke de prijs per geval of per kubieke meter per aanvraag, gelet op de dan geldige markttarieven, vaststeld.

 

 

Tijdelijk gebruik, inname of genot van de openbare weg

 

2

Voor een vergunning tot het tijdelijk plaatsen, waarbij de tijdseenheid in de vergunning is aangegeven, waarbij de drie maanden niet wordt overschreden, van bouwmaterialen op de openbare weg

 

3

Voor een vergunning van één of meer spandoeken, reclameuiting of aankondiging (welke niet plat tegen de gevel van een gebouw is aangebracht) met een maximale tijd van tien (14) dagen

 

4

Voor een vergunning van één of meer spandoeken, reclameuiting of aankondiging (welke niet plat tegen de gevel van een gebouw is aangebracht) met een maximale tijd van langer dan tien (14) dagen en maximaal een jaar, welke niet in- of uitwendig van verlichting is voorzien

 

5

Voor een vergunning van één of meer spandoeken, reclameuiting of aankondiging (welke niet plat tegen de gevel van een gebouw is aangebracht) met een maximale tijd van langer dan tien (14) dagen en maximaal een jaar, welke in- of uitwendig van verlichting is voorzien

 

6

Voor de vergunning van een vaste staan- of standplaats voor motor- of andere voertuigen, bestemd of gebruikt voor de verkoop van koopwaren

 

 

Bijzonder gebruik van de openbare weg

 

 

Voor een vergunning tot:

 

7

Het houden van een wedstrijd met rijtuigen, rijwielen ofdieren

 

8

Een wedstrijd met motorrijtuigen

 

9

Een betrouwbaarheidswedstrijd met motorrijtuigen

 

10

Het door middel van een motorrijtuig doen voortgewegen van een aanhangwagen

 

 

Vervoer van personen met motorvrachtrijtuigen

 

11

Voor een vergunning tot het vervoeren van personen met een motorvrachtrijtuig, anders dan op de daartoe bestemde zitplaatsen in de bestuurscabine: indien de vergunning geldig is voor een bepaalde rit

 

12

Voor een vergunning tot het vervoeren van personen met een motorvrachtrijtuig, anders dan op de daartoe bestemde zitplaatsen in de bestuurscabine: indien de vergunning doorlopend geldig is voor de tijd van ten hoogste één jaar en voor niet meer dan 20 personen

 

13

Voor een vergunning tot het vervoeren van personen met een motorvrachtrijtuig, anders dan op de daartoe bestemde zitplaatsen in de bestuurscabine: indien de vergunning doorlopend geldig is voor de tijd van ten hoogste één jaar en voor meer dan 20 personen

 

 

Vergunning voor ontplofbare stoffen

 

14

Voor een afgegeven vergunning tot de in-, door- en/of uitvoer van op de havenkade of een lichter geloste (ook tijdelijk), dan wel aangebrachte of in een ander vaartuig overgeladen ontplofbare stoffen

 

15

Het vervoer van ontplofbare stoffen te land met een bruto gewicht van de ontplofbare stoffen tussen 1 kg en 500 kg

 

16

Het vervoer van ontplofbare stoffen te land met een bruto gewicht van de ontplofbare stoffen tussen 501 kg en 5000 kg

 

17

Het vervoer van ontplofbare stoffen te land met een bruto gewicht van de ontplofbare stoffen van meer dan 5001 kg

 

18

Voor het beschikbaar stellen van een, in nummer 14 bedoelde vervoersvergunning voorgeschreven begeleider, per uur of gedeelte daarvan;

Gedurende normale kantooruren

 

19

Voor het beschikbaar stellen van een, in nummer 14 bedoelde vervoersvergunning voorgeschreven begeleider, per uur of gedeelte daarvan;

buiten normale kantooruren, in het weekend of op een feestdag

 

 

Leges voor schoolkinderen vervoer

 

20

Voor het vervoeren van en naar de Sacred Heart School en Saba Comprehensive School, per schooljaar, voor het eerste kind

 

21

Voor het vervoeren van en naar de Sacred Heart School en Saba Comprehensive School, per schooljaar, voor het tweede kind

 

22

Voor het vervoeren van en naar de Sacred Heart School en Saba Comprehensive School, per schooljaar, voor het derde– en opvolgende kinderen, per kind

 

Artikel 4 Leges Afdeling Financiën en Economische Zaken

Ten bate van het Eilandgebied Saba worden voor de hierna, door de Afdeling Financiën en Economische Zaken, uit te geven vergunningen, onder de naam “leges” retributies geheven naar de volgende grondslagen en tarieven:

 

Leges Afdeling Financiën en Economische Zaken

No. Omschrijving van de dienstverlening

 

Ventvergunning

 

1

Voor een vergunning om te venten

 

 

Openbare Vermakelijkheden

 

2

Voor een vergunning tot het geven van een openbare vermakelijkheid of tot het houden van een voor het publiek toegankelijke bijeenkomst tot ontspanning of vermaak, indien niet met name anders dan in deze verordening genoemd

 

3

Voor een vergunning van een muziek- of zanguitvoering op de openbare weg, daaronder begrepen het maken van muziek door middel van geluidsversterkers

 

4

Voor een vergunning voor het houden van een voordracht of toespraak op de openbare weg, al dan niet met gebruik van electronische hulpmiddelen

 

5

Voor een vergunning voor het houden van optochten of betogingen, uitgezonderd processies, gehouden door kerkelijke instellingen

 

 

Wapenvergunning

 

6

Bij afgifte van vergunningen ingevolge de de relevante artikelen van de vuurwapenverordening 1931 (P.B. 1967, no. 49) zoals nadien gewijzigd, ten behoeve van geweren en pistolen

 

7

Bij afgifte van vergunningen ingevolge de de relevante artikelen van de vuurwapenverordening 1931 (P.B. 1967, no. 49) zoals nadien gewijzigd, ten behoeve van geweren en pistolen (windbuksen of pelletguns) waarmee projectielen door middel van samengeperste gas of lucht worden voortbewogen

 

 

Financiële stukken

 

8

Voor de afgifte van een exemplaar van de eilandsbegroting met de memorie van toelichting

 

9

Voor de afgifte van een exemplaar van een suppletaire eilandsbegroting met memorie van toelichting

 

 

Vestigingsvergunningen

 

10

Voor de afgifte van een vergunning tot het vestigen en drijven van een zaak, verleend aan een naamloze vennootschap, besloten vennootschap, vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap, bij een kapitaal bij oprichting tot Naf. 50.000,00. Dit bedrag is jaarlijks verschuldigd.

 

11

Voor de afgifte van een vergunning tot het vestigen en drijven van een zaak, verleend aan een naamloze vennootschap, besloten vennootschap, vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap, bij een kapitaal bij oprichting van Naf. 50.000,00 tot Naf. 100.000,00. Dit bedrag is jaarlijks verschuldigd.

 

12

Voor de afgifte van een vergunning tot het vestigen en drijven van een zaak, verleend aan een naamloze vennootschap, besloten vennootschap, vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap, bij een kapitaal bij oprichting van boven Naf. 100.000,00. Dit bedrag is jaarlijks verschuldigd.

 

13

Voor de afgifte van een vergunning tot het vestigen en drijven van een zaak, niet vallende onder 10, 11 of 12. Dit bedrag is jaarlijks verschuldigd.

 

14

Tot het vestigen van een filiaal, bijkantoor of andere nederzetting van een reeds op het eiland of in een andere jurisdictie gevestigde zaak. Dit bedrag is jaarlijks verschuldigd.

 

15

Voor een wijziging van een reeds verleende vergunning, waarbij het gaat om de aard van de zaak dan wel de locatie

 

16

Voor een wijziging van een reeds verleende vergunning, waarbij het gaat om elke andere wijziging dan die van de aard van de zaak dan wel de locatie

 

17

Voor de afgifte van een vergunning om als directeur te kunnen optreden van een zaak met slechts één directeur. Dit bedrag is jaarlijks verschuldigd.

 

18

Voor de afgifte van een vergunning om als directeur te kunnen optreden van een zaak met meer dan één directeur. Dit bedrag is jaarlijks verschuldigd.

 

19

Voor de afgifte van een vergunning om als directeur te kunnen optreden van een zaak, met domicilie buiten het Eilandgebied Saba. Dit bedrag is jaarlijks verschuldigd.

 

20

Voor de afgifte van een vergunning tot wijziging van een directeursvergunning.

 

21

Het Bestuurscollege is bevoegd in bijzondere gevallen – zulks uitsluitend ter beoordeling van het College – een hoger of lager bedrag van de verschuldigde jaarlijkse retributie vast te stellen, zoals bedoeld onder nr. 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, en 19. In de considerans van het besluit worden de bijzondere feiten en/of omstandigheden vermeld die de vastgestelde verhoging of verlaging rechtvaardigen. Dit bedrag is jaarlijks verschuldigd.

 

 

Vergunningen

 

22

Hotelvergunning

 

23

Koffiehuisvergunning

 

24

Sociëteitsvergunning

 

25

Restaurantvergunning A

 

26

Restaurantvergunning B

 

27

Grossiersvergunning

 

28

Slijtvergunning

 

29

Bierhuisvergunning

 

30

Logementsvergunning

 

31

IJshuisvergunning

 

32

Verkoopautomaat

 

Artikel 5 Leges Agriculture Station

Ten bate van het Eilandgebied Saba worden voor de hierna, door de Dienst Agriculture Station, uit te geven vergunningen, onder de naam “leges” retributies geheven naar de volgende grondslagen en tarieven:

 

Leges Agriculture Station

No. Omschrijving van de dienstverlening

 

Verkoop van vlees

 

1

Voor een vergunning voor de verkoop van vlees ingevolge artikel 12 van de Slachtenkeuringsverordening 1933 (P.B. 1933, no 17, zoals gewijzigd) buiten de plaatsen binnen de keuring, alsmede op andere dan de vanwege het Bestuurscollege ingerichte plaatsen (Binnen de keurkring, per kalenderjaar)

 

 

Afkeuring van levensmiddelen en van vee

 

2

Voor het in het belang van de verzoeker af te geven verklaring van afkeuring en/of vernietiging van:

Levensmiddelen, verse vis inbegrepen

 

3

Voor het in het belang van de verzoeker af te geven verklaring van afkeuring en/of vernietiging van:

Op het abattoir geslachte of of op/in het abattoir of bijbehorende terreinen gestorven dieren

 

 

Keuringsverklaring

 

4

Voor een keuringsverklaring, waarin vermeld staat waar de keuring plaats heeft gehad, van vers, gekoeld , gezouten, gedroogd of bevroren vlees, vleesprodukten, vis of zeeprodukten (waaronder kreeft), welke afgegeven wordt in het geval dat verzending van deze produkten plaatsvind naar plaatsen buiten het eiland gelegen, voor hoeveelheden tot 75 kilogram

 

5

Voor een keuringsverklaring, waarin vermeld staat waar de keuring plaats heeft gehad, van vers, gekoeld , gezouten, gedroogd of bevroren vlees, vleesprodukten, vis of zeeprodukten (waaronder kreeft), welke afgegeven wordt in het geval dat verzending van deze produkten plaatsvind naar plaatsen buiten het eiland gelegen, voor hoeveelheden meer dan 75 kilogram

 

 

Gezondheidsverklaringen

 

6

Voor een verklaring omtrent de gezondheidstoestand van vee en huisdieren, af te geven ingeval van uitvoer van deze dieren

 

7

Voor een verklaring omtrent de gezondheidstoestand van overige dieren, af te geven ingeval van uitvoer van deze dieren

 

 

 

 

Artikel 6 Leges Planningbureau

Ten bate van het Eilandgebied Saba worden voor de hierna, door het Planningbureau, uit te geven vergunningen, onder de naam “leges” retributies geheven naar de volgende grondslagen en tarieven:

 

Leges Planningbureau

No. Omschrijving van de dienstverlening

 

Hinderverordening

 

1

Voor een vergunning tot oprichting, uitbreiding, verandering, opnieuw in werking brengen of het herstellen van een inrichting, afgegeven krachtens de Hinderverordening Bovenwindse Eilanden (Ab. 1964, no 8)

 

 

Bouw- en woningverordening

 

2

Voor een bouwvergunning, afgegeven onder de zogenaamd "Island Construction Fee", zoals nadien gewijzigd van de door of vanwege het Bestuurscollege geschatte bouwwaarde, indien deze bedraagt:

 

 

Tot en met Naf. 62.650 (of de eerste woning gebouwd door een inwoner)

 

 

Over Naf. 62.650 tot en met Naf. 178.998

 

 

Over Naf. 178.998

 

3

Voor een schriftelijk bewijs van inschrijving in de daartoe bestemde registers van een door het Bestuurscollege erkend installateur of voor de verniewing daarvan, als bedoeld in artikel 19, derde lid, van de beschikking van 21 februari 1930 no. 256 ter voldoening van artikel 12 van de Electriciteits-concessieverordening (P.B. 1928, no. 47; P.B. 1930, no. 47 zoals gewijzigd)

 

Artikel 7 Leges Gezondheidsdienst/A.M. Edwards Medical Center

Ten bate van het Eilandgebied Saba worden voor de hierna, door de Gezondheidsdienst van het A.M. Edwards Medical Center uit te voeren diensten, retributies geheven naar de volgende grondslagen en tarieven:

 

Leges Dienst Gezondheidsdienst A.M. Edwards Medical Center

No. Omschrijving van de dienstverlening

 

Bezoek Kliniek

 

1

Bezoek kliniek gedurende het vastgestelde spreekuur

 

2

Bezoek kliniek buiten het vastgestelde spreekuur (inclusief avond en weekend)

 

3

Bezoek wondkamer/E.H.B.O. kamer Saba Health verzekerden

 

4

Voor gebruik van de wondkamer/E.H.B.O. (uitgezonderd Saba Health verzekerden), voor de navolgende diensten:

 

 

Ten behoeve van een ingreep, inclusief materiaal

 

 

Gebruik pulmo-aid vernevelaar

 

 

Registratie ECG

 

5

Verrichten van een X-Ray

 

6

Voor het gebruik van krukken

 

7

Voor de uitgifte van de krukken is een waarborgsom verschuldigd. Op het moment dat de krukken worden geretourneerd, wordt de waarborgsom

in zijn geheel terugbetaald, mits krukken in goede staat zijn).

 

8

Het beschikbaar stellen en gebruiken in het ziekenhuis van een privé kamer, per dag (uitgezonderd Saba Health verzekerden)

 

9

Het beschikbaar stellen en gebruiken in het ziekenhuis van een zaalkamer

per bed, per dag (uitgezonderd Saba Health verzekerden)

 

10

Het beschikbaar stellen en gebruiken in het ziekenhuis van de kinderzaal, per bed, per dag, uitsluitend te gebruiken voor kinderen tot en met de leeftijd van 12 jaar (uitgezonderd Saba Health verzekerden)

 

11

Het beschikbaar stellen en gebruiken in het ziekenhuis van de couveuze, per bed, per dag, (uitgezonderd Saba Health verzekerden)

 

12

Het beschikbaar stellen en gebruiken in het ziekenhuis van de operatiekamer (t.b.v. kleine ingreep, inclusief materiaal)

 

13

Het beschikbaar stellen en gebruiken in het ziekenhuis van de operatiekamer (t.b.v. grote ingreep, inclusief materiaal)

 

14

Het beschikbaar stellen en gebruiken in het ziekenhuis van de verloskamer, per bed per bevalling (inclusief materiaal)

 

15

Het inbrengen van een maagsonde (uitgezonderd Saba Health verzekerden)

 

16

Voor het verrichten van assistentie bij een bevalling eilandsambtenaren (100% vergoeding)

 

17

Voor het verrichten van assistentie bij een bevalling eilandsambtenaren (90% vergoeding)

 

18

Het geven van een clysma (uitgezonderd Saba Health verzekerden)

 

19

Het inbrengen van een blaascatheter (uitgezonderd Saba Health verzekerden)

 

20

Wijkverzorging (uitgezonderd Saba Health verzekerden), voor de navolgende handelingen:

 

 

Voor het inspuiten van insuline, per keer

 

 

Voor het inspuiten van insuline, per maand

 

 

Voor het klaarzetten van insuline (patiënt spuit zelf), per keer

 

 

Voor het klaarzetten van insuline (patiënt spuit zelf), per maand

 

 

Voor het toedienen van oogdruppels, per keer

 

 

Voor het toedienen van oogdruppels, per maand

 

 

Voor het verstrekken van medicatie, per keer

 

 

Voor het verstrekken van medicatie, per maand

 

 

Voor een wasbeurt, per keer

 

 

Voor een wasbeurt, per maand

 

 

Voor wondverzorging , per keer

 

 

Voor wondverzorging, per maand

 

21

Wijkverzorging voor Saba Health verzekerden, voor de navolgende handelingen;

 

 

Voor het klaarzetten dan wel inspuiten van insuline, per keer

 

 

Voor het klaarzetten dan wel inspuiten van insuline, per maand

 

 

Voor het toedienen van oogdruppels, per keer

 

 

Voor het toedienen van oogdruppels, per maand

 

 

Voor het verstrekken van medicatie, per keer

 

 

Voor het verstrekken van medicatie, per maand

 

 

Voor een wasbeurt, per keer

 

 

Voor een wasbeurt, per maand

 

 

Voor wondverzorging, per keer

 

 

Voor wondverzorging, per maand

 

22

Voor het verrichten van onderstaande laboratorium testen:

Noot: Prijzen komen overeen met de prijzen van het ADC Sint Maarten en zijn als zodanig aan verandering onderhevig:

 

 

BSE

 

 

Hemoglobine

 

 

WBC

 

 

INR

 

 

Glucose

 

 

Cholesterol

 

 

Urine met stick

 

 

Urine microscopisch

 

 

Urine HCG (zwangerschapstest)

 

 

Urine drugs screening per test

 

 

Voor het thuis afnemen van bloed/testen (exclusief kosten testen)

 

23

Het beschikbaar stellen en gebruiken van de ambulance, per rit (uitgezonderd Saba Health verzekerden)

 

24

Het beschikbaar stellen en gebruiken van de ambulance, per rit voor

Saba Health verzekerden

 

20

Voor het beschikbaar stellen en gebruiken van het mortuarium, per dag

 

25

Overledene verzorgen

 

 

GGD diensten

 

26

Foodhandler registratie

 

Artikel 8 Leges Havendienst/Harbor Office

Ten bate van het Eilandgebied Saba worden voor de hierna, door de Havendienst , uit te geven vergunningen, onder de naam “leges” retributies geheven naar de volgende grondslagen en tarieven:

 

Leges Havendienst

No. Omschrijving van de dienstverlening

 

Vaarbewijs

 

1

Door de bevoegde commissie te verrichten onderzoek naar de bekwaamheid van de belanghebbende om op te treden als schipper van een vaartuig en, ingeval het bewijs hiervan is geleverd, voor het betreffende bewijs van bekwaamheid

 

 

Zeekaarten

 

2

Voor af te geven zeekaarten

 

Artikel 9 Leges Schoonmaakdienst/Sanitation Department

Ten bate van het Eilandgebied Saba worden voor de hierna, door de Schoonmaakdienst, uit te geven vergunningen, onder de naam “leges” retributies geheven naar de volgende grondslagen en tarieven:

 

Leges Schoonmaakdienst

No. Omschrijving van de dienstverlening

 

Vuilophaal

 

1

Ophalen van vuilnis, minimaal 1 maal per week, per particulier huishouden, volgens nader te omschrijven regels door de schoonmaakdienst ten aanzien van de wijze van aanbieding van het, al dan niet gescheiden, vuilnis, per maandtarief

 

 

Ophalen van vuilnis, minimaal 1 maal per week, per bedrijf van maximaal 10 werknemers, volgens nader te omschrijven regels door de schoonmaakdienst ten aanzien van de wijze van aanbieding van het, al dan niet gescheiden, vuilnis, per maandtarief

 

 

Ophalen van vuilnis, minimaal 1 maal per week, per bedrijf van meer dan 10 werknemers, volgens nader te omschrijven regels door de schoonmaakdienst ten aanzien van de wijze van aanbieding van het, al dan niet gescheiden, vuilnis, per maandtarief

 

Artikel 10 Leges voor afschriften van vergunningen en stukken

Voor zover niet anders bepaald, is voor afschriften van de vergunningen en stukken, vermeld in de artikelen 4, 5, 6 en 8, afgegeven met of na de afgifte van het oorspronkelijke stuk, aan leges verschuldigd Naf. 5,00 per afschrift.

Artikel 11 Verantwoordelijkheid voor de betaling van de leges

 • 1.

  De leges zijn verschuldigd door degene die de uitgifte van een vergunning verzoekt of de verstrekking van een van de vermelde stukken vraagt.

 • 2.

  Ter betaling van de verschuldigde leges wordt, indien meer dan een tarief kan worden toegepast, het verschuldigde bedrag naar het hoogste tarief berekend.

Artikel 12 Vrijstelling betaling leges

Indien bij Eilandsverordening niet anders is bepaald, zijn van de betaling van leges vrijgesteld stukken, niet zijnde bewijzen van een vergunning:

 • 1.

  Welke ingevolgde een wettelijk voorschrift kosteloos aan personen of instellingen moeten worden verstrekt.

 • 2.

  Welke door of vanwege het Land, een eilandgebied of enig ander openbaar lichaam ten behoeve van hun dienst wordt verzocht, tenzij voor de verschaffing van deze inlichtingen, ter beoordeling van het Bestuurscollege, extra kosten van personele of materiele aard moeten worden gemaakt. In dat geval zullen deze extra kosten in rekening worden gebracht.

 • 3.

  Welke worden verstrekt in het persoonlijk belang van personen, die door middel van een door het bevoegde gezag afgegeven bewijs (welke niet ouder is dan een jaar), van hun onvermogen doen blijken.

 • 4.

  De wijze waarop de in dit artikel bedoelde stukken worden verstrekt, wordt door of vanwege het Bestuurscollege bepaald.

 • 5.

  Van krachtens dit artikel verleende vrijstelling moet op het betreffende stuk aantekening worden gemaakt.

   

Artikel 13 Betaling verschuldigde leges

De voldoening van de verschuldigde leges geschiedt bij vooruitbetaling aan de daartoe door het Bestuurscollege aan te wijzen ambtenaren.

 

Artikel 14 Verantwoording ontvangen leges

Voor de vijfde van elke maand wordt door de in artikel 13 bedoelde ambtenaren aan het hoofd van de afdeling Financiën en Economische Zaken een verantwoording overlegd van de ontvangen leges.

 

Artikel 15 Bewijs betaalde leges

 

Het bewijs van betaalde leges dient te allen tijde op eerste aanvraag te worden vertoond aan de daartoe bevoegde ambtenaren.

 

 

Artikel 16 Ongeldigheid vergunning/stukken bij non-betaling

 

Schriftelijke bewijzen van af te geven vergunningen en stukken, waarvoor de verschuldigede leges niet zijn betaald, worden als niet afgegeven beschouwd.

 

Indien ten onrechte geen of te weinig leges zijn betaald, is degene die ingevolge artikel 11 leges is verschuldigd, verplicht het schriftelijk bewijs van de afgegeven vergunning of het stuk, waarvoor geen of te weinig leges werden betaald, aan te bieden aan de ambtenaar die met de inning van de leges is belast, ter voldoening van het te weinig betaalde.

Artikel 17 Navordering niet betaalde leges

Indien blijkt dat ten onrechte geen of te weinig leges zijn betaald, worden de niet- of te weinig betaalde leges van de schuldenaar, zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden nagevorderd, zolang niet sedert de datum waarop de leges, krachtens de bepalingen van deze verordening waren verschuldigd, vijf jaren zijn verstreken. De na te vorderen leges worden met een viervoud daarvan verhoogd, indien niet of niet volledig is voldaan aan een of meer van de verplichtingen bij deze verordening opgelegd, tenzij het Bestuurscollege van oordeel is dat op grond van dwaling, verschoonbaar verzuim of niet aan de belastingplichtige te wijten oorzaken, redenen aan wezig zijn om deze verhoging niet of slechts gedeeltelijk toe te passen. Onder de genoemde redenen valt niet de beweerde onbekendheid met de bepalingen van deze eilandsverordening.

 

Artikel 18 Invordering navordering verschuldige bedragen

De invordering van wegens navordering verschuligde bedragen geschiedt door of namens de Eilandsontvanger van het Eilandgebied Saba, op grond van hem door of namens het hoofd van de afdeling Financiën en Economische Zaken ter hand gestelde machtiging van ontvangst.

 

Artikel 19 Terugbetaling teveel betaalde leges

Indien ten onrechte leges zijn afgedragen wordt het teveel betaalde bedrag, zo mogelijk na inlevering van het schriftelijk bewijs van de afgegeven vergunning of het verstrekte stuk, ambtshalve terugbetaald door de ambtenaar met de inning van de leges belast, zolang niet sinds de datum waarop de leges zijn afgedragen, vijf jaren zijn verstreken.

 

Artikel 20 Inrichting en vorm van vergunning/stukken

Van alle in deze eilandsverordening vermelde stukken worden vorm en inrichting vastgesteld door het Bestuurscollege. Het Bestuurscollege stelt ook nadere uitvoeringsvoorschriften en instructies vast.

 

Artikel 21 Bestuursdwang

 • 1.

  Onder bestuursdwang wordt verstaan: het door feitelijk handelen door of vanwege het bestuurscollege optreden tegen hetgeen in strijd met deze verordening wordt gedaan, gehouden of nagelaten.

 • 2.

  Dit artikel is niet van toepassing indien wordt opgetreden ter onmiddelijke handhaving van de openbare orde.

 • 3.

  Een beslissing tot bestuursdwang wordt op schrift gesteld. De schriftelijke beslissing is een beschikking.

 • 4.

  De beschikking vermeldt welk voorschrift is of wordt overtreden.

 • 5.

  De bekendmaking geschiedt aan de overtreder, aan de rechthebbenden op het gebruik van de zaak ten aanzien waarvan bestuursdwang zal worden toegepast en de aanvrager.

 • 6.

  In de beschikking wordt een termijn gesteld waarbinnen de belanghebbenden de tenuitvoerlegging kunnen voorkomen door zelf maatregelen te treffen. Het bestuurscollege omschrijft de te nemen maatregelen.

 • 7.

  Geen termijn behoeft te worden gegund, indien de vereiste spoed zich daartegen verzet.

 • 8.

  Indien de situatie dermate spoedeisend is dat het bestuursorgaan de beslissing tot toepassing van bestuursdwang niet tevoren op schrift kan stellen, zorgt het alsnog zo spoedig mogelijk voor de opschriftstelling en bekendmaking.

Artikel 22 Kosten bestuursdwang

 • 1.

  De overtreder is de kosten van de toepassing van bestuursdwang verschuldigd, tenzij de kosten redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoren te komen.

 • 2.

  De beschikking vermeldt dat de toepassing van de bestuursdwang geschiedt op kosten van de overtreder.

 • 3.

  Indien de kosten geheel of gedeeltelijk niet ten laste van de overtreder zullen worden gebracht, wordt zulks in de beschikking vermeld.

 • 4.

  Onder de kosten van bestuursdwang worden ook de kosten begrepen die ter voorbereiding van de bestuursdwang zijn gemaakt nadat de termijn bedoeld in artikel 21 lid 6 is verstreken.

 • 5.

  De kosten zijn ook verschuldigd indien de bestuursdwang door opheffing van de onwettige situatie niet of niet volledig is uitgevoerd.

Artikel 23 Invordering kosten bestuursdwang

 • 1.

  Het bestuurscollege kan bij dwangbevel de ingevolge artikel 22 verschuldigde kosten invorderen, verhoogd met de kosten van de invordering zelf.

 • 2.

  Het dwangbevel wordt op kosten van de overtreder bij deurwaarders-exploot betekend en ten uitvoer gelegd op de wijze zoals in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de Nederlandse Antillen ten aanzien van vonnissen en authentieke akten voorgeschreven.

 • 3.

  Binnen dertig dagen na dagtekening staat verzet tegen het dwangbevel open door dagvaarding van het Eilandgebied.

 • 4.

  Het verzet schorst de tenuitvoerlegging.

Artikel 24 Opleggen van een dwangsom

 • 1.

  Een bestuursorgaan dat bevoegd is bestuursdwang toe te passen kan in plaats daarvan aan de overtreder een last onder dwangsom opleggen.

 • 2.

  Een last onder dwangsom strekt ertoe de overtreding ongedaan te maken of verdere overtreding dan wel een herhaling van de overtreding te voorkomen.

 • 3.

  Het bestuurscollege stelt de dwangsom vast hetzij op een bedrag ineens, hetzij op een bedrag per tijdseenheid, waarin de last niet is uitgevoerd, dan wel per overtreding van de last. Het bestuurscollege stelt tevens een bedrag vast waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd. Het vastgestelde bedrag staat in redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsomoplegging.

 • 4.

  In de beschikking tot oplegging van een last onder dwangsom die strekt tot het ongedaan maken van een overtreding of het voorkomen van verdere overtreding wordt een termijn gesteld gedurende welke de overtreder de last kan uitvoeren zonder dat een dwangsom wordt verbeurd.

 • 5.

  Verbeurde dwangsommen komen toe aan het Eilandgebied. Het bestuurscollege kan bij dwangbevel het verschuldigde bedrag verhoogd met de invorderingskosten, invorderen. Artikel 23 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 25 Opschorting, opheffing en vermindering van de dwangsom

 • 1.

  Het bestuurscollege kan op verzoek van de overtreder de last onder dwangsom opheffen, de looptijd ervan opschorten voor een bepaalde termijn of de dwangsom verminderen ingeval van blijvende of tijdelijke gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid voor de overtreder om aan zijn verplichting te voldoen.

 • 2.

  Het bestuurscollege kan op verzoek van de overtreder de last opheffen indien de beschikking een jaar van kracht is geweest zonder dat de dwangsom is verbeurd.

Artikel 26 Verjaring

De bevoegdheid tot invordering van verbeurde bedragen verjaart door verloop van zes maanden na de dag waarop zij zijn verbeurd.

Artikel 27 Tarieven behorende bij de retributies

Per retributie zal bij Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen een tarief vastgesteld worden.

Artikel 28 Inwerking treding van de verordening

Deze eilandsverordening treedt in werking op 1 september 2007.