Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Saba

Eilandsverordening regelende de heffing van een vergoeding voor het beheer van de wandelpaden op Saba

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSaba
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEilandsverordening regelende de heffing van een vergoeding voor het beheer van de wandelpaden op Saba
CiteertitelEilandsverordening Beheersvergoeding Wandelpaden Saba 2009
Vastgesteld doorEilandsraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Positieve lijst regelgeving Eilandsraad Saba (AB 2010, no. 6) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Saba en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Saba van toepassing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen inzake het vaststellen van het actuele regelingenbestand van het eilandgebied en toekomstig openbaar lichaam Saba voor zover het haar bevoegdheid betreft

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Eilandsbesluit instelling beheerder wandelpaden Saba

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsregeling in het openbaar lichaam

26-08-2010

A.B. 2010, no. 6

Onbekend
09-12-200910-10-2010Nieuwe regeling

30-11-2009

A.B. 2009 no. 1

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsverordening regelende de heffing van een vergoeding voor het beheer van de wandelpaden op Saba

 

 

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

Gastverblijf: elke gelegenheid waar tegen betaling overnacht kan worden;

 

Bezoeker: elk persoon ouder dan twaalf jaar en geen ingezetene van Saba die overnacht in een gastverblijf op Saba, dan wel aan boord van een schip in de wateren van Saba vertoeft en zich aan land begeeft;

 

Wandelpadenvergoeding: heffing ten behoeve van het beheer van de wandelpaden op het eiland, zoals vastgesteld in artikel 2 van deze verordening:

 

Wandelpaden: het netwerk van de “trails” op het eiland;

 

Beheerder: de door het Bestuurscollege van het eilandgebied Saba aangewezen organisatie belast met het onderhoud en het beheer van de wandelpaden op het eiland.

Artikel 2
 • 1.

  Voor het beheer van de wandelpaden van Saba wordt van elke bezoeker een wandelpadenvergoeding geheven van Naf. 1,80 (USD 1) per overnachting.

 • 2.

  Bij eilandsbesluit houdende algemene maatregelen (EHAM) kan de hoogte van de wandelpadenvergoeding, zoals vermeld in artikel 1, worden gewijzigd.

Artikel 3
 • 1.

  De uitbaters van gastverblijven op het eiland zijn belast met de inning van de wandelpadenvergoeding van de in hun gastverblijven overnachtende bezoekers.

 • 2.

  De Saba Conservation Foundation, als aangewezen beheerder van de wandelpaden, is belast met de inning van de wandelpadenvergoeding van de bezoekers op in Sabaanse wateren afgemeerde boten en bij de uitbaters van de gastverblijven.

 • 3.

  De uitbaters van de gastverblijven houden een nauwkeuringe administratie bij van alle bezoekers en de van hen geïnde wandelpadenvergoedingen.

 • 4.

  De geïnde wandelpadenvergoedingen worden tenminste een maal per maand afgedragen aan de beheerder.

 • 5.

  De beheerder draagt er zorg voor dat de gastverblijven ten alle tijden beschikken over informatiemateriaal dat duidelijke uitleg geeft aan de bezoekers over de aard, hoogte en doel van de wandelpadenvergoeding.

 • 6.

  De gastverblijven zijn verplicht de beheerder op zijn verzoek inzage te geven in de registratieformulieren of andere administratieve gegevens welke een duidelijk inzicht verschaffen in het aantal bezoekers en hun verblijfsduur.

 • 7.

  Jaarlijks doet de beheerder verslag over de ontvangen wandelpadenvergoedingen aan het Bestuurscollege.

Artikel 4

Deze eilandsverordening treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging.

Artikel 5

Deze eilandsverordening kan worden aangehaald als “Eilandsverordening Beheersvergoeding Wandelpaden Saba 2009”.