Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Saba

Eilandsverordening houdende regels met betrekking tot de structuur en het functioneren van de ambtelijke organisatie van het eilandgebied Saba (Organisatieverordening Saba 1997)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSaba
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEilandsverordening houdende regels met betrekking tot de structuur en het functioneren van de ambtelijke organisatie van het eilandgebied Saba (Organisatieverordening Saba 1997)
CiteertitelOrganisatieverordening Saba
Vastgesteld doorEilandsraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Positieve lijst regelgeving Eilandsraad Saba (AB 2010, no. 6) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Saba en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Saba van toepassing.

De oorspronkelijke grondslag(en) kan men vinden door de regeling te zoeken op 09-10-2010.

De Eilandsverordening tot 1ste wijziging van de Organisatieverodening Saba 1997 uit 1998 ontbreekt en ligt hierdoor bij de Eilandsraad.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen inzake het vaststellen van het actuele regelingenbestand van het eilandgebied en toekomstig openbaar lichaam Saba voor zover het haar bevoegdheid betreft

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsregeling in het openbaar lichaam

26-08-2010

A.B. 2010, no. 6

Onbekend
10-12-200810-10-2010Art. 10, 13 en 13a

02-12-2008

A.B. 2008, no. 2

11-11-2008
19-09-199810-12-2008Nieuwe regeling

18-09-1998

A.B. 1998, no. 1

11-11-2008

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsverordening houdende regels met betrekking tot de structuur en het functioneren van de ambtelijke organisatie van het eilandgebied Saba

 

 

HOOFDSTUK l Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  ERNA: Eilandenregeling Nederlandse Antillen;

 • b.

  eilandgebied: het Eilandgebied Saba;

 • c.

  bestuur: het bestuur van het Eilandgebied, uitgeoefend door de Eilandsraad, het Bestuurscollege en de Gezaghebber;

 • d.

  bestuursorganen: de Eilandsraad, het Bestuurscollege en de Gezaghebber;

 • e.

  eilandsraad: de Eilandsraad van het Eilandgebied Saba;

 • f.

  bestuurscollege: het Bestuurscollege van het Eilandgebied Saba;

 • g.

  gezaghebber: de Gezaghebber van het Eilandgebied Saba;

 • h.

  eilandsecretaris: de functionaris, bedoeld in artikel 25 van de ERNA, als zodanig benoemd door de Eilandsraad;

 • i.

  ambtelijke organisatie: de administratieve organisatie van het eilandgebied als geheel, waarin opgenomen alle administratieve organisatorische eenheden van het eilandgebied, voorzover functionerend onder verantwoordelijkheid van het bestuur;

 • j.

  bureau kabinet: de organisatorische eenheid binnen de ambtelijke organisatie, als zodanig door de Eilandsraad aangewezen, die de gezaghebber ondersteunt ten behoeve van diens wettelijke taken;

 • k.

  bureau: elke organisatorische eenheid ressorterend onder de eilandsecretaris, als zodanig door de Eilandsraad aangewezen, belast met de voorbereiding en uitvoering van beleid op de toegewezen terreinen van zorg en de specifieke taken;

 • I.

  afdeling: elke organisatorische eenheid binnen de ambtelijke organisatie, als zodanig door de Eilandsraad aangewezen, belast met de voorbereiding en uitvoering van beleid op de toegewezen terreinen van zorg en de specifieke taken;

 • m.

  dienst: elke organisatorische eenheid binnen de ambtelijke organisatie, als zodanig door de Eilandsraad aangewezen, belast met de voorbereiding en uitvoering van in het bijzonder extern gericht beleid op de toegewezen terreinen van zorg en de specifieke taken;

 • n.

  sectie: elke organisatorische eenheid binnen een dienst of afdeling, als zodanig door het Bestuurscollege aangewezen, belast met de voorbereiding en uitvoering van beleid op de toegewezen terreinen van zorg en de specifieke taken;

 • o.

  bureauhoofd: de functionaris die de leiding heeft van een bureau, als zodanig door het Bestuurscollege benoemd;

 • p.

  afdelingshoofd: de functionaris die de leiding heeft van een afdeling, als zodanig door het Bestuurscollege benoemd;

 • q.

  diensthoofd: de functionaris die de leiding heeft van een dienst, als zodanig door het Bestuurscollege benoemd;

 • r.

  sectiehoofd: de functionaris die de leiding heeft van een sectie, als zodanig door het Bestuurscollege benoemd;

 • s.

  stafoverleg: het overlegteam bestaande uit de eilandsecretaris, bureau-, afdelings- en diensthoofden;

 • t.

  medebewind: het verlenen van medewerking aan het uitvoeren van hogere regelingen, zoals landsverordeningen en landsbesluiten, houdende algemene regelingen;

 • u.

  eilandsbesluit: het besluit genomen door het Bestuurscollege van het Eilandgebied Saba.

HOOFDSTUK II De structuur en de taken van de ambtelijke organisatie

Paragraaf 1 Algemene Bepalingen

Artikel 2
 • 1.

  De bureau-, afdelings- en diensthoofden, alsmede het overige personeel worden ingedeeld in organisatorische eenheden aangeduid met de benaming bureau, dienst, afdeling, respectievelijk met de benaming sectie.

 • 2.

  Bij eilandsbesluit kunnen afdelingen en diensten worden onderverdeeld in secties.

 • 3.

  Bij eilandsbesluit wordt de formatie van de bureaus, afdelingen en diensten vastgesteld, alsmede de verdeling en toewijzing van taken over de voor het bureau, de dienst en de afdeling vastgestelde formatieplaatsten in de vorm van functieprofielen.

 • 4.

  De functieprofielen, bedoeld in het derde lid, bevatten in ieder geval een korte omschrijving van de functie, de plaats van de functie in de ambtelijke organisatie en de eisen met betrekking tot opleiding, ervaring en persoonlijkheid die gesteld worden aan personen die de functie gaan vervullen.

 • 5.

  Tot wijziging van de doelstelling of taken van een bureau, afdeling of dienst, danwel van de onderverdeling van een afdeling of dienst in secties wordt niet besloten dan nadat ieder personeelslid van het desbetreffend bureau, de desbetreffende dienst, de desbetreffende afdeling of van de desbetreffende sectie danwel een representatieve vertegenwoordiging daarvan in de gelegenheid is gesteld zich een mening te vormen over de voorgenomen wijziging alsmede deze mening naar het Bestuurscollege te uiten.

Paragraaf 2 De bureaus en afdelingen

Artikel 3
 • 1.

  Als afdelingen worden ingesteld:

  • a.

   de afdeling algemene zaken;

  • b.

   de afdeling welzijnszaken;

  • c.

   de afdeling financiën en economische zaken.

 • 2.

  Als bureaus worden ingesteld:

  • a.

   het bureau kabinet;

  • b.

   het bureau personeel en organisatie.

Artikel 4
 • 1.

  De afdeling algemene zaken heeft de volgende doelstellingen:

  • a.

   het bijdragen aan het instandhouden en verbeteren van het bestuurlijk proces;

  • b.

   het behartigen en coördineren van de eigen aangelegenheden van het Eilandgebied op het gebied van burgerzaken, alsmede de uitvoering van medebewindszaken terzake;

  • c.

   het ondersteunen van de bestuursorganen van het eilandgebied in de in de onderdelen a en b vermelde doelstellingen.

 • 2.

  De afdeling is belast met de volgende aangelegenheden:

  • a.

   algemene bestuurszaken;

  • b.

   wet- en regelgeving;

  • c.

   juridische zaken;

  • d.

   staatkundige aangelegenheden;

  • e.

   beleidsplanning en coördinatie op hoofdlijnen;

  • f.

   postregistratie en archivering;

  • g.

   bode- en portiersdiensten;

  • h.

   huisvesting, inkoop en beheer;

  • i.

   uitvoering bevolkingsadministratie, burgerlijke stand en verkiezingen;

  • j.

   verstrekking paspoorten en identiteitsbewijzen;

  • k.

   rijexamens en afgifte van rijbewijzen;

  • l.

   uitvoering militaire-, nationaliteits- en vreemdelingenzaken.

Artikel 5
 • 1.

  De afdeling welzijnszaken heeft de volgende doelstellingen:

  • a.

   het coördineren en behartigen van de eigen aangelegenheden van het Eilandgebied op het gebied van de individuele materiële hulpverlening aan burgers, de maatschappelijke dienstverlening en het maatschappelijk welzijn, alsmede de uitvoering van medebewindszaken terzake;

  • b.

   het coördineren en behartigen van de eigen aangelegenheden van het Eilandgebied op het gebied van onderwijs, kunst, sport en cultuur alsmede de uitvoering van medebewindstaken terzake;

  • c.

   het bevorderen van de totstandkoming en de instandhouding van kwantitatief en kwalitatief voldoende onderwijs, culturele en sportvoorzieningen;

  • d.

   het bevorderen van de ontwikkeling en het welzijn van de bevolking;

  • e.

   het bevorderen van de totstandkoming en de instandhouding van kwantitatief en kwalitatief voldoende tot de educatieve, sociaal-culturele en sociaal-maatschappelijke infrastructuur behorende voorzieningen;

  • f.

   het ondersteunen van de bestuursorganen van het Eilandgebied in de in de onderdelen a tot en met e vermelde doelstellingen.

 • 2.

  De afdeling is belast met de volgende aangelegenheden:

  • a.

   individuele materiële hulpverlening;

  • b.

   maatschappelijke dienstverlening;

  • c.

   ontwikkeling gehandicaptenzorg;

  • d.

   ontwikkeling bejaardenzorg;

  • e.

   stimulering emancipatiezaken;

  • f.

   ontwikkeling jeugd- en jongerenwerk;

  • g.

   stimulering sportbeoefening en recreatie;

  • h.

   uitvoering bestuurstaak openbaar onderwijs;

  • i.

   uitvoering overheidstaak bijzonder onderwijs;

  • j.

   uitvoering leerplichtwet;

  • k.

   uitvoering studietoelageregeling;

  • l.

   materiële en immateriële hulpverlening aan de leerling;

  • m.

   stimulering culturele en folkloristische programma's;

  • n.

   stimulering kunsten en kunstbeoefening;

  • o.

   stimulering overige volksontwikkeling;

  • p.

   musea en monumentenzorg;

  • q.

   arbeidsbemiddeling en -voorziening;

  • r.

   uitvoering arbeidsregelingen.

Artikel 6
 • 1.

  De afdeling financiën en economische zaken heeft de volgende doelstellingen:

  • a.

   het bijdragen aan het instandhouden en verbeteren van het bestuurlijk proces;

  • b.

   het zorgdragen voor de middelen;

  • c.

   het behartigen en coördineren van de eigen aangelegenheden van het eilandgebied op sociaal-economisch gebied, alsmede de uitvoering van medebewindstaken terzake;

  • d.

   het bevorderen van een evenwichtige sociaal-economische ontwikkeling;

  • e.

   het bevorderen van de totstandkoming en de instandhouding van kwantitatief en kwalitatief voldoende werkgelegenheid voorde bevolking;

  • f.

   het stimuleren van lokale initiatieven met betrekking tot landbouw, veeteelt en visserij;

  • g.

   het bevorderen van landbouw, veeteelt en visserij in de breedste zin des woords;

  • h.

   het ondersteunen van de bestuursorganen van het Eilandgebied in de in de onderdelen a tot en met g vermelde doelstellingen.

 • 2.

  De afdeling is belast met de volgende aangelegenheden:

  • a.

   financieel beleid;

  • b.

   financiële administratie;

  • c.

   belastingen en heffingen;

  • d.

   incasso;

  • e.

   informatie en automatisering;

  • f.

   administratieve organisatie en interne controle;

  • g.

   sociaal-economische ontwikkelingsplanning;

  • h.

   het ontwikkelen van de werkgelegenheid;

  • i.

   het ontwikkelen van beleid en stimuleren van het toerisme, waaronder het beheren van het toeristenbureau;

  • j.

   het ontwikkelen en stimuleren verkeer en vervoer, waaronder de coördinatie en afstemming met de dienst lucht- en zeehaven, nutsbedrijven en bedrijven die transport- en telecommunicatiefaciliteiten leveren;

  • k.

   de uitvoering van economische regelingen;

  • l.

   comptabiliteit;

  • m.

   het ontwikkelen en verbeteren van lokaal haalbare technieken en methodes met betrekking tot landbouw, veeteelt en visserij;

  • n.

   het verbreiden van technieken en methodes, bedoeld in onderdeel m, onder meer door het geven van voorlichting en demonstraties en de inkoop, verkoop en het bemiddelen van, respectievelijk bij produkten, goederen en fokdieren;

  • o.

   het verrichten van onderzoek op het gebied van plantenziektekunde, bosbouw, bodemkunde, aquacultuur, putten, dammen en grondwater en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden.

 • 3.

  De afdeling financiën en economische zaken heeft ter verwezenlijking van doelstellingen, genoemd in het eerste lid, voorts de volgende aangelegenheden:

  • a.

   de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het middelenbeleid van het Eilandgebied;

  • b.

   tot het middelenbeleid, bedoeld in onderdeel a, worden in elk geval gerekend:

   1°. het financiële beleid;

   2°. het organisatiebeleid;

   3°. het informatiebeleid;

   4°. het automatiseringsbeleid;

   5°. het aanschaffingenbeleid;

   6°. het beleid met betrekking tot het beheer van gebouwen ten behoeve van de huisvesting van de ambtelijke organisatie;

   7°. het beleid met betrekking tot het beheer van het materieel;

   8°. het personeelsbeleid, voor wat betreft de financiële controle daarop als onderdeel van het middelenbeleid.

  • c.

   Bij eilandsbesluit worden nadere regels vastgesteld omtrent het middelenbeleid, bedoeld in onderdeel b, en de rapportage inzake de uitvoering daarvan.

Artikel 7
 • 1.

  Het bureau kabinet heeft de volgende doelstellingen:

  • a.

   het zorgdragen voor de beveiliging en bewaking van nader bij eilandsbesluit aangewezen personen, roerende en onroerende goederen;

  • b.

   het zorgdragen voor het voorkomen, beperken en bestrijden van brand en rampen;

  • c.

   het bijdragen aan het instandhouden en verbeteren van het bestuurlijk proces in het bijzonder in relatie tot de aan de gezaghebber als zodanig opgedragen taken;

  • d.

   het zorgdragen voor interne en externe communicatie;

  • e.

   alsmede de uitvoering van de medebewindstaken terzake van de doelstellingen genoemd in de onderdelen a tot en met d;

  • f.

   het ondersteunen van de bestuursorganen van het eilandgebied, meer in het bijzonder de gezaghebber, in de in de onderdelen a tot en met d genoemde doelstellingen.

 • 2.

  Het bureau kabinet is belast met de volgende aangelegenheden:

  • a.

   beleidsontwikkeling preventieve en repressieve brandbestrijding;

  • b.

   beleidsontwikkeling preventieve en repressieve rampenbestrijding;

  • c.

   beleidsontwikkeling beveiliging en bewaking;

  • d.

   voorlichting en public relations;

  • e.

   protocol;

  • f.

   coördinatiefunctie interne en externe communicatie;

  • g.

   secretariaat gezaghebber en eilandsecretaris;

  • h.

   verantwoordelijkheid voor de uitvoering van militaire-, nationaliteits- en vreemdelingenzaken.

Artikel 8
 • 1.

  Het bureau personeel en organisatie heeft de volgende doelstelling:

  • a.

   het bijdragen aan het instandhouden en verbeteren van het functioneren van de ambtelijke organisatie als geheel, alsmede de uitvoering van medebewindstaken terzake;

  • b.

   het ondersteunen van de bestuursorganen van het Eilandgebied in de in het onderdeel a vermelde doelstelling.

 • 2.

  Het bureau personeel en organisatie is belast met de volgende aangelegenheden:

  • a.

   personeelsbeleid;

  • b.

   personeelsbeheer;

  • c.

   salarisadministratie;

  • d.

   organisatiezaken.

Artikel 9

Bij eilandsbesluit kunnen de taken van bureaus, afdelingen en diensten nader worden omschreven.

Paragraaf 3 De diensten

Artikel 10
 • 1.

  Als diensten worden ingesteld:

  • a.

   de dienst ruimtelijke ontwikkeling en beheer;

  • b.

   de eilandelijke geneeskundige en gezondheidsdienst;

  • c.

   de dienst lucht- en zeehaven;

  • d.

   de dienst brandweer.

 • 2.

  De in het eerste lid, onderdelen a en b genoemde diensten kunnen worden aangeduid als DROB, EGGD.

Artikel 11
 • 1.

  De dienst ruimtelijke ontwikkeling en beheer heeft de volgende doelstellingen:

  • a.

   het behartigen en coördineren van de eigen aangelegenheden van het Eilandgebied op het gebied van de ruimtelijke ordening, de volkshuisvesting, het milieu- en natuurbeheer en het beheer van openbare ruimten en voorzieningen, alsmede de uitvoering van medebewindstaken terzake;

  • b.

   het bevorderen van een evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling;

  • c.

   het bevorderen van de totstandkoming en de instandhouding van tot de fysieke infrastructuur behorende voorzieningen;

  • d.

   het voeren van het beheer over het onroerend goed van het Eilandgebied;

  • e.

   het ondersteunen van de bestuursorganen van het Eilandgebied in de in de onderdelen a tot en met d vermelde doelstellingen.

 • 2.

  De dienst is belast met de volgende aangelegenheden:

  • a.

   ruimtelijke ordening en volkshuisvesting;

  • b.

   bouw- en woningtoezicht;

  • c.

   milieu- en natuurbeheer;

  • d.

   monumentenzorg;

  • e.

   beheer en exploitatie van gronden, gebouwen en terreinen van het Eilandgebied;

  • f.

   bouwkundig onderhoud gebouwen van het Eilandgebied;

  • g.

   planning, aanleg en beheer civiel- en cultuurtechnische werken;

  • h.

   planning, aanleg en beheer openbare begraafplaatsen;

  • i.

   afvalinzameling;

  • j.

   schoonmaken en -houden openbare wegen;

  • k.

   beheer stortplaats;

  • l.

   eilandelijke watervoorziening;

  • m.

   taxi- en verkeerszaken;

  • n.

   planning, aanleg en beheer openbare groengebieden en andere vormen van aanplant ter verfraaiing, grondverbetering, erosiebestrijding of natuurherstel;

  • o.

   aanleg van wegen;

  • p.

   uitvoeren van werken voor derden.

Artikel 12
 • 1.

  De dienst eilandelijke geneeskundige en gezondheidsdienst heeft de volgende doelstellingen:

  • a.

   het behartigen en coördineren van de eigen aangelegenheden van het eilandgebied op het gebied van de gezondheidszorg en overige openbare hygiëne, alsmede de uitvoering van medebewindstaken terzake;

  • b.

   het behartigen en coördineren van de eigen aangelegenheden van het Eilandgebied op het gebied van patiëntenzorg, alsmede de uitvoering van medebewindstaken terzake;

  • c.

   het behartigen en coördineren van de eigen aangelegenheden van het Eilandgebied op het gebied van bejaardenzorg, alsmede de uitvoering van medebewindstaken terzake;

  • d.

   het bevorderen van de volksgezondheid;

  • e.

   het bevorderen van de totstandkoming en de instandhouding van kwantitatief en kwalitatief voldoende tot de gezondheidszorg en overige openbare hygiëne behorende voorzieningen;

  • f.

   het bevorderen van de gezondheid van vee en landbouwhuisdieren en de kwaliteit van vlees, vis en dierlijke produkten, alsmede de uitvoering van medebewindstaken terzake;

  • g.

   het bevorderen van de totstandkoming en de instandhouding van kwantitatief en kwalitatief voldoende tot de veterinaire gezondheidszorg behorende voorzieningen, alsmede de uitvoering van medebewindstaken ter zake;

  • h.

   het ondersteunen van de bestuursorganen van het Eilandgebied in de in de onderdelen a tot en met g vermelde doelstellingen.

 • 2.

  De dienst is belast met de volgende aangelegenheden:

  • a.

   ontwikkeling algemene gezondheidszorg;

  • b.

   ontwikkeling jeugdgezondheidszorg, waaronder schooltandheelkundige zorg;

  • c.

   bestrijding verslavingsziekten;

  • d.

   gezondheidsvoorlichting en -opvoeding;

  • e.

   ziektekostenbeheersing;

  • f.

   hygiënische keuring;

  • g.

   bestrijding gele koorts, muskieten en plaagdieren;

  • h.

   toezicht houden op het gebruik van bestrijdingsmiddelen;

  • i.

   het bevorderen van maatregelen op het gebied van de hygiëne en de psychohygiëne (geestelijke gezondheidszorg);

  • j.

   advisering milieubeleid;

  • k.

   bedrijfsgezondheidszorg;

  • I.

   het zorgdragen voor het verlenen van hulp bij ongevallen en het zieken- en gewondenvervoer;

  • m.

   het beheren en exploiteren van het ziekenhuis, waaronder begrepen het voeren avn de daaruit voortvloeiende administratie;

  • n.

   de uitoefening van de apotheekhoudende huisartsenpraktijk, waaronder tandheelkundige zorg en daaruit voortvloeiende administratie;

  • o.

   de patiëntenzorg in het ziekenhuis;

  • p.

   de uitoefening van de wijkgezondheidszorg;

  • q.

   de uitoefening van de avond- en weekenddiensten;

  • r.

   het keuren van vee, vlees vis en overige dierlijke producten, waaronder de controle op vlees- en visverwerkende bedrijven;

  • s.

   beheren en exploiteren van het bejaardentehuis/verpleegtehuis.

Artikel 13
 • 1.

  De dienst lucht- en zeehaven heeft de volgende doelstellingen, voor wat betreft:

  • A.

   de luchthaven:

   • a.

    het zo effectief, efficiënt, ordelijk en veilig mogelijk laten verlopen van het afhandelingsproces van passagiers, vliegtuigen, vracht en post;

   • b.

    het bevorderen van orde en veiligheid op en de beveiliging van de luchthaven;

   • c.

    het bevorderen van de totstandkoming en de instandhouding van kwantitatief en kwalitatief voldoende luchthavenfaciliteiten ten behoeve van het luchtverkeer en luchthavengebruikers;

   • d.

    het beschermen van nader bij eilandsbesluit aangewezen personen en goederen;

   • e.

    het handhaven van de orde, rust en veiligheid in en nabij gebouwen en lokalen, waarin openbare diensten, bedrijven, afdelingen, instellingen ten algemene nutte of onderwijsinstellingen zijn gevestigd op en nabij openbare faciliteiten;

   • f.

    het opsporen van strafbare feiten, voor zover dit ter juiste uitvoering van de functie van buitengewoon agent van politie aan diens waakzaamheid is toevertrouwd;

   • g.

    het verlenen van de nodige medewerking en hulp aan het Korps Politie Nederlandse Antillen, Korpsonderdeel Saba, bij de uitoefening van hun taken;

   • h.

    het ondersteunen van de bestuursorganen van het eilandgebied in de in de onderdelen a tot en met k vermelde doelstellingen.

  • B.

   de zeehaven:

   • a.

    het zo effectief, efficiënt, ordelijk en veilig mogelijk laten verlopen van het afhandelingsproces van passagiers, schepen, vracht en post;

   • b.

    het bevorderen van de orde en veiligheid in en de beveiliging van de haven;

   • c.

    het bevorderen van de totstandkoming en de instandhouding van kwantitatief en kwalitatief voldoende havenfaciliteiten ten behoeve van het scheepsverkeer en havengebruikers;

   • d.

    het ondersteunen van de bestuursorganen van het eilandgebied in de in de onderdelen a tot en met c vermelde doelstellingen.

 • 2.

  De dienst lucht- en zeehaven is, voor wat betreft de luchthaven, belast met de volgende aangelegenheden:

  • a.

   het afwikkelen en afhandelen van het passagiers-, vlieg- en vrachtverkeer;

  • b.

   het invoeren en handhaven van maatregelen en het treffen van voorzieningen op het gebied van orde, veiligheid en beveiliging overeenkomstig de internationale normen;

  • c.

   het uitvoeren van de wettelijke regelingen met betrekking tot de luchtvaart, alsmede van de toepasselijke internationale overeenkomsten op luchtvaartgebied;

  • d.

   het evalueren van de wijze van uitvoering van de operationele functie van de luchthaven, van de groei in het luchtverkeer en de behoeftes van de luchtvaart en luchthavengebruikers;

  • e.

   het nemen van maatregelen of het treffen van voorzieningen om het niveau van dienstverlening te verbeteren en knelpunten op te heffen danwel te voorkomen;

  • f.

   het beveiligen van de luchthaven;

  • g.

   het bewaken van eilandelijke eigendommen;

  • h.

   het handhaven van de orde, rust en veiligheid in en nabij openbare gebouwen en lokalen en op en nabij openbare faciliteiten;

  • i.

   het opsporen van strafbare feiten;

  • j.

   het verlenen van de nodige medewerking en hulp bij het bestrijden van brand en bij het zieken- en gewondenvervoer;

  • k.

   het verlenen van de nodige medewerking en hulp aan het Korps Politie Nederlandse Antillen, Korpsonderdeel Saba, in verband met de daadwerkelijke handhaving van de orde, rust en veiligheid en de bescherming van personen en goederen;

  • l.

   het verrichten van andere werkzaamheden, die in het kader van handhaving van de orde, rust en veiligheid en de bescherming van personen en goederen worden opgedragen;

  • m.

   De inning en afdracht van landings- en parkeergelden, alsook van de luchthaven en accomodatiebelasting.

 • 3.

  Dienstorders betreffende de leiding of de uitoefening van de taken van de dienst vanuit het Bestuurscollege worden gegeven door tussenkomst van de gezaghebber, voor zover niet bij of krachtens wettelijke regeling anders is bepaald.

 • 4.

  De dienstorders betreffende de leiding of de uitoefening van de taken van de dienst, die door de gezaghebber worden gegeven, worden onverwijld ter kennis gebracht van het Bestuurscollege.

 • 5.

  De dienst lucht- en zeehaven is, voor wat betreft de zeehaven, belast met de volgende aangelegenheden:

  • a.

   het afwikkelen, respectievelijk afhandelen van het loodsen, meren en ontmeren van de schepen, aanwijzen van ligplaatsen en de daarmee samenhangende inning en afdracht van de loods-, lig- en meergelden, alsmede van precariorechten of belastingen;

  • b.

   het invoeren en handhaven van maatregelen en het treffen van voorzieningen op het gebied van orde, veiligheid en beveiliging overeenkomstig de bestaande voorschriften, wetten en verordeningen en internationale normen;

  • c.

   het uitvoeren van de wettelijke regelingen, verordeningen en voorschriften met betrekking tot de scheepvaart en de zeehaven, alsmede van de toepasselijke internationale overeenkomsten op scheepvaartgebied;

  • d.

   het evalueren van de wijze van uitvoering van de operationele functie van de haven, van de groei in het scheepsverkeer en de behoeften van de scheepvaart en de havengebruikers;

  • e.

   het nemen van maatregelen of het treffen van voorzieningen om het niveau van dienstverlening te verbeteren en knelpunten op te heffen danwel te voorkomen;

  • f.

   het afwikkelen en afhandelen van het passagiers, scheepvaart en vrachtverkeer.

 • 6.

  Bij eilandsverordening worden instructies vastgesteld aangaande de orde en de veiligheid op de lucht- en in de zeehaven en de beveiliging van de lucht- en zeehaven alsmede van andere personen en goederen elders op het Eilandgebied.

 • 7.

  Het ontwerp van de eilandsverordening bedoeld in het twaalfde lid, behoeft de instemming van de gezaghebber, in diens kwaliteit van plaatselijk hoofd van politie.

 • 8.

  Bij eilandsbesluit wordt, onverminderd het bepaalde in het vijfde lid, een algemeen dienstvoorschrift vastgesteld voor het personeel bij de dienst lucht- en zeehaven.

 • 9.

  De inhoud van het dienstvoorschrift, bedoeld in het veertiende lid, behoeft, voor zover het betreft de beveiliging, de instemming van de gezaghebber, in diens kwaliteit van plaatselijk hoofd van politie.

Artikel 13a
 • 1.

  De dienst brandweer heeft de volgende doelstellingen:

  • a.

   het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, rampen en zware ongevallen en het voorkomen en beperken van brandgevaar en ongevallen bij brand;

  • b.

   het verlenen van hulp bij ongevallen, anders dan bij brand;

  • c.

   het bevorderen van de doorvoering van maatregelen ter voorkoming van brand, rampen en zware ongevallen;

  • d.

   het bevorderen van de totstandkoming en de instandhouding van kwantitatief en kwalitatief voldoende brandweer- en rampenbestrijdingsfaciliteiten;

  • e.

   het ondersteunen van de bestuursorganen van het eilandgebied in de in de onderdelen a tot en met d vermelde doelstellingen.

 • 2.

  De dienst brandweer heeft ter verwezenlijking van de doelstelling, genoemd in het eerste lid, de volgende hoofdtaken:

  • a.

   preventieve en repressieve brandbestrijding op de luchthaven;

  • b.

   preventieve en repressieve brandbestrijding elders op het eiland;

  • c.

   preventieve en repressieve rampenbestrijding;

  • d.

   het verlenen van hulp bij ongevallen.

 • 3.

  Bij eilandsverordening worden instructies vastgesteld aangaande de preventieve en repressieve brandbestrijding op de luchthaven en elders op het eiland.

 • 4.

  Het ontwerp van de eilandsverordening, bedoeld in het derde lid, behoeft de instemming van de gezaghebber.

 • 5.

  De dienst brandweer dient bij de verrichting van haar taak op en nabij de luchthaven de vigerende internationale, landelijke en eilandelijke voorschriften betreffende de preventieve en repressieve brandbestrijding op de luchthaven na te leven.

Artikel 14

Bij eilandsbesluit kunnen de taken van de diensten nader worden omschreven.

HOOFDSTUK III De ambtelijke organisatie in relatie tot de bestuursorganen

Paragraaf 1 Eilandsecretaris in relatie tot de bestuursorganen

Artikel 15
 • 1.

  De eilandsecretaris draagt zorg voor een doelmatige ondersteuning van de leden van de eilandsraad.

 • 2.

  De eilandsecretaris staat de voorzitter van de Eilandsraad terzijde bij diens zorg voor een goede voorbereiding en een goed verloop van de vergaderingen van de Eilandsraad.

 • 3.

  De eilandsecretaris draagt er zorg voor dat van de vergaderingen van de Eilandsraad verslag wordt gemaakt en een presentielijst wordt opgesteld.

Artikel 16
 • 1.

  De eilandsecretaris draagt, onverminderd de verantwoordelijkheden van de gezaghebber, zorg voor een goede voorbereiding van de vergaderingen van het Bestuurscollege.

 • 2.

  De eilandsecretaris draagt zorg voor een gedegen en tijdige advisering aan het Bestuurscollege.

 • 3.

  De eilandsecretaris is verantwoordelijk voor een snel en adequaat verloop van voor het proces van besluitvorming noodzakelijke procedures en bevordert een voortvarende uitvoering van de besluiten van het Bestuurscollege.

 • 4.

  De eilandsecretaris draagt zorg voor een doelmatige ondersteuning van de leden van het Bestuurscollege.

 • 5.

  De eilandsecretaris draagt er desgevraagd of uit eigen beweging zorg voor dat de leden van het bestuurscollege over alle informatie kunnen beschikken, die zij behoeven om hun functie goed te kunnen uitoefenen.

 • 6.

  De eilandsecretaris draagt er zorg voor dat tijdens de vergaderingen van het Bestuurscollege genomen besluiten worden vastgelegd en dat een presentielijst wordt bijgehouden.

 • 7.

  Bij eilandsbesluit kunnen ten aanzien van de in dit artikel omschreven taken nadere instructies worden gegeven.

Artikel 17
 • 1.

  De eilandsecretaris staat de gezaghebber in diens hoedanigheid van bestuurlijk coördinator ter zijde.

 • 2.

  Ter uitvoering van het gestelde in het eerste lid bevordert de eilandsecretaris samen met de gezaghebber een goede afstemming tussen de bestuursorganen enerzijds en de ambtelijke organisatie anderzijds.

 • 3.

  Ter uitvoering van het gestelde in het eerste lid is de eilandsecretaris de gezaghebber behulpzaam bij de bevordering van een goede samenwerking en afstemming tussen de bestuursorganen, alsmede bij de bewaking van het functioneren als collegiaal bestuur van het Bestuurscollege.

Artikel 18
 • 1.

  De eilandsecretaris wijst het bestuurscollege op gesignaleerde problemen binnen de organisatie en doet voorstellen hoe te komen tot oplossingen voor die problemen.

 • 2.

  Het Bestuurscollege kan de eilandsecretaris opdracht geven tot het instellen van een onderzoek naar het doelmatig of doeltreffend functioneren van bureaus, afdelingen en diensten.

 • 3.

  Alvorens een onderzoek bedoeld in het tweede lid in te stellen, voert de eilandsecretaris hierover overleg met het hoofd van het betrokken bureau, de afdeling of dienst.

 • 4.

  De eilandsecretaris rapporteert aan het Bestuurscollege niet dan na het betrokken hoofd in de gelegenheid te hebben gesteld diens standpunt ten aanzien van de bevindingen van het onderzoek aan de eilandsecretaris kenbaar te maken.

Paragraaf 2 Ondersteuning gedeputeerden

Artikel 19
 • 1.

  Elke gedeputeerde krijgt desgevraagd de beschikking over een functionaris, die ondersteuning geeft bij de uitvoering van diens taken.

 • 2.

  In het geval de functionaris, bedoeld in het eerste lid, van buiten de ambtelijke organisatie wordt aangetrokken, zal een contract worden aangegaan voor bepaalde tijd.

 • 3.

  Het contract, bedoeld in het tweede lid, wordt aangegaan voor een periode welke maximaal gelijk is aan de zittingsperiode van de gedeputeerde.

 • 4.

  In geval de functionaris, bedoeld in het eerste lid, van binnen de ambtelijke organisatie wordt aangetrokken, zal sprake zijn van een tijdelijke overplaatsing met de garantie teruggeplaatst te worden in de oorspronkelijke functie na afloop van de zittingsperiode van de gedeputeerde.

 • 5.

  Het organisatie onderdeel van waaruit de tijdelijke overplaatsing, bedoeld in het vierde lid plaats heeft gevonden, krijgt de mogelijkheid voor de duur van de overplaatsing de vacature op contractbasis in te vullen.

 • 6.

  Het vervullen van de functie, bedoeld in het eerste lid, is uitgesloten voor personen die binnen de ambtelijke organisatie de functie van bureau-, afdelings- en diensthoofd of van (waarnemend) eilandsecretaris bekleden.

 • 7.

  Indien uitgesloten personen, bedoeld onder het zesde lid, toch de functie, bedoeld in het eerste lid, wensen te vervullen, dienen zij vooraf afstand te doen van hun functie als bureau- afdelings- en diensthoofd of van (waarnemend) eilandsecretaris.

Paragraaf 3 Ambtelijke organisatie en uitoefening van de bestuursbevoegdheid van bestuursorganen

Artikel 20
 • 1.

  Het Bestuurscollege kan, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid, bedoeld in de ERNA voor bepaalde categorieën zaken de eilandsecretaris of, met instemming van de eilandsecretaris, een bureau-, afdelings-, diensthoofd of een andere aan te wijzen functionaris binnen diens dienst, respectievelijk afdeling de bevoegdheid geven namens hem of in zijn plaats beslissingen te nemen of stukken te ondertekenen, mits de regeling waarop de bevoegdheid van het bestuurscollege berust zich daartegen niet verzet.

 • 2.

  De te mandateren bevoegdheden worden opgenomen in een afzonderlijk mandaatbesluit.

 • 3.

  Het Bestuurscollege verwerkt de besluiten tot het verlenen van mandaat in een totaaloverzicht, dat voor een ieder ter inzage ligt.

 • 4.

  Bij eilandsbesluit worden instructies vastgesteld omtrent de wijze waarop de verantwoording over en de controle op de bevoegdheid, bedoeld in eerste lid, dienen plaats te vinden.

Artikel 21

Het bepaalde in artikel 20 is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de gezaghebber als bestuursorgaan.

HOOFDSTUK IV Werkwijze van de ambtelijke organisatie

Paragraaf 1 Eilandsecretaris in de ambtelijke organisatie

Artikel 22
 • 1.

  De eilandsecretaris staat aan het hoofd van de ambtelijke organisatie.

 • 2.

  De eilandsecretaris is belast met:

  • a.

   het initiëren en coördineren van strategisch management van de ambtelijk organisatie;

  • b.

   de afstemming en coördinatie in het kader van de totstandkoming van beleidsvoorbereiding en -uitvoering;

  • c.

   de afstemming tussen de bestuursorganen en de ambtelijke organisatie.

 • 3.

  De eilandsecretaris is eindverantwoordelijk voor de dienstbaarheid, de aanspreekbaarheid, de effectiviteit en de continuïteit van de ambtelijke organisatie.

 • 4.

  De eilandsecretaris draagt er zorg voor dat het proces van beleidsvoorbereiding en -uitvoering doeltreffend en doelmatig verloopt.

 • 5.

  De eilandsecretaris treft, met inachtneming van de eventuele instructies als bedoeld in het tiende lid, de maatregelen en voorzieningen, die de eilandsecretaris omwille van een doelmatige uitvoering van de aan de ambtelijke organisatie opgedragen taken nodig acht.

 • 6.

  Indien maatregelen, bedoeld in het vijfde lid, door een bestuursorgaan zijn te nemen, rapporteert de eilandsecretaris daaromtrent aan het Bestuurscollege.

 • 7.

  De eilandsecretaris beveelt in geval van vacatures, na overleg met het betrokken bureau-, dienst- of afdelingshoofd en na ingewonnen advies van het hoofd bureau personeel en organisatie, te benoemen medewerkers aan aan het Bestuurscollege.

 • 8.

  De eilandsecretaris draagt zorg voor:

  • a.

   de totstandkoming en uitvoering van een jaarplan voor de ambtelijke organisatie;

  • b.

   het periodiek afleggen van verantwoording over het gevoerde dagelijks beheer aan het Bestuurscollege door middel van een managementrapportage.

 • 9.

  Bij eilandsbesluit kunnen instructies vastgesteld worden omtrent de frequentie, de aard, de inhoud en de vorm van de managementrapportage, bedoeld in het achtste lid, onderdeel b.

 • 10.

  Bij eilandsbesluit kunnen ten aanzien van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de eilandsecretaris nadere instructies worden gegeven.

 • 11.

  Het Bestuurscollege kan naast het gestelde in het tiende lid taakopdrachten voor de eilandsecretaris vaststellen, waarin op het beheer en de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie betrekking hebbende taken voor een bepaalde periode nader worden vastgesteld.

Artikel 23
 • 1.

  De eilandsecretaris wint bij bureau-, afdelings- en diensthoofden, alsmede bij overige medewerkers inlichtingen in, die voor een goede vervulling van diens taak nodig zijn.

 • 2.

  De eilandsecretaris toetst de voor de bestuursorganen bestemde ambtelijke stukken op beslissingsrijpheid.

 • 3.

  Indien de eilandsecretaris een ambtelijke stuk niet beslissingsrijp acht brengt deze, als adviseur van de bestuursorganen, dit naar voren bij het desbetreffende aan de orde zijnde agendapunt.

 • 4.

  Indien het advies van de eilandsecretaris, bedoeld in het derde lid, afwijkt van het in het stuk verwoorde advies van een bureau-, afdelings- of diensthoofd licht de eilandsecretaris het desbetreffende hoofd hierover in, onder vermelding van de redenen, bij voorkeur vooraf en in ieder geval achteraf.

 • 5.

  Voorzover de eilandsecretaris zulks, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze verordening is bepaald, nodig acht, stelt deze in overleg met de bureau-, afdelings- en dienst hoofden procedures vast voor de behandeling van zaken, die door de bestuursorganen aan de ambtelijke organisatie ter voorbereiding of ter uitvoering zijn opgedragen.

 • 6.

  De eilandsecretaris is hoofd van het bureau kabinet.

Artikel 24

Overeenkomstig het bepaalde in het Reglement van Orde Eilandsraad van het Eilandgebied Saba, wijst het bestuurscollege op aanbeveling van de eilandsecretaris één of meer functionarissen aan als plaatsvervangend eilandsecretaris.

Paragraaf 2 Bureau-, afdelings- en diensthoofden

Artikel 25
 • 1.

  Een bureau-, dienst-, respectievelijk afdelingshoofd is verantwoordelijk voor de dienstbaarheid, de aanspreekbaarheid, de effectiviteit en de continuïteit van diens bureau, dienst, respectievelijk afdeling.

 • 2.

  Een bureau-, afdelings-, respectievelijk diensthoofd is verantwoordelijk voor de personeelszorg binnen diens bureau, dienst, respectievelijk afdeling, met inachtneming van terzake door de eilandsecretaris gegeven aanwijzingen.

 • 3.

  Een bureau-, afdelings- en diensthoofd is verantwoordelijk voor de doelmatige aanwending van de voor het bureau, de dienst, respectievelijk de afdeling ter beschikking gestelde financiële middelen, zulks met inachtneming van de nadere regels terzake, bedoeld in artikel 6, derde lid, onderdeel c.

 • 4.

  Een bureau-, afdelings-, respectievelijk diensthoofd is verantwoordelijk voor de inhoud van de beleidsadvisering vanuit diens bureau, afdeling, respectievelijk dienst.

 • 5.

  Een bureau-, afdelings-, respectievelijk diensthoofd pleegt regelmatig overleg met de medewerkers van zijn bureau, afdeling, respectievelijk dienst, waarbij in elk geval de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  • a.

   algemene aangelegenheden die het gehele bureau, de gehele afdeling of dienst aangaan op het gebied van de personeelszorg en de kwaliteitsverbetering van de dienstverlening;

  • b.

   aangelegenheden die de coördinatie en de organisatie van het bureau, de afdeling, respectievelijk de dienst betreffen;

  • c.

   de planning van werkzaamheden;

  • d.

   de voortgang van de werkzaamheden;

  • e.

   informatie over beleidslijnen van de bestuursorganen.

Artikel 26
 • 1.

  Het Bestuurscollege kan op aanbeveling van de eilandsecretaris, gehoord het betrokken bureau-, afdelings-, respectievelijk diensthoofd, een functionaris van het bureau, de afdeling, respectievelijk dienst als plaatsvervangend afdelings-, bureau-, respectievelijk diensthoofd aanwijzen.

 • 2.

  De eilandsecretaris kan op aanbeveling van het afdelings-, respectievelijk diensthoofd, gehoord het betrokken sectiehoofd, een functionaris van de onder die afdeling of dienst ressorterende sectie als plaatsvervangend sectiehoofd aanwijzen.

Paragraaf 3 Stafoverleg

Artikel 27
 • 1.

  Ten behoeve van een gecoördineerde afstemming van beleidsvoorbereiding en -uitvoering op ambtelijk niveau is er een stafoverleg.

 • 2.

  Het stafoverleg heeft tot doel de eilandsecretaris behulpzaam te zijn bij het initiëren van beleid en strategisch management, alsmede bij de zorg voor het algemene functioneren van de ambtelijke organisatie.

 • 3.

  Het stafoverleg adviseert de eilandsecretaris met betrekking tot:

  • a.

   de noodzakelijk afstemming van zaken tussen de bestuursorganen en de ambtelijke organisatie;

  • b.

   de coördinatie van de totstandkoming van beleidsplannen, meerjarenplannen en dergelijke;

  • c.

   de coördinatie van de beleidsvoorbereiding en -uitvoering;

  • d.

   de coördinatie van overige de bureaus, afdelingen en diensten overstijgende zaken, waaronder begrotingszaken en overige aspecten betreffende de inzet van middelen, adviezen terzake de bestuurlijke organisatie van het eilandgebied, de positie van het eilandgebied binnen de Nederlandse Antillen, algemene beheersvraagstukken, de samenstelling van bestuursaccoorden en dergelijke;

  • e.

   het permanent gestalte geven aan het proces ter verbetering van dienstbaarheid, de aanspreekbaarheid, de effectiviteit en de continuïteit van de ambtelijke organisatie als geheel.

 • 4.

  Het stafoverleg is samengesteld uit:

  • a.

   de eilandsecretaris, tevens voorzitter;

  • b.

   de bureauhoofden;

  • c.

   de afdelingshoofden;

  • d.

   de diensthoofden.

 • 5.

  Het stafoverleg komt wekelijks bijeen en verder zo vaak als de voorzitter dit nodig acht of indien ten minste twee leden daarom verzoeken.

 • 6.

  Van de vergaderingen van het stafoverleg worden de gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd en toegezonden aan:

  • a.

   de voorzitter en de leden van het stafoverleg;

  • b.

   het Bestuurscollege.

 • 7.

  De bureau-, afdelings- en diensthoofden geven hun medewerkers de gelegenheid kennis te nemen van de gemaakte afspraken in het stafoverleg.

Paragraaf 4 Financieel management en de administratieve organisatie

Artikel 28

Bij eilandsverordening worden instructies vastgesteld aangaande de organisatie van de financiële administratie, de interne controle, het financieel beheer in het algemeen en het beheer van de geldmiddelen van het Eilandgebied.

HOOFDSTUK V Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 29
 • 1.

  Voor zover op het moment van inwerkingtreding van deze verordening reeds is voorzien in regelgeving, welke krachtens deze verordening kan of dient te worden vastgesteld, wordt de bestaande regelgeving aangemerkt als regelgeving welke is vastgesteld krachtens deze verordening.

 • 2.

  Voor zover bepalingen van de bestaande regelgeving, bedoeld in het eerste lid, niet overeenstemmen met deze verordening, blijven die bepalingen buiten toepassing.

Artikel 30

Het Bestuurscollege is bevoegd nadere regels te stellen ten aanzien van de ambtelijke organisatie welke in deze verordening niet zijn voorzien.

Artikel 31

Deze eilandsverordening treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging.

Artikel 32

Deze eilandsverordening wordt aangehaald als: Organisatieverordening Saba.