Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Saba

Eilandsverordening houdende regelen betreffende de vlag van het Eilandgebied Saba

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSaba
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEilandsverordening houdende regelen betreffende de vlag van het Eilandgebied Saba
CiteertitelVlagverordening Saba
Vastgesteld doorEilandsraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Positieve lijst regelgeving Eilandsraad Saba (AB 2010, no. 6) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Saba en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Saba van toepassing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen inzake het vaststellen van het actuele regelingenbestand van het eilandgebied en toekomstig openbaar lichaam Saba voor zover het haar bevoegdheid betreft

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsregeling in het openbaar lichaam

26-08-2010

A.B. 2010, no. 6

Onbekend
06-12-198510-10-2010Nieuwe regeling

06-12-1985

onbekend

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsverordening houdende regelen betreffende de vlag van het Eilandgebied Saba

 

 

Artikel 1.

Deze Eilandsverordening verstaat onder de vlag, de vlag van het Eilandgebied Saba, zoals omschreven in artikel 2.

 

Omschrijving van de vlag

Artikel 2

De vlag is rechthoekig en heeft de kleuren rood, wit blauw en goud. De verhouding van de breedte tot de lengte van de vlag is 2:3. De bovenste helft van de vlag is verdeeld in twee gelijkvormige rode driehoeken. De lagere helft van de vlag is verdeeld in twee gelijkvormige blauwe driehoeken. In het midden van het centrale diamant-vormige witte vlak is een gouden vijfpuntige ster.

 

Het gebruik van de vlag

Artikel 3

Het uitsteken van de vlag op het Eilandgebied Saba naast de vlag van het Koninkrijk der Nederlanden en de vlag van de Nederlandse Antillen geschiedt overeenkomstig regelen vast te stellen bij eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen.

Artikel 4
 • 1.

  De vlag behoort tot de top van de vlaggenstok gehesen te worden.

 • 2.

  Indien de vlag in de periode tussen zonsopgang en zonsondergang wordt gehesen, dient de vlag uiterlijk bij zonsondergang te worden gestreken.

Artikel 5

Het hijsen en strijken van de vlag moet zodanig geschieden, dat de vlag niet in aanraking komt met een oppervlakte gelegen onder de vlaggenstok.

Artikel 6
 • 1.

  Bij het hijsen van de vlag tot halfstok behoort de vlag eerst tot de top van de vlaggenstok te worden gehesen om daarna tot halfstok te worden gestreken.

 • 2.

  Bij het strijken van de vlag zal wederom de vlag tot de top gehesen dienen te worden, om daarna te worden gestreken.

Artikel 7
 • 1.

  Bij het hijsen of strijken van de vlag behoren de aanwezigen in een eerbiedige houding met hun gezicht naar de vlag toegekeerd te staan.

 • 2.

  De aanwezigen in uniform behoren op de voor hen gebruikelijke wijze te salueren.

 • 3.

  De mannelijke aanwezigen in burgerkleding dienen de hoofddeksels te verwijderen.

Artikel 8
 • 1.

  Voordat de vlag wordt gehesen, dient zij gevouwen naar de vlaggenstok te worden gebracht.

 • 2.

  Nadat de vlag is gestreken, dient zij gevouwen te worden om daarna in dezelfde toestand te worden opgeborgen.

Artikel 9
 • 1.

  Gedurende de werkdagen wordt de vlag van zonsopgang tot zonsondergang van de eilandelijke dienstgebouwen uitgestoken.

 • 2.

  Vanaf het bestuurskantoor te The Bottom, wordt de vlag dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang uitgestoken.

Artikel 10
 • 1.

  De Sabaanse vlag is eigendom van het Eilandgebied Saba.

 • 2.

  De vlag van het eilandgebied Saba mag niet worden verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bestuurscollege.

Artikel 11
 • 1.

  Overtreding van het bepaalde in artikel 10, lid 2 wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geldboete van ten hoogste f. 2.500, - (twee duizend vijf honderd gulden).

 • 2.

  Hij die in het eilandgebied Saba opzettelijk de Sabaanse vlag vernielt, besmeurt of anderszins door krenkende handelingen het aanzien van deze vlag tracht te ondermijnen, wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste 2 maanden of geldboete van ten hoogste f. 5.000.- (vijfduizend gulden).

 • 3.

  Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen jaar is verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens een gelijke overtreding onherroepelijk is geworden, of vrijwillig voldaan is aan de voorwaarden door de bevoegde ambtenaar van het openbaar ministerie krachtens artikel 76 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen gesteld, kan hechtenis of geldboete tot het dubbel van de in de vorige leden gestelde maxima worden opgelegd.

 • 4.

  De in de voorgaande leden bedoelde strafbare feiten worden als overtredingen beschouwd.

Artikel 12

Vlaggen die zonder toestemming van het Bestuurscollege zijn vervaardigd kunnen worden verbeurd verklaard.

Artikel 13
 • 1.

  Deze eilandsverordening kan worden aangehaald als "Vlagverordening Saba”.

 • 2.

  Zij treedt in werking met ingang van de dag harer afkondiging.