Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Saba

Eilandsverordening regelende de instructie voor de secretaris van het eilandgebied Saba

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSaba
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEilandsverordening regelende de instructie voor de secretaris van het eilandgebied Saba
CiteertitelInstructie eilandsecretaris Saba 1996
Vastgesteld doorEilandsraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Positieve lijst regelgeving Eilandsraad Saba (AB 2010, no. 6) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Saba en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Saba van toepassing.

De oorspronkelijke grondslag(en) kan men vinden door de regeling te zoeken op 09-10-2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen inzake het vaststellen van het actuele regelingenbestand van het eilandgebied en toekomstig openbaar lichaam Saba voor zover het haar bevoegdheid betreft

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsregeling in het openbaar lichaam

26-08-2010

A.B. 2010, no. 6

Onbekend
09-05-199610-10-2010Nieuwe regeling

07-05-1996

A.B. 1996, no. 4

07-05-1996

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsverordening regelende de instructie voor de secretaris van het eilandgebied Saba

 

 

 

Algemeen

Artikel 1

De secretaris handelt overeenkomstig hetgeen voor hem/haar is bepaald in de Eilandenregeling Nederlandse Antillen, de reglementen van orde voor de vergaderingen van de eilandsraad en voor de vergaderingen van het bestuurscollege van het eilandgebied Saba, deze instructie of enig ander voor hem geldend voorschrift vastgesteld door een daartoe bevoegd orgaan.

 

De secretaris en de eilandsraad

Artikel 2
 • 1.

  De secretaris staat de gezaghebber terzijde bij diens zorg voor een goede voorbereiding van de vergaderingen van de eilandsraad. In dat kader draagt hij/zij er zorg voor dat de te behandelen zaken, voor zover dit van hem/haar afhangt, behoorlijk zijn voorbereid.

 • 2.

  Hij/zij is in de vergaderingen van de eilandsraad aanwezig en draagt zorg voor een deugdelijke verslaglegging van de vergaderingen van de eilandsraad, dit met inachtneming van hetgeen daaromtrent is bepaald in het reglement van orde van de eilandsraad.

 • 3.

  Hij/zij verstrekt de leden van de eilandsraad desgevraagd informatie omtrent onder het eilandsbestuur berustende documenten, waarvan het bestuurscollege of de gezaghebber kennis heeft genomen, voorzover die leden daarover in hun hoedanigheid van raadslid de beschikking behoeven. De informatie wordt mondeling, door inzage of in de vorm van een uittreksel of kopie verstrekt.

 • 4.

  Hij/zij verstrekt de gevraagde informatie niet indien dit belangen van derden zou schaden of indien door het verstrekken van de gevraagde informatie de geregelde gang van zaken in de administratie wordt belemmerd.

 • 5.

  In afwijking van het bepaalde in het vorige lid kan de eilandsraad of het bestuurscollege de secretaris opdragen de gevraagde informatie te verstrekken.

 • 6.

  Hij/zij draagt zorg voor een doelmatige ondersteuning van de leden van de eilandsraad.

 

De secretaris en het bestuurscollege

Artikel 3
 • 1.

  De secretaris draagt - onverminderd de verantwoordelijkheden van de gezaghebber - zorg voor een goede voorbereiding van de vergaderingen van het bestuurscollege.

 • 2.

  Hij/zij is in de vergaderingen van het bestuurscollege aanwezig en draagt zorg voor een deugdelijke verslaglegging van de besluiten van dat college, dit met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in het reglement van orde voor de vergaderingen van het bestuurscollege.

 • 3.

  Hij/zij draagt er - desgevraagd of uit eigen beweging - zorg voor dat de leden van het bestuurscollege over alle informatie kunnen beschikken, waarover zij de beschikking behoeven om hun functie goed te kunnen uitoefenen.

 • 4.

  Hij/zij draagt zorg voor een gedegen en tijdige advisering aan het bestuurscollege.

 • 5.

  Voor zover van hem/haar afhankelijk is, waakt hij/zij ervoor, dat de besluiten van het bestuurscollege met de nodige voortvarendheid worden uitgevoerd.

 • 6.

  Hij/zij draagt zorg voor een doelmatige ondersteuning van de leden van het bestuurscollege.

 

De secretaris en de gezaghebber

Artikel 4

De secretaris staat de gezaghebber terzijde bij diens taken op een wijze, analoog aan die, welke is verwoord in artikel 3 ten aanzien van het bestuurscollege.

 

De secretaris en de commissies

Artikel 5
 • 1.

  De secretaris staat de door de eilandsraad ingestelde commissies bij hun taken terzijde op een wijze, analoog aan die, welke is verwoord in artikel 3 ten aanzien van het bestuurscollege.

 • 2.

  Hij/zij neemt daarbij voorts de besluiten tot instelling van de commissies en die tot regeling van hun taken en bevoegdheden in acht.

 

De secretaris en de ambtelijke organisatie

Artikel 6
 • 1.

  De secretaris is belast met de ambtelijke leiding van de organisatie.

 • 2.

  Hij/zij regelt de verdeling van taken over de onderdelen van de ambtelijke organisatie en over de daartoe behorende ambtenaren.

Artikel 7
 • 1.

  De secretaris draagt zorg voor een doelmatig functioneren van de ambtelijke organisatie.

 • 2.

  Hij/zij bevordert een goede samenwerking tussen de onderdelen van de ambtelijke organisatie.

 • 3.

  Hij/zij draagt er zorg voor, dat de ambtelijke organisatie de bestuursorganen op doelmatige wijze terzijde staat. In dat kader is hij/zij bevoegd onvolledige stukken ten behoeve van besluitvorming in het bestuurscollege, aan te vullen respectievelijk terug te zenden naar de betrokken ambtenaar.

 • 4.

  Mede ter uitvoering van dit artikel belegt hij/zij periodiek een overlegvergadering met hoofden van onderdelen van de ambtelijke organisatie (diensthoofdenoverleg); in die overlegvergadering licht hij/zij in ieder geval door het eilandsbestuur genomen besluiten toe en laat hij/zij zich informeren over de voortgang van beleidsadvisering en de uitvoering van beleidsbeslissingen.

Artikel 8

De secretaris is voorzitter van het diensthoofdenoverleg. In die kwaliteit kan hij/zij aan de leden van de vergadering aanwijzingen geven, gericht op coördinatie van werkzaamheden tussen de onderdelen van de ambtelijke organisatie, de planning en de voortgang.

Artikel 9

De secretaris draagt er zorg voor dat de ambtenaren de toepasselijke wettelijke voorschriften en instructies naleven.

 

Onderhoud en beveiliging huisvesting

Artikel 10

De secretaris is, onverminderd de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het eilandsbestuur, verantwoordelijk voor het onderhoud, het beheer en de beveiliging van de voor de ambtelijke organisatie ingerichte gebouwen.

 

Buitengewone omstandigheden

Artikel 11
 • 1.

  In buitengewone omstandigheden neemt de secretaris - zo mogelijk in overleg met de gezaghebber - gepaste maatregelen:

  • a.

   ter verzekering van een zo goed mogelijke voortgang van de werkzaamheden van de ambtelijke organisatie;

  • b.

   voor de beveiliging, voor zover die van hem afhangt, van de zich binnen de voor de ambtelijke organisatie ingerichte gebouwen bevindende personen, bescheiden en voorwerpen.

 • 2.

  Hij/zij brengt de genomen maatregelen zo spoedig mogelijk ter kennis van het bestuurscollege.

 

Verlof, vakantie, verhindering

Artikel 12
 • 1.

  Indien de secretaris verhinderd is zijn werkzaamheden te verrichten, geeft hij/zij daarvan zo spoedig mogelijk kennis aan de gezaghebber en aan degene die hem/haar vervangt.

 • 2.

  Hij/zij regelt zijn vakantieverlof in overleg met de gezaghebber en met degene die hem/haar vervangt.

 • 3.

  Vakantieverlof voor vijf dagen of langer wordt verleend door het bestuurscollege.

 

Vervanging

Artikel 13

Bij afwezigheid of ontstentenis wordt de secretaris vervangen op de wijze als bepaald in het reglement van orde voor de vergaderingen van de eilandsraad. Deze instructie is ook van toepassing op degene die de secretaris vervangt.

 

Eed/verklaring en belofte

Artikel 14

Alvorens zijn ambt te aanvaarden legt de secretaris in handen van de voorzitter van de eilandsraad, de eed (verklaring en belofte) af als bedoelt in artikel 65 van de Eilandenregeling Nederlandse Antillen, met dien verstande dat in plaats van "gezaghebber" wordt gelezen "secretaris".

 

Slotbepalingen

Artikel 15
 • 1.

  Voorzover in de Eilandenregeling Nederlandse Antillen en in deze instructie niet anders is bepaald zijn op de secretaris de rechtspositieregelingen van het eilandgebied Saba van toepassing.

 • 2.

  De straffen, genoemd in de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht, worden opgelegd door de eilandsraad.

Artikel 16

De secretaris kan zich niet op onvolledigheid van zijn/haar instructie beroepen bij het nalaten van hetgeen in alle redelijkheid tot zijn/haar taak behoort.

Artikel 17
 • 1.

  Deze instructie kan worden aangehaald als ‘instructie eilandsecretaris Saba 1996’.

 • 2.

  Zij treedt in werking met ingang van de dag na haar afkondiging.