Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Saba

HET REGLEMENT VAN ORDE SABA 2011 (Ab 2011, nr. 1)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSaba
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingHET REGLEMENT VAN ORDE SABA 2011 (Ab 2011, nr. 1)
CiteertitelReglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de eilandsraad van openbaar lichaam Saba
Vastgesteld doorEilandsraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Eilandsverordening, van 9 april 1980 tot vaststellen van een nieuw Reglement van Orde Eilandsraad Eilandgebied de Bovenwindse Eilanden.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, art. 17

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-08-2011Nieuwe regeling

29-08-2011

A.B. 2011, no. 1

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

HET REGLEMENT VAN ORDE SABA 2011 (Ab 2011, nr. 1)

EILANDSRAAD VAN HET OPENBAAR LICHAAM SABA

 

Gelet op artikel 17 van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

 

BESLUIT

 

Vast te stellen het reglement voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de eilandsraad van openbaar lichaam Saba:

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  amendement: voorstel tot wijziging van een ontwerpverordening of ontwerpbeslissing, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden opgenomen;

 • b.

  bestuurscollege: bestuurscollege als bedoeld in Hoofdstuk III, Afdeling III van de WolBES

 • c.

  commissie: commissie als bedoeld in artikel 117, eerste lid van de WolBES;

 • d.

  eilandsecretaris: de eilandsecretaris als bedoeld in Hoofdstuk III, Afdeling IX, paragraaf 2 van de WolBES, of diens vervanger;

 • e.

  eilandsraad: de eilandsraad als bedoeld in Hoofdstuk III, Afdeling II van de WolBES;

 • f.

  FinBES: Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

 • g.

  gedeputeerde: eilandgedeputeerde als bedoeld in artikel 37, eerste lid van de WolBES;

 • h.

  griffier: de eilandgriffier of diens vervanger als bedoeld in Hoofdstuk III, Afdeling IX, paragraaf 3 van de WolBES;

 • i.

  gezaghebber: gezaghebber als bedoeld in Hoofdstuk III, Afdeling IV van de WolBES;

 • j.

  initiatiefvoorstel: een voorstel voor een verordening of een ander voorstel;

 • k.

  motie: korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken;

 • l.

  openbaar lichaam: het openbaar lichaam Saba als bedoeld in artikel 4 van de WolBES;

 • m.

  bestuurskantoor: het gebouw waarin waar de eilandsraad van het openbaar lichaam vergadert en waar de werkzaamheden van de ambtenaren, de gezaghebber en de gedeputeerden van het openbaar lichaam in hoofdzaak plaatsvinden;

 • n.

  reglement: Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de eilandsraad van het openbaar lichaam Saba;

 • o.

  subamendement: voorstel tot wijziging van een aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het amendement, waarop het betrekking heeft;

 • p.

  voorstel van orde: voorstel betreffende de orde van de vergadering;

 • q.

  voorzitter: de voorzitter van de eilandsraad of diens vervanger als bedoeld in artikel 10 van de WolBES van het openbaar lichaam Saba;

 • r.

  WolBES: Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Artikel 2 De voorzitter

De voorzitter is belast met:

 • a.

  het leiden van de vergadering;

 • b.

  het handhaven van de orde;

 • c.

  het doen naleven van het reglement van orde;

 • d.

  hetgeen de WolBES of dit reglement hem verder opdraagt.

Artikel 3 De griffier

 • 1.

  De griffier is in elke vergadering van de eilandsraad aanwezig.

 • 2.

  Bij verhindering of afwezigheid wordt de griffier vervangen door een door de eilandsraad daartoe aangewezen plaatsvervangend griffier.

 • 3.

  De griffier kan, indien daartoe door de voorzitter uitgenodigd, aan de beraadslagingen als bedoeld in dit reglement deelnemen.

Artikel 4 De eilandsecretaris

De eilandsraad kan het bestuurscollege verzoeken om de eilandsecretaris uit te nodigen om in de vergadering aanwezig te zijn en deel te nemen aan de beraadslagingen als bedoeld in dit reglement.

Artikel 5 Het presidium

 • 1.

  De eilandsraad heeft een presidium.

 • 2.

  Het presidium bestaat uit de voorzitter en de fractievoorzitters. De griffier is in elke vergadering van het presidium aanwezig.

 • 3.

  Het presidium stelt de voorlopige agenda op.

 • 4.

  De voorzitter kan voorstellen de eilandsecretaris uit te nodigen voor het presidium.

 • 5.

  Elke fractievoorzitter wijst een lid van de eilandsraad aan, dat hem bij zijn afwezigheid in het presidium kan vervangen.

 • 6.

  Elke fractievoorzitter heeft één stem in het presidium.

 • 7.

  Het presidium heeft, naast de taken vermeld in de vorige leden en de artikelen 8, 10, 14, 18, 36, 39 en 40 van dit reglement, als taak aanbevelingen te doen aan de eilandsraad inzake de organisatie van de werkzaamheden van de eilandsraad en van zijn commissies.

Hoofdstuk 2 Toelating van nieuwe leden; benoeming gedeputeerden; fracties

Artikel 6 Onderzoek geloofsbrieven; beëdiging; benoeming gedeputeerden

 • 1.

  Bij elke benoeming van nieuwe leden stelt de eilandsraad een commissie in bestaande uit drie leden van de eilandsraad.

 • 2.

  De commissie onderzoekt de mededeling van de benoemde, onderscheidenlijk diens gemachtigde, als bedoeld in artikel V 2 van de Kieswet, dat hij de benoeming aanneemt en de in artikel V 3 van de Kieswet genoemde documenten, zijnde de geloofsbrieven.

 • 3.

  De commissie brengt na haar onderzoek van de geloofsbrieven, waarbij is nagegaan of de benoemde voldoet aan de vereist voor het lidmaatschap, verslag uit aan de eilandsraad en doet daarbij een voorstel voor een besluit. In het verslag wordt ook melding gemaakt van een minderheidsstandpunt.

 • 4.

  Conform het bepaalde in artikel V 4 van de Kieswet beslist de eilandsraad of de benoemde als lid van de eilandsraad wordt toegelaten.

 • 5.

  Het onderzoek van het proces-verbaal van het centraal stembureau gebeurt in de laatste samenkomst van de eilandsraad in oude samenstelling na de verkiezingen.

 • 6.

  Na een eilandsraadsverkiezing roept de voorzitter de toegelaten leden van de eilandsraad op om in de eerste vergadering van de eilandsraad in nieuwe samenstelling, bedoeld in artikel 19 van de WolBES, de voorgeschreven eed of belofte en verklaring af te leggen.

 • 7.

  In geval van een tussentijdse vacaturevervulling roept de voorzitter een nieuw benoemd lid van de eilandsraad op voor de vergadering van de eilandsraad waarin over diens toelating wordt beslist om de voorgeschreven eed of belofte en verklaring af te leggen.

 • 8.

  Bij de benoeming van een gedeputeerde wordt overeenkomstig het eerste lid een commissie ingesteld welke onderzoekt of de kandidaat voldoet aan de eisen van WolBES. Op de werkwijze van deze commissie is het tweede lid van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Fractie

 • 1.

  De leden van de eilandsraad die door het centraal stembureau op dezelfde kandidatenlijst verkozen zijn verklaard, worden bij de aanvang van de zitting als één fractie beschouwd. Is onder een lijstnummer slechts één lid verkozen, dan wordt dit lid als een afzonderlijke fractie beschouwd.

 • 2.

  Indien boven de kandidatenlijst een aanduiding was geplaatst, voert de fractie in de eilandsraad deze aanduiding als naam. Indien geen aanduiding boven de kandidatenlijst was geplaatst, deelt de fractie in de eerste vergadering van de eilandsraad aan de voorzitter mee welke naam deze fractie in de eilandsraad wil voeren.

 • 3.

  De namen van degenen die als voorzitter van de fractie en als diens plaatsvervanger optreden worden zo spoedig mogelijk doorgegeven aan de voorzitter.

 • 4.

  Indien één of meer leden van één of meer fracties als zelfstandige fractie gaan optreden of indien één of meer leden van een fractie zich aansluiten bij een andere fractie wordt hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling gedaan aan de voorzitter. Voor het splitsen dan wel het vormen van nieuwe fracties is geen toestemming vereist van de eilandsraad.

 • 5.

  De nieuwe naam van de fractie wordt gebruikt met ingang van de eerstvolgende vergadering van de eilandsraad.

Hoofdstuk 3 Vergaderingen

Paragraaf 1 Tijdstip van vergaderen; voorbereidingen

Artikel 8 Vergaderfrequentie

 • 1.

  De vergaderingen van de eilandsraad vinden plaats op verzoek van de eilandsraad of leden van de eilandsraad afzondelijk, het presidium of op voorstel van eilandsraad of de gezaghebber en worden gehouden in het bestuurskantoor van het openbaar lichaam Saba.

 • 2.

  De voorzitter bepaalt de dag en aanvangsuur en kan een andere vergaderplaats aanwijzen. Hij voert hierover overleg in het presidium, tenzij er sprake is van een spoedeisende situatie.

Artikel 9 Oproep en voorlopige agenda

 • 1.

  De voorzitter zendt ten minste 7 dagen voor een vergadering de leden van de eilandsraad een schriftelijke oproep onder vermelding van dag, tijdstip en plaats van de vergadering.

 • 2.

  De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken, met uitzondering van de in artikel 26, eerste en tweede lid, van de WolBES bedoelde stukken, worden tegelijkertijd met de schriftelijke oproep aan de leden van de eilandsraad verzonden.

Artikel 10 Agenda

 • 1.

  In spoedeisende gevallen kan de voorzitter na het verzenden van de schriftelijke oproep tot uiterlijk 48 uur voor de aanvang van een vergadering een aanvullende agenda opstellen. Deze wordt met de daarbij behorende stukken aan de leden van de eilandsraad verzonden en openbaar gemaakt.

 • 2.

  Bij aanvang van de vergadering stelt de eilandsraad de agenda vast. Op voorstel van een lid van de eilandsraad of de voorzitter kan de eilandsraad bij de vaststelling van de agenda onderwerpen aan de agenda toevoegen of van de agenda afvoeren.

 • 3.

  Wanneer het presidium een onderwerp onvoldoende voor de openbare beraadslaging voorbereid acht, kan hij het onderwerp verwijzen naar een commissie of aan het bestuurscollege nadere inlichtingen of advies vragen.

 • 4.

  Op voorstel van een lid van de eilandsraad of van de voorzitter kan de eilandsraad de volgorde van behandeling van de agendapunten wijzigen.

Artikel 11 Ter inzage leggen van stukken

 • 1.

  Stukken die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op de agenda dienen, worden gelijktijdig met het verzenden van de schriftelijke oproep voor een ieder op het bestuurskantoor ter inzage gelegd. Indien na het verzenden van de schriftelijke oproep stukken ter inzage worden gelegd, wordt hiervan mededeling gedaan aan de leden van de eilandsraad en zo mogelijk in een openbare kennisgeving.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid kunnen stukken ook op elektronische wijze aan een ieder ter beschikking worden gesteld.

 • 3.

  Indien omtrent stukken op grond van artikel 26, eerste of tweede lid, van WolBES geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken in afwijking van het eerste lid, onder berusting van de griffier en verleent de griffier de leden van de eilandsraad inzage.

Artikel 12 Openbare kennisgeving

 • 1.

  De vergadering wordt door aankondiging in op de voor afkondigingen in het openbaar lichaam gebruikelijke wijze en door plaatsing op de website van het openbaar lichaam openbaar gemaakt. 1

 • 2.

  De openbare kennisgeving vermeldt:

  • a.

   de datum, aanvangstijd en plaats, alsmede de voorlopige agenda van de vergadering;

  • b.

   wijze waarop en de plaats waar een ieder de bij de vergadering behorende stukken kan inzien.

 • 3.

  De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken worden, indien elektronisch beschikbaar, op de website van het openbaar lichaam Saba geplaatst.

Paragraaf 2 Orde der vergadering

Artikel 13 Presentielijst

 • 1.

  De griffier draagt zorg voor het bijhouden van een presentielijst.

 • 2.

  Bij binnenkomst in de vergaderzaal tekent ieder lid van de eilandsraad de presentielijst. Aan het einde van elke vergadering wordt die lijst door de voorzitter en de griffier door ondertekening vastgesteld.

 • 3.

  Het lid dat aanwezig bij de vergadering maar die de presentielijst niet heeft getekend, is uitgesloten van deelname aan de beraadslaging en stemming.

Artikel 14 Zitplaatsen

 • 1.

  De voorzitter, de fracties en de griffier hebben vaste zitplaatsen, door de voorzitter na overleg in het presidium bij aanvang van iedere nieuwe zittingsperiode van de eilandsraad aangewezen.

 • 2.

  Indien daartoe aanleiding bestaat, kan de voorzitter de indeling herzien na overleg in het presidium.

 • 3.

  De voorzitter draagt zorg voor een zitplaats voor de gedeputeerden, eilandsecretaris en voor overige personen die voor de vergadering zijn uitgenodigd.

Artikel 15 Opening vergadering; quorum

 • 1.

  De voorzitter opent de vergadering op het vastgestelde uur indien het daarvoor door de wet vereiste aantal leden van de eilandsraad blijkens de presentielijst aanwezig is.

 • 2.

  Wanneer een kwartier na het vastgestelde tijdstip niet het vereiste aantal leden aanwezig is, bepaalt de voorzitter, na voorlezing van de namen der afwezige leden, dag en uur van de volgende vergadering, met inachtneming van artikel 21 van WolBES.

Artikel 16 Primus bij hoofdelijke stemming

Alvorens de aangekondigde onderwerpen aan de orde te stellen deelt de voorzitter mede in welke volgorde gestemd zal worden. Daartoe wordt, ten aanzien van de volgorde waarin de leden stemmen, op basis van de volgorde van de letters in het alfabet gestemd, waarbij de achternaam als uitgangspunt geldt.

Artikel 17 Verslag en besluitenlijst

 • 1.

  De griffier draagt zorgt voor een kort verslag en het bijhouden van de besluitenlijst van de vergadering.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde documenten worden toegezonden aan de leden en overige aanwezige personen die het woord gevoerd hebben in de betreffende vergadering, waarna in de eerstvolgende vergadering de in het vorige lid genoemde documenten worden vastgesteld en ondertekend worden door de voorzitter en de griffier.

 • 3.

  De leden, voorzitter, de gedeputeerden, de griffier en de eilandsecretaris kunnen een voorstel tot wijziging van het Conceptverslag doen door indiening van dit voorstel bij de griffier.

 • 4.

  Het verslag bevat tenminste:

  • a.

   de namen van de bij de vergadering aanwezige leden en niet-leden en de afwezige leden;

  • b.

   een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest en een zakelijke samenvatting van het gesprokene met vermelding van de namen en hoedanigheid van de aanwezigen die het woord voerden;

  • c.

   een overzicht van het verloop van elke stemming, waaronder begrepen vermelding van de namen van de leden die voor of tegen stemden, zich van stemming hebben onthouden, zich bij het uitbrengen van de stem hebben vergist en vermelding van de aantekening als bedoeld in artikel 26, tweede lid van dit reglement;

  • d.

   de tekst van de ter vergadering ingediende initiatiefvoorstellen, voorstellen van orde, moties, amendementen en subamendementen;

 • 5.

  Voor zover de aard en de inhoud van de besluitvorming zich daartegen niet verzetten, wordt de besluitenlijst, na vaststelling in de eerstvolgende vergadering, openbaar gemaakt op de in het openbaar lichaam gebruikelijke wijze.

Artikel 18 Ingekomen stukken

 • 1.

  Bij de eilandsraad ingekomen stukken, waaronder schriftelijke mededelingen van het bestuurscollege aan de eilandsraad, worden op een lijst geplaatst. Deze lijst wordt aan de leden van de eilandsraad toegezonden en ter inzage gelegd.

 • 2.

  Na de vaststelling van het verslag stelt de eilandsraad, op voorstel van het presidium, de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast. De leden van de eilandsraad kunnen eveneens een voorstel voor de wijze van afdoening doen.

Artikel 19 Aantal spreektermijnen

 • 1.

  De beraadslaging over een onderwerp of voorstel geschiedt in ten hoogste twee termijnen, tenzij de eilandsraad anders beslist.

 • 2.

  Elke spreektermijn wordt door de voorzitter afgesloten.

 • 3.

  Een lid mag in een termijn niet meer dan één maal het woord voeren over hetzelfde onderwerp of voorstel.

 • 4.

  Het derde lid is niet van toepassing op:

  de rapporteur van een commissie;

  het lid dat een (sub)amendement‚ een motie of een initiatiefvoorstel heeft ingediend, voor wat betreft dat amendement, die motie of dat voorstel.

 • 5.

  Bij de bepaling van het aantal malen dat een lid over hetzelfde onderwerp of voorstel het woord heeft gevoerd, wordt niet meegerekend het spreken over een voorstel van orde.

Artikel 20 Spreektijd

De voorzitter kan een voorstel doen over de spreektijd van de overige aanwezigen.

Artikel 21 Handhaving orde; schorsing

 • 1.

  Een spreker mag in zijn betoog niet worden gestoord, tenzij:

  • a.

   de voorzitter het nodig oordeelt hem aan het in acht nemen van dit reglement te herinneren;

  • b.

   een lid hem interrumpeert. De voorzitter kan bepalen dat de spreker zonder verdere interrupties zijn betoog zal afronden.

 • 2.

  Indien een spreker zich in beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen uitlaat, afwijkt van het in behandeling zijnde onderwerp, een andere spreker herhaaldelijk interrumpeert, dan wel anderszins de orde verstoort, wordt hij door de voorzitter tot de orde geroepen.

  Indien de betreffende spreker hieraan geen gevolg geeft, kan de voorzitter hem gedurende de vergadering waarin zulks plaats heeft over het aanhangige onderwerp het woord ontzeggen.

 • 3.

  De voorzitter kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen en - indien na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord - de vergadering sluiten.

Artikel 22 Beraadslaging

 • 1.

  De eilandsraad kan op voorstel van de voorzitter of een lid van de eilandsraad beslissen over één of meer onderdelen van een onderwerp of voorstel afzonderlijk te beraadslagen.

 • 2.

  Op verzoek van een lid van de eilandsraad of op voorstel van de voorzitter kan de eilandsraad besluiten de beraadslaging voor een door hem te bepalen tijd te schorsen teneinde het bestuurscollege of de leden de gelegenheid te geven tot onderling nader beraad. De beraadslagingen worden hervat nadat de schorsingsperiode verstreken is.

Artikel 23 Deelname aan de beraadslaging door anderen

 • 1.

  De eilandsraad kan bepalen dat anderen dan de in de vergadering aanwezige leden van de eilandsraad, een gedeputeerde, de eilandsecretaris, de griffier en de voorzitter deelnemen aan de beraadslaging.

 • 2.

  Een beslissing daartoe wordt op voorstel van de voorzitter of één der leden van de eilandsraad genomen alvorens met de beraadslaging ten aanzien van het aan de orde zijnde agendapunt een aanvang wordt genomen.

Artikel 24 Stemverklaring

Na het sluiten van de beraadslaging en voordat de eilandsraad tot stemming overgaat, heeft ieder lid het recht zijn stemgedrag te motiveren.

Artikel 25 Beslissing

 • 1.

  Wanneer de voorzitter vaststelt dat een onderwerp of voorstel voldoende is toegelicht, sluit hij de beraadslaging, tenzij de eilandsraad anders beslist.

 • 2.

  Nadat de beraadslaging is gesloten vindt, na een stemming over eventuele amendementen, de stemming plaats over het voorstel, zoals het dan luidt, in zijn geheel, tenzij geen stemming wordt gevraagd.

 • 3.

  Voordat de stemming over het voorstel in zijn geheel plaatsvindt, formuleert de voorzitter het voorstel over de te nemen eindbeslissing.

Paragraaf 3. Procedures bij stemmingen

Artikel 26 Algemene bepalingen over stemming

 • 1.

  De voorzitter vraagt of stemming wordt verlangd. Indien geen stemming wordt gevraagd en ook de voorzitter dit niet verlangt, stelt de voorzitter vast dat het voorstel zonder hoofdelijke stemming is aangenomen.

 • 2.

  In de vergadering aanwezige leden kunnen aantekening in het verslag vragen va het feit dat zij geacht willen worden te hebben tegengestemd of zich op grond van artikel 29 WolBES van stemming hebben onthouden.

 • 3.

  Indien door een of meer leden stemming wordt gevraagd, doet de voorzitter daarvan mededeling.

 • 4.

  De voorzitter of de griffier roept de leden van de eilandsraad bij naam op hun stem uit te brengen. De stemming geschiedt conform de procedure als vermeld in artikel 16 van het reglement.

 • 5.

  Bij hoofdelijke stemming is ieder ter vergadering aanwezig lid dat zich niet van deelneming aan de stemming op grond van artikel 29 WolBES dient te onthouden, verplicht zijn stem uit te brengen.

 • 6.

  De leden brengen hun stem uit door het woord 'voor' of ‘tegen’ uit te spreken, zonder enige toevoeging.

 • 7.

  Heeft een lid zich bij het uitbrengen van zijn stem vergist, dan kan hij deze vergissing nog herstellen voordat het volgende lid gestemd heeft. Bemerkt het lid zijn vergissing pas later, dan kan hij nadat de voorzitter de uitslag van de stemming bekend heeft gemaakt wel aantekening vragen van het feit dat hij zich heeft vergist; in de uitslag van de stemming brengt dit echter geen verandering.

 • 8.

  De voorzitter deelt de uitslag na afloop van de stemming mede, met vermelding van het aantal voor en tegen uitgebrachte stemmen. Hij doet daarbij tevens mededeling van het genomen besluit.

Artikel 27 Stemming over amendementen en moties

 • 1.

  Indien een amendement op een aanhangig voorstel is ingediend, wordt eerst over dat amendement gestemd.

 • 2.

  Indien op een amendement een subamendement is ingediend, wordt eerst over het subamendement gestemd en vervolgens over het amendement.

 • 3.

  Indien twee of meer amendementen of subamendementen op een aanhangig voorstel zijn ingediend, bepaalt de voorzitter de volgorde waarin hierover zal worden gestemd. Daarbij geldt de regel dat het meest verstrekkende amendement of subamendement het eerst in stemming wordt gebracht.

 • 4.

  Indien aangaande een aanhangig voorstel een motie is ingediend, wordt eerst over het voorstel gestemd en vervolgens over de motie.

Artikel 28 Procedure stemming over personen

 • 1.

  Bij stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen benoemt de voorzitter drie leden tot stembureau.

 • 2.

  Ieder ter vergadering aanwezig lid dat zich niet op grond van de WolBES van stemming moet onthouden is verplicht een stembriefje in te leveren. De stembriefjes dienen identiek te zijn.

 • 3.

  Er hebben zoveel stemmingen plaats als er personen zijn te benoemen, voor te dragen of aan te bevelen. De eilandsraad kan op voorstel van de voorzitter beslissen dat bepaalde stemmingen worden samengevat op één briefje.

 • 4.

  Het stembureau onderzoekt of het aantal ingeleverde stembriefjes gelijk is aan het aantal leden dat ingevolge het tweede lid verplicht is een stembriefje in te leveren. Wanneer de aantallen niet gelijk zijn, worden de stembriefjes vernietigd zonder deze te openen en wordt een nieuwe stemming gehouden.

 • 5.

  Voor het bepalen van de volstrekte meerderheid als bedoeld in artikel 31 van de WolBES worden geacht geen stem te hebben uitgebracht die leden die geen behoorlijk stembriefje hebben ingeleverd.

 • 6.

  In geval van twijfel omtrent de beantwoording van de vraag of een stembriefje al dan niet behoorlijk is ingeleverd, beslist de eilandsraad, op voorstel van de voorzitter.

 • 7.

  Onder toezicht van de griffier worden de stembriefjes onmiddellijk na vaststelling van de uitslag vernietigd.

Artikel 29 Herstemming over personen

 • 1.

  Wanneer bij een eerste stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt tot een tweede stemming overgegaan.

 • 2.

  Wanneer ook bij een tweede stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen geen volstrekte meerderheid is verkregen, dan heeft een derde stemming plaats over de twee personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben verkregen. Zijn bij de tweede stemming de stemmen over meer dan twee personen verdeeld, dan wordt door middel van een tussenstemming uitgemaakt over welke twee personen de derde stemming zal plaatshebben.

 • 3.

  Indien in geval van een tussenstemming zoals bedoeld in het vorige lid of bij de derde stemming de stemmen staken, beslist terstond het lot overeenkomstig de wijze zoals beschreven in het vierde lid van dit artikel.

 • 4.

  Beslissing door het lot geschiedt op de volgende wijze:

  • a.

   de namen van de personen over wie de beslissing dient te worden genomen, worden door de voorzitter op afzonderlijke, geheel gelijke, briefjes geschreven;

  • b.

   deze briefjes worden, nadat zij door het stembureau zijn gecontroleerd, op gelijke wijze gevouwen, in een stembokaal gedeponeerd en omgeschud;

  • c.

   de voorzitter neemt één van de briefjes uit de stembokaal.

   Degene wiens naam op dit briefje voorkomt, is gekozen.

Hoofdstuk 4 Rechten van leden

Artikel 30 Amendementen

 • 1.

  Ieder lid van de eilandsraad kan tot het sluiten van de beraadslagingen amendementen indienen. Een amendement kan het voorstel inhouden om een geagendeerd voorstel in één of meer onderdelen te splitsen, waarover afzonderlijke besluitvorming zal plaatsvinden. Er kan alleen beraadslaagd worden over amendementen die ingediend zijn door leden van de eilandsraad die de presentielijst getekend hebben en in de vergadering aanwezig zijn.

 • 2.

  Ieder lid dat in de vergadering aanwezig is, is bevoegd op het amendement dat door een lid is ingediend, een wijziging voor te stellen (subamendement).

 • 3.

  Elk amendement of subamendement en elk voorstel moet, om in behandeling genomen te kunnen worden, schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend, tenzij de voorzitter — met het oog op het eenvoudige karakter van het voorgestelde - oordeelt, dat met een mondelinge indiening kan worden volstaan.

 • 4.

  Intrekking, door de indiener(s), van het amendement of subamendement is mogelijk, totdat de besluitvorming door de eilandsraad heeft plaatsgevonden.

Artikel 31 Moties

 • 1.

  Ieder lid van de eilandsraad kan ter vergadering een motie indienen.

 • 2.

  Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend.

 • 3.

  De behandeling van een motie over een aanhangig onderwerp of voorstel vindt tegelijk met de beraadslaging over dat onderwerp of voorstel plaats.

 • 4.

  De behandeling van een motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp vindt plaats nadat alle op de agenda voorkomende onderwerpen zijn behandeld.

 • 5.

  Intrekking, door de indiener(s), van de motie is mogelijk totdat de besluitvorming door de eilandsraad heeft plaatsgevonden.

Artikel 32 Voorstellen van orde

 • 1.

  De voorzitter en ieder lid van de eilandsraad kunnen tijdens de vergadering mondeling een voorstel van orde doen, dat kort kan worden toegelicht.

 • 2.

  Een voorstel van orde kan uitsluitend de orde van de vergadering betreffen.

 • 3.

  Over een voorstel van orde beslist de eilandsraad terstond.

Artikel 33 Initiatiefvoorstel

 • 1.

  Een initiatiefvoorstel dient, om in behandeling genomen te kunnen worden, schriftelijk bij de voorzitter te worden ingediend.

 • 2.

  De voorzitter plaatst het voorstel op de agenda van de eerstvolgende vergadering, tenzij de schriftelijke oproep hiervoor reeds verzonden is. In dit laatste geval wordt het voorstel op de agenda van de daaropvolgende vergadering geplaatst.

 • 3.

  De behandeling van het voorstel vindt plaats nadat alle op de agenda voorkomende voorstellen en onderwerpen zijn behandeld, tenzij de eilandsraad oordeelt dat:

  • a.

   het voorstel met het oog op de orde van de vergadering tezamen met een ander geagendeerd voorstel of onderwerp dient te worden behandeld;

  • b.

   het voorstel eerst dient te worden behandeld in een eilandsraadscommissie als bedoeld in artikel 117, eerste lid, van de WolBES;

  • c.

   het voorstel voor advies naar het bestuurscollege dient te worden gezonden. In dit geval bepaalt de eilandsraad in welke vergadering het voorstel opnieuw geagendeerd wordt.

 • 4.

  De eilandsraad kan voorwaarden stellen aan de indiening en behandeling van een voorstel, niet zijnde een voorstel voor een verordening.

Artikel 34 Interpellatie

 • 1.

  Het verzoek tot het houden van een interpellatie wordt, behoudens in naar het oordeel van de voorzitter spoedeisende gevallen, tenminste 48 uur voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter ingediend. Het verzoek bevat een duidelijke omschrijving van het onderwerp waarover inlichtingen worden verlangd alsmede de te stellen vragen.

 • 2.

  De voorzitter brengt de inhoud van het verzoek zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden van de eilandsraad en de gedeputeerden. Bij de vaststelling van de agenda van de eerstvolgende vergadering na indiening van het verzoek, wordt het verzoek in stemming gebracht. De eilandsraad bepaalt op welk tijdstip tijdens de vergadering de interpellatie zal worden gehouden.

 • 3.

  De interpellant voert niet meer dan tweemaal het woord, de overige leden van de eilandsraad, de gezaghebber en de gedeputeerden niet meer dan eenmaal, tenzij de eilandsraad hen hiertoe verlof geeft.

Artikel 35 Schriftelijke vragen

 • 1.

  Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. De vragen kunnen van een toelichting worden voorzien. Bij de vragen wordt aangegeven of schriftelijke of mondelinge beantwoording wordt verlangd. Vragen die niet voldoen aan het hiervoor gestelde worden per omgaande door de griffier aan de indiener teruggestuurd.

 • 2.

  De vragen worden bij de griffier ingediend. Deze draagt er zorg voor dat de vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden van de eilandsraad en het bestuurscollege of de gezaghebber worden gebracht.

 • 3.

  Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen dertig dagen nadat de vragen zijn binnengekomen. Mondelinge beantwoording vindt plaats in de eerstvolgende eilandsraadsvergadering. Indien beantwoording niet binnen deze termijnen kan plaatsvinden, stelt het verantwoordelijk lid van het bestuurscollege of de gezaghebber de vragensteller hiervan gemotiveerd in kennis, waarbij de termijn aangegeven wordt, waarbinnen beantwoording zal plaatsvinden. Dit bericht wordt behandeld als een antwoord.

 • 4.

  De antwoorden van het bestuurscollege of de gezaghebber worden door tussenkomst van de griffier aan de leden van de eilandsraad toegezonden.

 • 5.

  De vragensteller kan, bij schriftelijke beantwoording, in de eerstvolgende eilandsraadsvergadering en bij mondelinge beantwoording in dezelfde eilandsraadsvergadering, na de behandeling van de op de agenda voorkomende onderwerpen nadere inlichtingen vragen omtrent het door de gezaghebber of door het bestuurscollege gegeven antwoord, tenzij de eilandsraad anders beslist.

Artikel 36 Vragenuur

 • 1.

  Op verzoek van de eilandsraad of de leden van de eilandsraad afzonderlijk is er een vragenuur. Het het presidium bepaalt op welk tijdstip het vragenuur wordt gehouden. De voorzitter bepaalt op welk tijdstip het vragenuur eindigt.

 • 2.

  Het lid van de eilandsraad dat tijdens het vragenuur vragen wil stellen, meldt dit onder vermelding van het onderwerp bij de voorzitter. De voorzitter kan na overleg met het presidium weigeren een onderwerp tijdens het vragenuur aan de orde te stellen indien hij het onderwerp niet voldoende nauwkeurig acht aangegeven of indien het onderwerp in de vergadering van de eilandsraad op diezelfde dag aan de orde komt.

 • 3.

  De voorzitter bepaalt de volgorde waarin aangemelde onderwerpen tijdens het vragenuur aan de orde worden gesteld.

 • 4.

  De voorzitter bepaalt per onderwerp de spreektijd voor de vragensteller, voor het bestuurscollege, voor de gezaghebber en voor de overige leden van de eilandsraad.

 • 5.

  Per onderwerp wordt aan de vragensteller het woord verleend om één of meer vragen aan het bestuurscollege of de gezaghebber te stellen en een toelichting daarop te geven.

 • 6.

  Na de beantwoording door het bestuurscollege of de gezaghebber krijgt de vragensteller desgewenst het woord om aanvullende vragen te stellen.

 • 7.

  Vervolgens kan de voorzitter aan andere leden van de eilandsraad het woord verlenen om hetzij aan de vragensteller, hetzij aan het bestuurscollege of de gezaghebber vragen te stellen over hetzelfde onderwerp.

 • 8.

  Tijdens het vragenuur kunnen geen moties worden ingediend en worden geen interrupties toegelaten.

Artikel 37 Vragenuur Eilandsraad

 • 1.

  Op verzoek van eenieder is er een vragenuur waarin vragen aan de Eilandsraad kunnen worden gesteld.

 • 2.

  Degene die de Eilandsraad of een afzonderlijk lid van de eilandsraad tijdens het vragenuur vragen wil stellen, meldt dit onder vermelding van het onderwerp bij de griffier, die het verzoek voorlegt aan de voorzitter. De voorzitter kan na overleg met het presidium weigeren een onderwerp tijdens het vragenuur aan de orde te stellen indien hij het onderwerp niet voldoende nauwkeurig acht aangegeven of indien het onderwerp in de vergadering van de eilandsraad op diezelfde dag aan de orde komt. Het presidium bepaalt dag en tijdstip waarop het vragenuur zal worden gehouden. De griffier draagt zorg voor de mededeling van de dag en tijdstip van het vragenuur aan de verzoeker en maakt zulks middels openbare kennisgeving op de gebruikelijke wijze openabar.

 • 3.

  De griffier bepaalt de volgorde waarin aangemelde onderwerpen tijdens het vragenuur aan de orde worden gesteld.

 • 4.

  De griffier bepaalt per onderwerp de spreektijd voor de vragensteller.

 • 5.

  Na de beantwoording door de Eilandsraad of het afzonderlijke lid van de Eilandsraad krijgt de vragensteller desgewenst het woord om aanvullende vragen te stellen.

 • 6.

  Het voorzitterschap van het vragenuur wordt ter plaatse bepaald, tenzij de gezaghebber aanwezig is bij het vragen en dientengevolge het voorzitterschap uitvoert.

 • 7.

  De griffier maakt een verslag van hetgeen aan orde is gekomen en stuurt daarvan afschrift aan de leden van de raad, de gezaghebber en vragensteller.

Artikel 38 Inlichtingen

 • 1.

  Indien een lid van de eilandsraad over een onderwerp inlichtingen als bedoeld in de artikelen 171, derde lid en 182, derde lid, van WolBES verlangt, wordt een verzoek daartoe door tussenkomst van de griffier schriftelijk ingediend bij het bestuurscollege of de gezaghebber.

 • 2.

  De griffier draagt er zorg voor dat de overige leden van de eilandsraad een afschrift van dit verzoek krijgen.

 • 3.

  De verlangde inlichtingen worden mondeling of schriftelijk in de eerstvolgende of in de daarop volgende vergadering gegeven.

 • 4.

  De gestelde vragen en het antwoord vormen een agendapunt voor de vergadering, waarin de antwoorden zullen worden gegeven.

Hoofdstuk 5 Begroting en rekening

Artikel 39 Procedure begroting

Onverminderd het bepaalde in WolBES en FinBES kan de voorbereiding, het onderzoek, de behandeling en de vaststelling van de begroting geschieden volgens een procedure die de eilandsraad, op voorstel van het presidium, vaststelt.

Artikel 40 Procedure jaarrekening

Onverminderd het bepaalde in de WolBES en FinBES kan de voorbereiding en het onderzoek van de jaarrekening en het jaarverslag, alsmede de vaststelling van de jaarrekening en van een eventueel indemniteitsbesluit geschieden volgens een procedure die de eilandsraad, op voorstel van het presidium, vaststelt.

Hoofdstuk 6 Toehoorders en pers

Artikel 41 Toehoorders en pers

 • 1.

  Toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen uitsluitend op de voor hen bestemde plaatsen openbare vergaderingen bijwonen.

 • 2.

  Het geven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is verboden.

Artikel 42 Geluid- en beeldregistraties

Degenen die in de vergaderzaal tijdens een openbare eilandsraadsvergadering geluid- dan wel beeldregistraties willen maken, doen hiervan mededeling aan de voorzitter en gedragen zich naar zijn aanwijzingen. Deze aanwijzingen kunnen niet zover gaan dat zij de vrijheid van pers aantasten.

Artikel 43 Verbod gebruik mobiele telefoons

In de vergaderzaal, met inbegrip van de publieke tribune, is tijdens de vergadering het gebruik van mobiele telefoons of andere communicatiemiddelen, die inbreuk kunnen maken op de orde van de vergadering, zonder toestemming van de voorzitter, niet toegestaan.

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen

Artikel 44 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op de datum van ondertekening.

De eilandsverordening tot instelling van het reglement van orde van de eilandsraad van het Eilandgebied Saba 1984 wordt ingetrokken.

Artikel 45 Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de eilandsraad van openbaar lichaam Saba.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de eilandsraad van het openbaar lichaam te Saba d.d. 29 augustus 2011,

De Waarnemend Griffier, De Gezaghebber


1

Zodra de middelen voor een website beschikbaar zijn.