Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Saba

Eilandsverordening op de heffing van reinigingsrecht Saba

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSaba
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEilandsverordening op de heffing van reinigingsrecht Saba
CiteertitelEilandsverordening reinigingsrecht Saba
Vastgesteld doorEilandsraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Financiën Bonaire, Sint Eustatius en Saba, artt. 62, lid 1, aanhef en onder b, en 41

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2014Nieuwe regeling

03-10-2014

A.B. 2014, no. 9

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

“Eilandsverordening op de heffing van reinigingsrecht Saba” (AB N0. 009/2014)

De eilandsraad van het openbaar lichaam Saba

 

Gelezen het voorstel van het bestuurscollege van 1 september 2014

 

Gelet op artikel 62, eerste lid, aanhef en onder b, en artikel 41 van de wet Financiën Bonaire, Sint Eustatius en Saba

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN REINIGINGSRECHT SABA

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  huishouden: een groep van twee of meer personen die in huiselijk verkeer met elkaar samenwoont en een gemeenschappelijke huishouding voert, waaronder mede wordt verstaan een eenpersoonshuishouden;

 • b.

  bedrijf: een onderneming of rechtspersoon die te Saba haar hoofd- of nevenvestiging heeft en aldaar feitelijk beroeps- of bedrijfsmatige werkzaamheden uitoefent;

 • c.

  huishoudelijk afval: afvalstoffen afkomstig van een huishouden, met uitzondering van grof afval;

 • d.

  bedrijfsafval: afvalstoffen afkomstig van een perceel of perceelsgedeelte waarop beroeps- of bedrijfswerkzaamheden worden uitgevoerd, met uitzondering van grof afval;

 • e.

  grof afval: bedrijfsafval en huishoudelijk afval dat niet met de normale inzamelingshulpmiddelen wordt ingezameld.

 • f.

  dienst: het regelmatig ophalen van huishoudelijk afval of bedrijfsafval en het enkel verwerken van deze afvalstoffen en het grof afval.

 • g.

  SEC: de naamloze vennootschap Saba Electric Company N.V.

 • h.

  de Ontvanger: de ontvanger van het openbaar lichaam Saba.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "reinigingsrecht” wordt een recht geheven ter zake van het genot van een door het openbaar lichaam verstrekte dienst bij of krachtens deze verordening.

Artikel 3 Heffingssubject

Het reinigingsrecht wordt geheven van het huishouden of het bedrijf ten behoeve van wie de dienst wordt verricht.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarieven

Het reinigingsrecht bedraagt per kalenderjaar voor een huishouden USD 108 en voor een bedrijf USD 240.

Artikel 5 Wijze van heffing

Het reinigingsrecht wordt bij wijze van aanslag geheven.

Artikel 6 Ontstaan van de betalingsverplichting en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  Het reinigingsrecht is maandelijks verschuldigd bij het begin van iedere kalendermaand.

 • 2.

  Indien sprake is van een huishouden of een bedrijf dat zich in de loop van een kalendermaand op Saba vestigt, dan is het reinigingsrecht verschuldigd over de volledige kalendermaand waarin het heffingssubject zich in Saba vestigt.

 • 3.

  De betalingsverplichting eindigt in de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin een huishouden of een bedrijf zich vestigt buiten Saba.

Artikel 7 Betalingstermijn

 • 1.

  Het reinigingsrecht dient ineens te worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de maand volgende op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

Artikel 8 Invordering

 • 1.

  SEC is belast met de invordering van het reinigingsrecht met dien verstande dat een bezwaar of een beroep van een heffingssubject tegen de heffing of de invordering van het reinigingsrecht, gericht moet worden aan en behandeld wordt door de Ontvanger.

 • 2.

  De aanslag inzake het reinigingsrecht wordt gecombineerd met de elektriciteitsrekening van SEC toegezonden en het bedrag van de aanslag dient aan SEC te worden voldaan.

Artikel 9 Kwijtschelding

Van het verschuldigde reinigingsrecht kan geen kwijtschelding worden verleend.

Artikel 10 Nadere regels

Het bestuurscollege kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van hetreinigingsrecht alsmede de inzameling en de verwerking van huishoudelijk afval, bedrijfsafval engrof afval.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Eilandsverordening reinigingsrecht Saba".

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 november 2014.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Eilandsraad van het openbaar lichaam Saba op 3 oktober 2014.

De Eilandgriffier De Gezaghebber