Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Saba

Verordening ambtelijke bijstand van het openbaar lichaam Saba

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSaba
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingVerordening ambtelijke bijstand van het openbaar lichaam Saba
CiteertitelVerordening ambtelijke bijstand van het openbaar lichaam Saba
Vastgesteld doorEilandsraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De gegevens van inwerkingtreding zijn ontleend aan de bron van afkondiging van de tekstplaatsing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, art. 35, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-08-2013Nieuwe regeling

14-08-2013

A.B. 2013, no. 9

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening ambtelijke bijstand van het openbaar lichaam Saba

De eilandsraad van het openbaar lichaam Saba;

 

gelezen het voorstel van het presidium;

 

gelet op artikel 35, derde lid, van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

 

besluit:

 

vast te stellen de Verordening ambtelijke bijstand van het openbaar lichaam Saba.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze Verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  ambtenaar: een persoon die door of vanwege het bestuur van het openbaar lichaam is aangesteld of daaraan ondergeschikt is, dan wel een persoon die werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht met of vanwege het openbaar lichaam;

 • b.

  bestuurscollege: bestuursbestuurscollege als bedoeld in Hoofdstuk III, Afdeling III van de WolBES;

 • c.

  eilandsraad: de eilandsraad als bedoeld in Hoofdstuk III, Afdeling II van de WolBES;

 • d.

  eilandgedeputeerde: de eilandgedeputeerde als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de WolBES;

 • e.

  fractie: het lid van de eilandsraad dat of de leden van de eilandsraad die door het centraal stembureau op dezelfde kandidatenlijst verkozen is of zijn verklaard;

 • f.

  gezaghebber: gezaghebber als bedoeld in Hoofdstuk III. Afdeling IV van de WolBES;

 • g.

  griffier: de eilandgriffier of diens vervanger als bedoeld in Hoofdstuk III, Afdeling IX, paragraaf 3 van de WolBES;

 • h.

  openbaar lichaam: openbaar lichaam Saba als bedoeld in artikel 4 van de WolBES;

 • i.

  raadslid: een lid van de eilandsraad;

 • j.

  eilandsecretaris: de eilandsecretaris als bedoeld in Hoofdstuk III, Afdeling IX, paragraaf 2 van de WolBES, of diens vervanger;

 • k.

  WolBES: Wet openbare lichamem Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Hoofdstuk 2 Ambtelijke bijstand

Artikel 2 Verzoek om informatie

 • 1.

  Een raadslid kan zich tot de griffier wenden met een verzoek om:

  • a.

   feitelijke informatie van geringe omvang;

  • b.

   inzage in of afschrift van documenten die openbaar zijn;

  • c.

   bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties of andere bijstand.

 • 2.

  De informatie, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, wordt door de griffier, een medewerker van de griffie of op verzoek van de griffier door een ambtenaar gegeven.

 • 3.

  Indien een ambtenaar twijfelt of het verzoek betrekking heeft op informatie bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, stelt hij de secretaris daarvan in kennis. De secretaris neemt hierover het besluit.

 • 4.

  De bijstand, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, wordt verleend door de griffier of een medewerker van de griffie. Indien de gevraagde bijstand niet door de griffier of een medewerker van de griffie kan worden verleend kan de griffier de secretaris verzoeken één of meer ambtenaren aan te wijzen die de gevraagde bijstand zo spoedig mogelijk verlenen.

Artikel 3 Verlenen van ambtelijke bijstand

 • 1.

  Een ambtenaar verleent op verzoek van de secretaris ambtelijke bijstand aan een raadslid tenzij:

  • a.

   het raadslid niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bijstand betrekking heeft op de werkzaamheden van de eilandsraad;

  • b.

   dit het belang van het openbaar lichaam kan schaden;

  • c.

   het bijstand betreft, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c, en het raadslid reeds volledig gebruik heeft gemaakt van het hem op grond van artikel 6, eerste lid, beschikbaar gestelde aantal uren ambtelijke bijstand.

 • 2.

  De secretaris beoordeelt of ambtelijke bijstand op grond van het eerste lid geweigerd wordt.

 • 3.

  Indien de bijstand op grond van het eerste lid wordt geweigerd deelt de secretaris dit met redenen omkleed mee aan de griffier en aan het raadslid dat het verzoek heeft ingediend.

 • 4.

  De secretaris verstrekt de betreffende eilandgedeputeerde in het bestuurscollege desgewenst een afschrift van het verzoek.

 • 5.

  Indien leden van het bestuurscollege informatie wensen over een verzoek om ambtelijke bijstand of de inhoud van het gegeven advies, wenden zij zich daartoe rechtstreeks tot het betrokken raadslid.

Artikel 4 Weigering verzoek ambtelijke bijstand

Indien het verzoek om bijstand van een ambtenaar door de secretaris wordt geweigerd, kan de griffier of het betrokken raadslid het verzoek voorleggen aan de gezaghebber. De gezaghebber beslist zo spoedig mogelijk op het verzoek.

Artikel 5 Geschil over ambtelijke bijstand

 • 1.

  Indien een raadslid niet tevreden is over de door een ambtenaar verleende ambtelijke bijstand kan hiervan mededeling worden gedaan aan de secretaris.

 • 2.

  Indien overleg met de secretaris niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing leggen zij de zaak voor aan de gezaghebber. De gezaghebber voorziet zo spoedig mogelijk in de kwestie.

Artikel 6 Hoeveelheid ambtelijke bijstand

 • 1.

  Elk raadslid heeft twee (2) keer per jaar recht op ambtelijke bijstand als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c.

 • 2.

  De secretaris houdt in een register bij hoeveel uren per jaar een raadslid gebruik maakt van ambtelijke bijstand als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c.

Hoofdstuk 3 Fractieondersteuning

Artikel 7 Recht op financiële vergoeding

 • 1.

  De fracties ontvangen jaarlijks geen financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze Verordening treedt in werking op na de achtste dag van bekendmaking in werking.

Artikel 9 Citeertitel

Deze Verordening wordt aangehaald als: Verordening ambtelijke bijstand van het openbaar lichaam Saba.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 augustus 2013.

De wnd. eilandgriffier, De voorzitter,