Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Saba

Commissie ter voordracht van een Sabaanse lid en plaatsvervangend lid voor de gezamenlijke Rekenkamer BES

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSaba
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingCommissie ter voordracht van een Sabaanse lid en plaatsvervangend lid voor de gezamenlijke Rekenkamer BES
CiteertitelCommissie ter voordracht Sabaanse lid en plaatsvervangend lid voor de gezamenlijke Rekenkamer BES
Vastgesteld doorEilandsraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Abusievelijk is er geen sub b in artikel 1 opgenomen.

De gegevens van inwerkingtreding zijn ontleend aan de bron van afkondiging van de tekstplaatsing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, artt. 95, 96 en 118

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-05-2014Nieuwe regeling

30-04-2014

A.B. 2014, no. 4

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

commissie ter voordracht van een Sabaanse lid en plaatsvervangend lid voor de gezamenlijke Rekenkamer BES.

De eilandsraad van het openbaar lichaam Saba;

 

gelet op artikel 95, 96 en 118 van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

 

besluit:

 

in te stellen en commissie ter voordracht van een Sabaanse lid en plaatsvervangend lid voor de gezamenlijke Rekenkamer BES.

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de commissie: de commissie ter voordracht van een Sabaanse lid en plaatsvervangend lid voor de gezamenlijke Rekenkamer BES

 • c.

  eilandgriffier: de eilandgriffier als bedoeld in Hoofdstuk III, Afdeling IX, Paragraaf 3 van de WolBES, of diens vervanger;

 • d.

  fractie: deel van de eilandsraad waarvan de leden tot dezelfde politieke partij behoren;

 • e.

  openbaar lichaam: het openbaar lichaam Saba als bedoeld in artikel 4 van de WolBES;

 • f.

  de sollicitant: degene die aan de commissie kenbaar maakt in aanmerking te willen komen voor een beschikbaar gestelde vacature als lid dan wel als plaatsvervangend lid van de gezamenlijke Rekenkamer BES

 • g.

  vergadering: vergadering van de commissie

 • h.

  WolBES: Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Artikel 2 Instelling van de commissie

De eilandsraad stelt de volgende eilandsraadscommissie in: een commissie ter voordracht van een Sabaanse lid en plaatsvervangend lid voor de gezamenlijke Rekenkamer BES.

Artikel 3 Taken

De commissie heeft de volgende taken:

 • a.

  verantwoordelijkheid dragen voor de beoordeling van de kandidaat op de daarvoor opgestelde selectiecriteria.

 • b.

  het voeren van sollicitatiegesprekken.

 • c.

  verantwoordelijkheid dragen voor een definitieve voordracht aan de eilandsraad omtrent de benoeming van de kandidaten.

 • d.

  de voordracht op zo een termijn doen aan de eilandsraad opdat de kandidaten per 1 mei 2014 kunnen worden benoemd.

Artikel 4 Samenstelling

 • 1.

  De commissie bestaat uit drie leden.

 • 2.

  De leden worden door de eilandsraad op voordracht van de fracties benoemd.

 • 3.

  De eilandsraad kan daarnaast plaatsvervangende leden benoemen. Een plaatsvervangend lid heeft zitting in de commissie bij verhindering of ontstentenis van een lid of leden.

Artikel 5 Commissievoorzitter

 • 1.

  De Commissievoorzitter en zijn plaatsvervanger worden door de eilandsraad uit zijn midden benoemd.

 • 2.

  De commissievoorzitter is belast met:

  • a.

   het leiden van de vergadering;

  • b.

   het doen naleven van deze verordening;

  • c.

   hetgeen deze verordening hem verder opdraagt.

Artikel 6 Zittingsduur

De zittingsduur van de leden, de commissievoorzitter en eventuele plaatsvervangers eindigt in ieder geval op het moment dat de eilandsraad een lid en een plaatsvervangend lid voor de gezamenlijke Rekenkamer BES heeft benoemd.

Artikel 7 Eilandgriffier

 • 1.

  De eilandgriffier ondersteunt de commissie.

 • 2.

  De eilandgriffier is in iedere vergadering aanwezig en kan deelnemen aan de beraadslagingen, advies en informatie geven.

 • 3.

  Bij zijn verhindering of afwezigheid wordt De eilandgriffier vervangen door de waarnemend eilandgriffier.

Artikel 8 Werkwijze

 • 1.

  In overleg met eilandsraden van Bonaire en Sint Eustatius wordt een advertentie opgesteld. In de advertentie worden de belangrijkste selectiecriteria benoemd en wordt nadere informatie gegeven over de omvang en inhoud van de functie, de vergoeding, verwijzing alwaar nadere inlichtingen zijn te verkrijgen en reactietermijn. Daarnaast kan hierin de informatie staan over selectiedata en procedure (assessment kan deel uit maken van de procedure).

 • 2.

  De afdeling Governent lnformation Service is verantwoordelijk voor het plaatsen van de vacaturetekst in door de commissie aan te geven interne en/of externe media.

 • 3.

  Sollicitatie van kandidaten vindt plaats door middel van een sollicitatiebrief via de post gericht aan de voorzitter van de commissie of (bij voorkeur) via het emailadres griffier@sabagov.nl

 • 4.

  De eilandgriffier verzamelt de ingekomen sollicitaties en stuurt een aan degenen die gesolliciteerd hebben en ontvangstbevestigingsbrief. De ingekomen sollicitaties worden na sluiting van de sollicitatietermijn aangeboden aan de commissie.

Artikel 9 Algemene bepalingen selectie

Bij de selectieprocedure wordt de privacy van de sollicitanten in acht genomen zoals beschreven in de Wet Bescherming Persoonsgegevens BES. Dit betekent dat gegevens worden vernietigd wanneer deze geen verdere waarde meer hebben in het werving- en selectieproces.

Artikel 10 Briefselectie

 • 1.

  De kandidaten worden beoordeeld op grond van aantal vooraf vastgestelde selectiecriteria die in de vacaturetekst worden genoemd. Bij de brievenselectie wordt beoordeeld op de “harde” criteria zoals opleiding en ervaring.

 • 2.

  De brievenselectie wordt uitgevoerd door de commissie binnen een week na sluiting van de sollicitatietermijn.

 • 3.

  De sollicitant(e) wordt binnen twee weken na sluiting van de sollicitatietermijn schriftelijk op de hoogte gebracht van de stand van zaken en de verdere procedure met betrekking tot zijn/haar sollicitatie.

  De sollicitant(e) wordt medegedeeld dat hij/zij:

  • a.

   wordt uitgenodigd voor een gesprek;

  • b.

   niet aan de functie-eisen voldoet en om die reden wordt afgewezen;

  • c.

   in reserve wordt gehouden en wanneer blijkt dat uit een eerste gespreksronde geen geschikte kandidaten naar voren komen, alsnog kan worden uitgenodigd.

Artikel 11 Eerste gesprek (sollicitatie)

 • 1.

  Het eerste gesprek staat in het teken van wederzijdse kennismaking en informatie-uitwisseling over en weer.

 • 2.

  Aan de hand van de beoordeling van de “harde” criteria af te leiden uit de functiebeschrijving (ervaring, opleiding etc) en een eerste indruk wordt een selectie gemaakt voor het wel of niet toelaten van een sollicitant tot een tweede gespreksronde.

 • 3.

  De eilandgriffier zorgt voor het schriftelijk afwijzen of uitnodigen van de sollicitanten. In de schriftelijke afwijzing wordt opgenomen dat de sollicitant contact op kan nemen met de voorzitter van de commissie voor informatie over de afwijzing.

Artikel 12 Tweede gesprek (selectie)

 • 1.

  Het tweede gesprek staat in het teken van het voorspellen van toekomstig werkgedrag door het houden van een selectie interview.

 • 2.

  In dit selectie interview worden de "zachte" criteria (persoonlijkheid, interesses, attitude, normen en waarden) en de competenties af te leiden uit de advertentietekst beoordeeld.

 • 3.

  Wanneer door de commissie aan de hand van het selectie interview voldoende informatie is ingewonnen over het toekomstig werkgedrag, kan over worden gegaan tot een eindselectie.

 • 4.

  Wanneer de commissie twijfelt over de geschiktheid van een sollicitant of twijfelt tussen de keuze van een tweetal sollicitanten, kan er voor gekozen worden om een aanvullend selectiemiddel in te zetten: het assessment. De sollicitanten dienen hierover van tevoren, door middel van een vermelding in de vacaturetekst, op de hoogte te zijn gebracht.

 • 5.

  Het assessment rapport geeft een advies over de geschiktheid van de sollicitant(e) — of op korte termijn de potentie heeft — om de functie goed te kunnen uitoefenen.

Artikel 13 Derde gesprek (bespreken assessment)

 • 1.

  Het derde gesprek staat in het teken van het bespreken van het assessment rapport met de sollicitant(e). De sollicitant(e) heeft het recht om een toelichting te geven op de resultaten vanhet assessment.

 • 2.

  Aan de hand van het assessment rapport en de toelichting van de sollicitant(e) maakt de commissie een definitieve keuze.

 • 3.

  De sollicitant(e) die niet wordt benoemd wordt door de eilandgriffier schriftelijk ingelicht.

Artikel 14 kennismakingsgesprek

Vóór de formele benoeming worden de leden van het bestuurscollege in de gelegenheid gesteld kennis te maken met de voor te dragen kandidaten.

Artikel 15 Uitleg

In de gevallen waarin dit besluit niet voorziet of bij twijfel over de toepassing, beslist de commissie op voorstel van de commissievoorzitter.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze Verordening treedt in werking op na de achtste dag van bekendmaking in werking.

Artikel 17 Slotbepalingen

Dit besluit kan worden aangehaald als de "Commissie ter voordracht Sabaanse lid en plaatsvervangend lid voor de gezamenlijke Rekenkamer BES".

Vastgesteld in de openbare vergadering van de eilandsraad op 30 april 2014.

De eilandgriffier, De voorzitter,