Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Saba

Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen d.d. 18 oktober 2010 (AB 2010, nr.16)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSaba
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEilandsbesluit houdende algemene maatregelen d.d. 18 oktober 2010 (AB 2010, nr.16)
CiteertitelEilandsbesluit vangst lionfish Saba
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De gegevens van inwerkingtreding zijn ontleend aan de bron van afkondiging van de tekstplaatsing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening Marien Milieu Saba, art. 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-10-2010Nieuwe regeling

25-10-2010

A.B. 2010, no. 16

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen d.d. 18 oktober 2010 (AB 2010, nr.16)

HET BESTUURSCOLLEGE VAN HET OPENBAAR LICHAAM SABA

 

Gelezen het voorstel van de op het eiland gevestigde duikscholen d.d. 25 juli 2010;

 

Gelezen het ‘Lionfish Response Plan’ van oktober 2009;

 

Gelet op artikel 7 van de Eilandsverordening Marien Milieu Saba;

 

Overwegende dat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de lionfish, een invasieve vissoort die van nature niet voorkomt in de zeeën rondom Saba, een grote bedreiging vormt voor de biodiversiteit van het Saba Marine Park alsmede een negatieve invloed heeft op de ecosystemen van de koraalriffen alsmede een negatieve invloed heeft op de visserij alsmede een negatieve invloed heeft op het (duik) toerisme en waterrecreatie alsook risico’s oplevert voor de volksgezondheid. De verspreiding van deze invasieve vissoort is door zijn snelle voortplanting, het gebrek aan natuurlijke vijanden en overvloed aan voedsel niet te stuiten. Het derhalve noodzakelijk is om maatregelen te nemen om de negatieve gevolgen van de lionfish op het ecosysteem, de samenleving en de economie zoveel mogelijk te beperken;

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen het volgende eilandsbesluit houdende algemene maatregelen:

Artikel 1 Algemene bepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Lionfish: de zwarte en de rode koraalduivel, latijnse naam: Pterois Volitans en de Pterois Miles;

 • b.

  SLRD: Saban Lionfish Removal Device, zijnde een aangepaste ‘hawaian sling’ met een maximale reikwijdte van 50 centimeter;

 • c.

  Stichting: Saba Conservation Foundation, beheerder van het Saba Marine Park;

 • d.

  Saba Marine Park: het gebied zoals vastgelegd in artikel 1, onder a, van de Eilandsverordening Marien Milieu Saba;

 • e.

  Bestuurscollege: het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba.

Artikel 2 Vangst

 • 1.

  De stichting heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Saba Marine Park, en voorzover noodzakelijk daarbuiten, de lionfish te vangen.

 • 2.

  De vangsthoeveelheid van de lionfish is niet aan een maximum gebonden.

Artikel 3 Middelen

 • 1.

  Het gebruik van de SLRD door de stichting en de door haar getrainde personen, zoals bedoeld in artikel 4 van dit besluit, is uitsluitend voor de vangst van de lionfish toegestaan.

 • 2.

  Voorts zijn voor de vangst van de lionfish alle middelen toegestaan, mits deze niet strijdig zijn met de geldende wet- en regelgeving.

Artikel 4 Training

 • 1.

  De stichting is belast met de training van personen die ingezet worden voor de vangst van de lionfish.

 • 2.

  Slechts die personen die de training van de stichting met succes hebben afgerond, zijn geoorloofd de lionfish te vangen.

 • 3.

  De stichting is belast met de werving en selectie van personen die in aanmerking komen voor de training als bedoeld in het eerste lid. De stichting kan hiervoor een of meerdere personen aanwijzen die met deze taak belast worden.

Artikel 5 Toezicht en handhaving

De stichting is belast met het toezicht en handhaving van de naleving van de regels neergelegd in dit besluit en de daaronder liggende wet- en regelgeving.

Artikel 6 Informatieplicht

De stichting dient minimaal eenmaal per kwartaal het bestuurscollege schriftelijk omtrent de stand van zaken te informeren.

Artikel 7

Dit eilandsbesluit houdende algemene maatregelen wordt aangehaald als: ‘eilandsbesluit vangst lionfish Saba’.

Artikel 8

Dit eilandsbesluit houdende algemene maatregelen treedt in werking de dag na afkondiging.

Saba, 25 oktober 2010

Namens het Bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba,

De eilandsecretaris De waarnemend gezaghebber