Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Saba

Besluit houdende algemene maatregelen d.d. 19 oktober 2010 (Ab. 2010, nr. 17)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSaba
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingBesluit houdende algemene maatregelen d.d. 19 oktober 2010 (Ab. 2010, nr. 17)
CiteertitelEilandsbesluit tijdelijk dubbelprijzen Saba
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Prijzenwet BES, art. 2, lid 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-201001-03-2011Nieuwe regeling

13-10-2010

A.B. 2010, no. 17

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit houdende algemene maatregelen d.d. 19 oktober 2010 (Ab. 2010, nr. 17)

HET BESTUURSCOLLEGE VAN HET OPENBAAR LICHAAM SABA

 

Overwegende dat Bonaire‚ Sint Eustatius en Saba in samenspraak met Nederland hebben gekozen voor de US dollar als munteenheid voor de openbare lichamen;

 

dat de invoering van de nieuwe munteenheid is voorzien voor 1 januari 2011;

 

dat het met het oog op de gewenning aan de nieuwe munteenheid en ter bevordering van de prijstransparantie wenselijk is om de prijsaanduidingen van goederen en diensten die op Saba worden aangeboden, gedurende een beperkte periode zowel in Nederlands-Antilliaanse guldens als in US dollars te laten luiden;

 

Gelet op artikel 2, vierde lid, van de Prijzenwet BES;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen het navolgende eilandsbesluit houdende algemene maatregelen:

Artikel 1

Voor de toepassing van dit eilandsbesluit wordt verstaan onder:

 • a.

  goederen: roerende en onroerende goederen die ten verkoop worden aangeboden aan het publiek;

 • b.

  diensten: verrichtingen die het voorwerp zijn van overeenkomsten van opdracht of van aanneming van werk, als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek van de Nederlandse Antillen, of van verzekerings- of garantieovereenkomsten.

Artikel 2

Een ieder die als bedrijf, handelaar of winkelier goederen of diensten aanbiedt, is verplicht:

 • a.

  deze goederen of diensten te voorzien van een duidelijk zichtbare en leesbare prijsaanduiding gesteld in zowel Nederlands-Antilliaanse gulden als US dollar;

 • b.

  voorzover mogelijk op kassabonnen en daarmee gelijk te stellen documenten waarop voor het voor de gekochte goederen of diensten totaal verschuldigde of betaalde bedrag wordt vermeld, dit totaal bedrag zowel in Nederlands-Antilliaanse gulden als in US dollar te vermelden.

Artikel 3
 • 1.

  De berekening van de in artikel 2 bedoelde prijzen in US dollars geschiedt overeenkomstig de bij Landsbesluit van 24 december 1971, houdende vaststelling van de verhouding van de Nederlands-Antilliaanse gulden ten opzichte van de dollar van de Verenigde Staten van Amerika (P.B. 1971, no. 192), onderscheidenlijk artikel 8 van de Wet geldstelsel BES, vastgestelde wisselkoers van NAf. 1,790 = USD 1,00.

 • 2.

  Tot het tijdstip waarop artikel 2 van de Wet geldstelsel BES in werking treedt, is de prijsaanduiding in Nederlandse-Antilliaanse gulden bepalend. Na inwerkingtreding van de Wet geldstelsel BES is de prijsaanduiding in US Dollar bepalend.

Artikel 4

Indien een bedrijf, handelaar of winkelier, voorafgaand aan het tijdstip waarop artikel 2 van de Wet geldstelsel BES in werking treedt, voor het aanvaarden van betalingen in US dollar een vergoeding verlangt, dient dit bij de kassa of op een andere daarvoor geschikte plaats en op een daarvoor geschikte wijze, duidelijk kenbaar te worden gemaakt, met vermelding van de wijze waarop de hoogte van de vergoeding wordt berekend.

Artikel 5

Dit eilandsbesluit treedt in werking op 1 november 2010 en vervalt per 1 maart 2011.

Artikel 6

Dit eilandsbesluit wordt aangehaald als: “Eilandsbesluit tijdelijk dubbelprijzen Saba”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 oktober 2010, te Saba.

Het Bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba,

De waarnemend eilandsecretaris, De waarnemend gezaghebber