Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Saba

Besluit van 20 december 2010, houdende het reglement commissie naamgeving en nummering Saba (Ab. 2010, nr. 18)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSaba
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingBesluit van 20 december 2010, houdende het reglement commissie naamgeving en nummering Saba (Ab. 2010, nr. 18)
CiteertitelReglement commissie naamgeving en nummering Saba
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De gegevens van inwerkingtreding zijn ontleend aan de bron van afkondiging van de tekstplaatsing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Eilandsverordening naamgeving en nummering Saba

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Benoemingsbesluit leden commissie naamgeving en nummering Saba

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-2010Nieuwe regeling

20-12-2010

A.B. 2010, no. 18

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van 20 december 2010, houdende het reglement commissie naamgeving en nummering Saba (Ab. 2010, nr. 18).

No. 582/10

 

HET BESTUURSCOLLEGE VAN HET OPENBAAR LICHAAM SABA

 

-Gelet op de eilandsverordening naamgeving en nummering Saba 2010;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen het navolgende reglement voor de commissie naamgeving en nummering Saba.

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 De commissie

Er is een commissie van advies aan het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba voor de straatnaamgeving en de huisnummering, hierna te noemen: ‘de commissie’.

Artikel 2 Taak

De commissie brengt gevraagd en ongevraagd schriftelijk advies uit aan het bestuurscollege over:

 • a.

  het verdelen van het openbaar lichaam Saba in wijken en buurten en het aanduiden met nummers, zo nodig aangevuld met letters of namen en

 • b.

  het toekennen van namen aan delen van de openbare ruimte, alsmede het verdelen van het grondgebied van het openbaar lichaam Saba in woonplaatsen;

 • c.

  bij het toekennen van namen aan straten en objecten is de commissie verplicht rekening te houden met hetgeen nader geregeld is in dit reglement.

Artikel 3 Samenstelling en lidmaatschap

 • 1.

  De commissie bestaat uit:

  • a.

   een lid van het bestuurscollege;

  • b.

   twee ambtenaren werkzaam voor het openbaar lichaam Saba, welke een zekere deskundigheid hebben op het gebied van de naamgeving en de nummering en/of de historie van het openbaar lichaam Saba;

 • 2.

  de leden worden middels een besluit van het bestuurscollege benoemd.

 • 3.

  De leden kunnen tussentijds ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de voorzitter van de commissie, die maatregelen treft om in de vacature te voorzien;

Artikel 4 De voorzitter

 • 1.

  Het commissielid, dat tevens lid is van het bestuurscollege, is de voorzitter van de commissie. De commissie kan uit haar midden een lid als plaatsvervangend voorzitter benoemen.

 • 2.

  De voorzitter heeft in de commissie stemrecht.

 • 3.

  De stukken van de commissie worden ondertekend door de voorzitter.

Artikel 5 Deskundigen

De voorzitter is, uit eigener beweging of daartoe uitgenodigd door de commissie of door het bestuurscollege, bevoegd ambtenaren en andere deskundigen uit te nodigen tot het deelnemen van vergaderingen van de commissie.

Artikel 6 Werkwijze

 • 1.

  De commissie komt bijeen:

  • a.

   wanneer de voorzitter dit nodig acht of

  • b.

   op verzoek van het bestuurscollege.

 • 2.

  de commissie vergadert slechts als tenminste twee van de drie leden, waaronder de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter, aanwezig zijn.

 • 3.

  Besluiten van de commissie worden genomen met een meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter.

 • 4.

  Het advies van de commissie aan het bestuurscollege bevat, indien relevant, de zienswijze van de leden van de commissie.

Hoofdstuk 2 Uitvoeringsvoorschriften

Artikel 7 Richtlijnen voor naamgeving

 • 1.

  Straatnamen mogen niet langer zijn dan 24 posities. Anders dienen de inkortingsregels te worden toegepast;

 • 2.

  Straatnamen mogen niet worden vernoemd naar nog in leven zijnde personen;

 • 3.

  Er dient zoveel mogelijk te worden aangesloten bij reeds in gebruik zijnde namen;

 • 4.

  Erg lange straten dienen te worden opgedeeld in logische delen (bijvoorbeeld tussen twee kernen of twee andere herkenbare punten zoals het vliegveld, een school of kerk).

Artikel 8 Richtlijnen voor nummering

 • 1.

  Aan objecten die zijn gelegen aan de rechter zijde van de straat worden even nummers toegekend;

 • 2.

  Aan objecten die zijn gelegen aan de linker zijde van de straat worden oneven nummers toegekend;

 • 3.

  Het bepalen van de rechter- en linker zijde van de straat geschiedt door aan het begin en in het midden van de straat te staan met het gezicht naar de betreffende straat.

 • 4.

  Het nummeren geschiedt van oost naar west of met de rotatie van de klok, door de straat denkbeeldig te draaien conform deze rotatie.

 • 5.

  Doodlopende wegen worden van buiten naar binnen genummerd.

 • 6.

  Zogenaamde “circle roads” worden vanaf het begin naar rechts toe genummerd.

 • 7.

  Clusterbouw wordt altijd oplopend genummerd.

 • 8.

  Objecten die zich bevinden op een hoek van een straat, worden genummerd aan de straat waar de voorgevel van het object zich aan de straat bevindt. De Voorgevel is de gevel waarin zich de hoofdingang bevindt.

 • 9.

  Objecten met een L-vormige porch worden genummerd aan de straat waaraan zich de hoofdingang bevindt.

 • 10.

  Voor objecten met meer dan één ingang geldt dat de hoofdingang, zijnde de meest gebruikte ingang, bepalend zal zijn. De eigenaar van het object zal samen met het Hoofd Planningbureau bepalen welke ingang, in geval van twijfel, als hoofdingang zal worden aangemerkt. Bij onenigheid zal het Bestuurscollege bij besluit bepalen welke ingang als hoofdingang zal gelden.

 • 11.

  leder object zal worden voorzien van een nummer. Bij afwezigheid van een verkavelingsplan of een bestemmingsplan zal om de 30 meter een administratief nummer worden toegekend indien het grond betreft op een vlak terrein en om de 40 meter indien het grond betreft op een bergachtig terrein. In het geval ontwikkelaars besluiten de kavels breder of smaller aan te bieden dan zoals door de commissie administratief is bepaald, dan zal de kavelbreedte zoals deze door de ontwikkelaar zal worden aangeboden, bindend zijn.

 • 12.

  Aan appartementen wordt één nummer toegekend. Ieder individueel appartement dat deel uit maakt van het complex wordt alfabetisch genummerd.

 • 13.

  Aan het vliegveld, parken, openbare gronden, ziekenhuizen, bedrijfsverzamelgebouwen worden afzonderlijk slechts één nummer toegekend, indien dit geheel duidelijk als zodanig is te definiëren en/of afgebakend is.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 9 Overige bepaling

In gevallen waarin dit besluit niet voorziet, beslist de voorzitter van de commissie.

Artikel 10 Citeertitel

Dit reglement kan worden aangehaald als: ‘ Reglement commissie naamgeving en nummering Saba’.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Het reglement treedt in werking de dag na afkondiging.

Saba, d.d. 20 december 2010

het Bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba,

De eilandsecretaris De gezaghebber