Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Saba

Besluit d.d. 20 december 2010 inzake de benoeming van de leden van de commissie naamgeving en nummering Saba 2010 (Ab. 2010, nr. 19)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSaba
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingBesluit d.d. 20 december 2010 inzake de benoeming van de leden van de commissie naamgeving en nummering Saba 2010 (Ab. 2010, nr. 19)
CiteertitelBenoemingsbesluit leden commissie naamgeving en nummering Saba
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De gegevens van inwerkingtreding zijn ontleend aan de bron van afkondiging van de tekstplaatsing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Eilandsverordening naamgeving en nummering Saba, art. 7, lid 2
 2. Reglement commissie naamgeving en nummering Saba

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-2010Nieuwe regeling

20-12-2010

A.B. 2010, no. 19

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit d.d. 20 december 2010 inzake de benoeming van de leden van de commissie naamgeving en nummering Saba 2010 (Ab. 2010, nr. 19)

HET BESTUURSCOLLEGE VAN HETOPENBAAR LICHAAM SABA

 

 • -

  Gelet op artikel 7, tweede lid, van de eilandsverordening naamgeving en nummering Saba 2010;

 • -

  Gelet op het reglement commissie naamgeving en nummering Saba (Ab. 2010, nr. 18);

 • -

  Overwegende dat het bestuurscollege voor de uitvoering van haar taken op grond van bovengenoemde verordening, deskundig dient te worden geadviseerd;

 

BESLUIT:

 

een commissie naamgeving en nummering in te stellen.

Artikel 1 De commissie

Tot deze commissie worden de navolgende leden benoemd:

 • a.

  de gezaghebber van het openbaar lichaam Saba, de heer J.G.A. Johnson, M. Ed (voorzitter);

 • b.

  het hoofd planningbureau Saba, de heer Robert Zagers;

 • c.

  senior medewerker Census, mevrouw Nellie Peterson;

Artikel 2 Voordracht externe adviseurs

 • 1.

  Voorts draagt het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba, op grond van artikel 5 van het reglement commissie naamgeving en nummering, voor als deskundigen:

  • a.

   namens de hulpdiensten, het hoofd van de brandweer te Saba, de heer Julio Every;

  • b.

   als historicus en in het bijzonder vanwege zijn uitgebreide kennis van de geschiedenis van Saba, de heer Will Johnson;

 • 2.

  Deze deskundigen maken geen deel uit van de commissie en hebben derhalve geen stemrecht. Hun taak is het dienen van de commissie van advies, zodra de commissie hier om verzoekt.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: ‘benoemingsbesluit leden commissie naamgeving en nummering Saba’.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking de dag na afkondiging.

Saba, 20 december 2010

Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba,

De eilandsecretaris De gezaghebber