Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Saba

Reglement van orde voor vergaderingen en werkzaamheden van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSaba
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingReglement van orde voor vergaderingen en werkzaamheden van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba
CiteertitelReglement van orde voor vergaderingen en werkzaamheden van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt alle vorige orderegels van het bestuurscollege.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, art. 62

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2011Nieuwe regeling

20-07-2011

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement van orde voor vergaderingen en werkzaamheden van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba

Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba;

 

Gelet op artikel 62 van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

 

Besluit vast te stellen de volgende regeling:

 

Reglement van orde voor vergaderingen en werkzaamheden van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  bestuurscollege: bestuurscollege als bedoeld in hoofdstuk III, afdeling III van de WolBES;

 • b.

  bestuurskantoor: het gebouw waarin de eilandsraad van het openbaar lichaam vergadert en waar de werkzaamheden van de ambtenaren, de gezaghebber en de gedeputeerden van het openbaar lichaam in hoofdzaak plaatsvinden;

 • c.

  eilandsecretaris: de eilandsecretaris, bedoeld in hoofdstuk III, afdeling IX, paragraaf 2 van de WolBES;

 • d.

  eilandsraad: de eilandsraad als bedoeld in hoofdstuk III, afdeling II van de WolBES;

 • e.

  gedeputeerde: eilandgedeputeerde als bedoeld in artikel 37 van de WolBES;

 • f.

  gezaghebber: gezaghebber als bedoeld in hoofdstuk III, afdeling IV van de WolBES;

 • g.

  leden van het bestuurscollege: de voorzitter van het bestuurscollege en de gedeputeerden;

 • h.

  openbaar lichaam: openbaar lichaam Saba als bedoeld in artikel 2, artikel 3 en artikel 4 van de WolBES;

 • i.

  reglement: reglement van orde voor vergaderingen en werkzaamheden van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba;

 • j.

  voorzitter van het bestuurscollege: de voorzitter van het bestuurscollege als bedoeld in artikel 36, tweede lid, van de WolBES of diens vervanger;

 • k.

  WolBES: Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Hoofdstuk 2 Verdeling werkzaamheden en onderlinge vervanging

Artikel 2 Verdeling werkzaamheden

Het bestuurscollege regelt de verdeling van zijn werkzaamheden. Deze verdeling wordt zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt aan de eilandsraad.

Artikel 3 Onderlinge vervanging

 • 1.

  Het bestuurscollege regelt de onderlinge vervanging in geval van verhindering of ontstentenis van een lid van het bestuurscollege.

 • 2.

  Een lid van het bestuurscollege dat verhinderd is zijn activiteiten uit te oefenen, geeft daarvan zo spoedig mogelijk kennis aan de eilandsecretaris.

Hoofdstuk 3 Vergaderingen

Artikel 4 Dag en plaats van de vergaderingen

 • 1.

  Het bestuurscollege vergadert in beginsel op woensdagochtend 9.00 en voorts zo dikwijls als de voorzitter van het bestuurscollege of een gedeputeerde het nodig acht.

 • 2.

  Indien een gedeputeerde een extra vergadering nodig acht, verzoekt hij onder opgaaf van redenen aan de voorzitter van het bestuurscollege deze vergadering bijeen te roepen. De voorzitter van het bestuurscollege nodigt de leden van het bestuurscollege uit voor deze extra vergadering.

 • 3.

  De leden van het bestuurscollege ontvangen - onder vermelding van de onderwerpen — voor zover dat mogelijk is, uiterlijk 24 uur van tevoren een uitnodiging op de lokaal gebruikelijke wijze.

 • 4.

  De vergaderingen worden in beginsel in het bestuurskantoor gehouden.

Artikel 5 Verhindering

 • 1.

  Wanneer een lid van het bestuurscollege verhinderd is een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen, geeft hij daarvan kennis aan de eilandsecretaris.

 • 2.

  Wanneer de eilandsecretaris verhinderd is een vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen, geeft hij daarvan kennis aan de voorzitter van het bestuurscollege, alsmede aan degene die de eilandsecretaris vervangt.

Artikel 6 Agenda

 • 1.

  Voor elke vergadering wordt, in beginsel 24 uur van tevoren, door de eilandsecretaris aan de leden van het bestuurscollege een agenda met bespreekstukken toegezonden. De volledige verzameling vergaderstukken ligt voor de leden van het bestuurscollege bij het eilandsecretariaat ter inzage.

 • 2.

  Onderwerpen ten aanzien waarvan tijdige agendering als bedoeld in het eerst lid niet mogelijk is, doch waarvan ten gevolge van de spoedeisendheid geen uitstel mogelijk is, kunnen onder opgave van redenen van urgentie uiterlijk acht uur voor de vergadering worden aangemeld bij de eilandsecretaris.

 • 3.

  Geen stuk of voorstel wordt in de vergadering in behandeling genomen, wanneer het lid van het bestuurscollege, die het stuk of voorstel in het bijzonder aangaat, niet ter vergadering aanwezig is, tenzij dit lid of het bestuurscollege van oordeel is dat de behandeling geen uitstel gedoogt.

Artikel 7 Deelneming andere personen aan vergadering

Het bestuurscollege kan besluiten andere personen dan haar leden voor een vergadering uit te nodigen om van deze personen hun mening te horen over een onderwerp dan wel een toelichting te krijgen op een agendapunt.

Artikel 8 Ondersteuning eilandsecretaris

De eilandsecretaris draagt zorg voor al hetgeen binnen de hem opgedragen taak nodig is in het belang van een goed verloop van de vergadering van het bestuurscollege.

Artikel 9 Stemmingen

 • 1.

  Een voorstel wordt geacht te zijn aangenomen, wanneer geen van de leden van het bestuurscollege bij het nemen van een besluit om een stemming vraagt.

 • 2.

  Er wordt mondeling gestemd indien een lid van het bestuurscollege bij het nemen van een besluit hier om vraagt, tenzij het derde lid van toepassing is.

 • 3.

  Bij een stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen, wordt, indien een lid van het bestuurscollege dat verlangt, gestemd door middel van gesloten en ongetekende stembriefjes.

 • 4.

  Wanneer een stemming als bedoeld in het derde lid staakt, wordt de volgende procedure gevolgd:

  • a.

   Het lot beslist, wanneer de stemmen staken bij een stemming die beperkt is tot één persoon;

  • b.

   Een tweede stemming volgt, wanneer er meerdere personen zijn die het hoogste aantal stemmen hebben gehaald. Slechts over de personen die het hoogste aantal stemmen hebben gehaald, wordt opnieuw gestemd.

  • c.

   Het lot beslist, wanneer de stemmen opnieuw staken bij een tweede stemming. Het lot beslist slechts over de personen die in de eerste stemming het hoogste aantal stemmen hebben gehaald.

 • 5.

  Beslissing door het lot geschiedt op de volgende wijze:

  • a.

   De namen van de persoon of de personen over wie de beslissing dient te worden genomen, worden door de voorzitter van het bestuurscollege op afzonderlijke, geheel gelijke, briefjes geschreven;

  • b.

   Deze briefjes worden op gelijke wijze gevouwen, in een stembokaal gedeponeerd en omgeschud;

  • c.

   De voorzitter van het bestuurscollege neemt één van de briefjes uit de stembokaal.

   Degene wiens naam op dit briefje staat, is gekozen.

Artikel 10 Schorsing

De vergadering kan door de voorzitter van het bestuurscollege als maatregel van orde worden geschorst doch voor niet langer dan ten hoogste 24 uren.

Artikel 11 Verslag en besluitenlijst

 • 1.

  De eilandsecretaris draagt zorg voor het bijhouden van een presentielijst, een verslag en de besluitenlijst van de vergadering van het bestuurscollege.

 • 2.

  Het verslag bevat ten minste:

  • a.

   de namen van de afwezige leden;

  • b.

   de namen van de andere personen die hebben deelgenomen aan de beraadslaging;

  • c.

   een besluitenlijst als bedoeld in artikel 72, derde lid, van de WolBES.

 • 3.

  Een lid van het bestuurscollege dat zich met een genomen beslissing niet kan verenigen, kan vorderen dat van zijn afwijkende mening en de motivering daarvan, een aantekening wordt gemaakt.

 • 4.

  Stemverhoudingen worden alleen vermeld als een lid van het bestuurscollege daarom vraagt.

 • 5.

  Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering van het bestuurscollege vastgesteld.

 • 6.

  Er wordt een besluitenlijst opgesteld voor toezending aan de leden van de eilandsraad. Voor zover de aard en de inhoud van de besluitvorming zich daartegen niet verzet, wordt de besluitenlijst zo spoedig mogelijk na de vergadering openbaar gemaakt en toegezonden aan de leden van de eilandsraad.

Artikel 12 Openbare vergadering

 • 1.

  Het bestuurscollege kan besluiten een openbare vergadering te houden.

 • 2.

  Tegelijk met het bekend maken van de openbare vergadering, als bedoeld in artikel 63, tweede lid van de WolBES, wordt tevens bekend gemaakt waar de voor deze vergadering relevante stukken ter inzage liggen.

 • 3.

  De bepalingen in dit reglement zijn, voor zover dat mogelijk is, van overeenkomstige toepassing op een openbare vergadering.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 13 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 augustus 2011

Met de inwerkingtreding van dit reglement, vervallen alle vorige orderegels van het bestuurscollege.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: reglement van orde voor vergaderingen en werkzaamheden van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 juli 2011,

Eilandsecretaris Gezaghebber