Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Saba

Eilandsverordening welke de algemene regels bevat voor naamgeving van de openbare ruimte en nummering van objecten van het Eilandgebied Saba

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSaba
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEilandsverordening welke de algemene regels bevat voor naamgeving van de openbare ruimte en nummering van objecten van het Eilandgebied Saba
CiteertitelEilandsverordening naamgeving en nummering Saba
Vastgesteld doorEilandsraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Positieve lijst regelgeving Eilandsraad Saba (AB 2010, no. 6) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Saba en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Saba van toepassing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen inzake het vaststellen van het actuele regelingenbestand van het eilandgebied en toekomstig openbaar lichaam Saba voor zover het haar bevoegdheid betreft

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Reglement commissie naamgeving en nummering Saba

Benoemingsbesluit leden commissie naamgeving en nummering Saba

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsregeling in het openbaar lichaam

26-08-2010

A.B. 2010, no. 6

Onbekend
27-08-201010-10-2010nieuwe regeling

26-08-2010

A.B. 2010, no. 3

10-3-2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsverordening welke de algemene regels bevat voor naamgeving van de openbare ruimte en nummering van objecten van het Eilandgebied Saba

 

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  College: het Bestuurscollege van het Eilandgebied Saba;

 • b.

  Openbare ruimte: alle voor het openbaar rijverkeer of ander verkeer openstaande wegen of paden, pleinen, plaatsen, plantsoenen, of daarmee vergelijkbare plaatsen of constructies en alle wateren die, al dan niet met enige beperking, voor het publiek bevaarbaar of anderszins toegankelijk zijn, alsmede daarin begrepen alle bouwwerken die daar deel van uitmaken;

 • c.

  Woonplaats: een door het college als zodanig aangewezen gedeelte van het eilandelijke grondgebied dat apart wordt onderscheiden en waaraan een woonplaatsnaam is toegekend;

 • d.

  Bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct, hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirecte steun vindt in of op de grond en bedoeld is ter plaatste te functioneren;

 • e.

  Gebouw: vrijstaande,overdekte en geheel of gedeeltelijkmet wanden omsloten ruimte van enige omvang, die voor mensen toegankelijk is, direct of indirect met de grond is verbonden en bedoeld is om ter plaatse te functioneren;

 • f.

  Complex: een afgebakend samengesteld geheel van gebouwen en bouwwerken;

 • g.

  Afgebakend terrein: een terrein met afsluitbare toegang, waarop zich geen bouwwerken bevinden;

 • h.

  Object: een bouwwerk, gebouw, complex, of afgebakend terrein;

 • i.

  Adres: een benaming, bestaande uit een combinatie van woonplaatsnaam, naam openbare ruimte en nummeraanduiding, die door het college is toegekend aan een als zodanig aangewezen object;

 • j.

  Nummer: een nummer dat bestaat uit een of meer Arabische cijfers, al dan niet met toevoeging van een letter of cijfer, of combinatie van letters en cijfers;

 • k.

  Rechthebbende: eenieder die krachtens eigendom of een beperkt zakelijk recht de beschikking heeft over een object, alsmede de beheerder;

 • l.

  Uitvoeringsvoorschriften: nadere bepalingen van technische en administratieve aard;

 • m.

  Bestuursdwang: het door feitelijk handelen door of vanwege het college optreden tegen hetgeen in strijd met bepalingen bij of krachtens deze verordening gestelde verplichtingen wordt gedaan, gehouden of nagelaten;

 • n.

  Eilandgebied: Het Eilandgebied en toekomstig openbaar lichaam Saba na het tijdstip van transitie;

 • o.

  Tijdstip van transitie: het tijdstip waarop artikel I, tweede lid, van de Rijkswet tot wijziging van het Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen in werking treedt;

Artikel 2 Naamgeving van woonplaatsen en van delen van de openbare ruimte

 • 1.

  Het college stelt voor het gehele eilandgebied de woonplaatsen vast en kan een woonplaats in wijken of buurten verdelen en zonodig daaraan namen, letters of nummers toekennen.

 • 2.

  Het college kent voor het totale eilandgebied namen toe aan te onderscheiden delen van de openbare ruimte en zonodig aan bouwwerken.

 • 3.

  Onder vaststellen, verdelen, aanduiden en toekennen, zoals bedoeld in het eerste lid en tweede lid, wordt tevens begrepen het wijzigen en intrekken daarvan.

Artikel 3 Nummering van objecten

 • 1.

  Het college kan aan een object of een te onderscheiden deel daarvan een nummer toekennen.

 • 2.

  Aan een object dat een nummer toegekend heeft gekregen, moet een voor het kenbaar maken van dat nummer bestemd bord op een doeltreffende wijze zijn aangebracht, zoals nader bepaald in artikelen 4, 6 en 7.

 • 3.

  Onder toekennen, zoals bedoeld in het eerste lid, wordt tevens begrepen het wijzigen en intrekken daarvan.

Artikel 4 Namen en nummers aanbrengen

 • 1.

  De door het college toegekende namen worden zichtbaar en in voldoende aantallen ter plaatse aangebracht door middel van daartoe bestemde borden.

 • 2.

  Het is eenieder verboden andere dan de door het college toegekende namen en nummers te voeren.

Artikel 5 Gedoogplicht naamborden

 • 1.

  Indien het college het nodig oordeelt dat borden met een wijk- of buurtaanduiding, borden met straatnamen en verwijsborden aan een bouwwerk, gebouw, muur, paal, schutting, of andere soort terreinafscheiding worden aangebracht, is de rechthebbende verplicht zonder compensatie toe te laten dat bedoelde borden overeenkomstig de aanwijzingen van het college worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd of verwijderd.

 • 2.

  De rechthebbende dient er zorg voor te dragen dat de in het eerste lid bedoelde borden vanaf de openbare weg duidelijk zichtbaar blijven.

Artikel 6 Nummerborden aanbrengen

 • 1.

  De rechthebbende is verplicht het bord voorzien van het nummer, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, binnen vier weken na kennisgeving van het besluit van het college aan te brengen, tenzij het college anders heeft besloten.

 • 2.

  De rechthebbende is verplicht om het in het eerste lid genoemde bord, alsmede eventueel daarmee verband houdende verwijs- en verzamelborden aan te brengen op een wijze zoals krachtens artikel 7 is bepaald, tenzij het college anders heeft besloten.

 • 3.

  Indien een object nog niet is voltooid, wordt het nummer binnen vier weken na voltooiing aangebracht.

 • 4.

  Het college kan de in het eerste en derde lid genoemde termijn verlengen.

Artikel 7 Uitvoeringsvoorschriften en instellen commissie

 • 1.

  Het college is bevoegd nadere uitvoeringsvoorschriften te stellen betreffende het bepaalde in deze verordening.

 • 2.

  Het college is bevoegd een commissie in te stellen die adviseert inzake de uitvoering van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 8 Strafbepaling

Overtreding van artikel 4, tweede lid, of het niet voldoen aan het bepaalde in artikel 5 en 6, wordt gestraft met een geldboete van ten hoogste Naf. 250, - of $ 150, - na het tijdstip van transitie wordt overtreding van artikel 4, tweede lid, of het niet voldoen aan het bepaalde in artikel 5 en 6, gestraft met een geldboete van de eerste categorie.

 

Artikel 9 Bestuursdwang

 • 1.

  Het college is bevoegd tot het doen wegnemen, beletten, verrichten of in de vorige toestand herstellen van hetgeen strijdig met de in deze eilandsverordening en de daarop berustende bepalingen gestelde verplichtingen en voorschriften is of wordt gedaan, gehouden of nagelaten.

 • 2.

  Een beslissing tot de toepassing van bestuursdwang wordt op schrift gesteld. De schriftelijke beslissing is een beschikking.

 • 3.

  De beschikking vermeldt welk voorschrift is of wordt overtreden.

 • 4.

  De bekendmaking geschiedt aan de overtreder en eventuele andere belanghebbenden.

 • 5.

  In de beschikking wordt een redelijke termijn gesteld waarbinnen de overtreder en de overige belanghebbenden de tenuitvoerlegging kunnen voorkomen door zelf maatregelen te treffen. De te nemen maatregelen worden in de beschikking vermeld.

 • 6.

  Geen termijn behoeft te worden gegund, indien de vereiste spoed zich daartegen verzet.

 • 7.

  Indien de situatie dermate spoedeisend is dat het college de beslissing tot toepassing van bestuursdwang niet tevoren op schrift kan stellen, zorgt het alsnog zo spoedig mogelijk voor de opschriftstelling en bekendmaking.

Artikel 10 Kosten bestuursdwang

 • 1.

  De overtreder is de kosten verbonden aan de toepassing van bestuursdwang verschuldigd, tenzij de kosten redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoren te komen.

 • 2.

  De beschikking vermeldt dat de toepassing van bestuursdwang op kosten van de overtreder plaatsvindt.

 • 3.

  Indien de kosten echter geheel of gedeeltelijk niet ten laste van de overtreder zullen worden gebracht, wordt zulks in de beschikking vermeld.

 • 4.

  Onder de kosten, bedoeld in het eerste lid, worden begrepen de kosten verbonden aan de voorbereiding van de bestuursdwang, voor zover deze kosten zijn gemaakt na het tijdstip waarop de termijn, bedoeld in artikel 9, vijfde lid, is verstreken.

 • 5.

  De kosten zijn ook verschuldigd indien de bestuursdwang door opheffing van de onwettige situatie niet of niet volledig is uitgevoerd.

Artikel 11 Tenuitvoerlegging bestuursdwang

 • 1.

  Om aan een beslissing tot toepassing van bestuursdwang uitvoering te geven, hebben personen die daartoe door het college zijn aangewezen, toegang tot elke plaats, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is.

 • 2.

  Tot de bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang behoort het meevoeren en opslaan daarvoor vatbare zaken voor zover de toepassing van bestuursdwang dit vereist.

 • 3.

  Indien zaken zijn meegevoerd en opgeslagen, doet het college daarvan proces-verbaal opmaken, waarvan afschrift wordt verstrekt aan degene die de zaken onder zijn beheer had.

 • 4.

  Het college draagt zorg voor de bewaring van de opgeslagen zaken en geeft deze zaken terug aan de rechthebbende.

 • 5.

  Het college is bevoegd afgifte op te schorten totdat de ingevolge artikel 10 verschuldigde kosten zijn voldaan. Indien de rechthebbende niet eveneens de overtreder is, is het bestuursorgaan bevoegd de afgifte op te schorten totdat de kosten van bewaring zijn voldaan.

Artikel 12 Toezichthouders

 • 1.

  Het college is bevoegd een toezichthouder aan te wijzen, die wordt belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening.

 • 2.

  Bij inwerkingtreding van deze verordening wordt het Planningbureau aangewezen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening.

Artikel 13 Inwerkingtreding

De verordening treedt in werking op 27 augustus 2010.

Artikel 14 Oude regels

In geval bepalingen uit eerdere regelgeving tegenstrijdig zijn met bepalingen bij of krachtens deze verordening, hebben de bepalingen bij of krachtens deze verordening gelding.

Artikel 15 Overgangsbepalingen

 • 1.

  Namen en nummers die op grond van de door in artikel 7 bedoelde regels en voorschriften aan objecten en delen van de openbare ruimte zijn toegekend, blijven na inwerkingtreding van deze verordening bestaan.

 • 2.

  Het college kan in afwijking van het eerste lid besluiten dat de op grond van de in het eerste lid genoemde regels en voorschriften aangebrachte namen en nummers binnen een door hem te bepalen termijn moeten worden vervangen door namen en nummers die voldoen aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften.

 • 3.

  Bij het wijzigen van een naam of nummer, zullen zowel de oude als de nieuwe naam als het oude nummer en het nieuwe nummer gedurende zes maanden mogen worden gebruikt op de wijze krachtens artikel 7 is bepaald.

Artikel 16 Citeertitel

Deze eilandsverordening wordt aangehaald als: ‘Eilandsverordening naamgeving en nummering Saba’.