Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Saba

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van 16 februari 1999 tot regeling van de uitkering van gratificaties bij ambtsjubilea en bij het verlaten van de dienst (Gratificatiebesluit Saba 1999)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSaba
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van 16 februari 1999 tot regeling van de uitkering van gratificaties bij ambtsjubilea en bij het verlaten van de dienst (Gratificatiebesluit Saba 1999)
CiteertitelGratificatiebesluit Saba 1999
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Saba (AB 2010, nr. 15) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Saba en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Saba van toepassing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Saba

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsbesluit in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 15

Onbekend
19-02-199901-01-199910-10-2010Nieuwe regeling

19-02-1999

A.B. 1999, no. 4

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van 16 februari 1999 tot regeling van de uitkering van gratificaties bij ambtsjubilea en bij het verlaten van de dienst

 

 

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van 16 februari 1999 tot regeling van de uitkering van gratificaties bij ambtsjubilea en bij het verlaten van de dienst (Gratificatiebesluit Saba 1999)

Artikel 1

In dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen wordt verstaan onder:

Leden van personeel:

 • -

  de ambtenaar in dienst van het Eilandgebied Saba;

 • -

  de werkman, de arbeider en de schoonmaakster in dienst van het Eilandgebied Saba;

 • -

  het onderwijzende personeel in dienst van SKO - Saba en FPE of Saba.

Salaris: de basis bezoldiging van de ambtenaar, verhoogd met eventuele toelage op grond van artikel 25 van de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht (P.B. 1964, nr. 159).

Loon: het loon van de werknemer, conform artikel 4 van de Werkliedenverordening 1944 (P.B. 1978, nr. 376).

Aan het personeel dat zich naar ons oordeel gedurende de periode van hun dienstverband naar behoren van hun taak hebben gekweten wordt een gratificatie verleend overeenkomstig de in dit besluit gestelde regelen.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde gunstgave wordt uitgekeerd aan de leden van het personeel, die

 • a.

  een diensttijd volbrengen van 25, 35 en respectievelijk 40 jaar;

 • b.

  bij het verlaten van de dienst wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (60 jaar) of bij eerdere afkeuring een diensttijd van meer dan 12 ½ jaar doch minder dan 25 jaar hebben volbracht;

 • c.

  bij het verlaten van de dienst in verband met het bereiken van de maximale leeftijdsgrens, afkeuring of reorganisatie van de dienst een diensttijd van meer dan 30 doch minder dan 35 jaar hebben volbracht.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde gunstgave bedraagt voor de leden van het personeel wier salaris maandelijks wordt betaald en die vallen onder:

 • a.

  artikel 2 sub a en c, het door betrokkenen geboten salaris per maand;

 • b.

  artikel 2 sub b, de helft van het door betrokkenen genoten vol salaris per maand.

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde gunstgave bedraagt voor de leden van het personeel wier loon om de 2 weken (quincena) wordt betaald en die vallen onder:

 • a.

  artikel 2 sub a en c, twee maal het door betrokkenen genoten quincenaloon;

 • b.

  artikel 2 sub b, eenmaal het door betrokkenen genoten quincenaloon.

Artikel 5

De krachtens de voorgaande artikelen uit te keren gratificaties worden naar boven afgerond op een veelvoud van tien gulden.

Artikel 6

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen kan orden aangehaald als het ‘Gratificatiebesluit Saba 1999’. Het treedt in werking op de dag na die van zijn afkondiging en werkt terug tot 1 januari 1999.