Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Saba

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 2de november 2006 ter uitvoering van het besluit van het Bestuurscollege d.d. 2 november 2006 om de schenking van de Man-O-War Ground Foundation van een stuk grond, bestemd voor een sportveld in The Bottom, te accepteren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSaba
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 2de november 2006 ter uitvoering van het besluit van het Bestuurscollege d.d. 2 november 2006 om de schenking van de Man-O-War Ground Foundation van een stuk grond, bestemd voor een sportveld in The Bottom, te accepteren
CiteertitelEilandsbesluit schenking sportveld The Bottom 2006
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Saba (AB 2010, nr. 15) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Saba en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Saba van toepassing.

De oorspronkelijke grondslag(en) kan men vinden door de regeling te zoeken op 09-10-2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Saba

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsbesluit in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 15

Onbekend
04-11-200610-10-2010Nieuwe regeling

02-11-2006

Geen

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 2de november 2006 ter uitvoering van het besluit van het Bestuurscollege d.d. 2 november 2006 om de schenking van de Man-O-War Ground Foundation van een stuk grond, bestemd voor een sportveld in The Bottom, te accepteren

 

 

Artikel 1

Met ingang van 2 november 2006 met inachtneming van onder andere de artikelen 74 van de Eilandenregeling Nederlandse Antillen de overdracht van het stuk onroerend goed ter grootte van 2.974 m² in The Bottom, welke in eigendom is van de Man-O-War Ground Foundation (beschreven in akte C/A 27/1995) te accepteren door middel van een notariële akte onder de hierna te noemen specifieke voorwaarden;

Artikel 2
 • -

  Genoemd onroerend goed zal tot in de lengte der dagen slechts gebruikt worden als sportveld, waarbij de nadruk ligt op voetbal, baseball, softbal en andere sportsgerelateerde activiteiten; - Genoemd onroerend goed zal niet geleased worden of in gebruik gegeven worden aan een derde anders dan een legaal opgerichte sportorganisatie met als enig doel het organiseren van de eerder genoemde sportactiviteiten;

 • -

  Er zal geen recht van overpad of toestemming gegeven worden aan voetgangersverkeer of enig ander gemotoriseerd verkeer op of over het genoemde onroerend goed;

 • -

  Het eilandgebied Saba is verantwoordelijk voor het onderhoud van het onroerend goed en voor het onderhoud van de faciliteiten welke gebouwd zullen worden op het onroerend goed;

 • -

  Het eilandgebied Saba zal, binnen de grenzen van redelijkheid, sportactiviteiten welke ontplooid zullen gaan worden op het genoemde terrein, stimuleren en financieel sponsoren;

 • -

  Het eilandgebied Saba zal, nadat de inrichting van het sportveld afgerond is, het beheer van het sportveld overdragen aan de Man-O-War Ground Foundation voor de promotie van de genoemde sporten.

Artikel 3

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, treedt in werking met ingang van de dag na die der afkondiging.

Artikel 4

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt aangehaald als: Eilandsbesluit schenking sportveld The Bottom 2006