Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Saba

Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen betreffende vaststellen tarieven behorende bij de Retributieverordening 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSaba
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEilandsbesluit houdende algemene maatregelen betreffende vaststellen tarieven behorende bij de Retributieverordening 2007
CiteertitelEilandsbesluit houdende algemene maatregelen betreffende vaststellen tarieven behorende bij de Retributieverordening 2007
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Saba (AB 2010, nr. 15) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Saba en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Saba van toepassing.

Conform artikel 9 zijn de artikelen 2.20, 2.21 en 2.22 in werking getreden op 1 augustus 2007. De overige artikelen zijn van kracht gegaan op 1 september 2007.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Saba
  2. Eilandsverordening Retributieverordening 2007, art. 27

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsbesluit in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 15

Onbekend
01-09-200710-10-2010Nieuwe regeling

27-08-2007

onbekend

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen betreffende vaststellen tarieven behorende bij de Retributieverordening 2007

 

 

Artikel 1 Leges Burgerlijke Stand/Census Office

Leges Burgerlijke Stand

No. Omschrijving van de dienstverlening

 

Huwelijken

 

1

Voor het verlijden van akten van erkenning, huwelijksaangifte en huwelijkstoestemming, tijdens kantooruren

50,00

2

Voor het voltrekken van huwelijken van voor op Saba ingeschreven- en woonachtige personen, gedurende kantooruren en op het kantoor van de Burgerlijke Stand

225,00

3

Voor het voltrekken van huwelijken van voor op Saba ingeschreven- en woonachtige personen, buiten kantooruren en/of buiten het kantoor van de Burgerlijke Stand

325,00

3

Voor het voltrekken van huwelijken van niet op Saba ingeschreven- en woonachtige personen, gedurende de kantooruren en op het kantoor van de Burgerlijke Stand

500,00

4

Voor het voltrekken van huwelijken van niet op Saba ingeschreven- en woonachtige personen, buiten kantooruren en/of buiten het kantoor van de Burgerlijke Stand

700,00

 

Familie- en trouwboekjes

 

5

Voor het bewijs van aangifte van de geboorte van kinderen of een duplicaat daarvan

15,00

6

Voor de afgifte van een familieboekje of een duplicaat daarvan van ingezetenen

15,00

7

Voor de afgifte van een trouwboekje of een duplicaat daarvan van ingezetenen

25,00

8

Voor de afgifte van een apostille

25,00

 

Afschriften/uittreksels/attestaties de vitae uit de Burgerlijke Stand registers

 

10

Voor de afgifte van een afschrift/uittreksel/attestaties de vitae uit de registers van de Burgerlijke Stand

15,00

11

Voor elke andere schriftelijke mededeling/akte van opgenomen gegevens uit de registers van de Burgerlijke Stand

15,00

 

Reisdocumenten, bewijzen van Nederlanderschap en van inschrijving in het register van vestigingen.

 

12

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een nationaal paspoort (inclusief de aan het Rijk af te dragen kosten op grond van het Besluit Paspoortgelden)

135,00

13

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort, bedoeld in (12), genoemd een zakenpaspoort, inclusief de aan het Rijk af te dragen kosten op grond van het Besluit Paspoortgelden.

200,00

14

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in (12) en (13)

25,00

15

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het aanbrengen van een wijziging in een reisdocument als bedoeld in (12) en (13)

25,00

16

Indien de aanvrager van een nationaal paspoort, als bedoeld in (12) en (13), reeds eerder een paspoort werd verstrekt, welke bij de aanvraag niet of niet geheel werd overlegd, worden ter dekking van de administratieve kosten, de verschuldigde bedragen verhoogd met het navolgende bedrag

100,00

17

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bewijs van Nederlanderschap

15,00

18

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bewijs van inschrijving in het register van vestigingen

15,00

 

Legalisatie van handtekeningen

 

19

Voor de legalisatie van handtekeningen, per handtekening

10,00

 

Verklaringen van bijzonder belang van de aanvrager

 

20

Voor elke schriftelijke verklaring in het bijzondere belang van de aanvrager, verband houdende met zijn burgerlijke staat

15,00

 

Inlichtingen uit het Kiezersregister

 

21

Voor de verstrekking van schriftelijke inlichtingen uit het Kiezersregister, omvattende de van meer dan twee kiesgerechtigde personen in het opgenomen gegevens

40,00

 

Verklaring van erfrecht

 

22

Voor een verklaring van erfrecht, uitsluitend bestemd voor de Lands- of Eilandsontvanger

25,00

 

Onderhouden reguliere autobusdienst

 

23

Voor een vergunning tot het onderhouden van een autobusdienst als bedoeld in artikel 3 van de eilandsverordening personenvervoer (Ab. 1983 no. 1) per traject, waarvoor de vergunning geldt:

100,00

24

Voor een rijvergunning, als bedoeld in de eilandsverordening personenvervoer (Ab. 1983, no. 1)

100,00

 

Onderhouden taxidienst

 

25

Voor een vergunning tot het onderhouden van een taxidienst, als bedoeld in artikel 3 van de eilandsverordening personenvervoer (Ab. 1983, no. 1), met één taxi

250,00

26

Voor een vergunning tot het onderhouden van een taxidienst, als bedoeld in artikel 3 van de eilandsverordening personenvervoer (Ab. 1983, no. 1), met meerdere taxi’s

500,00

 

Identificatiekaarten

 

27

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een ID kaart

15,00

 

Werkboekjes en arbeidersregisters

 

28

Voor de afgifte van een werkboekje of een duplicaat hiervan

25,00

29

Een arbeidersregister of duplicaat hiervan

50,00

 

Bewijzen voor motorrijtuigen

 

30

Voor een door de bevoegde instantie te verrichten onderzoek naar de rijbekwaamheid, alsmede naar de kennis van de verkeerswetgeving van belanghebbende en (nadat het bewijs daarvan is geleverd) voor de desbetreffende verklaring

150,00

31

Rijbewijs (per categorie)

250,00

32

Rijvergunning, geldig voor ten hoogste drie maanden, af te geven aan een tijdelijk in de Nederlandse Antillen vertoevende persoon

50,00

33

Vergunning om zich op de weg te bekwamen in het besturen van een motorrijtuig op twee of drie wielen, welke geldig is voor 3 (drie) maanden

50,00

34

Vergunning om een motorrijtuig onder zijn onmiddellijk toezicht door een ander te doen besturen, welke geldig is voor 1 (één) jaar

100,00

Artikel 2 Leges Dienst Publieke Werken/Public Works

Ten bate van het Eilandgebied Saba worden voor de hierna, door de Dienst Publieke Werken, uit te geven vergunningen, onder de naam “leges” retributies geheven naar de volgende grondslagen en tarieven:

 

Leges Dienst Publieke Werken

No. Omschrijving van de dienstverlening

 

Weghalen van zand en stenen van domeingronden

 

1

Een verzoek tot het weghalen van zand en/of steen van domeingrond dient te worden gericht aan het Bestuurscollege, welke de prijs per geval of per kubieke meter per aanvraag, gelet op de dan geldige markttarieven, vaststeld.

 

 

Tijdelijk gebruik, inname of genot van de openbare weg

 

2

Voor een vergunning tot het tijdelijk plaatsen, waarbij de tijdseenheid in de vergunning is aangegeven, waarbij de drie maanden niet wordt overschreden, van bouwmaterialen op de openbare weg

25,00

3

Voor een vergunning van één of meer spandoeken, reclame-uiting of aankondiging (welke niet plat tegen de gevel van een gebouw is aangebracht) met een maximale tijd van tien (14) dagen

25,00

4

Voor een vergunning van één of meer spandoeken, reclame-uiting of aankondiging (welke niet plat tegen de gevel van een gebouw is aangebracht) met een maximale tijd van langer dan tien (14) dagen en maximaal een jaar, welke niet in- of uitwendig van verlichting is voorzien

100,00

5

Voor een vergunning van één of meer spandoeken, reclame-uiting of aankondiging (welke niet plat tegen de gevel van een gebouw is aangebracht) met een maximale tijd van langer dan tien (14) dagen en maximaal een jaar, welke in- of uitwendig van verlichting is voorzien

150,00

6

Voor de vergunning van een vaste staan- of standplaats voor motor- of andere voertuigen, bestemd of gebruikt voor de verkoop van koopwaren

100,00

 

Bijzonder gebruik van de openbare weg

 

 

Voor een vergunning tot:

 

7

Het houden van een wedstrijd met rijtuigen, rijwielen ofdieren

25,00

8

Een wedstrijd met motorrijtuigen

100,00

9

Een betrouwbaarheidswedstrijd met motorrijtuigen

100,00

10

Het door middel van een motorrijtuig doen voortbewegen van een aanhangwagen

100,00

 

Vervoer van personen met motorvrachtrijtuigen

 

11

Voor een vergunning tot het vervoeren van personen met een motorvrachtrijtuig, anders dan op de daartoe bestemde zitplaatsen in de bestuurscabine: indien de vergunning geldig is voor een bepaalde rit

25,00

12

Voor een vergunning tot het vervoeren van personen met een motorvrachtrijtuig, anders dan op de daartoe bestemde zitplaatsen in de bestuurscabine: indien de vergunning doorlopend geldig is voor de tijd van ten hoogste één jaar en voor niet meer dan 20 personen

50,00

13

Voor een vergunning tot het vervoeren van personen met een motorvrachtrijtuig, anders dan op de daartoe bestemde zitplaatsen in de bestuurscabine: indien de vergunning doorlopend geldig is voor de tijd van ten hoogste één jaar en voor meer dan 20 personen

100,00

 

Vergunning voor ontplofbare stoffen

 

14

Voor een afgegeven vergunning tot de in-, door- en/of uitvoer van op de havenkade of een lichter geloste (ook tijdelijk), dan wel aangebrachte of in een ander vaartuig overgeladen ontplofbare stoffen

Wordt per vergunning vastgesteld

15

Het vervoer van ontplofbare stoffen te land met een bruto gewicht van de ontplofbare stoffen tussen 1 kg en 500 kg

25,00

16

Het vervoer van ontplofbare stoffen te land met een bruto gewicht van de ontplofbare stoffen tussen 501 kg en 5000 kg

50,00

17

Het vervoer van ontplofbare stoffen te land met een bruto gewicht van de ontplofbare stoffen van meer dan 5001 kg

75,00

18

Voor het beschikbaar stellen van een, in nummer 14 bedoelde vervoersvergunning voorgeschreven begeleider, per uur of gedeelte daarvan;

Gedurende normale kantooruren

50,00

19

Voor het beschikbaar stellen van een, in nummer 14 bedoelde vervoersvergunning voorgeschreven begeleider, per uur of gedeelte daarvan;

Buiten normale kantooruren, in het weekend of op een feestdag

100,00

 

Leges voor schoolkinderen vervoer

 

20

Voor het vervoeren van en naar de Sacred Heart School en Saba Comprehensive School, per schooljaar, voor het eerste kind

150,00

21

Voor het vervoeren van en naar de Sacred Heart School en Saba Comprehensive School, per schooljaar, voor het tweede kind

75,00

22

Voor het vervoeren van en naar de Sacred Heart School en Saba Comprehensive School, per schooljaar, voor het derde – en opvolgende kinderen, per kind

25,00

Artikel 3 Leges Afdeling Financiën en Economische Zaken

Ten bate van het Eilandgebied Saba worden voor de hierna, door de Afdeling Financiën en Economische Zaken, uit te geven vergunningen, onder de naam “leges” retributies geheven naar de volgende grondslagen en tarieven:

 

Leges Afdeling Financiën en Economische Zaken

No. Omschrijving van de dienstverlening

 

Ventvergunning

 

1

Voor een vergunning om te venten

25,00

 

Openbare Vermakelijkheden

 

2

Voor een vergunning tot het geven van een openbare vermakelijkheid of tot het houden van een voor het publiek toegankelijke bijeenkomst tot ontspanning of vermaak, indien niet met name anders dan in deze verordening genoemd

25,00

3

Voor een vergunning van een muziek- of zanguitvoering op de openbare weg, daaronder begrepen het maken van muziek door middel van geluidsversterkers

25,00

4

Voor een vergunning voor het houden van een voordracht of toespraak op de openbare weg, al dan niet met gebruik van elektronische hulpmiddelen

25,00

5

Voor een vergunning voor het houden van optochten of betogingen, uitgezonderd processies, gehouden door kerkelijke instellingen

25,00

 

Wapenvergunning

 

6

Bij afgifte van vergunningen ingevolge de relevante artikelen van de vuurwapenverordening 1931 (PB 1967, no. 49) zoals nadien gewijzigd, ten behoeve van geweren en pistolen

100,00

7

Bij afgifte van vergunningen ingevolge de relevante artikelen van de vuurwapenverordening 1931 (PB 1967, no. 49) zoals nadien gewijzigd, ten behoeve van geweren en pistolen (windbuksen of pelletguns) waarmee projectielen door middel van samengeperst gas of lucht worden voortbewogen

50,00

 

Financiële stukken

 

8

Voor de afgifte van een exemplaar van de eilandbegroting met de memorie van toelichting

100,00

9

Voor de afgifte van een exemplaar van een suppletoire eilandbegroting met memorie van toelichting

50,00

 

Vestigingsvergunningen

 

10

Voor de afgifte van een vergunning tot het vestigen en drijven van een zaak, verleend aan een naamloze vennootschap, besloten vennootschap, vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap, bij een kapitaal bij oprichting tot Naf. 50.000,00. Dit bedrag is jaarlijks verschuldigd.

500,00

11

Voor de afgifte van een vergunning tot het vestigen en drijven van een zaak, verleend aan een naamloze vennootschap, besloten vennootschap, vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap, bij een kapitaal bij oprichting van Naf. 50.000,00 tot Naf. 100.000,00. Dit bedrag is jaarlijks verschuldigd.

750,00

12

Voor de afgifte van een vergunning tot het vestigen en drijven van een zaak, verleend aan een naamloze vennootschap, besloten vennootschap, vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap, bij een kapitaal bij oprichting van boven Naf. 100.000,00. Dit bedrag is jaarlijks verschuldigd.

1000,00

13

Voor de afgifte van een vergunning tot het vestigen en drijven van een zaak, niet vallende onder 10, 11 of 12. Dit bedrag is jaarlijks verschuldigd.

250,00

14

Tot het vestigen van een filiaal, bijkantoor of andere nederzetting van een reeds op het eiland of in een andere jurisdictie gevestigde zaak. Dit bedrag is jaarlijks verschuldigd.

1000,00

15

Voor een wijziging van een reeds verleende vergunning, waarbij het gaat om de aard van de zaak dan wel de locatie

200,00

16

Voor een wijziging van een reeds verleende vergunning, waarbij het gaat om elke andere wijziging dan die van de aard van de zaak dan wel de locatie

150,00

17

Voor de afgifte van een vergunning om als directeur te kunnen optreden van een zaak met slechts één directeur. Dit bedrag is jaarlijks verschuldigd.

150,00

18

Voor de afgifte van een vergunning om als directeur te kunnen optreden van een zaak met meer dan één directeur. Dit bedrag is jaarlijks verschuldigd.

250,00

19

Voor de afgifte van een vergunning om als directeur te kunnen optreden van een zaak, met domicilie buiten het Eilandgebied Saba. Dit bedrag is jaarlijks verschuldigd.

1000,00

20

Voor de afgifte van een vergunning tot wijziging van een directeursvergunning.

200,00

21

Het Bestuurscollege is bevoegd in bijzondere gevallen – zulks uitsluitend ter beoordeling van het College – een hoger of lager bedrag van de verschuldigde jaarlijkse retributie vast te stellen, zoals bedoeld onder nr. 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, en 19. In de considerans van het besluit worden de bijzondere feiten en/of omstandigheden vermeld die de vastgestelde verhoging of verlaging rechtvaardigen. Dit bedrag is jaarlijks verschuldigd.

 

 

Vergunningen

 

22

Hotelvergunning

350,00

23

Koffiehuisvergunning

125,00

24

Sociëteitsvergunning

100,00

25

Restaurantvergunning A

125,00

26

Restaurantvergunning B

125,00

27

Grossiersvergunning

150,00

28

Slijtvergunning

125,00

29

Bierhuisvergunning

100,00

30

Logementsvergunning

150,00

31

IJshuisvergunning

25,00

32

Verkoopautomaat

100,00

Artikel 4 Leges Agriculture Station

Ten bate van het Eilandgebied Saba worden voor de hierna, door de Dienst Agriculture Station, uit te geven vergunningen, onder de naam “leges” retributies geheven naar de volgende grondslagen en tarieven:

 

Leges Agriculture Station

No. Omschrijving van de dienstverlening

 

Verkoop van vlees

 

1

Voor een vergunning voor de verkoop van vlees ingevolge artikel 12 van de Slachtenkeuringsverordening 1933 (PB 1933 no 17, zoals gewijzigd) buiten de plaatsen binnen de keuring, alsmede op andere dan de vanwege het Bestuurscollege ingerichte plaatsen (Binnen de keurkring, per kalenderjaar)

100,00

 

Afkeuring van levensmiddelen en van vee

 

2

Voor het in het belang van de verzoeker af te geven verklaring van afkeuring en/of vernietiging van:

Levensmiddelen, verse vis inbegrepen

25,00

3

Voor het in het belang van de verzoeker af te geven verklaring van afkeuring en/of vernietiging van:

Op het abattoir geslachte of op/in het abattoir of bijbehorende terreinen gestorven dieren

25,00

 

Keuringsverklaring

 

4

Voor een keuringsverklaring, waarin vermeld staat waar de keuring plaats heeft gehad, van vers, gekoeld, gezouten, gedroogd of bevroren vlees, vleesproducten, vis of zeeproducten (waaronder kreeft), welke afgegeven wordt in het geval dat verzending van deze producten plaatsvindt naar plaatsen buiten het eiland gelegen, voor hoeveelheden tot 75 kilogram

25,00

5

Voor een keuringsverklaring, waarin vermeld staat waar de keuring plaats heeft gehad, van vers, gekoeld , gezouten, gedroogd of bevroren vlees, vleesproducten, vis of zeeproducten (waaronder kreeft), welke afgegeven wordt in het geval dat verzending van deze producten plaatsvindt naar plaatsen buiten het eiland gelegen, voor hoeveelheden meer dan 75 kilogram

50,00

 

Gezondheidsverklaringen

 

6

Voor een verklaring omtrent de gezondheidstoestand van vee en huisdieren, af te geven ingeval van uitvoer van deze dieren

25,00

7

Voor een verklaring omtrent de gezondheidstoestand van overige dieren, af te geven ingeval van uitvoer van deze dieren

25,00

 

 

 

Artikel 5 Leges Planningbureau

Ten bate van het Eilandgebied Saba worden voor de hierna, door het Planningbureau, uit te geven vergunningen, onder de naam “leges” retributies geheven naar de volgende grondslagen en tarieven:

 

Leges Planningbureau

No. Omschrijving van de dienstverlening

 

Hinderverordening

 

1

Voor een vergunning tot oprichting, uitbreiding, verandering, opnieuw in werking brengen of het herstellen van een inrichting, afgegeven krachtens de Hinderverordening Bovenwindse Eilanden (Ab. 1964, no 8)

 

 

Bouw- en woningverordening

 

2

Voor een bouwvergunning, afgegeven ingevolge de Building and Housing Ordinance 1999, zoals nadien gewijzigd van de door of vanwege het Bestuurscollege geschatte bouwwaarde, indien deze bedraagt:

 

 

Tot en met Naf. 10.000

250,00

 

Meer dan Naf. 10.000 tot en met Naf. 40.000

4% van de bouwwaarde

 

Meer dan Naf. 40.000 tot en met Naf. 80.000

3% van de bouwwaarde.

 

Meer dan Naf. 80.000 tot en met Naf. 200.000

2% van de bouwwaarde

 

Meer dan Naf. 200.000

1% van de bouwwaarde

 

Erkende installateurs

 

3

Voor een schriftelijk bewijs van inschrijving in de daartoe bestemde registers van een door het Bestuurscollege erkende installateur of voor de vernieuwing daarvan, als bedoeld in artikel 19, derde lid, van de beschikking van 21 februari 1930 no. 256 ter voldoening van artikel 12 van de Electriciteits-concessieverordening (PB 1928 no. 47, PB 1930 no. 47 zoals gewijzigd)

25,00

Artikel 6 Leges Gezondheidsdienst/A.M. Edwards Medical Center

Ten bate van het Eilandgebied Saba worden voor de hierna, door de Gezondheidsdienst van het A.M. Edwards Medical Center uit te voeren diensten, retributies geheven naar de volgende grondslagen en tarieven:

 

Leges Dienst Gezondheidsdienst A.M. Edwards Medical Center

No. Omschrijving van de dienstverlening

 

Bezoek Kliniek

 

1

Bezoek kliniek gedurende het vastgestelde spreekuur

5,00

2

Bezoek kliniek buiten het vastgestelde spreekuur (inclusief avond en weekend)

10,00

3

Bezoek wondkamer/E.H.B.O. kamer Saba Health verzekerden

5,00

4

Voor gebruik van de wondkamer/E.H.B.O. (uitgezonderd Saba Health verzekerden), voor de navolgende diensten;

 

 

Ten behoeve van een ingreep, inclusief materiaal

100,00

 

Gebruik pulmo-aid vernevelaar

40,00

 

Registratie ECG

100,00

5

Verrichten van een X-Ray

100,00

6

Voor het gebruik van krukken

25,00

7

Voor de uitgifte van de krukken is een waarborgsom verschuldigd. Op het moment dat de krukken worden geretourneerd, wordt de waarborgsom

in zijn geheel terugbetaald, mits krukken in goede staat zijn).

50,00

8

Het beschikbaar stellen en gebruiken in het ziekenhuis van een privé kamer, per dag (uitgezonderd Saba Health verzekerden)

450,00

9

Het beschikbaar stellen en gebruiken in het ziekenhuis van een zaalkamer

per bed, per dag (uitgezonderd Saba Health verzekerden)

240,00

10

Het beschikbaar stellen en gebruiken in het ziekenhuis van de kinderzaal, per bed, per dag, uitsluitend te gebruiken voor kinderen tot en met de leeftijd van 12 jaar (uitgezonderd Saba Health verzekerden)

140,00

11

Het beschikbaar stellen en gebruiken in het ziekenhuis van de couveuze, per bed, per dag, (uitgezonderd Saba Health verzekerden)

120,00

12

Het beschikbaar stellen en gebruiken in het ziekenhuis van de operatiekamer (t.b.v. kleine ingreep, inclusief materiaal)

300,00

13

Het beschikbaar stellen en gebruiken in het ziekenhuis van de operatiekamer (t.b.v. grote ingreep, inclusief materiaal)

600,00

14

Het beschikbaar stellen en gebruiken in het ziekenhuis van de verloskamer, per bed per bevalling (inclusief materiaal)

300,00

15

Het inbrengen van een maagsonde (uitgezonderd Saba Health verzekerden)

50,00

16

Voor het verrichten van assistentie bij een bevalling eilandambtenaren (100% vergoeding)

290,00

17

Voor het verrichten van assistentie bij een bevalling eilandambtenaren (90% vergoeding)

580,00

18

Het geven van een klysma (uitgezonderd Saba Health verzekerden)

25,00

19

Het inbrengen van een blaaskatheter (uitgezonderd Saba Health verzekerden)

50,00

20

Wijkverzorging (uitgezonderd Saba Health verzekerden), voor de navolgende handelingen:

 

 

Voor het inspuiten van insuline, per keer

15,00

 

Voor het inspuiten van insuline, per maand

200,00

 

Voor het klaarzetten van insuline (patiënt spuit zelf), per keer

10,00

 

Voor het klaarzetten van insuline (patiënt spuit zelf), per maand

120,00

 

Voor het toedienen van oogdruppels, per keer

15,00

 

Voor het toedienen van oogdruppels, per maand

200,00

 

Voor het verstrekken van medicatie, per keer

10,00

 

Voor het verstrekken van medicatie, per maand

120,00

 

Voor een wasbeurt, per keer

20,00

 

Voor een wasbeurt, per maand

300,00

 

Voor wondverzorging, per keer

15,00

 

Voor wondverzorging, per maand

180,00

21

Wijkverzorging voor Saba Health verzekerden, voor de navolgende handelingen;

 

 

Voor het klaarzetten dan wel inspuiten van insuline, per keer

5,00

 

Voor het klaarzetten dan wel inspuiten van insuline, per maand

30,00

 

Voor het toedienen van oogdruppels, per keer

5,00

 

Voor het toedienen van oogdruppels, per maand

30,00

 

Voor het verstrekken van medicatie, per keer

5,00

 

Voor het verstrekken van medicatie, per maand

30,00

 

Voor een wasbeurt, per keer

5,00

 

Voor een wasbeurt, per maand

30,00

 

Voor wondverzorging, per keer

5,00

 

Voor wondverzorging, per maand

30,00

22

Voor het verrichten van onderstaand laboratorium testen:

Noot: Prijzen komen overeen met de prijzen van het ADC Sint Maarten en zijn als zodanig aan verandering onderhevig.

 

 

BSE

6,00

 

Hemoglobine

12,00

 

WBC

15,00

 

INR

15,00

 

Glucose

10,00

 

Cholesterol

12,00

 

Urine met stick

15,00

 

Urine microscopisch

20,00

 

Urine HCG (zwangerschapstest)

25,00

 

Urine drugs screening per test

35,00

 

Voor het thuis afnemen van bloed/testen (exclusief kosten testen)

20,00

23

Het beschikbaar stellen en gebruiken van de ambulance, per rit (uitgezonderd Saba Health verzekerden)

200,00

24

Het beschikbaar stellen en gebruiken van de ambulance, per rit voor

Saba Health verzekerden

25,00

20

Voor het beschikbaar stellen en gebruiken van het mortuarium, per dag

100,00

25

Overledene verzorgen

200,00

 

GGD diensten

 

26

Foodhandler registratie

50.00

Artikel 7 Leges Havendienst/Harbor Office

Ten bate van het Eilandgebied Saba worden voor de hierna, door de Havendienst , uit te geven vergunningen, onder de naam “leges” retributies geheven naar de volgende grondslagen en tarieven:

 

Leges Havendienst

No. Omschrijving van de dienstverlening

 

Vaarbewijs

 

1

Door de bevoegde commissie te verrichten onderzoek naar de bekwaamheid van de belanghebbende om op te treden als schipper van een vaartuig en, ingeval het bewijs hiervan is geleverd, voor het betreffende bewijs van bekwaamheid

100,00

 

Zeekaarten

 

2

Voor af te geven zeekaarten

100,00

Artikel 8 Leges Schoonmaakdienst/Sanitation Department

Ten bate van het Eilandgebied Saba worden voor de hierna, door de Schoonmaakdienst, uit te geven vergunningen, onder de naam “leges” retributies geheven naar de volgende grondslagen en tarieven:

 

Leges Schoonmaakdienst

No. Omschrijving van de dienstverlening

 

Vuilophaal

 

1

Ophalen van vuilnis, minimaal 1 maal per week, per particulier huishouden, volgens nader te omschrijven regels door de schoonmaakdienst ten aanzien van de wijze van aanbieding van het, al dan niet gescheiden, vuilnis, per maandtarief

15,00

 

Ophalen van vuilnis, minimaal 1 maal per week, per bedrijf van maximaal 10 werknemers, volgens nader te omschrijven regels door de schoonmaakdienst ten aanzien van de wijze van aanbieding van het, al dan niet gescheiden, vuilnis, per maandtarief

35,00

 

Ophalen van vuilnis, minimaal 1 maal per week, per bedrijf van meer dan 10 werknemers, volgens nader te omschrijven regels door de schoonmaakdienst ten aanzien van de wijze van aanbieding van het, al dan niet gescheiden, vuilnis, per maandtarief

100,00

Artikel 9 Inwerking treden EHAM Retributietarieven

Artikel 2.20, 2.21 en 2.22 betreffende Leges voor schoolkinderen vervoer wordt van kracht op 1 augustus 2007.

Behoudens bovengenoemde artikelen wordt dit Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen van kracht op 1 september 2007.