Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Schoonhoven

Wegsleepverordening voor de gemeente Schoonhoven

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Schoonhoven
Officiële naam regelingWegsleepverordening voor de gemeente Schoonhoven
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-11-200301-01-2017Actualisatie

25-09-2003

Wegsleepverordening

Tekst van de regeling

Artikel 1

Vast te stellen de volgende verordening:

Wegsleepverordening voor de gemeente Schoonhoven.

Artikel 1Begripsomschrijving

a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;b. Wet: de Wegenverkeerswet 1994;c. Besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;d. Voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder a1 RVV 1990;e. Motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;f. Het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten.

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen, voorzover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het Besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3Plaats bewaring voertuigen en openingstijden.

1. De plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen door het college;2. De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats worden door het college vastgesteld.

Artikel 4Kosten overbrengen en bewaren van voertuigen.

1. De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats en het bewaren van een voertuig worden door het college bepaalt. Het bedrag bestaat uit een basistarief/voorrijkosten en een uitvoeringstarief.

Artikel 5Overbrengen en in bewaring stellen van motorvoertuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6Inwerkingtreding

Op het besluit is de Tijdelijke Referendumwet van toepassing. Dit houdt in dat het besluit 6 weken na publicatie, mits er geen bezwaren binnenkomen, in werking treed.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Schoonhoven van 25 september 2003

De griffier,                             de voorzitter

Mr. L.B.W. Febus                 Drs. D.W. Wassenberg-Welp