Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Schoonhoven

Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand gemeente Schoonhoven+Toelichting

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Schoonhoven
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand gemeente Schoonhoven+Toelichting
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200501-01-2017Actualisatie

23-09-2004

Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand gemeente Schoonhoven+Toelichting

Tekst van de regeling

Artikel 1

De raad van de gemeente Schoonhoven;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;overwegende dat:

 

- de gemeente verantwoordelijk is voor de realisatie en vormgeving van cliëntenparticipatie in hetkader van de Wet werk en bijstand (WWB);- een verordening die het vorenstaande regelt daarbij noodzakelijk is;

 

gelet op artikel 47 van de Wet werk en bijstand en met inachtneming van artikel 149 en 150 van deGemeentewet;

 

besluit vast te stellen de volgende:

 

Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand.

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

 

1. In deze verordening wordt verstaan onder:a. cliënten: alle personen die gebruik maken van de diensten van de afdeling Sociale Zaken;b. college: het college van burgemeester en wethouders;c. cliëntenraad: onafhankelijk orgaan met een adviserende taak ten aanzien van hetbeleid van de afdeling Sociale Zaken.2. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschrevenhebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand en de Algemene wet bestuursrecht.

 

Artikel 2 Doel cliëntenparticipatie

Het doel van cliëntenparticipatie is het bevorderen van de betrokkenheid van de cliënt bij de vorming,uitvoering en evaluatie van het beleid met betrekking tot in ieder geval de Wet werk en bijstand eneventuele andere sociale zekerheidsregelingen die door de afdeling Sociale Zaken wordenuitgevoerd, zodat de kwaliteit van de dienstverlening ten opzichte van cliënten bewaakt wordt en zooptimaal mogelijk wordt.

 

Artikel 3 Opdracht aan het college

Het college draagt zorg voor het instellen van een orgaan, bestaande uit cliënten envertegenwoordigers van organisaties die blijkens hun doelstelling gericht zijn op behartiging van debelangen van cliënten, hierna te noemen: cliëntenraad.

 

Artikel 4 Doelstelling cliëntenraad

De cliëntenraad functioneert ten behoeve van alle cliënten die gebruik maken van de diensten van deafdeling Sociale Zaken en heeft tot doel:

4.1 Behartiging van de collectieve belangen van cliënten. Deze belangen dienen verband te houdenmet de diensten van de afdeling Sociale Zaken en omvatten in het bijzonder alleondersteunende en financiële activiteiten van de afdeling Sociale Zaken.

4.2 Het stimuleren van de betrokkenheid van de cliënten bij het beleid op het terrein van de door degemeente uit te voeren wettelijke regelingen met betrekking tot sociale zaken.

4.3 Het kritisch volgen van het beleid van de gemeente, met name waar dit het collectieve belangvan de cliënten van de afdeling Sociale Zaken raakt, het signaleren van knelpunten in dat beleiden het doen van aanbevelingen.

4.4 Het erop toezien dat cliënten voldoende informatie en voorlichting krijgen van de afdelingSociale Zaken.

4.5 Het bevorderen van een goede verstandhouding tussen cliënten en medewerkers van deafdeling Sociale Zaken.

 

Artikel 5 Samenstelling van de cliëntenraad

 

 

5.1 De cliëntenraad wordt gevormd door cliënten van de afdeling Sociale Zaken en doorvertegenwoordigers van belangenorganisaties.

5.2 De cliëntenraad wijst een voorzitter en een secretaris aan.

 

Artikel 6 Taken en bevoegdheden van de cliëntenraad

6.1 De cliëntenraad heeft de bevoegdheid gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan hetcollege.

6.2 De cliëntenraad stelt een agenda op ten behoeve van de vergaderingen, waarbij agendapuntenkunnen worden aangedragen die een relatie hebben met de in artikel 4 van deze verordeninggenoemde onderwerpen.

6.3 Wanneer het college belangrijke wijzigingen wil doorvoeren in zijn beleid op het terrein van dedoor de gemeente uit te voeren wettelijke regelingen met betrekking tot sociale zaken, treedt hetvooraf in overleg met de cliëntenraad om gezamenlijk te bepalen in hoeverre de voorgenomenwijziging collectieve belangen van de cliënten van de afdeling Sociale Zaken raakt. Onderbelangrijke wijzigingen worden in ieder geval verstaan verordeningen en beleidsplannen.

6.4 Het college verschaft de cliëntenraad tijdig alle inlichtingen en gegevens die deze voor devervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft, te weten:- informatie over en inzicht in het algemene beleid van de gemeente ten aanzien van cliëntenvan de afdeling Sociale Zaken;- beleidsstukken die betrekking hebben op de doelstellingen of het functioneren van decliëntenraad.

6.5 a. Ten minste één maal per jaar zal de verantwoordelijke wethouder een vergaderingbijwonen en overleg voeren met de cliëntenraad. In die bijeenkomst wordt in ieder gevalaandacht besteed aan de evaluatie van deze verordening;b. De vergaderingen van de cliëntenraad worden bijgewoond door ten minste éénmedewerker van de afdeling Sociale Zaken;c. De cliëntenraad kan specifieke medewerkers van de afdeling Sociale Zaken uitnodigenvoor zijn vergaderingen voor het verstrekken van informatie of het geven van toelichting.

 

Artikel 7 Budgeta. De gemeenteraad stelt jaarlijks een bedrag van € 2.500,- beschikbaar voor de cliëntenraad.b. Het in lid a bedoelde bedrag wordt jaarlijks per 1 januari verhoogd of verlaagd conform deontwikkelingen van de consumentenprijsindex volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek.c. De cliëntenraad geeft uiterlijk drie maanden na afloop van het kalenderjaar aan het college eenvolledig overzicht van alle kosten en bestedingen van de cliëntenraad.d. Na het overleggen van het overzicht van alle kosten en bestedingen van de cliëntenraad, vindtverrekening plaats. Een tekort komt voor rekening van de cliëntenraad. Een overschot vloeitterug naar de gemeente.

 

Artikel 8 VergaderfrequentieDe cliëntenraad vergadert ten minste zesmaal per jaar en verder zo vaak als dit voor de realiseringvan de doelstellingen nodig is.

 

Artikel 9 Externe instanties en adviseursDe Cliëntenraad kan het advies van extern adviseurs inwinnen en/of extern adviseurs betrekkenin hun vergadering.

 

Artikel 10 Nadere regels1. Het college is bevoegd om nadere regels te stellen met betrekking tot de uitvoering van dezeverordening.2. Voordat het college nadere regels stelt vindt hierover overleg plaats met de cliëntenraad.

 

Artikel 11 UitvoeringDe uitvoering van deze verordening berust bij het college.

 

Artikel 12 VerantwoordingOver de uitvoering van deze verordening legt het college jaarlijks verantwoording af aan de raad.

 

Artikel 13 InwerkingtredingDeze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

 

Artikel 14 CiteertitelDeze verordening wordt aangehaald als Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand,gemeente Schoonhoven.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 september 2004.

 

de voorzitter de griffier

 

 

 

Algemene Toelichting

 

Artikel 47 van de Wet werk en bijstand luidt als volgt:De gemeenteraad stelt bij verordening regels over de wijze waarop de personen, bedoeld in artikel 7,eerste lid, of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van deze wet, waarbij inieder geval wordt geregeld de wijze waarop:- periodiek overleg wordt gevoerd met deze personen of hun vertegenwoordigers;- deze personen of vertegenwoordigers onderwerpen voor de agenda van dit overleg kunnenaanmelden;- zij worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde informatie.Met deze verordening komt de gemeenteraad tot een invulling van deze uit de wet voortvloeiendeplicht.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

 

Artikel 1 BegripsomschrijvingEr is voor gekozen om begrippen die al zijn omschreven in de WWB of Awb niet afzonderlijk tedefiniëren in deze verordening. Dit voorkomt dat in geval van wijziging van betreffende definities in deWWB of Awb ook de verordening moet worden gewijzigd.De begrippen die niet zijn omschreven in de WWB of Awb, of die verduidelijkt moeten worden, zijn inhet eerste lid omschreven.

 

Artikel 2 Doel cliëntenparticipatieDit artikel behelst een globale omschrijving van het doel van cliëntenparticipatie en omarmt degedachte dat cliëntenparticipatie onmisbaar is bij de uitvoering van een beleidsgebied waarin de cliëntcentraal staat.

 

Artikel 3 Opdracht aan het collegeIn dit artikel wordt de verantwoordelijkheid van het college geregeld. Het college draagt zorg voor hetinstellen van de cliëntenraad. Daarbij wordt erop gelet dat de cliëntenraad bestaat uit zowel cliëntenals vertegenwoordigers van organisaties die blijkens hun doelstelling gericht zijn op behartiging van debelangen van de cliënten.

 

Artikel 4 Doelstelling cliëntenraadDit artikel behelst een omschrijving van het doel van de werkzaamheden van de cliëntenraad. Hierbijwordt aangegeven dat het gaat om het behartigen van de collectieve belangen van de cliënten van deafdeling Sociale Zaken. Ook het creëren van betrokkenheid bij cliënten met betrekking tot het beleidvan de afdeling Sociale Zaken en een goede verstandhouding tussen cliënten en medewerkers vande afdeling zijn belangrijke elementen.

 

Artikel 5 Samenstelling van de cliëntenraadDit artikel regelt de samenstelling van de cliëntenraad. De cliëntenraad bestaat uit cliënten van deafdeling Sociale Zaken en uit vertegenwoordigers van belangenorganisaties. Het streven is om een zoevenwichtig mogelijke cliëntenraad samen te stellen.De cliëntenraad wijst een voorzitter en een secretaris aan. Deze hoeven niet vanuit de cliëntenraadgekozen te worden. Ze kunnen ook van buitenaf aangetrokken worden.

 

Artikel 6 Taken en bevoegdheden van de cliëntenraadDit artikel bepaalt de reikwijdte van de taken en bevoegdheden die aan de cliëntenraad zijntoebedeeld.

 

Artikel 7 BudgetDe cliëntenraad kan niet functioneren als zij niet beschikt over vergaderfaciliteiten, secretariëleondersteuning e.d. Daarom zal een bedrag beschikbaar gesteld worden opdat de cliëntenraad de haartoebedeelde taken kan uitvoeren. Het bedrag van € 2.500,- is gebaseerd op het bedrag dat degemeente Schoonhoven ten behoeve van de al bestaande cliëntenraad beschikbaar stelt. Het bedragwordt elk jaar geïndexeerd. De cliëntenraad geeft uiterlijk drie maanden na afloop van hetkalenderjaar een overzicht van de uitgaven van de cliëntenraad. Nadat dit overzicht overgelegd is aanhet college, vindt verrekening plaats. Een tekort op het budget zal voor rekening van de cliëntenraadkomen. De cliëntenraad wordt geacht om van het beschikbaar gestelde budget rond te komen. Eenoverschot op het budget vloeit terug naar de gemeente.

 

Artikel 8 VergaderfrequentieDit artikel biedt een waarborg voor een minimale vergaderfrequentie van zes maal per jaar. Uiteraardis het mogelijk om extra vergaderingen uit te schrijven. Dit kan zowel op verzoek van de cliëntenraadals op verzoek van de gemeente.

 

Artikel 9 Externe instanties en adviseursDit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 10 Nadere regelsVoor de juiste uitvoering van de verordening kan het noodzakelijk zijn dat nadere uitvoeringsregelsworden vastgesteld. Dit artikel geeft het college de bevoegdheid om dergelijke regels vast te stellen.In het tweede lid wordt geregeld dat voordat deze regels worden gesteld hierover overleg plaatsvindtmet de cliëntenraad.

 

Artikel 11 UitvoeringEvenals de uitvoering van de WWB ligt de uitvoering van deze verordening bij het college.

 

Artikel 12 VerantwoordingDe gemeenteraad kan zijn controlerende functie alleen op een goede wijze vormgeven indien beschiktwordt over de van belang zijnde gegevens. Om deze reden is in dit artikel bepaald dat het collegejaarlijks verslag moet doen over de uitvoering van deze verordening.

 

Artikel 13 InwerkingtredingDeze verordening is op grond van artikel 8 van de Tijdelijke referendumwet referendabel. De datumvan de inwerkingtreding van de verordening moet daarom, met het in acht nemen van artikel 22Tijdelijke referendumwet, op tenminste 6 weken na datum publicatie gesteld worden.

 

 

Artikel 14 CiteertitelDit artikel behoeft geen nadere toelichting.