Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Schoonhoven

Regeling vergoeding eigen bijdrage peuterspeelzaal gemeente Schoonhoven

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Schoonhoven
Officiële naam regelingRegeling vergoeding eigen bijdrage peuterspeelzaal gemeente Schoonhoven
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200901-01-2017Regeling vergoeding eigen bijdrage peuterspeelzaal gemeente Schoonhoven

26-02-2009

Regeling vergoeding eigen bijdrage peuterspeelzaal gemeente Schoonhoven

Tekst van de regeling

Artikel 1

De raad van de gemeente Schoonhoven,

gelezen het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders;

 

overwegende dat het noodzakelijk is ten behoeve van de kosten voor de eigen bijdrage peuterspeelzaal een vergoeding te verstrekken;

 

besluit vast te stellen de volgende:

 

 

Regeling vergoeding eigen bijdrage peuterspeelzaal gemeente Schoonhoven

Algemeen

 

Artikel 1

1.1 De regeling wordt aangeduid als: “Regeling vergoeding eigen bijdrage peuterspeelzaal gemeente Schoonhoven ”.1.2 De regeling heeft tot doel het participatieverschil tussen minima en niet- minima te verkleinen door voor bepaalde individuele personen een vergoeding te verstrekken in de kosten van de eigen bijdrage peuterspeelzaal.

De Aanvraag

 

Artikel 2

2.1 Aanvrager is degene die de aanvraag in het kader van deze regeling door middel van een aanvraagformulier indient bij de gemeente.2.2 Het aanvraagformulier is het formulier “Aanvraagformulier voor een vergoeding ingevolge de “Regeling vergoeding eigen bijdrage peuterspeelzaal gemeente Schoonhoven”.

De betaling

 

Artikel 3

3.1. De kosten die voor een vergoeding in aanmerking komen, zijn kosten in het kader van de opgelegde eigen bijdrage peuterspeelzaal. 3.2. De vergoeding wordt rechtstreeks betaalbaar gesteld aan de peuterspeelzaal.

Criteria doelgroep

 

Artikel 4

4.1.1 Voor een vergoeding komen uitsluitend in aanmerking. inwoners van de gemeente die staan ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie, 4.1.2 Voor een vergoeding komen personen in aanmerking van wie het inkomen de netto van toepassing zijnde bijstandsnorm plus toeslag op grond van artikel 21 tot en met 25 van de Wet werk en bijstand bedraagt, dan wel van een inkomen ontvangen tot 120% van deze norm plus toeslag.4.1.3 De aanvrager komt niet in aanmerking voor een vergoeding indien het totale gezinsvermogen hoger is dan de in artikel 34 lid 3 van de Wet Werk en Bijstand genoemde vermogensgrenzen. Het in de eigen woning aanwezige vermogen wordt hierbij niet in aanmerking genomen.

Hardheidsclausule

 

Artikel 5

Burgemeester en wethouders kunnen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen van deze regeling als strikte toepassing zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

 

 

Intrekking eerder besluit

De ingangsdatum van de Regeling is 1 januari 2009 en gebeurt onder intrekking per dezelfde datum van het Besluit Voorkoming Onbetaalbaarheid Peuterspeelzalen voor Laagste Inkomens.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 februari 2009.

De griffier,                         De voorzitter,

 

M. de Greef                       D.W. de Cloe