Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Schoonhoven

Verordening kwijtschelding 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Schoonhoven
Officiële naam regelingVerordening kwijtschelding 2012
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2015Actualisatie

15-12-2011

Verordening kwijtschelding 2012

Tekst van de regeling

Artikel 1

VERORDENING KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN ENHEFFINGEN 2012

De raad van de gemeente Schoonhoven;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 september 2011;gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke enwaterschapsbelastingen, alsmede artikel 28, eerste lid, onder b, van de UitvoeringsregelingInvorderingswet 1990;

overwegende dat het gewenst is om regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding vangemeentelijke belastingen en heffingen;

besluit vast te stellen de:

‘Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2012’

Artikel 1. Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen en heffingen wordt geen kwijtschelding verleend voor:- de precariobelasting 2012;- de leges 2012;- de onroerende zaakbelasting 2012;- de rioolheffing 2012;- de lijkbezorgingsrechten 2012;- de reinigingsheffingen 2012, voor zover het de reinigingsrechten betreft;- de toeristenbelasting 2012;- de watertoeristenbelasting 2012;- de havengelden 2012;- de marktgelden 2012

Artikel 2. Percentage kosten van bestaan

Bij de invordering van de volgende belastingen en heffingen wordt in afwijking van artikel 16, eerstelid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kostenvan bestaan vastgesteld op 100 percent:- de hondenbelasting 2012, voor zover het de eerste hond betreft;- de reinigingsheffingen 2012, voor zover het de afvalstoffenheffing betreft. 

Artikel 3. Definitie begrip vermogen

In afwijking van artikel 12 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt onder vermogenverstaan het vermogen als bedoeld in artikel 34 van de Wet werk en bijstand (WWB). 

Artikel 4. Kwijtschelding in geval van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent

Met betrekking tot een natuurlijke persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent die eenverzoek om kwijtschelding indient, is in plaats van de afdelingen 3 en 4 van hoofdstuk II van deUitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 van overeenkomstige toepassing de afdeling 2 vanhoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, ten aanzien van de in artikel 2genoemde belastingen en heffingen die geen (geheel of gedeeltelijk) verband houden met deuitoefening van dat bedrijf of beroep. 

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

1 Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening kwijtschelding 2012’.2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.3 De datum van ingang van deze verordening is 1 januari 2012, met dien verstande dat zij slechts vantoepassing is op belastingaanslagen ter zake van het belastingjaar 2012.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Schoonhoven van 15 december 2011.

De griffier,                             De voorzitter,

P.A.M. Goedvolk                   A.F. Bonthuis