Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Schoonhoven

Verordening lijkbezorgingsrechten 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Schoonhoven
Officiële naam regelingVerordening lijkbezorgingsrechten 2013
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. bronvermelding
  2. bronvermelding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013Indexering

13-12-2012

Verordening lijkbezorgingsrechten 2013
01-01-201301-01-2014Indexering

13-12-2012

Verordening lijkbezorgingsrechten 2013

Tekst van de regeling

Artikel 1

VERORDENING LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2013

De raad van de gemeente Schoonhoven; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 oktober 2012;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2013

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a.  begraafplaats: de algemene begraafplaats aan de Wal 5 in Schoonhoven;

b.  overledene: een lijk in de zin van de Wet op de lijkbezorging;

c.  particulier graf: een (kinder)graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

1.het doen begraven en begraven houden van overledenen;

2.het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn;

3.het doen verstrooien van as in het graf;

d.  algemeen graf: een (kinder)graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot:

1.het doen begraven van overledenen;

2.het doen bijzetten van asbussen met of zonder urn;

3.het doen verstrooien van as in het graf;

e.  kindergraf: een graf bestemd voor overleden kinderen beneden 12 jaar;

f.  particulier urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

1.het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn;

2.het doen verstrooien van as in het graf;

g.  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder de gelegenheid wordt geboden tot:

6het doen bijzetten van asbussen met of zonder urn;

1.het doen verstrooien van as in het graf;

h.  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn;

i.  algemene urnennis: een nis bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder de gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urn;

j.  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

k.  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

l.  verstrooiveld: een plaats waarop as wordt verstrooid;

m.  grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf of bij een urnennis of bij een verstrooiingsplaats;

n.  gedenkteken: voorwerp voor het aanbrengen van opschriften of figuren, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

o.  grafrecht: het recht op het begraven en begraven houden in een particulier graf of particulier urnengraf;

p.  rechthebbende: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht op een graf of nis is verleend;

q.  belanghebbende: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie een ruimte in een algemeen graf, algemeen urnengraf of algemene urnennis in gebruik is gegeven;

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de algemene begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeen¬te verlenen van diensten in ver¬band met de  begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van de aanvrager van het gebruik of de diensten dan wel degene ten behoeve van wie het gebruik of de diensten worden aange¬vraagd of verleend.

Artikel 4 Grondslag en maatstaf van heffing

De rechten worden geheven naar de maatstaven, opgeno¬men in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 Tarieven

1. De rechten worden geheven naar de tarieven, opge¬nomen in de bij deze verordening beho¬rende tarieventabel.

2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieven¬tabel genoemde eenheid als volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar en belastingtijdvak

1. Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar, voor zover in de bij deze verorde¬ning behorende tarieventabel rechten zijn opgeno¬men die per jaar worden geheven.

2. Het belastingtijdvak voor de rechten als bedoeld in hoofd¬stuk 1.5 van de tarieventa¬bel is gelijk aan de periode waarvoor wordt af¬gekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van een gedag¬tekende schrif¬telijke kennisgeving, waaronder mede wordt be¬grepen een nota of andere schriftuur.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten vermeld in de tarieventabel zijn verschuldigd bij aanvang van het gebruik of de dienstverlening.

Artikel 9 Tijdstip van betaling en betaling in termijnen

De rechten moeten worden betaald binnen drie maanden na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 10 Vrijstelling

De lijkbezorgingsrechten worden niet geheven voor het begraven van dood¬geboren kin¬deren of van zuigelingen die met de overle¬den moeder in één kist wor¬den begraven.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de lijkbezorgingsrechten.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

1. De ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2012’ van 15 december 2011 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

4. In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum waarop deze verordening in werking treedt ligt na de in het derde lid genoem¬de datum van ingang van de heffing, de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaats¬vindende belastba¬re feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de lijkbezorgings¬rechten in die periode plaatsvindt.

5. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening lijkbezorgingsrechten 2013'.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Schoonhoven

d.d. 13 december 2012

De griffier,    de voorzitter,

 

P.A.M. Goedvolk    A.F. Bonthuis

TARIEVENTABEL

behorende bij de “Verordening lijkbezorgingsrechten 2013”