Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Schoonhoven

Aangepaste gedragscode voor politieke Ambtsdragers gemeente Schoonhoven 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Schoonhoven
Officiële naam regelingAangepaste gedragscode voor politieke Ambtsdragers gemeente Schoonhoven 2013
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-06-201301-01-2017Actualisatie

30-05-2013

Onbekend

Aangepaste gedragscode voor politieke Ambtsdragers gemeente Schoonhoven 2013

Tekst van de regeling

Intitulé

Aangepaste gedragscode voor politieke Ambtsdragers gemeente Schoonhoven 2013

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Gelezen het voorstel van de burgemeester en griffier;

overwegende dat:

• op 28 maart 2013 de gedragscode bestuurlijke integriteit gemeente Schoonhoven werd

vastgesteld

• er in het presidium van 22 april een aanpassing is besproken

gelet op het bepaalde in de artikelen 15, 28, 41c, lid 2 en 69, lid 2 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

 • a.

  in te trekken de op 28 maart 2013 vastgestelde gedragscode bestuurlijke integriteit gemeente Schoonhoven

 • b.

  vast te stellen de Aangepaste Gedragscode voor politieke ambtsdragersgemeente

  Schoonhoven2013

  waarvan de tekst als volgt luidt:

Deel 1 Kernbegrippen integriteit van politieke ambtsdragers.

Leden van het dagelijks (burgemeester en wethouders) en algemeen bestuur (raads- en commissieleden) van de gemeente Schoonhoven stellen bij hun handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur centraal. Integriteit van het openbaar bestuur is daarvoor een belangrijke voorwaarde. De belangen van de gemeente en in het verlengde daarvan die van de burgers, zijn het primaire richtsnoer. Integriteit van politieke ambtsdragers houdt in dat de verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt wordt aanvaard en dat er de bereidheid is om daarover verantwoording af te leggen. Verantwoording wordt intern afgelegd aan collega-bestuurders dan wel aan de gemeenteraad, maar ook extern aan organisaties en burgers. Een aantal kernbegrippen is daarbij leidend en plaatst integriteit van politiek ambtsdragers in een breder perspectief:

·Dienstbaarheid

Het handelen van een politiek ambtsdrager is altijd en volledig gericht op het belang van de gemeente en op de organisaties en burgers die daar onderdeel van uit maken.

·Functionaliteit

Het handelen van een politiek ambtsdrager heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur.

·Onafhankelijkheid

Het handelen van een politiek ambtsdrager wordt gekenmerkt door onpartijdigheid, dat wil zeggen dat geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een dergelijke vermenging wordt vermeden.

·Openheid

Het handelen van een politiek ambtsdrager is transparant, opdat optimale verantwoording mogelijk is en de controlerende organen volledig inzicht hebben in het handelen van de politiek ambtsdrager en zijn beweegredenen daarbij.

·Betrouwbaarheid

Op een politiek ambtsdrager moet men kunnen rekenen. Die houdt zich aan zijn afspraken. Kennis en informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt, wendt hij aan voor het doel waarvoor die zijn gegeven.

·Zorgvuldigheid

Het handelen van een politiek ambtsdrager is zodanig dat alle organisaties en burgers op gelijke wijze en met respect worden bejegend en dat belangen van partijen op correcte wijze worden afgewogen. Deze kernbegrippen zijn de toetssteen voor de nu volgende gedragsafspraken.

Politieke ambtsdragers stellen de persoonlijke integriteit van leden van het college, raad, commissies en ambtelijke organisatie, niet onbewezen ter discussie.

Ze onthouden zich van beledigingen, laster, leugens en dragen er zorg voor dat de toonzetting van hun beweringen niet geschiedt in persoonlijke grieven en bewoordingen. Naderhand onjuist gebleken beweringen worden door de bestuurder publiekelijk gerectificeerd.

Deel II Gedragscode politieke ambtsdragers

1. Algemene bepalingen

 • 1.

  1 Deze gedragscode geldt voor politieke ambtsdragers van de gemeente Schoonhoven tenzij uit de tekst van een gedragsregel anders blijkt.

 • 1.

  2 Onder politieke ambtsdragers wordt verstaan:

  • §

   het college van burgemeester en wethouders

  • §

   de leden van de gemeenteraad

  • §

   de leden van raadscommissies

 • 1.

  2 In gevallen waarin de code niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is

vindt bespreking plaats in het college of de gemeenteraad.

 • 1.

  3 De code is openbaar en voor iedereen makkelijk toegankelijk.

 • 1.

  4 Politiek ambtsdragers ontvangen bij hun aantreden een exemplaar van deze code.

 • 1.

  5 Een politiek ambtsdrager is aanspreekbaar op de naleving van deze code.

2.Belangenverstrengeling

 • 2.

  1 Een politiek ambtsdrager doet opgave van zijn financiële belangen.

 • 2.

  2 Bij privaat-publieke samenwerkingsrelaties voorkomt de politiek ambtsdrager (de

schijn van) bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.

2.3 Een oud-politiek ambtsdrager wordt het eerste jaar na de beëindiging van zijn

ambtstermijn uitgesloten van het tegen beloning verrichten van werkzaamheden

voor de gemeente waaraan hij verbonden was.

2.4 Indien de onafhankelijke oordeelsvorming van een politiek ambtsdrager over een

onderwerp in het geding kan zijn, geeft hij bij de besluitvorming daarover aan in

hoeverre het onderwerp hem persoonlijk aangaat.

2.5 Een politiek ambtsdrager die familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins

persoonlijke betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten of zaken aan de

gemeente onthoudt zich van deelname aan de besluitvorming over de betreffende opdracht.

2.6Een politiek ambtsdrager die een functie vervult bij een instelling van particulier initiatief

die subsidie van de gemeente ontvangt, onthoudt zich van deelname aan besluitvorming over voorstellen die raken aan het belang van deze instelling.

2.7 Een politiek ambtsdrager neemt van een aanbieder van diensten aan de gemeente

geen geschenken, faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kunnen beïnvloeden.

2.8 Een politiek ambtsdrager vervult geen nevenfuncties die een structureel risico

vormen voor een integere invulling van de politieke functie.

2.9 Een politiek ambtsdrager geeft ten behoeve van de openbaarmaking van zijn

nevenfuncties aan voor welke organisatie de functies worden verricht, wat het tijdsbeslag is en of de functies bezoldigd zijn.

2.10Een politiek ambtsdrager behoudt geen inkomsten uit een qualitate qua nevenfunctie,

tenzij dat op grond van de wet geheel of gedeeltelijk is toegestaan. De inkomsten komen ten goede aan de kas van gemeente. Voor een voltijds bestuurder vindt verrekening plaats met inkomsten uit niet aan het ambt gebonden nevenfuncties.

3.Informatie

3.1 Een politiek ambtsdrager gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij

uit hoofde van zijn ambt beschikt. Hij zorgt ervoor dat stukken met geheime of vertrouwelijke gegevens veilig worden opgeborgen en dat computerbestanden beveiligd zijn.

 • 3.

  2 Een politiek ambtsdrager houdt geen informatie achter.

 • 3.

  3 Een politiek ambtsdrager verstrekt geen informatie die vertrouwelijk of geheim is.

 • 3.

  4 Een politiek ambtsdrager maakt niet ten eigen bate of ten bate van zijn persoonlijke

betrekkingen gebruik van in de uitoefening van het ambt verkregen informatie.

3.5 Een politiek ambtsdrager gaat verantwoord om met de e-mail- en internetfaciliteiten alsmede met de sociale media van de gemeente.

4.Geschenken, diensten en uitnodigingen

4.1 Een politiek ambtsdrager accepteert geen geschenken, faciliteiten of diensten

indien zijn onafhankelijke positie hierdoor kan worden beïnvloed. In

onderhandelingssituaties weigert hij door betrokken relaties aangeboden

geschenken of andere voordelen.

 • 4.

  2 Geschenken en giften die een politiek ambtsdrager uit hoofde van zijn functie ontvangt, worden gemeld en geregistreerd.

 • 4.

  3 Geschenken en giften die een politiek ambtsdrager uit hoofde van zijn functie ontvangt en die een geschatte waarde van meer dan € 50 vertegenwoordigen zijn eigendom van de gemeente en hiervoor wordt een gemeentelijke bestemming gezocht.

  Geschenken en giften die een waarde van € 50 of minder vertegenwoordigen worden wel gemeld maar kunnen worden behouden.

 • 4.

  4 Geschenken en giften worden niet op het huisadres ontvangen. Indien dit toch is

gebeurd, meldt een politiek ambtsdrager dit in het bestuursorgaan waarvan hij deel

uit maakt, waarna een besluit over de bestemming van het geschenk wordt

genomen.

4.5 Aanbiedingen voor privéwerkzaamheden of kortingen op privégoederen worden

niet geaccepteerd.

4.6 Een politiek ambtsdrager bespreekt in het bestuursorgaan waar hij deel van uit

maakt uitnodigingen voor excursies en evenementen op kosten van derden.

5. Voorzieningen, bestuurlijke uitgaven, onkostenvergoedingen en buitenlandse reizen

5.1 Uitgaven worden uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervan

kunnen worden aangetoond. Een politiek ambtsdrager is terughoudend bij het in

rekening brengen van uitgaven die zich op het grensvlak van privé en publiek

bevinden.

5.2 Een politiek ambtsdrager declareert geen kosten die reeds op andere wijze worden

vergoed.

 • 5.

  3 In geval van twijfel over een declaratie of over het correct gebruik van een creditcard door een bestuurder, wordt dit voorgelegd aan de burgemeester en zo nodig ter besluitvorming aan het dagelijks bestuur.

 • 5.

  4 Een politiek ambtsdrager die het voornemen heeft uit hoofde van zijn functie een

buitenlandse reis (daaronder valt ook een reis naar de landen van het Koninkrijk inde Caraïben en de BES-eilanden) te maken of is uitgenodigd voor een buitenlandse reis of werkbezoek op kosten van derden, heeft vooraf toestemming nodig van het bestuursorgaan waar hij deel van uitmaakt. Het gemeentelijk belang van de reis is doorslaggevend voor de besluitvorming. Indien het toestemming aan een bestuurder betreft wordt het algemeen bestuur van de besluitvorming in het dagelijks bestuur op de hoogte gesteld.

5.5 Een politiek ambtsdrager meldt het voornemen tot een buitenlandse reis of een

uitnodiging daartoe in het bestuursorgaan waar hij deel van uitmaakt en verschaft

daarbij informatie over het doel van de reis, de bijbehorende beleidsoverwegingen,

de samenstelling van het gezelschap, de geraamde kosten en de wijze waarop van de reis verslag wordt gedaan.

 • 5.

  6 Het ten laste van de gemeente meereizen van de partner van een politiek ambtsdrager naar en in het buitenland is uitsluitend toegestaan als dit gebeurt op uitnodiging van de ontvangende partij en het belang van de gemeente daarmee gediend is. Het meereizen van de partner wordt bij de besluitvorming betrokken.

 • 5.

  7 Het anderszins meereizen naar en in het buitenland van derden op kosten van de

gemeente is niet toegestaan. Het meereizen van derden op eigen kosten is weliswaar niet verboden maar wordt in het algemeen ontraden. In ieder geval wordt dit bij de besluitvorming betrokken.

5.8 Het verlengen van een buitenlandse dienstreis voor privédoeleinden is slechts

beperkt toegestaan en moet betrokken worden bij de besluitvorming.

De extra reis- en verblijfkosten en de fiscale gevolgen komen volledig voor rekening van de politiek ambtsdrager.

6. Vermoeden integriteitschending

 • 6.

  1 Wanneer er een vermoeden is van een integriteitschending, wordt dit gemeld bij de burgemeester. De burgemeester voert een verkennend onderzoek uit en brengt daarvan verslag uit bij de indiener. De burgemeester kan besluiten het presidium en/of de raad te informeren over de uitkomst van zijn verkennend onderzoek.

 • 6.

  2 Indien in het vermoeden van de integriteitschending de burgmeester betrokken is, wordt dit gemeld bij het presidium of bij de Commissaris van de Koningin.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Schoonhoven van 30 mei 2013

   
de griffier,de voorzitter,
   
   
   
P.A.M. GoedvolkA.F. Bonthuis