Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Schoonhoven

Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens gemeente Schoonhoven 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Schoonhoven
Officiële naam regelingVerordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens gemeente Schoonhoven 2013
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpautomatisering en informatisering
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-07-201324-01-2015Actualisatie

20-06-2013

Onbekend

Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens gemeente Schoonhoven 2013

Tekst van de regeling

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

 • 1.

  Daar waar in deze verordening de mannelijke persoonsvorm wordt gebruikt dient ook de vrouwelijke persoonsvorm te worden gelezen.

 • 2.

  De bijlagen maken deel uit van deze verordening.

  Artikel 1 Begripsbepalingen

  Deze verordening verstaat onder (in alfabetische volgorde):

  • a.

   aangehaakte gegevens: de in de GBA opgenomen gegevens die niet behoren tot de persoonslijst of de verwijsgegevens, over één persoon in de GBA;

  • b.

   afnemer: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;

  • c.

   algemenegegevens: het geheel van gegevens als bedoeld in artikel 34, eerste lid onder a van de Wet GBA;

  • d.

   authentieke gegevens: het geheel van gegevens als bedoeld in artikel 3a van de Wet GBA en benoemd in artikel 58a Besluit GBA en vermeld in bijlage 1d Besluit GBA;

  • e.

   autorisatie: het verlenen van (rechtstreekse) toegang tot de GBA-gegevens;

  • f.

   beheerder: de functionaris die onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke belast is met de dagelijkse zorg voor de GBA;

  • g.

   Basisregistraties: het stelsel van 13 registraties die samen het stelsel van basisregistraties vormen en onderling gegevens uitwisselen.

  • h.

   binnengemeentelijkeafnemer: elke afnemer die een orgaan is van de gemeente. Hieronder valt tevens te verstaan door de verantwoordelijke aangewezen instanties die taken uitoefenen die door het gemeentebestuur zijn opgelegd en/of belast zijn met de uitvoering van publiekrechtelijke taken;

  • i.

   WetGBA: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

  • j.

   derde: elke andere persoon, instelling of rechtspersoon dan een afnemer en de ingeschrevene;

  • k.

   GBA: de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

  • l.

   ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de Wet GBA in de GBA van de gemeente is opgenomen;

  • m.

   persoonslijst: het geheel van gegevens als bedoeld in artikel 34, eerste lid, van de Wet GBA, over één persoon in de GBA;

  • n.

   verantwoordelijke: het college van burgemeester en wethouders;

  • o.

   verordeningGBA: de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Schoonhoven2013

  • p.

   verwijsgegevens: het geheel van gegevens als bedoeld in artikel 35, eerste lid van de Wet GBA, over één uitgeschreven persoon uit de GBA.

  • q.

   Bewerker;degene die, niet werkzaam binnen de gemeentelijke organisatie,het geheel of gedeelte van het geautomatiseerde systeem onder zich heeft waarmee de gemeentelijke basisadministratie wordt gevoerd.

  Artikel 2 Doel van de verbanden, toegang of verstrekking van de GBA-gegevens

  • 1.

   Binnengemeentelijke afnemers krijgen toegang tot de GBA, dan wel de beschikbare gegevens in de GBA worden verstrekt, voor de vervulling van hun taak.

  • 2.

   De toegang dan wel de verstrekking wordt door de verantwoordelijke vastgelegd in een convenant of overeenkomst.

  • 3.

   De verantwoordelijke wijst de binnengemeentelijke afnemers aan die aan de verplichtingen krachtens artikel 3b en 62 van de Wet GBA dienen te voldoen.

  Artikel 3 Beheer van de GBA

  • 1.

   Beheerder van de GBA is hoofd afdeling Dienstverlening.

  • 2.

   De beheerder geeft invulling aan het onder artikel 2 bedoelde overeenkomst.

  • 3.

   De beheerder geeft invulling aan de beheerregeling

Hoofdstuk 2 Bepalingen met betrekking tot de GBA

Artikel 4 Verbanden met andere gemeentelijke registraties

Op grond van artikel 96 van de Wet GBA, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, worden aan de in gemeente Schoonhoven 2009 vermelde afdelingen, de in de tabel aangegeven algemene- en verwijsgegevens verstrekt, ten behoeve van het actualiseren van de door hen beheerde administraties.

Artikel 5 Rechtstreeks toegang tot de GBA

Rechtstreekse toegang tot de GBA hebben:

 • 1.

  de beheerder;

 • 2.

  de door de beheerder aangewezen ambtenaren die werkzaam zijn op de afdeling Dienstverlening;

 • 3.

  met inachtneming van artikel 88 en 89 Wet GBA wordt aan de in Bijlage 2 Verordening Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens vermelde binnengemeentelijke afnemers een autorisatie verleend, voor de in de tabel aangegeven algemene- en verwijsgegevens, ten behoeve van de uitvoering van de aan hen opgedragen wettelijke taken.

Artikel 6 Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt

 • 1.

  Met inachtneming van artikel 88 en 89 Wet GBA worden aan de in Bijlage 3 Verordening Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens vermelde binnengemeentelijke afnemers de in de tabel aangegeven algemene- en verwijsgegevens systematisch verstrekt, ten behoeve van de uitvoering van de aan hen opgedragen wettelijke taken.

 • 2.

  De verantwoordelijke kan besluiten aan andere afnemers systematisch gegevens te verstrekken.

In de besluit worden ten minste de volgende punten schriftelijk vastgelegd:

 • -

  het doel waarvoor de gegevens uit de basisadministratie nodig zijn;

 • -

  de op deze registraties betrekking hebbende wettelijke regelingen en

  Privacyreglementen;

 • -

  een limitatieve en exacte opsomming van de benodigde gegevens.

Artikel 7 Verstrekkingen onder verantwoordelijkheid van de gemeente

 • 1. Met inachtneming van artikel 100, tweede lid Wet GBA kunnen, in andere gevallen dan bedoeld in artikel 98 en 99 Wet GBA, aan Bijlage 4 Verordening Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens vermelde instanties de gegevens, zoals vermeldt in artikel 100, lid 2, van de Wet GBA op verzoek aan de in bijlage 4 vermelde instanties worden verstrekt voorzover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

 • 2. De beheerder kan van de verzoeker verlangen dat deze zich in persoon bij hem vervoegt, ter vaststelling van de identiteit van de verzoeker.

Artikel 8 Telefonische gegevensverstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers

Aan binnengemeentelijke afnemers kunnen op telefonisch verzoek slechts incidenteel in aantoonbaar spoedeisende gevallen gegevens worden verstrekt indien:

 • a.

  buiten twijfel is dat het verzoek afkomstig is van een daartoe bevoegde persoon binnen de organisatie. Een en ander op basis van vooraf nadrukkelijk gemaakte afspraken en aan met name genoemde personen en:

 • b.

  de gegevens nodig zijn voor vervulling van de taken van de binnengemeentelijke afnemer en niet op een minder ingrijpende manier aan gegevens kan worden gekomen.

Hoofdstuk 3 Aangehaakte gegevens

Artikel 9 Doel van de aangehaakte gegevens

De GBA heeft voor wat betreft de aangehaakte gegevens tot doel:

 • a.

  informatie te leveren aan de medewerkers afdeling Dienstverlening ter uitvoering van activiteiten, verband houdende met de taken die bij deze dienst moeten worden gevoerd;

 • 2.

  de binnengemeentelijke afnemers te voorzien van gegevens, voor zover deze gegevens

noodzakelijk zijn voor de vervulling van taken van die afnemers;

 • c.

  een ingeschrevene van hem betreffende gegevens te voorzien;

 • d.

  statistische informatie te leveren.

Artikel 10 Aangehaakte gegevens

 • 1.

  Van ingeschrevenen kunnen in de GBA de in Bijlage 5 Verordening Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens genoemde aangehaakte gegevens opgenomen zijn.

 • 2.

  De verantwoordelijke kan besluiten de aangehaakte gegevens uit te breiden dan wel in te

krimpen.

Artikel 11 Wijze van verkrijging

Aangehaakte gegevens in de GBA worden verkregen door opgave van de ingezetene, door het geautomatiseerde systeem gegenereerde gegevens, door ambtenaren burgerzaken in het kader van de uitvoering van wettelijke bepalingen en van afnemers en derden.

Artikel 12 Verbanden, toegang en verstrekkingen

Aan binnengemeentelijke afnemers, ten aanzien van wie deze verordening voorziet in verbanden (artikel 4), toegang (artikel 5) en verstrekkingen (artikel 6), kan toegang tot de aangehaakte gegevens worden verleend, mits deze noodzakelijk zijn ter uitvoering van hun taken of bevoegdheden.

Artikel 13 Verwijdering van gegevens

Aangehaakte gegevens worden door de beheerder uit de bevolkingsadministratie verwijderd na een daartoe strekkend besluit van de verantwoordelijke. De beheerder verwijdert deze gegevens binnen één jaar nadat het besluit is genomen.

Artikel 14 Protocolplicht van aangehaakte gegevens

De beheerder houdt het verstrekken van aangehaakte gegevens als bedoeld in artikel 12, aan binnengemeentelijke afnemers als bedoeld in artikel 6, gedurende het jaar volgend op de verstrekking bij, voor zover aannemelijk is dat het achterwege laten daarvan het belang van de betrokken persoon onevenredig schaadt.

Artikel 15 Rechten van de burger

Op de aangehaakte gegevens zijn alle rechten van de burger, genoemd in de Wet GBA, van toepassing.

Hoofdstuk 4 Overige bepalingen

Artikel 16 Beveiliging

De beheerder treft technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de gegevens als vermeld in het Beveiligings- en Privacyhandboek GBA van de gemeente Schoonhoven.

Artikel 17 Terugmelding

 • 1. De binnengemeentelijke afnemers van gegevens uit de GBA zijn verplicht de verschillen met de vastgelegde persoonsgegevens in de eigen administratie, waarvan aannemelijk is dat deze in de GBA opgenomen moeten worden, schriftelijk te melden aan de beheerder.

 • 2. De verantwoordelijke regelt de wijze waarop de mededelingen moeten worden gedaan.

 • 3. De verantwoordelijke regelt de wijze waarop de kennisgeving aan de binnengemeentelijke afnemer naar aanleiding van een terugmelding wordt gedaan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 62 Wet GBA en de artikelen 62 en 63 Besluit GBA.

Artikel 18 Slotbepalingen

 • 1.

  De Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens vastgesteld op 28 januari 2010 wordt ingetrokken op de dag na die van de bekendmaking van de Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens gemeente Schoonhoven 2013.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om wijzigingen in de bij deze verordening vastgestelde bijlagen aan te brengen.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens gemeente Schoonhoven 2013.

 • 5.

  De verordening ligt ter inzage bij de verantwoordelijke voor de GBA.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 juni 2013

De griffier, de voorzitter,

P.A.M. Goedvolk A.F. Bonthuis

Bijlage 1 Verordening Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

Verbanden met andere gemeentelijke registraties.

Op dit moment zijn er verbanden met andere gemeentelijke registraties:

·DDS, via DDS wordt het pakket van Welzijn ten behoeve van WMO gevuld met de voor WMO relevante persoonsgegevens

Bijlage 2 Verordening Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

Voor het uitvoeren van de wettelijke taken binnen een gemeente, is het van essentieel belang dat de GBA kan worden geraadpleegd. Omdat het niet geoorloofd is om alle geregistreerde gegevens in de GBA te kunnen raadplegen, is het afhankelijk van de wettelijk uit te voeren taak welke GBA-gegevens wél geraadpleegd kunnen worden.

Afdeling Financiën;

Afdeling VROM;

Afdeling Ondersteuning;

Afdeling Welzijn en WMO

Afdeling Stadsbeheer

zijn specifiek geautoriseerd voor een rechtstreekse toegang tot de GBA.

Alle overige medewerkers kunnen op verzoek rechtstreekse toegang tot de telefoonboekgegevens krijgen.

OmschrijvingRubriekFinanciënVROMOndersteuning zaken Welzij n en StadsbeheerWMOTelefoonboek gegevens
Categorie 01 Persoon                
Burgerservicenummer 01.01.20xxxxxxx
Voornamen 01.02.10xxxxxxx
Adellijke titel/predikaat 01.02.20xxxxxxx
Voorvoegsel geslachtsnaam 01.02.30xxxxxxx
Geslachtsnaam 01.02.40xxxxxxx
Geboortedatum 01.03.10xxxxxxx
Geboorteplaats01.03.20      x      
Geboorteland01.03.30      x      
Geslachtsaanduiding 01.04.10xxxxxxx
Aanduiding naamgebruik 01.61.10xxxxxxx
Aanduiding gegevens in onderzoek01.83.10xxxxxxx
Datum ingang onderzoek01.83.20xxxxxxx
Datum einde onderzoek01.83.30xxxxxXx
Categorie 02 Ouder 1                
BSN ouder 102.01.20  x  xx    
Voornamen ouder 102.02.10  x    x    
Voorvoegsel ouder 102.02.30  x  xx    
Geslachtsnaam ouder 102.02.40  x  xx    
Geboortedatum ouder 102.03.10  x  xx    
Geslachtsaanduiding ouder 102.04.10      x      
Aanduiding gegevens in onderzoek02.83.10  x  xx    
Datum ingang onderzoek02.83.20  x  xx    
Datum einde onderzoek02.83.30  x  xx    
Categorie 03 Ouder 2    x          
BSN ouder 203.01.20  x  xx    
Voornamen ouder 203.02.10  x  xx    
Titel/predikaat ouder 203.02.20  x  xx    
Voorvoegsels ouder 203.02.30  x  xx    
Geslachtsnaam ouder 203.02.40  x  xx    
Geboortedatum ouder 203.03.10  x  xx    
Geslachtsaanduiding ouder 203.04.10      xx    
Aanduiding gegevens in onderzoek03.83.10  x  xx    
Datum ingang onderzoek03.83.21  x  xx    
Datum einde onderzoek03.83.31  x  xx    
Categorie 04 Nationaliteit                
Nationaliteit04.05.10  x  x  x  
Aanduiding bijzonder Nederlanderschap04.65.10  x  x  x  
Aanduiding gegevens in onderzoek04.83.10      x  x  
Datum ingang onderzoek04.83.20      x  x  
Datum einde onderzoek04.83.30      x  x  
Categorie 05 Huwelijk/geregistreerd partnerschap                
Burgerservicenummer05.01.20  x  xxx  
Voornamen echtg./partner05.02.10  x  xxx  
Voorvoegsel geslachtsnaam 05.02.30xxxxxxx
Geslachtsnaam 05.02.40xxxxxxx
Geboortedatum echt./partner05.03.10  x  xxx  
Geboorteplaats echtg/partner05.03.20      x      
Geboorteland echt./partner05.03.30      x      
Geslachtsaanduiding 05.04.10xxx      x
Datum sluiting 05.06.10xx  xxx  
Plaats sluiting05.06.20      x      
Land sluiting05.06.30      x      
Datum ontbinding 05.07.10xx  xxx  
Soort verbintenis05.15.10      x      
Aanduiding gegevens in onderzoek05.83.10xxxxxxx
Datum ingang onderzoek05.83.20xxxxxxx
Datum einde onderzoek05.83.30xxxxxxx
Categorie 06 Overlijden                
Datum overlijden06.08.10xxxxxxx
Plaats overlijden06.08.20      x      
Land overlijden06.08.30      x      
Aanduiding gegevens in onderzoek06.83.10xxxxxxx
Datum ingang onderzoek06.83.20xxxxxxx
Datum einde onderzoek06.83.30xxxxxxx
Categorie 07 Inschrijving                
Indicatie geheim07.70.10xxxxxxx
Categorie 08 Verblijfplaats                
Gemeente van inschrijving 08.09.10xxxxxxx
Datum inschrijving gemeente08.09.20      x      
Functieadres08.10.10      x      
Gemeentedeel 08.10.20xxxxxxx
Datum aanvang adreshouding 08.10.30xx  xxx  
Straatnaam 08.11.10xxxxxxx
Huisnummer 08.11.20xxxxxxx
Huisletter 08.11.30xxxxxxx
Huisnummertoevoeging 08.11.40xxxxxxx
Aanduiding bij huisnummer 08.11.50xxxxxxx
Postcode 08.11.60xxxxxxx
Locatiebeschrijving 08.12.10xxxxxxx
Land waarnaar vertrokken 08.13.10xx  xx    
Datum vertrek uit Nederland 08.13.20xx  xxx  
Datum vestiging in Nederland 08.14.20xx    xx  
Aanduiding gegevens in onderzoek08.83.10xxxxxxx
Datum ingang onderzoek08.83.20xxxxxxx
Datum einde onderzoek08.83.30xxxxxxx
Categorie 09 Kind                
BSN kind09.01.20  x  xx    
Voornamen kind09.02.10  x  xx    
Voorvoegsel kind09.02.30  x  xx    
Geslachtsnaam kind09.02.40  x  xx    
Geboortedatum kind09.03.10  x  xx    
Geboorteplaats kind09.03.20      x      
Geboorteland kind09.03.30      x      
Aanduiding gegevens in onderzoek09.83.10  x  x      
Datum ingang onderzoek09.83.21  x  x      
Datum einde onderzoek09.83.31  x  x      
Categorie 10 Verblijfstitel                
Aanduiding verblijfstitel10.39.10          x  
Vervaldatum verblijfstitel10.39.20          x  
Ingangsdatum verblijfstitel10.39.30          x  
Aanduiding gegevens in onderzoek10.83.10          x  
Datum ingang onderzoek10.83.20          x  
Datum einde onderzoek10.83.30          x  
Ingangsdatum geldigheid10.85.10          x  
Categorie 11 Gezagsverhouding                
Indicatie curatele11.33.10          x  
Aanduiding gegevens in onderzoek11.83.10          x  
Datum ingang onderzoek11.83.20          x  
Datum einde onderzoek11.83.30          x  
Categorie 21 Verwijzing                
Burgerservicenummer 21.01.20x  x    x  
Gemeente van uitschrijving 21.09.10x  xx  xx
Datum uitschrijving 21.09.20x        x  
Indicatie geheim21.70.10x  xx  xx
Aanduiding gegevens in onderzoek21.83.10x  xx  xx
Datum ingang onderzoek21.83.20x  xx  xx
Datum einde onderzoek21.83.30x  xx  xx
Categorie 58 Verblijfplaats                
Gemeente inschrijving58.09.10  x    xx  
Gemeentedeel58.10.20  x    xx  
Datum aanvang adreshouding58.10.30  x    xx  
Straatnaam58.11.10  x    xx  
Huisnummer58.11.20  x    xx  
Huisletter58.11.30  x    xx  
Huisnummer toevoeging58.11.40  x    xx  
Aanduiding bij huisnummer58.11.50  x    xx  
Postcode58.11.60  x    xx  
Locatiebeschrijving58.12.10  x    xx  
Aanduiding gegevens in onderzoek58.83.10        xx  
Datum ingang onderzoek58.83.20        xx  
Datum einde onderzoek58.83.30        xx  
Categorie 60 Verblijfstitel                
Aanduiding verblijfstitel60.39.10  x      x  
Vervaldatum verblijfstitel60.39.20  x      x  
Ingangsdatum verblijfstitel60.39.30  x      x  
Ingangsdatum geldigheid60.85.10.  x      x  

Bijlage 3 Verordening Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt

Aan de onderstaande binnengemeentelijke afnemers kunnen periodiek systematische verstrekkingen uit de GBA plaatsvinden:

Inburgering:WMO:GPK:Welzijn:
Vervolg inschrijvingOverlijdenOverlijdenOverlijden
ImmigratieVertrek binnen NederlandVertrek binnen NederlandVertrek binnen Nederland
 Emigratie    
 Binnenverhuizing    

OmschrijvingRubriekInburgeringW M OGPKWelzijn
Categorie 01 Persoon          
A-nummer 01.01.10xxxx
Burgerservicenummer 01.01.20xxxx
Voornamen 01.02.10xxxx
Adellijke titel/predikaat 01.02.20xxxx
Voorvoegsel geslachtsnaam 01.02.30xxxx
Geslachtsnaam 01.02.40xxxx
Geboortedatum 01.03.10xxxx
Geboorteplaats 01.03.20xxxx
Geboorteland 01.03.30xxxx
Geslachtsaanduiding 01.04.10  xx  
Aanduiding naamgebruik 01.61.10x  xx
Aanduiding gegevens in onderzoek01.83.10        
Datum ingang onderzoek01.83.20        
Datum einde onderzoek01.83.30        
Categorie 02 Ouder 1          
BSN ouder 102.01.20      X
Voornamen ouder 102.02.10x    x
Titel/predikaat ouder 1        x
Voorvoegsel ouder 102.02.30x    x
Geslachtsnaam ouder 102.02.40x    x
Geboortedatum ouder 102.03.10      x
Geslachtsaanduiding ouder 102.04.10      x
Aanduiding gegevens in onderzoek02.83.10        
Datum ingang02.83.20        
Categorie 03 Ouder 2          
BSN ouder 203.01.20      x
Voornamen ouder 203.02.10x    x
Titel/predikaat ouder 203.02.20      x
Voorvoegsels ouder 203.02.30x    x
Geslachtsnaam ouder 203.02.40x    x
Geboortedatum ouder 203.03.10      x
Geslachtsaanduiding ouder 203.04.10      x
Aanduiding gegevens in onderzoek03.83.10        
Datum ingang onderzoek03.83.21        
Datum einde onderzoek03.83.31        
Datum ingang onderzoek02.83.20        
Datum einde onderzoek02.83.30        
Categorie 05 Huwelijk/geregistreerd partnerschap          
Burgerservicenummer05.01.20        
Voornamen Echtg./partner 05.02.10xxxx
Voorvoegsel geslachtsnaam 05.02.30xxxx
Geslachtsnaam 05.02.40xxxx
Geboortedatum echtg./partner 05.03.10      x
Geboorteplaats echtg./partner05.03.20      x
Geboorteland echtg./partner05.03.30      x
Geslachtsaanduiding 05.04.10      x
Datum sluiting 05.06.10      x
Plaats sluiting05.06.20        
Land sluiting05.06.30      x
Datum ontbinding 05.07.10      x
Aanduiding gegevens in onderzoek05.83.10        
Datum ingang onderzoek05.83.20        
Datum einde onderzoek05.83.30        
Categorie 06 Overlijden          
Datum overlijden06.08.10xxxx
Aanduiding gegevens in onderzoek06.83.10        
Datum ingang onderzoek06.83.20        
Datum einde onderzoek06.83.30        
Categorie 07 Inschrijving          
Indicatie geheim07.70.10        
           
Categorie 08 Verblijfplaats          
Gemeente van inschrijving 08.09.10xxxx
Functie adres 08.10.10xx  x
Gemeentedeel 08.10.20xx  x
Datum aanvang adreshouding 08.10.30xx  x
Straatnaam 08.11.10xxxx
Huisnummer 08.11.20xxxx
Huisletter 08.11.30xxxx
Huisnummertoevoeging 08.11.40xxxx
Aanduiding bij huisnummer 08.11.50xxxx
Postcode 08.11.60xxxx
Locatiebeschrijving 08.12.10        
Land waarnaar vertrokken 08.13.10        
Datum vertrek uit Nederland 08.13.20        
Adres buitenland 108.13.30        
Adres buitenland 208.13.40        
Afred buitenland 308.13.50        
Datum vestiging in Nederland 08.14.20x    x
Aanduiding gegevens in onderzoek08.83.10        
Datum ingang onderzoek08.83.20        
Datum einde onderzoek08.83.30        
Categorie 58 Verblijfplaats (historisch)          
Gemeente van inschrijving 58.09.10        
Gemeentedeel 58.10.20        
Datum aanvang adreshouding 58.10.30        
Straatnaam 58.11.10        
Huisnummer 58.11.20        
Huisletter 58.11.30        
Huisnummertoevoeging 58.11.40        
Aanduiding bij huisnummer 58.11.50        
Postcode 58.11.60        
Locatiebeschrijving 58.12.10        
Aanduiding gegevens in onderzoek58.83.10        
Datum ingang onderzoek58.83.20        
Datum einde onderzoek58.83.30        
Categorie 10 Verblijfstitel          
Aanduiding verblijfstitel10.39.10      x
Datum einde verblijfstitel10.39.20      x
Ingangsdatum verblijfstitel10.39.30      x
Aanduiding gegevens in onderzoek10.83.10        
Datum ingang onderzoek10.83.20        
Datum einde onderzoek10.83.30        
Ingangsdatum geldigheid10.85.10        
Categorie 60 Verblijfstitel (historisch)          
Aanduiding verblijfstitel60.39.10        
Datum einde verblijfstitel60.39.20        
Ingangsdatum verblijfstitel60.39.30        
Aanduiding gegevens in onderzoek60.83.10        
Datum ingang onderzoek60.83.20        
Datum einde onderzoek60.83.30        
Ingangsdatum geldigheid60.85.10        
Categorie 11 Gezagsverhouding          
Indicatie curatelenregister11.33.10      x
Aanduiding gegevens in onderzoek11.83.10        
Datum ingang onderzoek11.83.20        
Datum einde onderzoek11.83.30        
Categorie 21 Verwijzing          
Gemeente van uitschrijving 21.09.10  xxx
Datum uitschrijving 21.09.20  xxx
Indicatie geheim21.70.10        
Aanduiding gegevens in onderzoek21.83.10        
Datum ingang onderzoek21.83.20        
Datum einde onderzoek21.83.30        
Aangehaakte gegevens          
Burgerlijke staat  xxxx

Bijlage 4 Verordening Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

Verstrekkingen onder verantwoordelijkheid van de gemeente

De verstrekking kan uitsluitend betrekking hebben op algemene en verwijsgegevens over de naam, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de gemeente van inschrijving, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Indien een persoon geheimhouding heeft ter voorkoming van verstrekking aan vrije derden wordt nimmer tot verstrekking overgegaan aan de in deze bijlage genoemde instanties.

Aan de hieronder vermelde instantie kunnen de hiervoor vermelde gegevens worden verstrekt ten behoeve van het aangegeven doel:

 • 1.

  Door de gemeente gesubsidieerde instellingen en culturele organisaties, ten behoeve van de bijhouding van hun ledenadministratie;

 • 2.

  Instellingen op het gebied van jeugd-, gezondheid-, ouderen- of bejaardenzorg, ten behoeve van de bijhouding van hun cliëntenadministratie;

 • 3.

  Niet commerciële organisaties of stichtingen met een maatschappelijk of filantropisch doel of functie, ten behoeve van de bijhouding hun ledenadministratie;

 • 4.

  Woningbouwcorporaties, woningbouwverenigingen of stichtingen, voorzover de gegevens noodzakelijk zijn voor de woonruimteverdeling;

 • 5.

  Organisaties of stichtingen op levensbeschouwelijke grondslag of geestelijke zorg en die niet participeren in de Stichting Interkerkelijke Leden Administratie (SILA), ten behoeve van de bijhouding hun ledenadministratie;

 • 6.

  Natuurlijke personen voorzover de gegevens gevraagd worden voor een genealogisch onderzoek of reünie. Vertrekking vindt pas plaats na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de persoon over wie gegevens wordt gevraagd;

 • 7.

  a. Buitenlandse EU-overheden en buitenlandse vertegenwoordigingen en EU-overheden hier te lande, ten behoeve van uitvoering van internationale overeenkomsten;

 • b.

  Buitenlandse niet EU-overheden en buitenlandse vertegenwoordigingen van niet EU-overheden hier te lande, voor zover het verzoek voldoet aan de eisen, gesteld in artikel 13 van de Europese Richtlijnen zoals die 1995 zijn vastgesteld (richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995), ten behoeve van uitvoering van internationale overeenkomsten;

 • 8.

  Migrantenorganisaties, ten behoeve van de bijhouding van hun cliëntenadministratie;

 • 9.

  Patiëntenverenigingen, ten behoeve van de bijhouding van hun ledenadministratie;

 • 10.

  Ziekenhuizen, voor het verlenen van patiënten- en medische zorg en het innen van rekeningen i.v.m. de verleende zorg.

Aan bovengenoemde instellingen kunnen slechts gegevens worden verstrekt indien het verzoek schriftelijk is gedaan met een duidelijke opgaaf van het doel.

Bijlage 5 Verordening Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

Overzicht van aangehaakte gegevens

Voorletter(s) van de persoon, moeder, vader, partner en kinderen;

Burgerlijke staat (ongehuwd, gehuwd/geregistreerd partner, gescheiden/beëindiging of ontbinding geregistreerd partnerschap en weduwe/weduwnaar);

Gezinsverhouding (alleenstaand, vrouw/man binnen een gezin, alleenstaande ouder, kind);

Vorige woongemeente;

Adreshistorie, die voor 1-10-1994 is ontstaan;

Historische persoonslijsten van personen die verhuisd zijn naar een andere gemeente;

De historische persoonslijsten van personen die voor 1-10-1994 zijn overleden of vertrokken naar het buitenland;

Vrije aantekeningen;

Indicatie van een binnengemeentelijke afnemer.

Signaleringen

Kladblok gegevens

Toelichting Verordening GBA

Artikel 1. - Begripsbepalingen

In dit artikel worden de begripsbepalingen uitgewerkt. De verordening gaat alleen over de GBA. Termen als bevolkingsadministratie spelen dan ook geen rol meer.

Artikel 2. - Doel van de inzage of verstrekking

Dit artikel formuleert het doel van de inzage en/of de verstrekking en regelt hoe dit wordt vastgelegd.

De afnemers die de GBA als authentieke registratie moeten gebruiken worden separaat door het college aangewezen.

Artikel 3. - Beheer

Meestal zal het hoofd van de afdeling of dienst Dienstverlening belast zijn met de dagelijkse zorg over de GBA. Het kan natuurlijk ook iemand anders zijn. In de beheerregeling is aangegeven wie beheerder is. Zie hiervoor eveneens de NVVB-uitgave Burgerzaken en de procesaudit. Zo’n regeling moet er zijn op grond van artikel 14 van de Wet GBA.

Het tweede lid is alleen van belang wanneer gebruik wordt gemaakt van de bewerkerconstructie die op grond van de Wet GBA is toegestaan. Hiervoor is nog steeds een machtiging nodig van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 4. - Verbanden met andere registraties

Op grond van dit artikel vindt verstrekking van persoonsgegevens uit de GBA aan andere binnengemeentelijke afdelingen plaats. Het aanleggen van verbanden hangt samen met het gemeentelijk informatiebeleid. De Wet GBA verplicht tot het benoemen van de verbanden die in de gemeente zijn aangelegd tussen de verschillende administraties. Een voorbeeld van een dergelijk verband is die van de koppeling met een eventuele basisregistratie waarover de gemeente wellicht beschikt. Aangegeven moet worden welke registraties het betreft, waarvoor de gegevens worden gekoppeld, om welke afdeling het gaat en door wie de gegevens worden beheerd.

In artikel 5 tot en met 8 wordt de rechtstreekse toegang tot de GBA inzichtelijk gemaakt, aan wie gegevens binnengemeentelijk worden verstrekt, onder welke voorwaarden gegevens worden verstrekt aan vrije derden en wie die vrije derden zijn.

Artikel 5. - Rechtstreekse toegang tot de GBA

Rechtstreekse toegang wil zeggen: het via een ‘on line verbinding’ kunnen raadplegen of muteren van gegevens, zonder tussenkomst van anderen. Onderdeel a en b regelen de toegang van de beheerder en de ambtenaren burgerzaken/publiekszaken tot de GBA. Onderdeel c is alleen nodig als de gemeente gebruikmaakt van een bewerker. Onderdeel d regelt de toegang, het doel van de toegang en welke gegevens beschikbaar zijn voor binnengemeentelijke afnemers.

Het verdient aanbeveling om een nieuwe inventarisatie te maken voor invulling van deze verordening. Bij de inventarisatie kan nu ook rekening worden gehouden met gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt. Behalve de reguliere afdelingen van een gemeente, zoals Financiën of Sociale Zaken, kan de raad besluiten om ook toegang toe te staan aan organisaties die op grond van een gemeenschappelijke regeling taken van de gemeente uitvoeren. Te denken valt aan samenwerkingsverbanden op het terrein van woningtoewijzing en dergelijke. Er bestaat geen verplichting om afdelingen van de gemeente of gemeenschappelijke regelingen rechtstreekse toegang tot de GBA te geven. Op grond van organisatorische overwegingen ligt dit ook niet voor de hand.

Nog steeds geldt dat buitengemeentelijke afnemers en derden geen rechtstreekse toegang mogen hebben tot de GBA. Ze komen dan ook niet voor in deze modelverordening. Bijzondere aandacht is nodig voor een autorisatiestructuur voor het binnengemeentelijk gebruik van de GBA. Ook voor binnengemeentelijke afnemers gelden de eisen van de Wet GBA.

De GBA-applicatie moet voorzieningen bevatten om gegevens en functies af te schermen. In verband met de problematiek van geheime afnemersindicaties is inmiddels een regeling getroffen voor toegang van medewerkers van de afdeling Burgerzaken tot het toepassingssysteem

Artikel 6. - Verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers

Het is denkbaar dat aan binnengemeentelijke afnemers wel ‘systematisch’ gegevens worden verstrekt zonder hun rechtstreekse toegang tot de GBA te geven. In dit verband kan worden gedacht aan periodieke selecties. Deze verstrekkingen moeten eveneens inzichtelijk worden gemaakt in de verordening. Ook hiervoor gelden de vereisten van de Wet GBA. Voor verstrekkingen op papier is reeds een voorziening getroffen in de Wet GBA.

Ook hier ligt het voor de hand om een inventarisatie te maken.

Overeenkomstig artikel 96 van de Wet GBA dient de regio politie aangemerkt te worden als een binnengemeentelijke afnemer.

Artikel 7. - Overige verstrekkingen

In dit artikel kunnen de verstrekkingen die de raad wil toestaan op grond van artikel 100 Wet GBA, worden geregeld. Dat zijn de verstrekkingen aan ‘vrije derden’. Hier mogen alleen derden worden opgenomen en gegevens aan hen worden verstrekt als wordt voldaan aan de eisen die artikel 100 Wet GBA stelt. Deze voorwaarden zijn:

– Er mogen geen gegevens worden verstrekt aan rechtspersonen met winstoogmerk, met andere woorden: commerciële instellingen.

– In de gemeentelijke verordening moet per (categorie) vrije derde(n) het doel van de verstrekking worden aangeven.

– Verstrekkingen kunnen alleen plaatsvinden voorzover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de betrokkene dan wel van de rechten of vrijheden van anderen.

– Nagegaan moet worden of de verstrekking gerechtvaardigd is door een dringende maatschappelijke behoefte en in verhouding staat tot het doel waarvoor de gegevens worden gevraagd. Dit doel moet niet op een minder ingrijpende wijze te bereiken zijn.

– Elke verstrekking moet worden getoetst op proportionaliteit en subsidiariteit.

– Bij verstrekkingen aan organisaties buiten de Europese Unie moet men nagaan of het beschermingsniveau voor verwerking passend is. Of landen een passend beschermingsniveau bieden, kan worden nagevraagd bij het Cbp.

– Wanneer gegevens worden verstrekt aan particulieren, ten behoeve van een persoonlijk niet-commercieel belang, is eerst de uitdrukkelijke toestemming van de ingeschrevene vereist.

Mogelijke categorieën voor verstrekkingen zijn:

– door de gemeente gesubsidieerde instellingen, zoals verenigingen;

– vakbonden;

– ouderenbonden;

– stichtingen met een maatschappelijk doel.

Alleen de volgende gegevens mogen worden verstrekt: ‘algemene en verwijsgegevens over de naam, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de gemeente van inschrijving, de geboortedatum en de datum van overlijden’

Artikel 8. - Telefonische gegevensverstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers

Telefonische verstrekkingen moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. Echter is het in de praktijk niet mogelijk om dit volledig uit te sluiten. Door zeer strikte regels op te stellen en vooraf hier afspraken om te maken worden telefonische verstrekkingen tot het minimum beperkt.

In artikel 9 tot en met 15 wordt de registratie van de aangehaakte gegevens beschreven.

De aangehaakte gegevens zelf worden genoemd in bijlage 5.

Artikel 12. - Verbanden, toegang en verstrekkingen

Dit artikel voorziet in de relaties van aangehaakte gegevens. Hierbij staat de publiekrechtelijke taak van de afnemer als criterium centraal.

Artikel 14. - Protocolplicht van aangehaakte gegevens

Dit artikel verplicht de beheerder de verstrekking van gegevens te protocolleren. Deze plicht is beperkt tot situaties waarin aannemelijk is dat het achterwege daarvan het belang van de geregistreerde onevenredig schaadt. Dit betekent dat herleidbare verstrekkingen niet geprotocolleerd worden.

Herleidbare verstrekkingen zijn terug te voeren aan de hand van een autorisatiebesluit of een gemeentelijke regeling en indicaties op de persoonslijst van de burger. Met andere woorden een dergelijke verstrekking kan worden gereconstrueerd.

Dat geldt niet voor de niet-herleidbare verstrekkingen. Bijvoorbeeld bij ad hoc vragen en voor verstrekkingen op basis van de verordening zonder indicatie op de persoonslijst. Deze verstrekkingen zullen wel worden geprotocolleerd.

Artikel 16 en 17

bevatten bepalingen over beveiliging, verplichting tot terugmelding en intrekking van de oude verordening (reglement), datum van inwerkingtreding, citeertitel en de terinzagelegging.

Artikel 16. - Beveiliging

Veel gemeenten hebben een beveiligingsplan geschreven. Voor de GBA moet dit beveiligingsplan in ieder geval voldoen aan de eisen die Het Logisch Ontwerp stelt.

Artikel 31 Besluit GBA stelt dat er voldoende voorzieningen van technische en organisatorische aard getroffen moeten zijn ter beveiliging van de in de GBA vermelde gegevens tegen verlies of aantasting van deze gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens.

Het daarin gestelde kunt u uitsplitsen naar de volgende aandachtsgebieden:

– Het systeem dan wel de methode voor het ontwikkelen, uitvoeren, meten dan wel controleren en bijsturen van beveiligingsmaatregelen;

– de maatregelen van technische aard om verlies, aantasting en onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens te voorkomen;

– de maatregelen van organisatorische aard om verlies, aantasting en onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens te voorkomen.

Artikel 53 Besluit GBA is van toepassing indien een gemeente gebruikmaakt van een bewerker. In dat geval geldt:

– dat er een systeem dient te zijn ter waarborging voor de gemeente dat de bewerker voldoet aan het gestelde in en krachtens artikel 53 Besluit GBA.

Als laatste geldt in het kader van beveiliging nog wat in paragraaf 7.3.5 staat:

– het transport van alternatieve media met GBA-berichten moet voldoen aan de geldende eisen.

Artikel 17. - Terugmelding

In dit artikel worden de binnengemeentelijke afnemers de verplichting opgelegd om verschillen te melden. Daar de GBA gezien wordt als de basisadministratie moeten hierin de meest actuele gegevens zijn vermeld. In de praktijk komt het regelmatig voor dat bijv. verhuizingen wel bij een andere afdeling binnen de gemeente worden doorgegeven en niet bij de afdeling burgerzaken. Om de GBA zo actueel mogelijk te houden worden verschillen aan burgerzaken doorgegeven die vervolgens hier actie op zal ondernemen ten einde de juiste gegevens vast te stellen. Gezien het belang van de GBA wordt bij de melding van verschillen geen onderscheid gemaakt tussen authentieke en niet authentieke GBA-gegevens.

Verder regelt dit artikel dat nadere invulling zal worden gegeven aan de wijze van melding aan en terugmelding vanuit de GBA.

Artikel 18. - Slotbepaling

De oude verordening dient te worden ingetrokken.

De inwerkingtreding van de nieuwe verordening kan niet eerder plaatsvinden dan dat deze is goedgekeurd en bekend is gemaakt.

Ten slotte is in dit artikel de citeertitel opgenomen en de ter inzage legging geregeld.