Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Schoonhoven

Verordening op de heffing en invordering van havengeld 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Schoonhoven
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van havengeld 2014
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpVerordening op de heffing en invordering van havengeld 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201408-04-2014Indexering

12-12-2013

Onbekend

Verordening op de heffing en invordering van havengeld 2014

Tekst van de regeling

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN HAVENGELD 2014

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  haven: alle met de rivier de Lek in open verbinding staande wateren die toegankelijk zijn voor vaartuigen, inclusief de aanlegplaatsen aan de steigers in de Lek, met uitzondering van de jachthaven behorende tot recreatieoord “ ‘t Wilgerak” en de zuidzijde van de Noodhaven die door watersportvereniging de Zilvervloot geëxploiteerd wordt;

 • b.

  havenmeester: persoon die aangewezen is door het college van Burgemeester en Wethouders als verantwoordelijke voor het beheer van de haven;

 • c.

  aanlegplaats: wateroppervlak dat bestemd is voor het tijdelijk afmeren van een vaartuig met de daarbij behorende voorzieningen die het afmeren mogelijk maken;

 • d.

  Nieuwe steiger: aanlegplaats in de rivier de Lek;

 • e.

  Oude steiger: aanlegplaats in de rivier de Lek;

 • f.

  Kolensteiger: aanlegplaats in de rivier de Lek;

 • g.

  Loswal: aanlegplaats in de haven van Schoonhoven;

 • h.

  Kat: aanlegplaats in de haven van Schoonhoven;

 • i.

  schipper: de gezagvoerder van een vaartuig of degene die deze vervangt;

 • j.

  commercieel vaartuig: vervoersmiddel op water dat hoofdzakelijk gebruikt wordt voor het drijven van handel gebaseerd op het maken van winst. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer betalende passagiers aan boord zijn;

 • k.

  pleziervaartuig: vervoermiddel op water dat uitsluitend gebruikt wordt ter ontspanning door een particulier;

 • l.

  lengte: de grootste lengte van de romp gemeten van de voorkant van het voorste tot de achterkant van het achterste deel van het vaartuig;

 • m.

  reservering: het vrijhouden van een aanlegplaats voor een aaneengesloten periode;

 • n.

  dagdeel: een verblijf korter dan zes uur;

 • o.

  dag: een verblijf langer dan zes uur met een maximum van 24 uur;

 • p.

  week: meer dan vier opeenvolgende overnachtingen tot een maximum van zeven opeenvolgende overnachtingen;

 • q.

  zomerseizoen: loopt van 1 april tot 1 oktober.

Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplichtige

 • 1. Voor het innemen van een aanlegplaats in de haven van Schoonhoven of aan de steigers in de rivier de Lek, worden rechten geheven onder de naam ‘Havengeld’;

 • 2. Het is mogelijk om een aanlegplaats te reserveren, waarvoor reserveringskosten worden gerekend;

 • 3. Voor vaartuigen langer dan 50 meter is reserveren verplicht, op basis van artikel 2, derde lid, van de ‘Havenverordening Schoonhoven, 2004’.

 • 4. Belastingplichtig is de schipper van het vaartuig dat een aanlegplaats inneemt.

Artikel 3 Heffingsgrondslag

 • 1. De hoogte van de heffing wordt gebaseerd op:

  • a.

   de tijdsduur van het innemen van een aanlegplaats;

  • b.

   de lengte van het vaartuig;

  • c.

   het gebruik van het vaartuig, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen commercieel gebruik en gebruikt ter ontspanning (pleziervaart);

  • d.

   de locatie waar een aanlegplaats ingenomen wordt.

 • 2. In het zomerseizoen wordt een verblijfsduur of reservering langer dan één week niet toegestaan.

 • 3. Voor pleziervaartuigen is de maximale verblijfsduur twee nachten.

Artikel 4 Havengeld

 • 1. Alle bedragen genoemd in deze verordening zijn exclusief omzetbelasting;

 • 2. Het recht in artikel 2 wordt geheven volgens onderstaand tarief:

  a.commerciële vaartuigen aan de Loswal, de Kat of de Kolensteiger, per meter lengte:

 • - dagdeel € 0,80

 • - per dag € 1,40

 • - per week € 5,55

  b.commerciële vaartuigen aan de Oude Steiger of de Nieuwe steiger, per meter lengte:

 • - dagdeel € 0,85

 • - per dag € 1,50

 • - per week € 5,95

 • 3. De belastingplichtige volgens artikel 2 lid 3, is verplicht zich bij aankomst in de haven te melden bij de havenmeester.

Artikel 5 Reserveren en annuleren

 • 1. Het is mogelijk om een aanlegplaats te reserveren;

 • 2. De kosten bedragen per reservering € 61,55

 • 3. Reserveren kan maximaal één jaar van tevoren;

 • 4. Reserveringen dienen altijd schriftelijk te geschieden;

 • 5. Annulering kan telefonisch, maar dient altijd binnen een week schriftelijk bevestigd te worden;

 • 6. Er vindt geen restitutie plaats van de reserveringskosten;

 • 7. De schipper is tevens het bedrag aan havengeld verschuldigd wanneer:

  • a.

   niet geannuleerd is en geen gebruik wordt gemaakt van de gereserveerde plaats;

  • b.

   de tijd tussen de annulering en de gereserveerde datum, één maand of korter is;

  • c.

   de annulering niet schriftelijk bevestigd is.

Artikel 6 Kwijtschelding

Van de in artikel 2 genoemde rechten wordt geen kwijtschelding verleend, zoals bedoelt in artikel 26 van de Invorderingswet 1990.

Artikel 7 Vrijstelling van betaling havengeld

Van de betaling van havengeld zijn vrijgesteld:

 • a.

  vaartuigen rechtstreeks in gebruik bij de gemeente;

 • b.

  vaartuigen, tot het uitbaggeren van de havens en vaargeul gebezigd;

 • c.

  marine- of politievaartuigen en alle andere bij het Rijk in gebruik zijnde vaartuigen, waarmee geen personen of koopmansgoederen tegen betaling worden vervoerd;

 • d.

  hospitaalschepen;

 • e.

  vaartuigen, die de haven als vluchthaven aandoen, wegens averij of noodweer, of wegens een ongeval, of ziekte van bemanning of gezinsleden, voor maximaal één week;

 • f.

  pleziervaartuigen;

 • g.

  boten of sloepen tot een ander vaartuig behorende en daaraan verbonden.

Artikel 8 Wijze van heffing

De belastingen worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de belastingen worden betaald ingeval:

  • a.

   de heffing minder dan € 20,- bedraagt, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   de heffing meer dan € 20,- bedraagt, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen

Artikel 10 Nadere regels door het college van Burgemeester en Wethouders

Het college van Burgemeester en Wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van het havengeld.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.

  De "Verordening Havengelden Schoonhoven 2013" van 13 december 2012 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten of reserveringen die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking;

 • 3.

  De datum van ingang van de heffingen is 1 januari 2014;

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Havengelden Schoonhoven 2014”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Schoonhoven d.d. 12 december 2013,

De griffier, de voorzitter,

P.A.M. Goedvolk A.F. Bonthuis