Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Schoonhoven

Verordening kwijtschelding 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Schoonhoven
Officiële naam regelingVerordening kwijtschelding 2014
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpVerordening kwijtschelding 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2015Indexering

12-12-2013

Onbekend

Verordening kwijtschelding 2014

Tekst van de regeling

‘Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2014’

De raad van de gemeente Schoonhoven;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen, alsmede artikel 28, eerste lid, onder b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

overwegende dat het gewenst is om regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen;

besluit vast te stellen de:

Artikel 1. Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen en heffingen wordt geen kwijtschelding verleend voor:

 • -

  de precariobelasting 2014;

 • -

  de leges 2014;

 • -

  de onroerende-zaakbelastingen 2014;

 • -

  de rioolheffing 2014;

 • -

  de lijkbezorgingsrechten 2014;

 • -

  de reinigingsrechten 2014;

 • -

  de toeristenbelasting 2014;

 • -

  de watertoeristenbelasting 2014;

 • -

  de havengelden 2014;

 • -

  de marktgelden 2014;

 • -

  de hondenbelasting 2014, voor zover het betreft de tweede en volgende hond(en).

Artikel 2. Percentage kosten van bestaan

Bij de invordering van de volgende belastingen en heffingen wordt in afwijking van artikel 16, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 percent:

 • -

  de hondenbelasting 2014, voor zover het de eerste hond betreft;

 • -

  de afvalstoffenheffing 2014.

Artikel 3. Kwijtschelding in geval van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent

Met betrekking tot een natuurlijke persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent die een verzoek om kwijtschelding indient, is in plaats van de afdelingen 3 en 4 van hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 van overeenkomstige toepassing de afdeling 2 van hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, ten aanzien van de in artikel 2 genoemde belastingen en heffingen die geen (geheel of gedeeltelijk) verband houden met de uitoefening van dat bedrijf of beroep.

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

1De ‘Verordening kwijtschelding 2012’ van 15 december 2011 wordt ingetrokken met ingang van de

in het vierde lid genoemde datum van ingang van deze verordening, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening kwijtschelding 2014’.

 • 3

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 4

  De datum van ingang van deze verordening is 1 januari 2014, met dien verstande dat zij slechts van

  toepassing is op belastingaanslagen ter zake van het belastingjaar 2014.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Schoonhoven van 12 december 2013.

De griffier, de voorzitter,

P.A.M. Goedvolk A.F. Bonthuis