Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Schoonhoven

Verordening lijkbezorgingsrechten 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Schoonhoven
Officiële naam regelingVerordening lijkbezorgingsrechten 2014
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpVerordening lijkbezorgingsrechten 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201420-10-2014Onbekend

12-12-2013

Onbekend

Verordening lijkbezorgingsrechten 2014

Tekst van de regeling

VERORDENING LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2014

De raad van de gemeente Schoonhoven;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2014

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  begraafplaats: de algemene begraafplaats aan de Wal 5 in Schoonhoven;

 • b.

  overledene: een lijk in de zin van de Wet op de lijkbezorging;

 • c.

  particulier graf: een (kinder)graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • ·

   het doen begraven en begraven houden van overledenen;

  • ·

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn;

  • ·

   het doen verstrooien van as in het graf;

 • d.

  algemeen graf: een (kinder)graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot:

  • ·

   het doen begraven van overledenen;

  • ·

   het doen bijzetten van asbussen met of zonder urn;

  • ·

   het doen verstrooien van as in het graf;

 • e.

  kindergraf: een graf bestemd voor overleden kinderen beneden 12 jaar;

 • f.

  particulier urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • ·

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn;

  • ·

   het doen verstrooien van as in het graf;

 • g.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder de gelegenheid wordt geboden tot:

  • ·

   het doen bijzetten van asbussen met of zonder urn;

  • ·

   het doen verstrooien van as in het graf;

 • h.

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn;

 • i.

  algemene urnennis: een nis bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder de gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urn;

 • j.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • k.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • l.

  verstrooiveld: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • m.

  grafbedekking:gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf of bij een urnennis of bij een verstrooiingsplaats;

 • n.

  gedenkteken:voorwerp voor het aanbrengen van opschriften of figuren, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

 • o.

  grafrecht: het recht op het begraven en begraven houden in een particulier graf of particulier urnengraf;

 • p.

  rechthebbende: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht op een graf of nis is verleend;

 • q.

  belanghebbende: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie een ruimte in een algemeen graf, algemeen urnengraf of algemene urnennis in gebruik is gegeven;

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de algemene begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van de aanvrager van het gebruik of de diensten dan wel degene ten behoeve van wie het gebruik of de diensten worden aangevraagd of verleend.

Artikel 4 Grondslag en maatstaf van heffing

De rechten worden geheven naar de maatstaven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 Tarieven

 • 1. De rechten worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar en belastingtijdvak

Artikel 6 Belastingjaar en belastingtijdvak

 • 1. Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar, voor zover in de bij deze verordening behorende tarieventabel rechten zijn opgenomen die per jaar worden geheven.

 • 2. Het belastingtijdvak voor de rechten als bedoeld in hoofdstuk 1.5 van de tarieventabel is gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten vermeld in de tarieventabel zijn verschuldigd bij aanvang van het gebruik of de dienstverlening.

Artikel 9 Tijdstip van betaling en betaling in termijnen

De rechten moeten worden betaald binnen drie maanden na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 10 Vrijstelling

De lijkbezorgingsrechten worden niet geheven voor het begraven van doodgeboren kinderen of van zuigelingen die met de overleden moeder in één kist worden begraven.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de lijkbezorgingsrechten.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2013’ van 13 december 2012 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

 • 4.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum waarop deze verordening in werking treedt ligt na de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de lijkbezorgingsrechten in die periode plaatsvindt.

 • 5.

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening lijkbezorgingsrechten 2014'.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Schoonhoven

d.d. 12 december 2013

De griffier, de voorzitter,

P.A.M. Goedvolk A.F. Bonthuis

TARIEVENTABEL

behorende bij de “Verordening lijkbezorgingsrechten 2014

1Verlenen van rechten    
       
1.1Uitsluitend recht zandgraf Het tarief bedraagt ter zake van het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven, doen bijzetten van asbussen of het doen verstrooien van as in het graf voor een periode van 30 jaar:    
1.1.1in een zandgraf met 3 begraaflagen3.071,55
1.1.2in een zandgraf met 2 begraaflagen2.116,30
1.1.3in een zandgraf met 1 begraaflaag1.162,75
1.2Uitsluitend recht urnengraf Het tarief bedraagt ter zake van het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen bijzetten van asbussen of het doen verstrooien van as in het graf voor een periode van 30 jaar:    
1.2.1in een urnengraf1.162,75
1.3Uitsluitend recht urnennis Het tarief bedraagt ter zake van het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen bijzetten van één asbus met of zonder urn voor een periode van 30 jaar:    
1.3.1in een urnennis615,70
1.4Verlengen uitsluitend recht (10 jaar) Het tarief bedraagt ter zake van het verlengen voor een periode van 10 jaar van:    
1.4.1het uitsluitend recht op een zandgraf met 3 begraaflagen1.709,85
1.4.2het uitsluitend recht op een zandgraf met 2 begraaflagen1.231,35
1.4.3het uitsluitend recht op een zandgraf met 1 begraaflaag698,00
1.4.4het uitsluitend recht op een urnengraf 698,00
1.4.5het uitsluitend recht op een urnennis 368,70
1.5Verlengen uitsluitend recht (bepaalde tijd) De rechten zoals bedoeld in 1.4 kunnen per jaar worden gerekend in het geval van een begraving of bijzetting in een graf waarvan de uitgiftetermijn afloopt binnen de wettelijk minimum grafrusttermijn. In dit geval bedraagt het tarief ter zake van het verlengen voor een periode vanaf het verloop van de oude grafakte t/m het verstrijken van de minimale grafrusttermijn: 0,10x de rechten als bedoeld in 1.4 vermenigvuldigd met het aantal jaren van deze periode.    
       
2Begraven, bijzetten en verstrooien van as    
       
2.1Algemeen Het tarief bedraagt ter zake van:    
2.1.1 het begraven van een overleden persoon van 12 jaar of ouder1.353,10
2.1.2het begraven van een overleden kind ouder dan 1 jaar en jonger dan 12 jaar676,55
2.1.3het begraven van een overleden kind jonger dan 1 jaar338,30
2.1.4het bijzetten van een asbus in een (urnen)graf 644,85
2.1.5het verstrooien van as in een (urnen)graf 644,85
2.1.6het bijzetten van een asbus in een urnennis 644,85
2.1.7het verstrooien van as op het verstrooiveld in aanwezigheid van familie385,85
2.1.8het verstrooien van as op het verstrooiveld zonder aanwezigheid van familie300,10
2.2Meervoudige geboorten Voor het begraven c.q. bijzetten of verstrooien van de as van overleden kinderen van meervoudige geboorten in één kist of één asbus wordt het tarief als bedoeld in 2.1 slechts éénmaal geheven.    
2.3Buitengewone uren    
2.3.1Het tarief voor de diensten als bedoeld in 2.1. wordt, indien deze plaatsvinden op zaterdag tussen 9.00 en 15.00 uur, verhoogd met 25%.    
2.3.2Het tarief voor de diensten als bedoeld in 2.1. wordt, indien deze plaatsvinden op zondagen of algemeen erkende feest- of gedenkdagen tussen 10.00 en 15.00, verhoogd met 100%.    
2.3.3Het tarief voor de diensten als bedoeld in 2.1. wordt op buitengewone uren, indien deze plaatsvinden op maandag t/m vrijdag voor 9.00 uur en na 15.00 uur, verhoogd met 50%.    
2.3.4Het tarief voor de diensten als bedoeld in 2.1. wordt op buitengewone uren, indien deze plaatsvinden op zaterdag voor 9.00 uur en na 15.00 uur verhoogd met 75%.    
2.3.5Het tarief voor de diensten als bedoeld in 2.1. wordt op buitengewone uren, indien deze plaatsvinden op zondag voor 10 uur en na 15.00 uur verhoogd met 150%.    
       
3Grafbedekking en onderhoud    
       
3.1Vergunning gedenktekens Het tarief bedraagt ter zake van het afgeven van een vergunning tot het plaatsen of vernieuwen van gedenktekens327,55
3.2Toelichting vergunning gedenktekens In het tarief voor het afgeven van een vergunning tot het plaatsen of vernieuwen van gedenktekens zit inbegrepen: het opnieuw stellen van het gedenkteken na verzakking.    
3.3Afnemen en weer plaatsen grafbedekking Het tarief bedraagt ter zake van het afnemen en weer plaatsen van:    
3.3.1een grafbedekking bestaande uit een liggende of staande steen106,35
3.3.2een grafbedekking bestaande uit een combinatie van een liggende en een staande steen149,20
3.4Achterstallig onderhoud    
3.4.1Het tarief bedraagt ter zake van het in opdracht door de gemeente laten uitvoeren van achterstallig onderhoud aan gedenktekens of beplanting, nadat de gemeente heeft bepaald dat er sprake is van achterstallig onderhoud, per (gedeelte van een) mensuur99,45
       
4Inschrijven en overschrijven van grafrechten    
       
4.1.1Het tarief bedraagt ter zake van het inschrijven en overschrijven van grafrechten138,90
5Opgraven en herbegraven    
       
5.1Algemeen Het tarief bedraagt ter zake van:    
5.1.1het opgraven van de stoffelijke resten van een overledene, niet door het rechterlijk gezag bevolen, t.b.v. de diensten genoemd in 5.1.2 en 5.1.31.522,90
5.1.2het na opgraving weer begraven in hetzelfde of een ander graf1.353,10
5.1.3het na opgraving afzonderen van de stoffelijke resten van een overledene ten behoeve van crematie of herbegraving op een andere begraafplaats497,35
5.1.4het ter beschikking stellen van een grafkist, eiken gefineerd en onbekleed, per grafkist1.200,50
5.1.5het opgraven van een asbus, niet door rechterlijk gezag bevolen, t.b.v. de diensten genoemd in 5.1.6 en 5.1.71.522,90
5.1.6het na opgraven weer begraven van een asbus in een ander graf 644,85
5.1.7het na opgraven ter beschikking houden van een asbus ter verstrooiing of herbegraving elders497,35
5.2Korting kindergraven Voor kindergraven geldt voor de diensten als bedoeld in 5.1.1 t/m 5.1.7 een gereduceerd tarief. Voor graven van kinderen jonger dan 1 jaar geldt een gereduceerd tarief van 25%. Voor graven van kinderen ouder dan 1 jaar en jonger dan 12 jaar geldt een gereduceerd tarief van 50%.    
       
6Overige heffingen    
       
6.1Het tarief bedraagt ter zake van:    
6.1.1het klokluiden, per kwartier60,00
6.1.2het uitlopen van de begrafenisplechtigheid, per kwartier60,00

Behoort bij raadsbesluit van 12 december 2013

De griffier van Schoonhoven,

P.A.M. Goedvolk