Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Schoonhoven

Verordening marktgeld 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Schoonhoven
Officiële naam regelingVerordening marktgeld 2014
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpVerordening marktgeld 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2016Indexering

12-12-2013

Onbekend

Verordening marktgeld 2014

Tekst van de regeling

VERORDENING MARKTGELD 2014

De raad van de gemeente Schoonhoven;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a van de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2014

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam ‘marktgeld’ wordt een recht geheven voor het hebben van een standplaats op de markt, of op andere voor de openbare dienst bestemde, als markten aan te wijzen plaatsen.

Artikel 2 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene aan wie een vaste of dagplaats is toegewezen.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief

Het marktgeld bedraagt per dag of gedeelte van een dag per strekkende meter met een maximale diepte van 2½ meter ingenomen ruimte van de gemeentegrond, eventueel tussenliggende ruimte inbegrepen, of gedeelte daarvan € 2,45.

Het marktgeld wordt per dag of gedeelte van een dag, afhankelijk van de van toepassing zijnde categorie, verhoogd als vergoeding voor de elektriciteitsvoorziening, met:

 • A.

  € 1,30 voor categorie A, bij geen of minimaal stroomverbruik zoals voor verlichting en/of een kleine radio.

 • B.

  € 2,55 voor categorie B, bij licht stroomverbruik zoals voor weegschalen en koffiezetapparaten, veelal in combinatie met categorie A.

 • C.

  € 3,85 voor categorie C, bij gemiddeld stroomverbruik zoals koeling van een koelvitrine, veelal in combinatie met categorie A en B.

 • D.

  € 5,10 voor categorie D, bij zwaar stroomverbruik zoals koeling en bakken, braden of frituren, veelal in combinatie met categorie A, B, en C.

Het marktgeld wordt per dag of gedeelte van een dag verhoogd met € 1,50 als bijdrage in de kosten van promotie van de markt.

Artikel 4 Teruggaaf

Teruggaaf van marktgeld vindt na een daartoe ingediend schriftelijke aanvraag plaats, indien door belang- hebbende wordt aangetoond dat van de standplaats door buitengewone omstandigheden geen gebruik kan worden gemaakt.

Artikel 5 Wijze van heffing

 • 1. Het recht wordt, met uitzondering van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel, per kwartaal geheven bij wege van schriftelijke kennisgeving. Het recht moet binnen 30 dagen na dagtekening worden voldaan.

 • 2. Het marktgeld voor het in gebruik nemen van een dagplaats op de markt moet contant worden betaald tegen verstrekking van een doorlopend genummerd betalingsbewijs.

Artikel 6 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van marktgeld.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.

  De Verordening marktgeld Schoonhoven 2013 van 13 december 2012 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening marktgeld 2014'.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Schoonhoven d.d. 12 december 2013

De griffier, de voorzitter,

P.A.M. Goedvolk A.F. Bonthuis