Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Schoonhoven

Verordening tot wijziging Verordening Havengelden Schoonhoven 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Schoonhoven
Officiële naam regelingVerordening tot wijziging Verordening Havengelden Schoonhoven 2014
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpVerordening tot wijziging Verordening Havengelden Schoonhoven 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-04-201401-01-2016Actualisatie

27-03-2014

Onbekend

Verordening tot wijziging Verordening Havengelden Schoonhoven 2014

Tekst van de regeling

Verordening tot wijziging Verordening Havengelden Schoonhoven 2014

De raad van de gemeente Schoonhoven;

gelet op:

 • 1.

  de gelijktijdige vaststelling van de Havenbeheersverordening Schoonhoven 2014; en

 • 2.

  de gelijktijdige intrekking van de Verordening walstroom 2011 (van 24 maart 2011);

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 februari 2014 en kenmerk SC14/00515;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen de volgende:

Verordening tot wijziging Verordening Havengelden Schoonhoven 2014.

Deze verordening wordt als volgt gewijzigd:

1.Aan Artikel 1 Begripsomschrijvingen wordt een nieuw lid r. toegevoegd:

r. walstroomvoorziening: de walstroomkast staande op de Nieuwe Steiger met bijbehorende werken.

2.Na Artikel 10 wordt een nieuw Artikel 10A ingevoegd dat luidt als volgt:

Artikel 10A Gebruik van walstroom, vergoeding

 • a.

  Elke schipper die ligplaats neemt aan de Nieuwe Steiger is verplicht om voor de stroomvoorziening van zijn schip gebruik te maken van walstroom, van de walkast op de steiger. De verplichting geldt tot aan het ontmeren van het schip (Artikel 5.3 van de Havenbeheersverordening 2014).

 • b.

  De bediening van de walstroomkast verloopt via het walstroomplatform van dienstverlener Utiliq. De algemene werkwijze voor het aanloggen en uitloggen is gegeven op de website walstroom.nl van Utiliq (zie ook Artikel 5.4 idem).

 • c.

  De schipper is een vergoeding verschuldigd voor het gebruik van walstroom.

Het tarief van walstroom in het jaar 2014 bedraagt € 0,2745 all in per kWh, dat is inclusief de dienstverlening en BTW.

 • d.

  De bekendmaking van het tarief gebeurt op de website walstroom.nl van Utiliq.

 • e.

  De betaling verloopt automatisch via het walstroomplatform van Utiliq.

 • f.

  Van de betaling van de in dit artikel bedoelde vergoeding wordt geen vrijstelling of kwijtschelding verleend.

  • 3.

   Inwerkingtreding en citeertitel

 • a.

  De zo gewijzigde verordening treedt in werking op 9 april 2014.

 • b.

  De gewijzigde verordening wordt aangehaald als: Verordening Havengelden en Walstroom Schoonhoven 2014.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Schoonhoven van 27 maart 2014.

De griffier, De voorzitter,

P.A.M. Goedvolk A.F. Bonthuis