Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Schoonhoven

Regeling PGB jeugdhulp Krimpenerwaard 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Schoonhoven
Officiële naam regelingRegeling PGB jeugdhulp Krimpenerwaard 2015
CiteertitelRegeling PGB jeugdhulp Krimpenerwaard 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikelen 2.9, sub a en c en 8.1.1, vierde en vijfde lid, van de Jeugdwet
 2. artikelen 2, derde lid en 8, tweede en derde lid, van de Verordening Jeugdhulp Krimpenerwaard 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-09-201501-01-201501-01-2016Nieuwe regeling

02-12-2014

Gemeentepagina Het Kontakt, 15-09-2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling PGB jeugdhulp Krimpenerwaard 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schoonhoven;

Gelet op de artikelen 2.9, sub a en c en 8.1.1, vierde en vijfde lid, van de Jeugdwet en de artikelen 2, derde lid en 8, tweede en derde lid, van de Verordening Jeugdhulp Krimpenerwaard 2015;

besluit vast te stellen de Regeling PGB jeugdhulp Krimpenerwaard 2015:

Artikel 1. Begripsbepaling

 • - budgethouder: jeugdige of zijn ouders die een maatwerkvoorziening jeugdhulp ontvangt in de vorm van een persoonsgebonden budget.

 • - NAW: naam, adres, woonplaats.

 • - persoon uit sociaal netwerk: persoon uit de huiselijke kring of andere persoon waarmee iemand een sociale relatie onderhoudt en die niet beroepshalve jeugdhulp levert aan de jeugdige of zijn ouders.

 • - PGB: persoonsgebonden budget als bedoeld in artikel 8.1.1 van de wet,zijnde een door het college verstrekt budget aan een jeugdige of zijn ouders, dat hen in staat stelt de jeugdhulp die tot de individuele voorziening behoort van derden te betrekken.

 • - VAR wuo: Verklaring arbeidsrelatie, winst uit onderneming, een document van de Belastingdienst.

 • - zorgovereenkomst: overeenkomst waarin afspraken tussen hulpverlener en budgethouder worden vastgelegd volgens het model van de Sociale Verzekeringsbank.

Artikel 2. Waarvoor een PGB ingezet kan worden

 • a. Alle vormen van maatwerkvoorzieningen/individuele voorzieningen jeugdhulp die door beroepskrachten uitgevoerd worden komen in beginsel in aanmerking voor een PGB, tenzij dit in de Jeugdwet uitgesloten is.

 • b. Indien de jeugdhulp door een persoon uit het sociale netwerk verleend wordt zijn de maatwerkvoorziening jeugdhulp beperkt tot die activiteiten die behoren tot gebruikelijke zorg in de vorm van begeleiding, dagactiviteiten, persoonlijke verzorging, kortdurend verblijf en vervoer, voorzover deze het gebruikelijke overstijgen.

 • c. De kosten voor tussenpersonen of belangbehartigers, bemiddeling, administratie, lidmaatschappen, verlofdagen en feestdagenuitkering, reiskosten of verantwoordingsvrij bedrag voor jeugdhulp komen niet in aanmerking voor een PGB.

Artikel 3. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een PGB

 • a. De jeugdige of zijn ouders dienen bij de aanvraag om jeugdhulp een plan te overleggen over hoe het PGB wordt besteed en toereikend is om veilige, doeltreffende en kwalitatief goede jeugdhulp in te kopen. In dit plan worden de volgende zaken vastgelegd: Reden waarom jeugdhulp in natura niet voldoet, korte situatieschets, doelen, inhoud van de jeugdhulp, soort en omvang van de jeugdhulp, de gegevens van de partij die de jeugdhulp verleend, zoals deze door Sociale Verzekeringsbank bij de van toepassing zijnde zorgovereenkomst gevraagd worden.

 • b. De keuze voor een PGB wordt getoetst aan de criteria uit de Jeugdwet:

  • 1.

   De bekwaamheid van de aanvrager

  • 2.

   De motivatie voor een PGB in plaats van zorg in natura

  • 3.

   De kwaliteit van de hulpverlening moet voldoen aan de eisen van de Jeugdwet en het Besluit Jeugdwet en overige wetgeving die op de hulpverlener van toepassing is.

 • c. De jeugdige of zijn ouders dienen een ingevulde zorgovereenkomst met de partij die de jeugdhulp verleent te overleggen. In deze zorgovereenkomst wordt naast de te verrichten activiteiten in ieder geval opgenomen het volgende:

  • NAW gegevens van de cliënt inclusief het Burgerservicenummer, een overzicht van de dagen waarop is gewerkt, het uurtarief, het aantal te betalen uren en op welk rekeningnummer facturen voldaan dienen te worden. De overeenkomst wordt door de cliënt en hulpverlener ondertekend.

  • Als de overeenkomst is gesloten met een instantie: het btw nummer van de instantie, een overzicht van de dagen waarop is gewerkt, het uurtarief, het aantal te betalen uren en de naam en het adres van de instantie. De overeenkomst wordt door de cliënt en de instantie ondertekend.

  • Uit de zorgovereenkomst moet blijken dat de hulpverlener die niet verbonden is aan een professionele organisatie aan de volgende voorwaarden voldoet: De hulpverlener dient een verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen waaruit blijkt dat er geen bezwaren zijn voor de uitoefening van zijn/haar functie, is een ingezetene van Nederland te zijn en te beschikken over een Burgerservicenummer en indien de en hulpverlener die als zelfstandige professional (zzp’er) de zorg verleent, dient deze ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel en een VAR-wuo verklaring.

 • d. Indien er sprake is van verlening van jeugdhulp door een persoon uit het sociaal netwerk dient uit de zorgovereenkomst te blijken dat deze in staat is de gevraagde jeugdhulp gedurende de afgesproken periode te leveren en hoe indien nodig vervanging geregeld is bij vakantie of ziekte. Tevens dient deze persoon daarin aan te geven dat de jeugdhulp aan de belanghebbende voor hem niet tot overbelasting leidt.

 • e. Indien binnen drie maanden na toekenning het PGB niet wordt ingezet vervalt de indicatie voor de jeugdhulp en de aanspraak op PGB, tenzij voor het niet inzetten van het toegekende PGB gegronde renenen zijn.

Artikel 4. Berekening van het PGB

 • a. De hoogte van PGB is gebaseerd op een door de jeugdige of zijn ouders opgesteld plan als bedoeld in artikel 3 sub a.

 • b. Het PGB voor jeugdhulp uitgevoerd door een beroepskracht of professionele instelling bedraagt ten hoogste 75% van het tarief voor jeugdhulp in natura, tenzij aangetoond is dat de jeugdhulp niet voor dit bedrag betrokken kan worden, dan bedraagt het PGB ten hoogste 100% van het tarief voor jeugdhulp in natura.

 • c. Het tarief voor jeugdhulp in natura wordt indien het geen uurtarief is omgerekend naar een tarief per uur.

 • d. Het PGB voor jeugdhulp uitgevoerd door een persoon uit het sociale netwerk is gelijk aan het tarief hiervoor in de Wet langdurige zorg plus indien nodig de kosten voor het aanvragen van een Verklaring omtrent het gedrag.

 • e. De gemeente volgt voor de indexering de toegestane indexering met de gecontracteerde partijen bij levering in natura of bij het tarief voor jeugdhulp door persoon uit het sociale netwerk de ontwikkeling van het tarief hiervoor in de Wet langdurige zorg.

Artikel 5. Overgangsrecht

 • a. De budgethouder die op grond van een indicatie voor 1 januari 2015 recht had op een PGB voor jeugdhulp behoudt dit recht op PGB tot het tijdstip waarop de indicatie vervalt indien dit voor 1 januari 2016 en anders tot uiterlijk 1 januari 2016.

 • b. In afwijking van het voorgaande lid wordt het recht op een PGB waarvoor de indicatie voor 1 april 2015 vervalt ambtshalve verlengd tot 1 april 2015.

 • c. Indien een budgethouder een aanvullende aanvraag voor jeugdhulp indient, kan van de reeds bestaande rechten zoals onder a en b genoemd in overleg afgeweken worden.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na publicatie en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 7. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling PGB jeugdhulp Krimpenerwaard 2015.

Ondertekening

Bergambacht, 2 december 2014

Burgemeester en wethouders van Schoonhoven,

de secretaris, Mr. M. van Es.

de burgemeester, A.F. Bonthuis.

Toelichting bij Regeling PGB jeugdhulp Krimpenerwaard 2015.

Algemeen

Uitgangspunt van de Jeugdwet is dat de jeugdige en zijn ouders een voorziening in natura krijgen. De mogelijkheid van het toekennen van een budget bestaat echter wel, zij het niet voor alle vormen van jeugdhulp. Jeugdbescherming en jeugdreclassering lenen zich hier niet voor. Ook in de situatie dat een jeugdige opgenomen moet worden in een gesloten accommodatie met een machtiging van de rechter is een PGB (wettelijk) uitgesloten.

De jeugdige of zijn ouders moeten wel kenbaar maken dat zij een PGB wensen. Er wordt overigens geen bedrag aan de jeugdige en de ouders uitgekeerd waaruit ze zelf betalingen kunnen doen; er wordt een bedrag ter besteding beschikbaar gesteld. Het college verricht betalingen indien de door de jeugdige en zijn ouders zelf ingekochte jeugdhulp voldoet aan de gestelde voorwaarden (het zogenaamde trekkingsrecht).

Een PGB wordt niet zonder meer verstrekt. In artikel 8.1.1, derde lid, van de Jeugdwet bepaalt dat een persoonsgebonden budget wordt verstrekt, indien:

 • a.

  de jeugdige of zijn ouders naar het oordeel van het college op eigen kracht voldoende in staat zijn tot een redelijke waardering van de belangen ter zake dan wel met hulp uit hun sociale netwerk dan wel van een curator, bewindvoerder, mentor of gemachtigde, in staat zijn de aan een persoonsgebonden budget verbonden taken op verantwoorde wijze uit te voeren.

 • b.

  de jeugdige of zijn ouders zich gemotiveerd op het standpunt stellen dat zij de individuele voorziening die wordt geleverd door een aanbieder, niet passend achten; en

 • c.

  naar het oordeel van het college is gewaarborgd dat de jeugdhulp die tot de individuele voorziening behoort en die de jeugdige of zijn ouders van het budget willen betrekken, van goede kwaliteit is.

Deze zaken worden tijdens het gesprek dat wordt gevoerd om te bepalen wat de aangewezen voorziening is, besproken. Uit het voorgaande onder b blijkt dat, zoals reeds aangegeven, een voorziening in natura het uitgangspunt is. Alleen als een dergelijke voorziening niet voldoet, kan men aanspraak maken op een PGB. Te denken valt aan de situatie dat:

 • de benodigde ondersteuning of jeugdhulp is niet goed vooraf in te plannen;

 • de benodigde ondersteuning of jeugdhulp moet op ongebruikelijke tijden geleverd worden;

 • de benodigde ondersteuning of jeugdhulp moet op veel korte momenten per dag geboden worden;

 • de benodigde ondersteuning of jeugdhulp moet op verschillende locaties worden geleverd;

 • als het noodzakelijk is om 24 uur ondersteuning of jeugdhulp op afroep te organiseren;

 • als de ondersteuning of jeugdhulp door de aard van de beperking door een vaste hulpverlener moet worden geboden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een persoon met autisme of hechtingsproblematiek.

Daarnaast is het ook zo dat het college van mening moet zijn dat de gewenste jeugdhulp ook van goede kwaliteit is. De jeugdhulp dient te voldoen aan de eisen die in hoofdstuk 4 van de Jeugdwet zijn gesteld. Uiteraard wordt ook getoetst of de jeugdige of zijn ouders over voldoende vaardigheden beschikken om de jeugdhulp zelf bij derden in te kopen. Hiervoor kan bijvoorbeeld de zelfredzaamheidsmatrix gebruikt worden.

Hetgeen in de wet al bepaald is, wordt in de regeling niet uitputtend herhaald. De regeling dient dus altijd in samenhang met de Jeugdwet en de verordening jeugdhulp gelezen te worden.

Artikelsgewijs

Artikel 1. Begripsbepaling

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 2. Waarvoor een PGB ingezet kan worden.

Sub a

Artikel 8.1.1 tweede lid Jeugdwet bepaalt dat een PGB niet mogelijk is voor een minderjarige die kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering heeft gekregen of een jeugdige die is opgenomen in een gesloten accommodatie met een machtiging op grond van hoofdstuk 6 (Gesloten jeugdhulp bij ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen)

Sub b

De jeugdige en/of ouders aan wie een PGB wordt toegekend, kunnen alleen jeugdhulp betrekken van personen die tot het sociale netwerk behoren, als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • er is sprake van boven-gebruikelijke zorg;

 • de inzet van het sociaal netwerk is aantoonbaar beter of minimaal gelijkwaardig aan professionele ondersteuning;

 • de geboden jeugdhulp is passend, adequaat en veilig;

 • de zorgverlener, die daarnaast ook gebruikelijke hulp verleent, heeft aangegeven dat de zorgverlening voor hem niet tot overbelasting leidt.

 • In aanvulling op het voorgaande, wordt inzet van het sociaal netwerk uit een PGB in ieder geval aantoonbaar beter geacht, indien één of meerdere van de volgende omstandigheden aan de orde zijn:

 • de hulp is vooraf niet goed in te plannen;

 • de hulp moet op ongebruikelijke tijden geleverd worden;

 • de hulp moet op veel korte momenten per dag geboden worden;

 • de hulp moet op verschillende locaties worden geleverd;

 • de hulp moet 24 uur per dag en op afroep beschikbaar zijn;

 • de hulp moet vanwege de aard van de beperking worden geboden door een persoon met wie hij vertrouwd is en goed contact heeft.

Sub c

Het PGB is gerelateerd aan de tarieven voor maatwerkvoorziening in natura. Deze tarieven zijn inclusief dergelijke kosten, welke daarmee ook in het PGB opgenomen zijn.

Artikel 3 Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een PGB

Sub d

De jeugdige en/of ouders aan wie een PGB wordt toegekend, kunnen alleen jeugdhulp betrekken van personen die tot het sociale netwerk behoren, als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • a.

  er is sprake van boven-gebruikelijke zorg;

 • b.

  de inzet van het sociaal netwerk is aantoonbaar beter of minimaal gelijkwaardig aan professionele ondersteuning;

 • c.

  de geboden jeugdhulp is passend, adequaat en veilig;

 • d.

  de zorgverlener, die daarnaast ook gebruikelijke hulp verleent, heeft aangegeven dat de zorgverlening voor hem niet tot overbelasting leidt. 2. De jeugdige en/of ouders aan wie een PGB wordt toegekend kunnen alleen jeugdhulp betrekken van personen die tot het sociale netwerk behoren voor begeleiding, dagactiviteiten, persoonlijke verzorging, kortdurend verblijf en vervoer.

In aanvulling op het eerste lid onder a, wordt inzet van het sociaal netwerk met een PGB in ieder geval aantoonbaar beter geacht, indien één of meerdere van de volgende omstandigheden aan de orde zijn:

 • de hulp is vooraf niet goed in te plannen;

 • de hulp moet op ongebruikelijke tijden geleverd worden;

 • de hulp moet op veel korte momenten per dag geboden worden;

 • de hulp moet op verschillende locaties worden geleverd;

 • de hulp moet 24 uur per dag en op afroep beschikbaar zijn;

 • de hulp moet vanwege de aard van de beperking worden geboden door een persoon met wie hij vertrouwd is en goed contact heeft.

Artikel 4. Berekening van het PGB

Sub b

De reden dat er gekozen is voor het uitgangspunt van 75% van de kostprijs voor een maatwerkvoorziening in natura is gelegen in het feit dat omdat degene van wie de jeugdhulp betrokken wordt geen kosten voor overhead van een organisatie en dergelijke heeft. De wetgever heeft blijkens de Memorie van Toelichting bij artikel 2.9 sub c van de Jeugdwet gemeenten de mogelijkheid gegeven om voor PGB een lager tarief vast te stellen dan voor zorg in natura. Dat neemt niet weg dat indien het inkopen van jeugdhulp voor een tarief van 75% van de zorg in natura niet te realiseren is wegens bijvoorbeeld uitsluitend zeer afwijkende tijden of alleen nachthulp hiervan met een onderbouwing vanaf geweken kan worden. Het PGB kan echter niet meer bedragen dan 100% van het tarief op zorg in natura daar met deze nadere regeling de mogelijkheid van artikel 8.1.1 vijfde lid sub a van de Jeugdwet toegepast wordt.

Sub d

Voor de duidelijkheid is hier gekozen voor het bedrag dat ook in de Wet langdurige zorg (of huidige AWBZ) gehanteerd en niet voor een percentage van een maatwerkvoorziening in natura. Voor 2015 is dit bedrag € 20,00 per uur.

Artikel 5.Overgangsrecht

Sub a

Dit is het wettelijk overgangsrecht

Sub b

De keus om in het eerste kwartaal aflopende indicaties ambtshalve te verlengen tot 1 april 2015 is gemaakt om de organisatie de gelegenheid te geven de eventuele indicatie voor voortzetting van de maatwerkvoorziening zorgvuldig te kunnen doen.

Sub c

Aanvragen worden integraal bekeken in samenhang dus met bestaande rechten. In deze situatie gaat het om overgangsrecht en het is denkbaar dat in een nieuw arrangement dit beter op een andere manier ingevuld kan worden. Tevens wordt hiermee voorkomen dat de budgethouder in de loop van het jaar nog een keer geïndiceerd moet worden.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 7. Citeertitel

Dit artikel spreekt voor zich.