Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Schoonhoven

Verordening inzake de winkeltijden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Schoonhoven
Officiële naam regelingVerordening inzake de winkeltijden
CiteertitelVerordening winkeltijden Schoonhoven
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 3 Winkeltijdenwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-07-199601-01-2017Nieuwe regeling

27-06-1996

De Lekstreek, 10-07-1996

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inzake de winkeltijden

De raad van de gemeente Schoonhoven;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 mei 1996, nr. 29;

gezien en gehoord het advies van de winkeliersverenigingen;

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende Verordening inzake de winkeltijden.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag.

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1. Het college van Burgemeester en Wethouders beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen acht weken.

 • 2. Het college van Burgemeester en Wethouders kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

 • 1. Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van Burgemeester en Wethouders.

 • 2. In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van Burgemeester en Wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van Burgemeester en Wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften of beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Zon- en feestdagenregeling

De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet, gelden niet op ten hoogste twaalf, door het college van Burgemeester en Wethouders aan te wijzen, zon- en feestdagen per kalenderjaar.

Artikel 6 Openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen

 • 1. Het college van Burgemeester en Wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet vervatte verbonden ten behoeve van winkels, die gesloten zijn op de in die verboden bedoelde zon- en feestdagen tussen 0.00 en 16.00 uur.

 • 2. Het college van Burgemeester en Wethouders kan voor ten hoogste één winkel ontheffing verlenen.

 • 3. Voor de vestiging van een avondwinkel komen slechts die panden in aanmerking:

  • a.

   waarop bij aanvraag om ontheffing en bij vestiging een detailhandelsbestemming rust en

  • b.

   welke zijn gelegen ten zuiden van de C.G. Roosweg en ten zuiden en ten westen van de G.J. van Heuven Goedhartweg.

 • 4. Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden:

  • a.

   de winkel dient gesloten te zijn tussen 0.00 uur en 16.00 uur;

  • b.

   er dienen uitsluitend de hoofdzakelijke eet- en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet.

 • 5. Ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 7 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1. Het college van Burgemeester en Wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en eerste of tweede kerstdag, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 2. De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

Artikel 8 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Het college van Burgemeester en Wethouders kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 9 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1. Het college van Burgemeester en Wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 10 Toerisme

 • 1. Het college van Burgemeester en Wethouders kan op aanvraag een ontheffing verlenen van de verboden, vervat in artikel 2, eerste lid van de wet, in verband met de toeristische aantrekkingskracht van Schoonhoven als zilverstad.

 • 2. Een ontheffing kan worden verleend met inachtname van de volgende regels:

  • -

   de ontheffing kan de volgende dagen en tijdstippen betreffen: zondagen, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en tweede Pinksterdag van 13.00 uur tot 17.00 uur;

  • -

   de ontheffing kan verleend worden voor winkels waar uitsluitend of in hoofdzaak producten en/of diensten die zijn gericht op de toeristische bezoeker zoals onder andere zilveren of verzilverde voorwerpen, klokken, souvenirs, edelstenen of aardewerk ter verkoop worden aangeboden c.q. ter bezichtiging zijn uitgestald.

 • 3. Het college van Burgemeester en Wethouders kan voorschriften verbinden aan de ontheffing.

 • 4. De ontheffing wordt geweigerd indien er geen sprake is van toeristische doeleinden als bedoeld in artikel 3, derde lid, onder a van de wet.

 • 5. Ontheffingen, als bedoeld in dit artikel, welke zijn verleend op grond van artikel 7 van de verordening Winkelsluiting Schoonhoven (Rbs 29 september '94) worden geacht ontheffingen te zijn op grond van deze verordening.

Artikel 11 In werking treden

 • 1. Deze verordening treedt in werking op een door Burgemeester en Wethouders te bepalen tijdstip.

 • 2. De Verordening winkelsluiting Schoonhoven (Rbs 29 september 1994) wordt ingetrokken.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "verordening winkeltijden Schoonhoven".

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Schoonhoven

d.d. 27 juni 1996,

de secretaris, F.J.M. van Diemen (l.s.)

de voorzitter, drs. D.W. Wassenberg-Welp