Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Schoonhoven

Verordening op de instelling, toekenning en uitreiking van de Erepenning van de stad Schoonhoven 2004 + Toelichting

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Schoonhoven
Officiële naam regelingVerordening op de instelling, toekenning en uitreiking van de Erepenning van de stad Schoonhoven 2004 + Toelichting
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-06-200424-11-2016Actualisatie verordening

24-06-2004

Verordening op de instelling, toekenning en uitreiking van de Erepenning van de stad Schoonhoven 2004

Tekst van de regeling

Artikel 1

Verordening op de instelling, toekenning en uitreiking van de Erepenning van de stad Schoonhoven 2004

1. In te trekken de “Verordening op de instelling en toekenning van een Erepenning van de stad Schoonhoven”, vastgesteld op 25 mei 1987.2 Vast te stellen de “Verordening op de instelling, toekenning en uitreiking van de Erepenning van de stad Schoonhoven”.

AlgemeenArtikel 1.Ingesteld wordt een “Erepenning van de stad Schoonhoven”.

Artikel 2.a. De in artikel 1 bedoelde erepenning bestaat uit een zilveren legpenning met een diameter van 50 millimeter.b. Aan de voorzijde van de penning is het wapen van de gemeente Schoonhoven afgebeeld, metde woorden “Erepenning van de stad Schoonhoven”, terwijl op de keerzijde een persoonlijke inscriptie wordt aangebracht.

VoordrachtenArtikel 3.a. Inwoners en omwonenden van Schoonhoven worden ten minste vier maanden voor de vergadering zoals gesteld onder c. middels een publicatie in de Lekstreek geattendeerd op het bestaan van de erepenning en worden opgeroepen Schoonhovense kandidaten gemotiveerd voor te dragen.b. Binnengekomen voordrachten van kandidaten voor de erepenning worden door het college verzameld.c. Deze verzamellijst wordt voorzien van een advies van het college en daarna in het presidium, in zijn vergadering van september, aan de orde gesteld.

De toekenningArtikel 4.a. De erepenning kan tweejaarlijks worden toegekend door de gemeenteraad.b. De bekrachtiging van het gestelde onder artikel 3 c vindt plaats in een besloten raadsvergadering op voorstel van het college van burgemeester en wethouders.c. Omstandigheden van uitzonderlijke aard kunnen aanleiding zijn om af te wijken van de termijn als genoemd onder a. Of in het concrete geval sprake is van zulke omstandigheden, is ter beoordeling aan het college.

 Artikel 5.De erepenning kan worden uitgereikt aan een “ambassadeur” van de stad Schoonhoven waarbij de volgende toekenningscriteria van toepassing zijn:a. Het zich gedurende lange tijd hebben ingezet voor de gemeente Schoonhoven of de gemeenschap van Schoonhoven en zich daarbij in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt;b. Het zich onderscheiden door grote en algemeen erkende verdiensten jegens de gemeenschap;c. De onder a en b van dit artikel genoemde criteria hebben vruchten afgeworpen voor de stad Schoonhoven maar hebben ook positieve effecten gehad op de goede naam van Schoonhoven in de rest van Nederland en eventueel daarbuiten.

Artikel 6.Van elke toekenning van een erepenning wordt aantekening gehouden in het “Ereboek van de stad Schoonhoven” met vermelding van de redenen die tot de toekenning hebben geleid.

De uitreikingArtikel 7.a. De erepenning kan tweejaarlijks worden uitgereikt door de burgemeester tijdens de eerstvolgende nieuwjaarsreceptie van de gemeente Schoonhoven.b. Wanneer sprake is van uitzonderlijke omstandigheden, als genoemd in artikel 4 lid c kan afgeweken worden van de uitreikingsgelegenheid als genoemd onder a.

Overige bepalingenArtikel 8.Deze verordening treedt in plaats van de “Verordening op de instelling en toekenning van een erepenning van de stad Schoonhoven” vastgesteld door uw raad op 25 mei 1987

Artikel 9.Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening op de instelling, toekenning en uitreiking van de erepenning van de stad Schoonhoven”.

Inwerkingtreding Artikel 10.Deze verordening treedt in werking op de dag van haar vaststelling.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Schoonhoven 24 juni 2004 de griffier, de wnd. voorzitter,

Mr. L.B.W. Febus D.W. de Cloe

Artikelgewijze toelichting op de “Verordening op de instelling, toekenning en uitreiking van de erepenning van de stad Schoonhoven”.

Artikel 1In dit artikel wordt de erepenning ingesteld. Dit heeft eerder plaatsgevonden bij raadsbesluit van 25 mei 1987 middels de “Verordening op de instelling en toekenning van een erepenning van de stad Schoonhoven”. Genoemde verordening wordt met dit raadsbesluit echter ingetrokken waarbij de noodzaak ontstond de penning opnieuw in te stellen.

Artikel 2De inhoud van dit artikel komt om redenen als genoemd bij artikel 1 overeen met de tekst van het zelfde artikel in de vorige verordening van 25 mei 1987. De aanduidingen over het ontwerp is niet meer opgenomen aangezien het ontwerp inmiddels heeft plaatsgevonden en ongewijzigd blijft.

Artikel 3In de vorige verordening werd op deze plaats vermeld dat bij de erepenning een oorkonde behoort. De oorkonde wordt nog wel uitgereikt, maar dit wordt evenals het draagspeldje en de bloemen beschouwd als uitvoering en derhalve niet meer in de verordening geregeld.In plaats daarvan is een artikel opgenomen over de voordracht van kandidaten voor de erepenning. De erepenning wordt toegekend wegens verdiensten voor de stad Schoonhoven en zijn gemeenschap. Het is dus belangrijk dat een voorstel draagvlak heeft en mede tot stand komt na voordrachten vanuit de gemeenschap zelf.Het eerste lid regelt de wijze waarop mensen worden opgeroepen kandidaten aan te dragen. Het sluit uiteraard niet uit dat raadsleden zelf, als inwoner van deze stad, ook nog steeds kandidaten kunnen voordragen.Het tweede en derde lid regelen dat tussentijdse voordrachten door het college worden verzameld en aangehouden ten behoeve van de eerstvolgende gelegenheid tot uitreiking.

Artikel 4Nieuw in dit artikel is dat de erepenning tweejaarlijks wordt uitgereikt en dat het besluit hierover in een besloten vergadering wordt genomen. Dit laatste was in de praktijk al het geval maar wordt nu geformaliseerd. Om in zeer uitzonderlijke gevallen afwijking van deze termijn mogelijk te maken is lid b opgenomen. Onder uitzonderlijke gevallen wordt verstaan bijzondere omstandigheden van bijvoorbeeld persoonlijke aard die, wanneer de verordening strikt zou worden toegepast, kunnen leiden tot onevenredigheid of tegenspraak met het beoogde doel van deze verordening. Artikel 5De criteria van de toekenning zijn aangescherpt. Dit heeft plaatsgevonden door het seniorenconvent van 30 september 2003. In deze vergadering werd een onderscheid gemaakt in vrijwilligers en ambassadeurs. Deze laatste zouden onderscheiden kunnen worden met de erepenning.Voor wat betreft het ambassadeursschap, is het niet noodzakelijk dat de decorandus persoonlijk bekendheid geniet of zelf in de publiciteit komt. Het zijn de verdiensten waarvoor iemand wordt gedecoreerd.De criteria zelf zijn cumulatief .

Artikel 6Dit artikel regelt in iets andere bewoordingen hetzelfde als in de vorige verordening namelijk het vermelden van de toekenning in het ereboek.

Artikel 7Dit artikel is nieuw en regelt de uitreiking van de penning. De traditie was al dat de penning werd uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie en wordt nu geformaliseerd. Het seniorenconvent van 30 september 2003 heeft aangegeven de penning tweejaarlijks te willen toekennen mede door de aanscherping van de criteria. De penning krijgt nu een meer exclusief karakter wat de waarde van de penning ten goede komt.Wanneer zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 4 lid c van deze verordening kan tevens worden afgeweken van de uitreikingsgelegenheid. De penning zou bijvoorbeeld ook aan huis kunnen worden uitgereikt (in geval van immobiliteit of een laatste levensfase).

Artikel 8Hierin wordt de genoemde “oude” Verordening op de instelling en toekenning van de erepenning van de stad Schoonhoven, van 25 mei 1987 ingetrokken.Hiervoor is gekozen omdat wijzigingen op een verordening de leesbaarheid over het algemeen niet bevorderen.

Artikel 9Regelt de naam van de verordening. De uitreiking maakt nu ook deel uit van de verordening en is dus toegevoegd aan de titel.

Artikel 10De inwerkingtreding kan met onmiddellijke ingang.