Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Schoonhoven

Verordening Wmo-adviesraad Schoonhoven 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Schoonhoven
Officiële naam regelingVerordening Wmo-adviesraad Schoonhoven 2008
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200801-01-2015Actualisatie

20-12-2007

Verordening Wmo-adviesraad Schoonhoven 2008

Tekst van de regeling

Artikel 1

Verordening Wmo-adviesraad  

De raad van de gemeente SchoonhovenGelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 20 november 2007

 Gelet op artikel 11 en 12 Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de bepalingen uit de Gemeentewet:

 besluit:

 Vast te stellen de volgende verordening Wmo-adviesraad Schoonhoven.

Artikel 1 Definitiesa. de gemeente: de gemeente Schoonhovenb. de raad: de gemeenteraad van de gemeente Schoonhoven.c. college: het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Schoonhoven.d. de wethouder: de portefeuillehouder Wet maatschappelijke ondersteuning.e. Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning.f. vertegenwoordiger: de vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van de kant van vragers op het gebied van maatschappelijke ondersteuning of inwoner van de gemeente Schoonhoven die de belangen van niet gerepresenteerde vragers op het gebied van maatschappelijke ondersteuning behartigt.g. de Wmo-adviesraad: het uit vertegenwoordigers van organisaties bestaande orgaan met taken en bevoegdheden zoals in deze verordening omschreven.h. adviseren: het uitbrengen van een advies.i. beleidsfases: inventarisatie, visievorming, beleidsvoorbereiding, ontwerpen beleidsplan, vaststellen verordeningen, beleidsuitvoering en evaluatie.j. contactambtenaar: de beleidsmedewerker, die deskundig is op het gebied van de Wmo en als aanspreekpunt fungeert voor de Wmo-adviesraad.k. voorzitter: de voorzitter van de Wmo-adviesraad.l. vergadering: het overleg tussen de leden van de Wmo-adviesraadm. periodiek overleg officieel beraad tussen wethouder en (vertegenwoordigers) van de Wmo-adviesraad.n. structureel overleg: overleg tussen contactambtena(a)r(en)en de Wmo-adviesraad.o. leden: leden of plaatsvervangende leden van de Wmo-adviesraad Schoonhoven.p. raadpleging het vragen van advies door de gemeente aan de Wmo-adviesraad.q. coproductie samenwerking tussen gemeente en Wmo-adviesraad

Artikel 2 reikwijdte van de verordeningDeze verordening is van toepassing op de organisatie van de door de raad ingestelde Wmo-adviesraad.

Artikel 3 Opdracht Wmo-adviesraad1. De Wmo-adviesraad heeft als taak de raad en het college gevraagd en ongevraagd te informeren en te adviseren, alsmede ontwikkelingen te signaleren over alle zaken die van belang zijn voor zorgvragers, zoals beschreven in de Wmo.2. Onderwerpen die ter advisering aan de Wmo-adviesraad worden voorgelegd, worden niet aan andere adviesraden ter advisering voorgelegd.

Artikel 4 Doelstelling van de Wmo-adviesraadDe doelstelling van de Wmo-adviesraad is om de cliëntenparticipatie zoals omschreven in artikel 12 Wmo zo goed mogelijk in te vullen en zo integraal mogelijk vorm te geven.

Artikel 5 Bevoegdheden1. Initiatiefrechta. De Wmo-adviesraad heeft de bevoegdheid alle aangelegenheden die de uitvoering van de Wmo door de gemeente raken in het periodiek overleg aan de orde te stellen.b. De Wmo-adviesraad stelt jaarlijks in overleg met het college, op basis van de gemeentelijke jaarplanning met betrekking tot de Wmo-besluitvorming, een activiteitenplan en een begroting op.c. De Wmo-adviesraad heeft de bevoegdheid om voor een goede invulling van zijn taakstelling in voorkomende gevallen binnen een door de gemeente beschikbaar gesteld budget, gebruik te maken van in- en externe deskundigheid.2. Informatierechta. De Wmo-adviesraad wordt door het college geinformeerd over de resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken, enquetes en klachtenraportages.b. De Wmo-adviesraad krijgt van het college spontaan en op verzoek tijdig alle informatie die hij voor de uitoefening van haar taken, zoals in deze verordening omschreven, nodig heeft, tenzij enig wettelijk voorschrift de verstrekking daarvan in de weg staat. Zonodig geven deskundigen mondeling toelichting over lopend beleid, de invloed van nieuw (rijks)beleid of over ideeen en plannen van college en/of gemeenteraad op het Wmo- beleidsterrein.3. Adviesrechta. De Wmo-adviesraad heeft adviesrecht in de beleidsfases visievorming, beleidsvoorbereiding, ontwerpen beleidsplan, vaststellen verordeningen en beleidsuitvoering, waarbij in de fase beleidsvoorbereiding waar mogelijk coproductie zal plaatsvinden binnen door het college vastgestelde taakstellende kaders.b. De Wmo-adviesraad heeft daarnaast het recht om ongevraagd advies te geven op het beleidsterrein van maatschappelijke ondersteuning.c. Het college stelt de Wmo-adviesraad op een zodanig tijdstip in de gelegenheid advies uit te brengen dat er een daadwerkelijke invloed mogelijk is op de besluitvorming. De gemeente geeft van tevoren de financiele, juridische en beleidsmatige kaders aan. Indien de gemeente om advies vraagt, wordt het advies binnen zes weken schriftelijk uitgebracht.d. Het college geeft binnen zes weken een schriftelijke reactie op een uitgebracht advies. Zij kan alleen beargumenteerd afwijken van dit advies.

Artikel 6 Samenstelling Wmo-adviesraad1. De Wmo-adviesraad bestaat uit de gezamenlijke (plaatsvervangende) vertegenwoordigers van representatieve organisaties van de kant van vragers op het gebied van maatschappelijke ondersteuning en inwoners van de gemeente Schoonhoven die de belangen van niet gerepresenteerde vragers op het gebied van maatschappelijke ondersteuning behartigen. De organisaties dragen ieder hun eigen vertegenwoordigers en plaatsvervangende vertegenwoordiger voor. Leden of plaatsvervangende leden van niet-georganiseerde vragers worden voorgedragen door een onafhankelijke representatieve organisatie, zoals bijvoorbeeld de stichting Zorgbelang of een andere gelijkwaardige organisatie.2. De in het eerste lid genoemde organisaties dekken de negen prestatievelden van de Wmo, namelijk:Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten; Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met het opgroeien en ondersteuning van ouders met problemen met opvoeden. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning: Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers; Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en het bevorderen van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of psychosociaal probleem; Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer; Het bieden van maatschappelijke opvang; waaronder vrouwenopvang. Het bevorderen van de openbare geestelijke gezondheidszorg (oggz); Het bevorderen van het verslavingsbeleid. 3. De Wmo-adviesraad is op zodanige wijze samengesteld dat elk prestatieveld wordt behartigd door minimaal één lid, met een maximum van 9 leden, exclusief de voorzitter4. De vertegenwoordigers dragen zorg voor de communicatie met de eigen achterban en andere achterbannen uit desbetreffend prestatieveld.5. De leden bekleden geen functie op bestuurlijk, beleid- of managementniveau in een politieke partij of bij een organisatie, die direct belang heeft bij de dienstverlening aan de doelgroepen van de Wmo.6. De namen van de organisaties, de leden en plaatsvervangende leden en de zetelverdeling worden vastgelegd in een bijlage behorende bij deze verordening.7. De leden van de Wmo-adviesraad kiezen uit hun midden een secretaris en een penningmeester en kunnen voor ieder hunner een plaatsvervanger aanwijzen.De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden uitgeoefend.

Artikel 7 Voordracht, benoeming en zittingsduur1. De voorzitter, en de gezamenlijke (plaatsvervangende) vertegenwoordigers worden respectievelijk als voorzitter en (plaatsvervangende) leden door het college benoemd voor een periode van vier jaar. Benoemingen kunnen één keer met eenzelfde periode worden verlengd. Zittende leden en voorzitter blijven tot in hun opvolging is voorzien.2. Daar waar van toepassing heeft de vertegenwoordigde organisatie het recht om zijn door het college als lid benoemde vertegenwoordigers tussentijds gemotiveerd te vervangen.3. De adviezen van de Wmo-adviesraad zijn gedragen adviezen.4. Het college benoemt op voordracht van de Wmo-adviesraad een voorzitter die maatschappelijk betrokken is maar die geen binding heeft met een van de betrokken organisaties of de gemeente.5. Alle benoemde personen ontvangen een schriftelijke bevestiging van het college.

Artikel 8 Periodiek overleg en structureel overleg1. Het periodiek overleg met de wethouder wordt voorgezeten door de voorzitter.2. De voorzitter stelt in overleg met de secretaris en de contactambtenaar de agenda samen voor het periodiek overleg met de wethouder. Ieder lid heeft het recht om via de secretaris onderwerpen aan te reiken. De definitieve agenda wordt bij aanvang van de bijeenkomst vastgesteld.3. De voorzitter bepaalt in overleg met de contactambtenaar tijd en plaats van het periodiek overleg.4. De contactambtenaar roept het periodiek overleg bijeen door middel van een schriftelijke kennisgeving en draagt er zorg voor dat deze kennisgeving, vergezeld van de agenda en vergaderstukken, tenminste 10 werkdagen van tevoren in het bezit is van alle betrokkenen.5. De contactambtenaar maakt van het periodiek overleg een verslag dat binnen twee weken aan de leden wordt verzonden.6. De Wmo-adviesraad overlegt minimaal twee keer per jaar met de wethouder en de contactambtenaar.7. De Wmo-adviesraad overlegt minimaal vier keer per jaar met de contactambtenaar.8. De contactambtenaar maakt van dit overleg een verslag dat binnen twee weken aan de leden wordt verzonden, tenzij dit overleg plaatsvindt tijdens een reguliere vergadering.

Artikel 9 Budget van de Wmo-adviesraadHet college draagt zorg dat de Wmo-adviesraad een budget wordt toegekend waaruit tenminste organisatorische, beleidsinhoudelijke en secretariële ondersteuning extern kan worden ingekocht en waaruit reis- en onkostenvergoedingen op declaratiebasis, deskundigheidsbevordering, achterbanraadpleging en/of onderzoek kan worden gefinancieerd. De Wmo-adviesraad geeft in haar jaarverslag een financiele verantwoording over het budget. Los van dit budget draagt de gemeente zorg voor het kopieren en verzenden van relevante stukken naar de leden, plaatsvervangende leden en de externe ondersteunende organisatie.

Artikel 10 OpenbaarheidDe vergaderingen van de Wmo-adviesraad worden in de regel openbaar gehouden. Indien echter over personen wordt beraadslaagd dan wel over zaken waaromtrent een meerderheid van de aanwezige leden van de Wmo-adviesraad dat wenst, wordt een besloten vergadering gehouden. Besluiten worden te allen tijden in het openbaar genomen.

Artikel 11 Huishoudelijk ReglementTen dienste van haar functioneren stelt de Wmo-adviesraad een huishoudelijke reglement op waarin in ieder geval wordt geregeld: organisatie eigen vergadering, werkwijze, besluitvorming (inclusief quorum en wijze van scheiding van functies) beslotenheid van en inspraak tijdens de vergadering, vertegenwoordiging van de raad, vergoedingen, communicatie met en raadpleging van de achterban en/of inwoners van Schoonhoven.

Artikel 12

Artikel 13 Jaarverslag1. Jaarlijks voor 1 april maakt de Wmo-adviesraad een verslag van de werkzaamheden over het afgelopen jaar.2. De gemeente draagt zorg voor een budget ten behoeve van kosten, die samenhangen met het maken van een jaarverslag.

Artikel 14 GeheimhoudingAan de leden van de Wmo-adviesraad wordt geen geheimhouding opgelegd ten aanzien van door de gemeente verstrekte informatie. Wel dienen de leden zich te houden aan een van tevoren afgesproken embargo periode.

Artikel 15 GeschillenOver geschillen voortkomend uit de toepassing van deze verordening beslist het college, gehoord de Wmo-adviesraad.

Artikel 16 Slotbepalingen1. CommunicatieHet college maakt het bestaan van de Wmo-adviesraad algemeen bekend. Daarnaast zorgt het college voor bekendmaking van de verordening2. Evaluatiea. De Wmo-adviesraad evalueert jaarlijks tezamen met het college het functioneren van het periodiek overleg. Indien er op basis van deze evaluatie reden is de verordening aan te passen dan wordt hiertoe door het college een verzoek ingediend bij de gemeenteraad.De Wmo-adviesraad kan naar aanleiding van een evaluatie het college gemotiveerd verzoeken de onafhankelijk voorzitter te vervangen, met dien verstande dat een besluit daartoe de instemming behoeft van twee derde deel van de leden van de Wmo-adviesraad. 3. Nadere regelsIn gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de wethouder na overleg met de Wmo-adviesraad en het college.

Artikel 17 CiteertitelDe verordening wordt aangehaald als “Verordening Wmo-adviesraad Schoonhoven”

Artikel 18 InwerkingtredingDeze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schoonhoven in de openbare vergadering van 20 december 2007.

De voorzitter, De griffier