Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Schoonhoven

Verordening burgerinitiatief gemeente Schoonhoven

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Schoonhoven
Officiële naam regelingVerordening burgerinitiatief gemeente Schoonhoven
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-04-200401-01-2017Actualisatie

01-04-2004

Verordening burgerinitiatief gemeente Schoonhoven

Tekst van de regeling

Artikel 1

Verordening burgerinitiatief gemeente SchoonhovenDe raad der gemeente Schoonhoven;Gelezen het advies van de commissie Middelen;B E S L U I T:Vast te stellen de volgende verordening burgerinitiatief gemeente Schoonhoven:Artikel 1 (Begripsomschrijving)In deze verordening wordt verstaan onder een burgerinitiatiefvoorstel: een voorstel van een initiatiefgerechtigdetot plaatsing op de agenda van de vergadering van de raad en of raadscommissie te plaatsen.Artikel 2 (geldigheid verzoek)1. Het presidium plaatst een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de vergadering van de raad en / of agenda van een raadscommissie indien daartoe door een initiatiefgerechtigde een geldig verzoek is ingediend.2. Ongeldig is het verzoek dat:a. niet door ten minste 50 initiatiefgerechtigden wordt ondersteundb. een onderwerp als bedoeld in artikel 4 bevat, ofc. niet voldoet aan de voorwaarden, gesteld in artikel 5Artikel 3 (initiatiefgerechtigden)1. Initiatiefgerechtigd zijn degenen die kiesgerechtigd zijn voor de verkiezing van de leden van degemeenteraad van Schoonhoven evenals ingezetenen van de gemeente van zestien jaar en* ouder die met uitzondering van hun leeftijd voldoen aan de vereisten voor het kiesrecht voor deleden van de raad.2. Voor de beoordeling of aan de vereisten voor initiatiefgerechtigdheid is voldaan, is de toestandop de dag van indiening van het verzoek bepalend.Artikel 4 (onderwerp)Een burgerinitiatiefvoorstel houdt niet in:1. Een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad;2. Een vraag over het gemeentelijk beleid;3. Een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht over een gedragingvan het gemeentebestuur;4. Een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluitvan het gemeentebestuur.5. Een onderwerp waarover tijdens de raadsperiode waarin indiening van het voorstel plaatsvindtdoor de raad een besluit is genomen.Artikel 5 (voorwaarden)1. Het verzoek tot plaatsing van een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de vergadering vande raad wordt schriftelijk ingediend bij de burgemeester, als voorzitter van het presidium.2. Het verzoek bevat ten minste:a. een nauwkeurige omschrijving van het burgerinitiatiefvoorstelb. een toelichting op het burgerinitiatiefvoorstelc. de achternaam, de voornamen, het adres, de geboortedatum en de handtekening van de verzoeker en zijn plaatsvervanger, end. een lijst met de voornamen, achternamen, adressen, geboortedata en handtekeningen vande initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen3. Voor de indiening van het verzoek wordt gebruik gemaakt van de in de bijlagen A en B van dezeverordening opgenomen modellen.Artikel 6 (agendering)1. Het presidium beslist zo spoedig mogelijk na de datum van indiening van het verzoek of hetburgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de vergadering van de raad en / of raadscommissiewordt geplaatst, met dien verstande dat ten minste twee weken is gelegen tussen de dag vanindiening van het verzoek en de dag van de vergadering van het presidium waarin op het verzoekwordt beslist.2. Indien het presidium het verzoek afwijst wegens strijd met artikel 4, lid 1, kan het presidium het* voorstel doorzenden aan burgemeester en wethouders en stelt de raad hiervan in kennis.3. Indien het presidium het verzoek toewijst, dan agendeert hij het burgerinitiatiefvoorstel voor deeerstvolgende vergadering van de raad en/ of raadscommissie.4. De burgemeester nodigt de verzoeker schriftelijk uit voor de raadsvergadering en/of raadscommissiewaarvoor het burgerinitiatiefvoorstel is geagendeerd. De verzoeker of zijn plaatsvervangerheeft tijdens deze vergadering de gelegenheid om zijn burgerinitiatiefvoorstel mondelingnader toe te lichten.5. Zo spoedig mogelijk nadat de raad over het burgerinitiatiefvoorstel een besluit heeft genomenwordt dit besluit bekendgemaakt door kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoudervan in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, danwel op een andere geschikte wijze.6. Tegelijkertijd met de bekendmaking wordt van het besluit mededeling gedaan aan verzoeker.Artikel 7 (jaarverslag)De burgemeester brengt over elk jaar een verslag uit over de werking van het recht van burgerinitiatiefin de praktijk.Artikel 8 (slotbepaling)1 Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening burgerinitiatief gemeenteSchoonhoven'.*2 De verordening treedt in werking na de bekendmaking.Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Schoonhoven,gehouden op 1 april 2004.De griffier,                de voorzitter,Mr. L.B.W. Febus    D.W. de CloeBijlage A : Verzoek burgerinitiatiefvoorstelOndergetekende verzoekt hierbij het volgende voorstel op de agenda van de gemeenteraad teplaatsen:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Toelichting op voorstel:..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Naam: ..................................................................................................................................................Eerste voornaam en verdere voorletters: ..............................................................................................Geboortedatum: ....................................................................................Adres: ...................................................................................................................................................Postcode: ...................................Woonplaats: ...........................................................................................Handtekening:Plaatsvervanger:Naam: ..................................................................................................................................................Eerste voornaam en verdere voorletters: ..............................................................................................Geboortedatum: .....................................................................................Adres: ...................................................................................................................................................Postcode: . ..................................Woonplaats: ..........................................................................................Handtekening:Het verzoek gaat vergezeld van een lijst met de namen, adressen, geboortedata en handtekeningenvan 50 initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen.Toelichting voor de verzoekerIedereen die kiesgerechtigd is voor de verkiezing van de gemeenteraad alsmede de inwoners metde leeftijd van 16 jaar en ouder, kan een verzoek doen om een voorstel op de agenda van deraadsvergadering te plaatsen. Zij zijn initiatiefgerechtigd.Het zogenaamde burgerinitiatiefvoorstel moet worden ondersteund door ten minste 50 initiatiefgerechtigden.Hiervoor is een formulier vastgesteld (bijlage B). Het op het formulier voor het verzoekopgenomen voorstel wordt in dezelfde bewoordingen opgenomen boven aan het formulier met ondersteuningsverklaringen.Het burgerinitiatiefvoorstel mag niet inhouden:a. een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raadb. een vraag over het gemeentelijk beleidc. een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht over een gedraging vanhet gemeentebestuurd. een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluitvan het gemeentebestuur, ofe. een onderwerp waarover tijdens de raadsperiode waarin indiening van het voorstel plaatsvindtdoor de raad een besluit is genomenBijlage B : Ondersteuningsverklaringen burgerinitiatiefvoorstelOndergetekenden verklaren hierbij het verzoek tot het plaatsen van het volgende voorstel op deagenda van de gemeenteraad te ondersteunen:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Naam, eerstevoornaam envoorletters Adres Geboortedatum HandtekeningToelichtingBoven aan de lijst dient het voorstel van het burgerinitiatief dat wordt ondersteund te worden opgenomen in dezelfde bewoordingen als op het verzoek tot indiening van een initiatiefvoorstel. Indien meer dan één vel nodig is voor gegevens van ondersteuners van het burgerinitiatief dient boven aan elk vel het voorstel te worden herhaald in dezelfde bewoordingen.Bevoegd tot ondersteuning van een burgerinitiatief zijn degenen die kiesgerechtigd zijn voor de verkiezing van de gemeenteraad. alsmede de inwoners met de leeftijd van 16 jaar en ouderBijlage B : Ondersteuningsverklaringen burgerinitiatiefvoorstel (vervolgblad)Ondergetekenden verklaren hierbij het verzoek tot het plaatsen van het volgende voorstel op deagenda van de gemeenteraad te ondersteunen:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Naam, eerstevoornaam envoorletters Adres Geboortedatum HandtekeningToelichtingBoven aan de lijst dient het voorstel van het burgerinitiatief dat wordt ondersteund te worden opgenomenin dezelfde bewoordingen als op het verzoek tot indiening van een initiatiefvoorstel. Indienmeer dan één vel nodig is voor gegevens van ondersteuners van het burgerinitiatief dient bovenaan elk vel het voorstel te worden herhaald in dezelfde bewoordingen.Bevoegd tot ondersteuning van een burgerinitiatief zijn degenen die kiesgerechtigd zijn voor de verkiezingvan de gemeenteraad alsmede de inwoners met de leeftijd van 16 jaar en ouder.Artikelsgewijze toelichting Verordening burgerinitiatief gemeente Schoonhoven.Artikel 1In deze verordening is er voor gekozen de term "burgerinitiatiefvoorstel" te hanteren voor de aanduidingvan het voorstel dat door een burger bij de gemeenteraad kan worden ingediend. De bepalinggaat er van uit dat een burger bij dit middel alleen concrete voorstellen kan indienen bij de gemeenteraad.Een voorbeeld hiervan is het voorstel om de winkels op bepaalde zondagen open opte stellen.Artikel 2Uit dit artikel volgt dat het presidium een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van een raadsvergaderingmoet plaatsen indien er sprake is van een geldig verzoek, ingediend door een initiatiefgerechtigde.De gemeenteraad zal zich in dat geval dus in ieder geval moeten uitspreken over hetburgerinitiatiefvoorstel. Van een geldig verzoek is sprake als (a) het verzoek door ten minste 50initiatiefgerechtigden wordt ondersteund, (b) het onderwerp van het burgerinitiatiefvoorstel niet inartikel 4 is uitgezonderd en (c) aan de in artikel 5 gestelde procedurele voorwaarden wordt voldaan.In artikel 3 wordt nader omschreven wanneer een persoon initiatiefgerechtigd is.Over het vereiste dat het verzoek door ten minste een bepaald aantal initiatiefgerechtigden wordtondersteund kan het volgende worden opgemerkt. Het burgerinitiatief biedt burgers de mogelijkheidom invloed uit te oefenen op de agenda van de gemeenteraad en /of raadscommissie. Het is daaromeen inbreuk op het uitgangspunt dat de raad zijn eigen agenda vaststelt. Dit is alleen gerechtvaardigdals het burgerinitiatiefvoorstel ook daadwerkelijk door een bepaald gedeelte van de bevolkingwordt gedragen. De hoogte van de benodigde steun is ontleend aan de drempels die in de Tijdelijkereferendumwet worden gehanteerd bij het inleidend verzoek voor een raadgevend correctiefreferendum (artikel 4, tweede lid).Artikel 3Het ligt voor de hand het initiatiefrecht toe te kennen aan kiesgerechtigden voor de gemeenteraadsverkiezingenalsmede de inwoners met de leeftijd van 16 jaar en ouder, vanuit de gedachte dat hetburgerinitiatief een instrument is om burgers bij de besluitvorming van de raad te betrekken en diete beïnvloeden. Wie kiesgerechtigd is, is vastgelegd in artikel B3 van de Kieswet. Voor de toetsingof aan de vereisten voor initiatiefgerechtigdheid is voldaan, lijkt het moment van indiening van hetverzoek aangewezen. Het verzoek vindt immers formeel op dit moment plaats. Om te kunnen onderzoekenof op dat moment wordt voldaan aan de vereisten, zijn verschillende gegevens nodig.Welke dat zijn wordt geregeld in artikel 5.Artikel 4De beperkingen die dit artikel stelt aan de inhoud van een burgerinitiatiefvoorstel vloeien vooralvoort uit doelmatigheidsoverwegingen. Het is bijvoorbeeld weinig efficiënt om de raad te belastenmet de beraadslaging over een onderwerp waarover de raad uiteindelijk geen beslissende bevoegdheidheeft. Een ander argument voor deze uitzondering is, dat de afstand tussen burger enbestuur alleen maar zou worden vergroot als de burger na het doorlopen van de burgerinitiatiefprocedurete horen krijgt dat de raad niets met het burgerinitiatiefvoorstel kan doen, omdat hij er nietover gaat.Een vraag over gemeentelijk beleid kan ook geen onderwerp van een burgerinitiatief zijn. Voor ditsoort vragen staan de burger andere wegen open. Zo is in de Verordening op de raadscommissieshet recht van burgers geregeld om bij elk agendapunt het woord te voeren. Ook bij de raadsvergaderingbestaat er de mogelijkheid van inspreken. In beide gevallen vindt er echter geen discussieplaats. Desondanks is de uitzondering gerechtvaardigd, omdat (a) het vragenrecht zich in beginselniet leent voor een uitgebreide procedure als dat van het initiatiefrecht en (b) de beperkende voorwaardenvan het initiatiefrecht dat vragenrecht te veel zouden inperken (alléén kiesgerechtigden enminimaal 50 ondersteuningsverklaringen). Tenslotte kunnen burgers ook gebruik maken van hetspreekuur van de burgemeester of de wethouders.Voorkomen moet worden dat het burgerinitiatief andere procedures zoals de bezwaar- of de klachtproceduredoorkruist. Met het oog hierop wordt bepaald dat het burgerinitiatiefvoorstel geen bezwaartegen een genomen besluit of een klacht over een gedraging van het gemeentebestuur kaninhouden. Hiervoor heeft de burger andere wegen.Ten slotte is het evenmin de bedoeling dat zaken die al in de raad aan de orde zijn geweest opnieuwonderwerp van bespreking worden als gevolg van een burgerinitiatief. Dit zou de besluitvormingin de raad te zeer kunnen frustreren. Gekozen is voor de huidige raadsperiode.Artikel 5In onze situatie is het presidium belast met de agendering van de raadsvergaderingen Omdat deburgemeester de voorzitter van het presidium is, ligt het voor de hand om het burgerinitiatiefvoorstelbij hem te laten indienen. Aan het verzoek zal een aantal minimumvereisten gesteld moeten worden.Het is uit praktische overwegingen zoals uniformiteit, overzichtelijkheid en duidelijkheid raadzaamindiening van een burgerinitiatiefvoorstel plaats te laten vinden door middel van een standaardformuliervoor burgerinitiatieven. Op dit formulier zal de verzoeker naast het voorstel plus toelichting,in ieder geval zijn personalia en die van zijn plaatsvervanger moeten aangeven. Ook deinitiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen zullen uiteraard vermeld moeten worden. Omfraude met namen te voorkomen kan naar personalia gevraagd worden als adressen en geboortedata.Met name dat laatste gegeven kan niet aan openbare bronnen als telefoonboeken wordenontleend. Op grond van deze gegevens kan de gemeente onderzoeken of het verzoek de steun vanvoldoende daartoe gerechtigde personen heeft. Voorbeeld van dergelijke formulieren zijn opgenomenin de bijlagen A en B.Artikel 6De burger moet erop kunnen vertrouwen dat het presidium zijn voorstel zo spoedig mogelijk toetstaan de vereisten en een besluit neemt over de behandeling. Hierin voorziet het eerste lid. Het gaaterom een termijn te kiezen die niet te lang is, maar ook niet zo kort dat ze onvoldoende is om hetvoorstel te kunnen controleren. Verzoeken waarover de raad niet bevoegd is, kan het presidiumdoorzenden naar het college. Dat zal met name gebeuren als het college wel bevoegd is.Met het vierde tot en met zesde lid worden vooral waarborgen gecreëerd voor transparantie bij deafhandeling van een burgerinitiatiefvoorstel door de raad. Op grond van het zesde lid wordt de verzoekeraltijd schriftelijk meegedeeld wat er met het ingediende voorstel gebeurt. Dat kan dus eenmededeling zijn dat het verzoek wordt afgewezen of een inhoudelijk besluit zijn. Wordt het verzoektot plaatsing van het burgerinitiatiefvoorstel door het presidium afgewezen, dan is er sprake van eenbesluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht waartegen bezwaar en beroep op de rechteropenstaan. De gemeenteraad wordt gelijktijdig van dit besluit in kennis gesteld. Besluit het presidiumhet burgerinitiatiefvoorstel te agenderen, dan is er sprake van een voorbereidingsbeslissing dieniet vatbaar is voor bezwaar of beroep (artikel 6:3 Awb). Afhankelijk van de inhoud van de beslissingop het initiatiefvoorstel door de raad zelf, zal er sprake zijn van een besluit in de zin van deAlgemene wet bestuursrecht die vatbaar is voor bezwaar en beroep. Zo zal bijvoorbeeld bezwaaren beroep openstaan indien de raad naar aanleiding van het burgerinitiatiefvoorstel besluit een subsidietoe te kennen voor een bepaald project. Een ander voorbeeld is het besluit om een verordeningop bepaalde punten aan te passen. Tegen een dergelijk besluit staan geen bezwaar en beroepbij de rechter open (artikel 8:2 Awb).Er is in deze verordening voor gekozen in het midden te laten hoe de raad verder met het burgerinitiatiefvoorstelomgaat. Er is niet bedoeld dat de raad altijd plenair het voorstel inhoudelijk moet behandelen.Het ligt wel voor de hand dat de volle raad beslist over het te volgen traject, maar eenbesluit over een burgerinitiatiefvoorstel kan uiteraard ook in een raadscommissie inhoudelijk wordenvoorbereid. Ook kan de raad van mening zijn dat nader onderzoek moet worden gedaan.Artikel 7De raad kan er voor kiezen om in een verordening over het burgerinitiatief de burgemeester te verplichtenom jaarlijks een verslag over het burgerinitiatief uit te brengen. Hierbij valt te denken aangetalsmatige gegevens (aantal ingediende, aantal toegewezen en aantal afgewezen burgerinitiatiefvoorstellen),alsmede aan een beknopt overzicht van de inhoud van de burgerinitiatiefvoorstellen,de besluiten van de raad op de burgerinitiatiefvoorstellen en de motivering op grond waarvan deraad tot deze besluiten is gekomen.In het wetsvoorstel met betrekking tot de dualisering van het gemeentebestuur is de burgemeesterverplicht een burgerjaarverslag op te stellen. De burgemeester kan er voor kiezen het verslag overhet burgerinitiatief hierin op te nemen.Artikel 8De datum inwerkingtreding van de verordening hangt van het feit of over de verordening een inleidendverzoek op grond van de Tijdelijke referendumwet (Trw) wordt ingediend dan wel wordt toegelaten.Bij de bekendmaking mag een tijdstip van inwerkingtreding worden vastgesteld, maar dathoeft niet. Als een tijdstip wordt vastgesteld, mag dat tijdstip ingevolge het tweede lid van artikel 22Trw niet liggen binnen een periode van zes weken na de bekendmaking van het besluit. Achterliggendegedachte daarbij is dat na deze termijn pas (onherroepelijk na rechterlijke uitspraak) duidelijkkan zijn of een geldig inleidend verzoek tot stand is gekomen. Wanneer een inleidend verzoek onherroepelijkis toegelaten vervalt dit vastgestelde tijdstip van inwerkingtreding van rechtswege. Eenreferendabel besluit kan alleen op de oorspronkelijk geplande datum in werking treden wanneer ergeen geldig inleidend verzoek tot stand is gekomen.