Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Schoonhoven

Verordening voor gemeentelijke bijdragen in de kosten van herstel van dienstleidingen van de riolering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Schoonhoven
Officiële naam regelingVerordening voor gemeentelijke bijdragen in de kosten van herstel van dienstleidingen van de riolering
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-03-199520-12-2016Actualisatie

23-02-1995

Verordening voor gemeentelijke bijdragen in de kosten van herstel van dienstleidingen van de riolering + Korte toelichting

Tekst van de regeling

Artikel 1

De raad van de gemeente Schoonhoven;

Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 12 januari 1995, nr. 6;

Overwegende dat het gewenst is een regeling te treffen tot het verlenen van bijdragen in de kosten van dienstleidingen van de riolering;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de <onderstreept><vet>‘Verordening voor gemeentelijke bijdragen in de kosten van herstel van dienstleidingen van de riolering’</vet></onderstreept><vet>.</vet>

 

 

<vet>Artikel 1</vet>Deze regeling verstaat onder:1. dienstleiding:De rioolleiding gelegen tussen een gebouw en het hoofdriool, met uitzondering van de langs en aan een gebouw bevestigde verzamelleiding;2. kosten:Alle met het herstel van dienstleidingen verband houdende kosten, waaronder toezicht en herstel wegdek, plantsoen, e.d.;3. eigenaar:De zakelijk gerechtigde van het gebouw dat door de dienstleiding met het hoofdriool is verbonden;4. gemachtigde:Voor eigenaar van een gebouw die machtiging verkrijgt de dienstleiding zelf te herstellen of te doen herstellen.

 

<vet>Artikel 2</vet>Burgemeester en Wethouders kunnen ten behoeve van het herstel van dienstleidingen, op een daartoe gedane aanvraag:a. de eigenaar machtigen tot het zelf herstellen of doen herstellen van de dienstleidingen en daartoe een bijdrage verlenen in de herstelkosten zulks met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 3, 4, en 5;dan wel:b. zorg dragen voor het herstel van de dienstleidingen tegen een bijdrage in de door de gemeente te maken kosten door de eigenaar en met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 3 en 6 van deze verordening.

 

<vet>Artikel 3</vet>Tot de kosten van herstel van de dienstleidingen behoren de werkzaamheden en materialen ten behoeve van:a. het ontstoppen van dienstleidingen;b. het opgraven van de dienstleiding;c. het herstel, eventueel vervangen van dienstleiding;d. het dichten en aanstampen van sleuven;e. het herstel van bestrating en/of beplanting;f. het toezicht op de uit de voeren werken.

 

<vet>Artikel 4</vet>a. Het herstel van de dienstleiding dient te worden uitgevoerd door een, naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders, deskundig aannemer of installateur.b. Burgemeester en Wethouders kunnen de gemachtigde onder nader te stellen voorwaarde toestemming verlenen om het herstel van de dienstleiding geheel of gedeeltelijk in zelfwerkzaamheid uit te voeren.

 

<vet>Artikel 5</vet>a. De aanvraag om de bijdrage in de kosten van herstel dient te worden gedaan, voordat met de werkzaamheden wordt begonnen.b. De bijdrage in de kosten als bedoeld in artikel 2 onder a, bedraagt ten hoogte 50% van de kosten genoemd in artikel 3.c. Burgemeester en wethouders kunnen een lagere bijdrage toekennen indien naar hun oordeel de wijze van herstel, dan wel het gebruik van materialen, de normale eisen hebben overschreden.d. In afwijking van het bepaalde onder b, wordt bij het geheel of gedeeltelijk in zelfwerkzaamheid uitvoeren van het herstel van de dienstleiding, als bedoeld in artikel, 4 lid b, de bijdrage alleen toegekend ten behoeve van de materialen en de door een erkende aannemer of installateur verrichte arbeid.e. De nota’s van de kosten van herstel dienen binnen een maand na uitvoering van de werkzaamheden aan de gemeente te worden overlegd.

 

<vet>Artikel 6</vet>a. Indien door de gemeente voor herstel van de dienstleiding wordt gezorgd, is de eigenaar een bijdrage van 50% verschuldigd in de kosten, genoemd in artikel 3.b. Alvorens de gemeente met de herstelwerkzaamheden begint dient de eigenaar schriftelijk te verklaren om binnen vier weken na ontvangst van de nota, de bijdrage in de kosten als bedoeld onder a. te voldoen.

 

<vet>Artikel 7</vet>a. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd bij te dragen in de kosten van het treffen van voorzieningen ten behoeve van dienstleidingen die ten doel hebben beschadingen van leidingen te beperken of te voorkomen, tot ten hoogste 25% van de kosten van die extra voorzieningen.b. De onder a. bedoelde bijdrage wordt slechts verstrekt voor voorzieningen welke vooraf de goedkeuring van het college van Burgemeester en Wethouders hebben verkregen.

 

<vet>Artikel 8</vet>a. De verordening treedt in werking op de achtste dag na die waarop ze is bekend gemaakt.b. Op de datum van inwerkingtreding vervalt de verordening vastgesteld bij raadsbesluit van 1 november 1976, gewijzigd bij raadsbesluit van 14 december 1982 en 15 april 1985, met dien verstande dat deze van toepassing blijft op aanvragen welke zijn ingediend voor inwerkingtreding van deze verordening.

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de raad van de gemeente Schoonhoven d.d. 23 februari 1995

 

<onderstreept><vet>Korte Toelichting</vet></onderstreept>In 1976 is door de raad een regeling vastgesteld die voorziet in een gemeentelijke bijdrage in de kosten van herstel van de rioolleiding tussen een pand en hoofdriool. De verordening is nadien enkele keren aangepast. Mede gezien de noodzaak van de verordening van toetsen aan de bepaling van de Algemene Wet Bestuursrecht en zo nodig aan te passen, is de regeling ook getoetst op toepasbaarheid.Gelet op de wijzigingen welke verordening in het verleden heeft ondergaan is de redactie vernieuwd, waarbij alleen de bepalingen is toegevoegd dat ons college de bevoegdheid heeft een bijdrage op een lager percentage dan 50 vast te stellen indien de kosten van herstel door of vanwege de eigenaar normale eisen hebben overschreden (artikel 5 onder c.)