Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Schoonhoven

Verordening tot regeling van de voorwaarden waaronder aansluiting op het gemeentelijk rioolnet kan worden verkregen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Schoonhoven
Officiële naam regelingVerordening tot regeling van de voorwaarden waaronder aansluiting op het gemeentelijk rioolnet kan worden verkregen
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-03-199520-12-2016Actualisatie

23-02-1995

Verordening tot regeling van de voorwaarden waaronder aansluiting op het gemeentelijk rioolnet kan worden verkregen

Tekst van de regeling

Artikel 1

De raad van de gemeente Schoonhoven;

 

Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 20 januari 1995, nr. 13;

 

Overwegende de noodzaak tot het stellen ven regels om betrekking tot de aansluiting van gebouwen op het gemeentelijk rioolnet;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de: ‘<onderstreept><vet>Verordening tot regeling van de voorwaarden waaronder aansluiting op het gemeentelijk rioolnet kan worden verkregen</vet></onderstreept>.’

 

<vet>Artikel 1</vet>Deze verordening verstaat onder:De sector: de sector Stadsontwikkeling en Stadsbeheer;Het sectorhoofd: het hoofd van de sector, dan wel de door deze aangewezen ambtenaar;De eigenaar: degene die krachtens eigendom, bezit of beperkt recht het genot heeft van een perceel waarvoor de aansluiting wordt gevraagd;Hoofdriool: De gemeentelijke rioolleiding;Dienstriool: de rioolleiding gelegen tussen het hoofdriool en de aansluiting op de afvoerplaatsen van het aan te sluiten perceel.

 

<vet>Artikel 2</vet>Voor de aanleg van een dienstriool en de aansluiting ervan op het hoofdriool is vergunning nodig van Burgemeester en Wethouders.

 

<vet>Artikel 3</vet>Een aanvraag tot het verkrijgen van een aansluiting op het gemeentelijk rioolnet dient te geschieden middels daarvoor bij de sector verkrijgbare formulieren.

 

<vet>Artikel 4</vet>De aanleg van de dienstleiding dient te geschieden door een naar het oordeel van het sectorhoofd deskundig aannemer of installateur.

 

<vet>Artikel 5</vet>1. De kosten van de aanleg en de aansluiting van de dienstleiding op het hoofdriool zijn voor rekening van de eigenaar.2. Tot de kosten van aanleg en aansluiting behoren die voor het openbreken en herstel van straten, voetpaden, groenstroken en andere gemeentelijke eigendommen, waaronder de nazorg door de gemeente voor herstel van inklinking.3. Voor de nazorg van de gemeente voor de openbare straten, voetpaden, groenstroken en andere gemeentelijke eigendommen is een vergoeding verschuldigd conform de jaarlijks door het college van Burgemeester en Wethouders vast te stellen tarieventabel.4. De vergoeding als bedoeld in lid 3 dient te zijn voldaan voordat met de aanleg van de dienstleiding in openbare grond wordt begonnen.

 

<vet>Artikel 6</vet>1. Burgemeester en Wethouders kunnen aan de vergunning bedoeld in artikel 2 nadere voorwaarden verbinden waaronder de wijze van openen en herstel van de gemeentelijke eigendommen.2. De plaats van de aansluiting van het dienstriool op het hoofdriool wordt na overleg met de eigenaar, door het sectorhoofd aangewezen.

 

<vet>Artikel 7</vet>Bij het ontdekken van gebreken van een dienstriool is de eigenaar verplicht hiervan onmiddellijk kennis te geven aan het sectorhoofd.

 

<vet>Artikel 8</vet>1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van haar bekendmaking.2. Op het tijdstip van inwerkingtreding vervalt de ‘Rioolaansluitingsverordening der gemeente Schoonhoven’ vastgesteld bij raadsbesluit van 1 februari 1965, met dien verstande dat ze van toepassing blijft op aanvragen welke voor de inwerkingtreding van deze verordening zijn ingediend.

 

<vet>Artikel 9</vet>Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Rioolaansluitingsverordening van de gemeente Schoonhoven’

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de raad van de gemeente Schoonhoven d.d. 23 februari 1995,

 

De secretaris De voorzitter