Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Schoonhoven

Havenverordening 2004, 2e wijziging

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Schoonhoven
Officiële naam regelingHavenverordening 2004, 2e wijziging
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201108-04-2014Walstroom

24-03-2011

Havenverordening 2004, 2e wijziging

Tekst van de regeling

Artikel 1

Verordening tot wijziging Havenverordening Gemeente Schoonhoven 2004

De raad van de gemeente Schoonhoven;

- gegeven de Havenverordening Gemeente Schoonhoven 2004, vastgesteld door de raadvan de gemeente Schoonhoven op 23 september 2004;

- gegeven de Wijziging op de Havenverordening Gemeente Schoonhoven 2004, vastgestelddoor de raad van de gemeente Schoonhoven op 2 juni 2005;

 

Overwegende:- dat de ingebruikname van de walstroomvoorziening aan de Nieuwe steiger per april 2011wijzigingen in de Havenverordening Gemeente Schoonhoven 2004 nodig maakt;- dat een in artikel 10 genoemde datum niet juist is;

 

Gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 18 februari 2011, nr. SC11/01001;

 

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

Besluit:- vast te stellen de volgende:

 

Verordening tot wijziging Havenverordening Gemeente Schoonhoven 2004 (tweede wijziging).

De Havenverordening Gemeente Schoonhoven 2004 wordt als volgt gewijzigd:

A. In Artikel 1 lid d. worden de woorden ‘en een walstroomvoorziening’ toegevoegd.B. In Artikel 1 wordt een nieuw lid j. toegevoegd, dat luidt als volgt:‘Artikel 1, lid j.aggregaat: een door een motor aangedreven generator voor het opwekken van electriciteit.’ C. In Artikel 2 wordt een nieuw lid 4. ingevoegd, dat luidt als volgt:‘Artikel 2, lid 4.‘Voor alle vaartuigen welke afmeren aan de Nieuwe steiger is het verplicht om een ligplaats te reserveren.’D. Na Artikel 5 wordt een nieuw Artikel 5A ingevoegd, dat luidt als volgt:‘Artikel 5A:lid 1.Voor alle vaartuigen welke afmeren aan de Nieuwe steiger is het verboden om aggregaten in bedrijf te hebben voor het genereren van stroom. Het gebruik van de walstroomvoorziening is verplicht.lid 2.Voor het gebruik van de walstroomvoorziening is van toepassing de:Verordening walstroom 2011 of de geldende verordening van het kalenderjaar.’E. In Artikel 10 wordt ‘1 november’ vervangen door ‘1 oktober’.

Deze verordening tot wijziging treedt in werking met ingang van 1 april 2011.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Schoonhoven van 24 maart 2011.

 

De griffier,                            De voorzitter,

 

A.M. Goedvolk                     A.F. Bonthuis